Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Satya Prakash"

See other formats


+ 


क ~ भ्रम 


7 


272 2357 7; 


श्न जवाहर विद्यापीठ 


12752 भ/ १८/८५ 
नासर (वीकानेर) 


| ६ 5 ऽ 9. 81 ५ 9 र ६ र $ ५) ०८ 

५ 107 

ॐ [ | सः“ (६ 
रिपय ~ 

% | च्य > टः 

9 (त ४ 
4 < 
-- ३५. 
र ¢ £ (4 

8 13, १ 1 |> ५। 4 [क +, 1] न्क ‰ 

ध € | ¢ ध (५ । 

(<~: |) 
% क, 10) 
1 _ व ------- छथ ६ ५ 
वदादिविविधद्चच्छघचप्रपाणघ्वमनितः < 
र भीमसपरसदंसपरित्राजकाचाय्यध्रीम- ८ ( 
ने ध न [9१ (र 0 &&& 1 
>) ४ द्यानन्दसरस्वतीस्वाभिविरषितः £ 3 
‰& [9 > + ॐ (८९ 
५ ध सवधा राजनिथमे निशशेजितः | (4 
८ `> आप्यैवत्सर १६७२६४६०२७ ५ < 
| व 4 (< 
४ र (२ ज प ठं & 
ह अजसेरनग्े ५६ 
॥ ˆ वैदिक-चन्त्रालये सुद्ितः ध (6 
(4 । च दयानन्दजन्माच्द ९.०३ (६ 
प्रे । 61806160 पवना" 86८६००5 18 & 19 ४ (4 
प्रो ध ० 4५६ इए 1867, ४ 4 
ध . व यं । ध € 
४ एकोसर्यी वार ॥ ि ४ (६ 
॥ २०००० सयत्‌ १६८४ {चर 12 
८ शूरध =) ६ | 
(९ < 
र ______ ` 4६८ 
(= ष 17 
कर 25 भ 


८ १८ ८ ८.८ ८१. 


1 


घ्रोरेपर्‌ ॥ 
अथ सत्याथंप्रकारदास्य सुचीपनम्‌ । 


१. ` । भा 
) 

विषयाः पृष्टतः-पृष्ठम्‌ । विषयाः पृष्ठतः पृष्टम्‌ 
स्मिका ॥ ,., ६१-४ | श्रल्पवयसि विवादनिपेधः ... ०५१ 
। गुणखकर्मायसारे वणंव्यवर्वा,. ... ५१-५७ 
१ सषरुल्सासः \ | विवादलकतणानि ५ ... ७ 
दृभ्वरनामव्वाख्था ^" ० १-१३ | सखरीपुरुपग्यवहयारः ४ = ५१ 
मङलाचरणसमीत्ता 9०० ७०० (4 २- १ श्रै पथ्चम हिचद्न ् ००४ [डद ६ (4 धः ८ 2 
२ 1 पालरिडितिरस्कारः ० ६५-६५ 
२ सदुर्शासः प्रातसव्थानादि धर्मरूत्यम्‌... ०. ९५ दद 
धालशिक्ताविषयः = ?*“ १५१६ | पाखरिडलत्तणाति ६ ... ६द-६७ 
भ्ुतप्रेताद्धिनिषेधः ध ““ १६१७ | गृहस्यधर्माः शद ,.. ६७-६८ 
जन्मपजसूर्यादिप्रदलमीत्ता ˆ" “““ १७-२० पणि्डितलक्तणानि ५ ... ६८-६६ 
३ सुस्लास; ॥ मूखलद्तणानि ध त ५ ६६ 
वं ६ विद्याधिृत्यवणेनम्‌ ... ... ६६-७० 
व # ४ | पुनर्विवाहनियोगविपषयः ... ,.. ७०-७७ 
4 {2 ७७३ ७७१ न (२ ७७ 
< गदटाध्रमश्नेष्टयम्‌ श ... ७७-७ 
ाणायामशित्ता ४.3 ००, २३-२७ | ° ५ 
“. सद्वप्रात्रारृतयः ०९७ „ ० २९ भ सथरुस्ख [सः ॥ 
छन्ध्याग्निदो्नोपवेश्वः = ,,, ... २४-२५ | , ष 
हामफलनिणेयः ध इ २५ | चानप्रस्थविधिः ० ०० ७६-८० 
, उपनयनसमीक्ता च ,, >२५-२६ सन्यासाश्रमविधिः ७०६ ००७ ८०~->७ 
घ्रह्चरय पदेशः क ... २६३१ ध 
प्रह्मचयंङूत्यवरणेनम्‌ ,,, `... ३१३२ ९ सश्स्लतस; ॥ 
| पञखधापरीद्य्यः पनम्‌ .. ... ३२-४० | राजघर्मचिषयः ६ . ८८१११ 
--खसचटनः विञ्लेषविधिः ,... ०... ४०-४३ | सभ्नात्रयकथनम्‌ 9 छ ठम 
| प्रन्यप्रामारयाप्रमाए्यवि० ... ... ४३-४५ | राजलद्षणानि (1९१ ०० ठ८-६१ 
। दरीषशद्राध्ययनविधिः ... ०. ४५-४७ | द्रुडव्याख्या ० ६१-६र 
४ सप्रुन्त्‌सः ॥ राजक्तव्यम्‌ ६१ क ६२ 
निचय श्रष्टदशव्यसननिषेध ... ०० &२-६३ 
स्वमावत्तनविषयः ०५ य ४८ | मन्धदुूतादिराजपुरुपलषएानि „.. ६२-६४ 
दूरदेशे विवाहकरणम्‌ ,.* ५ ४८४६ | मनज््यादिषु कायेनियोगः ... ६ ६४ ` 


` विचादे खरीपुरुषपसीत्ता ,,. ., ४६-० | दु ग॑निर्माणव्याख्या ध भ ६४ 


~ ~ ५ ~ ~ 


९ सत्यार्थप्रकाशस्य सूललीपत्रम्‌ ॥ 
विषयाः पृष्टुत-पृषठम्‌ विषयाः 
युद्धकरणग्रकारः ८५ ~ &५-&दे | दथ्वरावतारनिषेधः = “““ 
राजप्रजारच्तणादिविधि; ५, =... ६६६७ | जीवस्य स्वातन््यम्‌ 
भरामाधिपद्यादिवखंनस्‌ ... „^ ६७-ई८ | जीवेश्वस्योर्भिन्नत्ववखंनम्‌ 
करम्महयधकारः ... ~ ६८६६ | श्श्वरस्य सगुखनिगु कथनम्‌ 
मन्धरकरणप्फासः क ६६ | वेद्विषयविचारः 
शासनादिषाड्गुख्यव्यास्या ६६-१०१ = ! 
रजामिच्रोदाखोनशश्रषु वतनम्‌- खष्टयुः वद्न्लाघः ॥ 
। त्पत्यादिविषयः 
शचभियु दकरणपरकारश्च ,.. “., १०१-१०४ वया व 
व्यापारादिषु सखज्भागक्थनस्‌ “~. १०४ वि व 1 
अाद्शविवादमाग॑दु घमंण- स | 
न द्मागष्ु ४ खौ नार्तिकमतनिराकरणम्‌ 
पम्‌ “` ९ | मनुष्याणमादिखष्े;स्थानादिनिरयः 
सात्तिक तव्योपदेशः ०, १०६-१०७ श्ावम्ेचछादिव्याख्या ति 
लेरडादिः 
साद्यते दण्डविधिः .. १०७-१०८ 1 
चौर्यादिषु दर्डादिव्याख्ण .. „= १०८१९११ ५ ॥ 
, € सषुल्लासः 
७ सद्न्क्ासः ॥ चिद्ाऽविदयाविषयः श 
हश्वरविषय प “११२११ | वन्धमोक्षविषयः क 
डेश्वरविध्ये प्रश्नोचरणि ˆ“ ˆ“ ११२ ११५. 
ईश्वरस्तुतिधरार्यनोपास्नःः “““ "““ ११५-११६ ९० सष्ठल्सासः ॥ 
ईष्यरन्ञानपकारः ० ० ११६ | आ्राचायऽन्चारविषयः “° 
हैश्वरस्यादितत्वस््‌ ५ १२० । भदयाभद्दयविषयः 
इति पूीद्धैः ॥ 

श्ट 


क 
[5 >+ 


1 


पश्चायतनपूजास° % 
गयाश्राद्धसमीत्ता ९० 
अगन्नाथतीर्थसमीच्चा 

:~ रामेश्वरसमीत्ता 

` कृललियाकन्तसोमनाथादिसमीा 
इारिकाज्वालामुखीसमीत्ता 
श्रद्यार चद्रीनारयखादिसमीख्खा 
गङ्गाल्लानसमीत्ता 
नामस्मरणतीर्थशब्दयोर्ग्यास्यः 


४ 


# 


\ 


¦ श्िवपुराणसमीत्ता 


विषया 


१२१ सपुर्छ्ासः ॥ 


श्रतुभूमिका १ 
श्रार्यावत्त देशीयसतमतान्तर- 
खणए्डनमरडनविषयः "° 
मश्रादिसिद्धिनिरयाकर्णम्‌ “““ 
वाममागनिराकरणम्‌ ˆ“ 
श्रदधेतवादसमी चा ए 
भस्मसद्राप्ततिलकादिस्त०- 
देप्यवमतसखमीच्ता = 
मूततिपूजासमीक्ता म 


गुखमादार्स्यसमीक्षा = ^“ 
छण्टाद्शपुराणुसमीष्ा “° 
ागवतसमोकच्ता 8 
षूर्यादिग्रदपूजासमीच्ता ... 
अीष्वेदेहिकदानादिसमीच्छा 

पकाद्पयादिनतदानादिसिमीष्ा 


भारणएमोटनोचखाटनवाममा्मखमीष्ध 


५, 
अवमतसमीत्ता ४ 
श्कवेष्यवमतसमीक्चा =... 


उत्तराद्‌ 


सि 


पृष्ठतः- पृष्‌ 


9० १ \९ \.4 


१," १,७६-२५६ 


- *"* १,७६-१८१ 


““" १८१- १८५ 
°*“ १८५८१६२ 
००“ १६२१६५४ 
*** १६५- १६८ 
*** १६८०२ 
*“* २०२३२०५ 
111 ०४५ 
*°* २०५-२०७ 
४ २०७ 
-" २०७-रण्यं 
““" २०८८-० 
*“* २०६-२११ 
२१९१ 
,..२११-२९२ 
ध २१२ 
*"१२--२१४ 
" २९४-२१९ 
“““ २१५-२१६ 
“° २२९६२२१ 
"° २२१-२२४ 
“** २२८-२२.७ 
०... २२७-रग८ 
०. २२८२२२६ 
०-" २२६- २३२ 


विषमाः 


कवीरपन्थक्षमीत्ता ४ 
नानकपन्थसमीत्ता ३ 
दादू रमस्नेद्यादिपन्थसमी्ता 
गोङलिगोस्वामिमतसमी सा 
स्वामिनारयायणमतसमीरी .., 
म्वलिङ्काङद्धितव्राह्यप्रा्थः 
नासमाजादिसमीत्ता द 
प्रायंसमाजविषयः (४ 
तन्जादिदिपयकय्रश्नेचसययि 
ब्रह्चारिरसंन्यासिसमीच्चा ... 
श्मार्यावर्तीयराजवंशावल्ञी ,., 


१२ सएर्ल्ार ॥ 


भूमिका व 
नार्तिकूमतसमीत्ता 
चारवाकमतसमीक्ता... 
चारवाकादिनार्तिकभेदः ... 
बीखस्तीगतमतसमीस्षा ,,* 
सपतभक्लेस्याद्वादी षं 
जैनवीडयोरेक्यम्‌ ॥; 
श्रास्तिकनास्तिक संवादः ..* 
जगतोनादित्वसमीत्ता ..„ 
जेनमते भूमिपरिमाणम्‌ 


जीवादन्यस्य जडत्वं युदुगलानां- 


पापे प्रयोजनकत्वं च ४, 
जेनघर्मभशंखादिसमीत्ता ... 
जेनमतमुक्तिसमीत्ता 

जेनसाधुलक्तणसमोक्ता 
जेनतीथंकर (२४) व्याख्या ,.. 
जेनमते अम्बूद्धीपादिवि० „.. 


0 


पठतः षष्ठ 


०, २२२२२२३ 
०. २२२-२२४ 
००. २२८२२०७ 
००. २२७-०र 
... २६२२८५८ 


०» >२४५८-२४६ 
०० २४६ 
००, ७५६- २५ 
०० ९५५२-५ 
००» >८६-२८६ 


| 


.> २६० 
..* २६१२८ 
..„ २६२-गद् 
,० >६८-२६४ 
०." २द५-द्‌६ 
०० २६ ९--२७० 
,-, २,७०-२.७द्‌ 
,., २७३-२.७४ 
.., 2२,७८-२.७.७ 
.., 2,5.७- २५७५८ 


-.-» २८०-२९ २ 


[18 ण्‌ [3 २- ए र € , 


००" २९६--२६य 
= २९८२६९६ 
*# ७ २९६३० 


३ 


~, सस्या्थप्रकाशस्य सु चीपत्रम्‌ ॥ 


विषया, पृष्ठतः -प्ष्टप्‌ निषयाः पृष्ठतः 
१२ स्न्लासः ॥ मत्तीरचिनं द्ज्ञीलाख्यम्‌ ... „.. २३२३-३ 
माकरचितं दर्जीलाख्यम्‌ ,.. ह ५ 
छयभूमिका ०० „^ ० | लुकरचितं इन्जीलाख्यम्‌ ,,. ४ द 
छश्ची नमतखमीप्ता ६ ,., २०५-३१६ | योहनरवितसुसमाचारः ,,. ... २२९४-२ 
सयतव्यवस्थापुस्तकम्‌ ,, ,.. २१६३२१९ | योहनप्रकाशिववाक्यम्‌ ,,., ... २२३८-२ 
लणनपुस्तम्‌ ०. २२१-३२२ 
लमुपलाख्यस्य द्वितीयं चुरुतकम्‌ ,. ३२२ १४ घखपुन्लाएः ॥ 
राज्ञां पुस्तकम्‌ व "~ ३२२ । 
कालदृत्तव्य १ पुस्तकम्‌ ,.. ... २९२-३२२ | भजभरूमिका प 
-देयुवास्यस्य पुस्तकम्‌ „.„ ५ ३२३ | यवनमचङ्रानाल्यससीक्ता““ ०" ३५५३० 


&पदेशस्य पुस्तकम्‌ =, ^ ३२३ | स्वसन्तव्यामन्तन्यधिषयः ˆ“ “** ३६० ६ 


इत्यु सरा; ॥ 


1 


४. 0 
६2६ ओरम्‌ सिदानन्दश्वराय नमा नमः इ 4 


96१6696१ १6२६ 


सूतिका 


निष समय सने यह ग्रन्थ “सत्यार्थघरकाश" वनाया धा उस समय श्रौर उसत्त पूर्वं संस्कृत भाषण 
करने, पठनपाटन मे संस्कृत ही दोलने श्रोर जन्मभूमि की भाप्रा गुजयाती दने के कारणं 

स मभक इस पापां का चशष पारनागन धा, इसस भागा रदयुद्ध चन गद धी) श्रव भाप्रा व्रलर्न श्र 

तिखन का अभ्यास गयादह। इसलिये दस श्रन्थ का भापाव्याकस्णाचुसार द्ध कर्क दसरा वार 

छुपवाया है का २ शब्द्‌, वाक्य, रचना कामद द्रा सो करना उचित था क्योकि इसक्र भद्‌ किये 

विना भापा की परिपारी खुधस्नी कठिन श्वी; परन्तु श्रै का भेद्‌ नदीं प्किया गया दै प्रस्युत विशव तो 

लिखा गया है । दं जे प्रथम दुपनेमे कदी २ भूल रदी थी चद्‌ निकाल शोचकर यक २ कर्दी गहै ॥ 
यह ग्रन्थ १ ( चोद्‌ ) समुल्लास चर्थात्‌ चोदह विभागो मे सचा गया है । स मे १० ( दश्च) 

समुल्लास पूवाद शरीर ४ ( चार ) उत्तराद्धै मं वने है, परन्तु श्रन्त्य के दो ससुल्ञाख शरीर पथात्‌ 

खसिद्धान्त किसी कारण स प्रथम नदी चप सक्त थश्चववेभी दपवादियदहं॥ १ 

८ १ ) प्रथम्‌ सल्ला म ईश्वर के ्रोकारादि नामे की व्याख्या । ` ` = क 

( २) दहितीय सयल्नास म॑ सन्ताना की शिक्ता। कः [ 

८२ ) तृतीय सथृ्लास मे बमचर््य, पठनपाटन व्यवस्य, सत्यासत्य ग्रन्थों के नाम शरोर पदृने- 
पटाने की रीति । 

( ४ ) चतुर्थं सयुल्लास् मे विवाह ओओौर गृहाश्रम का व्यवहार । 

( ५ ) पञ्चम सथ्युल्नास मृ वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम की विधि। 

( ६ ) छठे सग्रास म रानधमं । 

( ७ ) स्म सथल मं बेदेश्वर विषय । 

( ८ ) अष्टम सल्नास मे जगत्‌ की उपात्त, स्थिति ओर प्रलय । । 

( & ) नवम्‌ समुल्लास म विद्या, अविया) वन्ध श्रौर मोक की व्याख्या । । 

( {० ) दशवे स्ुन्नास म आचार, अनाचार शरोर भ््याभच्त्य विषय । 

( ११) एकादश्‌ सथृल्लास मे आ््यावत्तींय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन पिषय । 

( १२) दश सयुज्नास मे चार्वाक, बौद्ध ओर नेनमत का पषय । 

( १२; त्रयोदश समुल्लास म ऽसाईेमत का विषय । च 

( १४, चोदह्वं समुल्लास मे भुसलमानों के मत का धिषय । मरौर चौदह सथललासा के चरन्ते 
श्राया के सनातन वेदविहित मत की विशेषतः व्यास्था क्लिखी है, निसको यै भी 
यथावत्‌ मानता हं ॥ क 


&) 
8 


४; भूमिका॥ 
- _ मेर इस श्रन्थ के वनानि का मुख्य प्रयोजन सत्य २ श्रथ का काश करना है श्रथात्‌ ज सलु 
है उसको सव्य श्चौर जो मिथ्या हे उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य रथै का यकाशच सममा ह । 
चह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में ्रसत्य ओ्ओर असत्य के स्थानम स्य कां प्रकरा किया 
जाय । छन्तु जो पदाथ जेसा है उसको वैखा दी कहना लिखना शौर मानना स्त्य कात है! जो 
मयुष्य पक्षपाती होता है चह अपने असत्य को भी सत्य चौर दुसरे विये प्रत वल्ेके सत्यकोभी 
असत्य सिद्ध करने म पच्त्त होता दै इसलिये वट सत्य मत को घ्रात नदी हो चकता 1 इखीलिये 
विद्धान्‌ या का यदी मव्य कामदे करि उपदेश वा तेखद्धाण सव मनुष्यो के सामने सत्याक्तत्य का 
सरूप समवित करदे, पश्चात्‌ वे खयं अपना हिताहित समकर सत्याथं का ग्रहण ओर पिध्याथं का 
परित्याग करके सदा श्रानन्द्‌ में रै! मनुष्य का आरत्या सत्यासत्यं का जाननेवाला है! तथापि अपने 
प्रयोजन की सिद्धि, ट, दुराग्रह श्रेर श्विदि दोपो स खत्य को छोड ्रखत्य मे छक्र जाता है । परन्तु 
इख प्रन्थ में देसी वाव नदी र्वी दै श्योर न किश्ष कामन दुखाना वा क्रिसी की दानि पर ततत्पयं है! 
किन्तु जिससे मयप्यजात्ति की उन्नति रौर उपकार हो, खल्यासस्य को मसुप्य लोग जानकर सत्य का 
ग्रहण श्नौर शअ्रसत्य का परित्याग कर क्योकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी मयुष्यजाति की उन्नति 
का कारण न्दी ॥ 

, इख प्रन्थमे जो करीं २ भूल चूक से श्रथवा शोधने तथा दापने मे भूल चूक रह जाय उसको 
ज्ञानने जनानि पर जैसा वह सत्य दोगा वैसा दी कर दिया जायगा । ओर जो कोई पत्तपात स अन्यथा 
शका च! खणडन मणएडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा । हा जो वह मडप्यमात्न का हितैषी हो- 
कर कु जनावेगए उसको खत्य सत्य समने पर उसका मत संगृीत दोगा । ययपि अजकल वहुतसे 
विद्धान्‌ प्रत्येक मतो में हैँ बे पक्तपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ जो २ बातें सव के अ्रयुकूल सव 
म खस्य है उनका ग्रहण श्चोर जो एक दुखरे से विरुदध बातें दैः उनका त्याग कर परस्पर भीति से वत्त 
व्तीवें ते जगत्‌ का पूरी हित होवे । क्योकि विद्धानों के वियेथ से अविद्वान मे विरो वड्‌ कर अनेक- 
विध दुःख कीचद्धि श्र खख की हानि दोनी है । इस हानि ने, जोकि स्वाथौ मयुष्यो को प्रिय दै, सव 
मद्यो को दुःखसागर में इवा दिया है । इनमे से जो कोई सावैजनिक दित लद्य मे धर धचतत द्योता 
हे उससे स्वाथ लोग विरोध करने में तत्पर होकर ्रनेक प्रकार विध्न करते हैः । परन्तु “सत्यमेव 
जयते नातं सत्येन पन्था विततो देवयानः अथात्‌ सवदा सत्य का विजय च्रौर असत्य का पराजय 
क्नोर सत्य टी से विद्वानों क) मार्ग विस्त होता है, इस दढ निश्चय के श्रालस्बन से आप्त लोग परोपकार 
करने स उदासीन होकर कभी सत्यारथपरकाश करने से नही हरते 1 यद वड़ा हद्‌ निश्चय दै कि “यत्तदग्रे 

विषमिव परिणामेऽग्रतोपमम्‌” यह. गीता का चचन दै इसका अभिमाय यह है कि. जो २ विद्या श्रौर 
धमाल के कम॑ ह ते प्रथम करने में विष के तुल्यं श्रोर पश्चात्‌ श्रमृत के सदश होते है । एसी वातो 
दतो चित्तम धर केने इस भ्रन्थ को रचा है 1 श्रोता वा पाठकगण मी प्रथम प्रेम से देख के इस प्न्य 
का सत्य २ ताल्पयै जानकर यथेष्ट करर । इसमे यह अभिप्राय रक्खा गया है किं जो जो सथ मर्तोमे 
सत्य २ वाति हवे २सव में ्रविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ सतमतान्तसें मेमि्या चाते 
है उन २ का खण्डन किया है । इसमे यद भी श्रभिध्राय रक्ला दे कि जव मतमतान्तयो की णुत च्‌ 
भकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्यान्‌ अविद्वान सव साध्रारण मस्या क सामन, रक्ला द? (जस 
सव सर सव का विचार होकर परस्पर प्रमी दह के एक सत्य मतस्थ हव । यद्यपि म आअआयवित्त दशम्‌ 
उत्पन्न हुश्ा शौर वसता हं तथापि जैसे इख देश के मतमतान्तरों कौ शठीं वार्त का पक्तपात न कः 
याथातथ्य प्रकाश करता हं वैसे दी दुसरे देशस्थ वा मतोन्नतिवालो के साथ भी वत्तेता हं जसा सदे 


~ 


अूपिका धच 


व 
-शषालं के खाथ मजप्योन्नति के विषय मे वर्तता ह वैखा विदेशेयो के साथ भी तथा सव सज्जनीं कोा 
भी वतना योग्य हे! क्योकि भी जो किसी एक का पक्तपाती टोता.तो जेस आजकल के स्वमत की 
स्तुति, मरडन श्नोर प्रचार करते श्रौर दूसरे मत की निन्दा, दानि आर चन्द्‌ करले मेँ तत्पर होने हे वैसे 
मरै भी होता, परन्तु देसी वाते भुप्यपन स वाहर दै । याकि जैसे पशु वलवाय्‌ दोकरः निर्यैल को 
दुःख देते श्रोर मार भी डालते है 1 जव मदप्य शरीर पाके वैसा ही कमै कर्ते टे तो वे मदप्यस्वमावयुक्त 
गदी किन्तु पञवत्‌ है । शरोर जो बलवान्‌ होकर निर्बलं की र्ता.करता है वदी मण्य काता है च्मौर 
जो स्वाथवश होकर परदािमाच करता रहता है वह जाने पथुच्र का भी चदा भाद है । श्रव श्रयैवः 
सिये के विषय मे विशेषकर ११ ग्यारदये ससुञ्ञास तक किख है । एन . ससुद्धासों मे जो कि सत्यमत 
धकाशित किया है बह वेदोक्क दने से सुम कनो सर्वथा मन्तव्य ह । श्यौर जो नवीन पुराण तन्त्रादरि 
्रन्धोक्ठ वातो का खण्डन किया है वे त्यज्घव्य है! जे १२ वार्यं समुल्लास मे दशया चार्वाक का मत 
यद्यपि श्छ समय कसषीणास्तसा दैः चीर यह चावौक वौद्ध जेन से वडुत सम्वन्य श्नीश्वरवादादि में 
रखता है । यह चार्वाक सव से वदा नास्तिक दै । उसकी चेष्टा का योेकना श्रवश्य है! क्योकि जो 
मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार मँ वहत से ्रनथै प्रदत्त दो जार्ये । चार्वाक का जो मत दै वद तथा 
वौद्ध श्रोर जेन काजो मत है वद भी १२ व खसुद्लास मे संक्षेप ते लिखा गया दै। शौर चौद्धं तथा 
जैनियों का भी घावौक के मत के साथ मेल हे श्नौर ऊ थोडासा विसेव भी है } श्रौर जेन भी वहुक्स 
शो मे चार्वाक श्मौर वद्धो के साथ मेल रखता ह श्र थोढीखी वातो .में भद्‌ है 1 इसलिये जनो की 
भिन्न शाखा गिनी जाती है । यदह भेद १२ वारव ससुल्ञास मे लिख दिया है यथायोग्य वही समभा 
लेना । जो शसका भद्‌ है सो २ वारदवे सु्ञाख मे दिखलाया दै बौद्ध रौर जेन मत का प्वेपय भी लिखा 
हे । इनमें से वोद के दीप्वशादि प्राचीन भ्रन्थो मे वौद्धमतसंग्रह सरवद्नसंग्रह मे दिखलाय( है उसमे 
से यदा लिखा है श्रौर जेनियों के निम्नाक्षिखित सिद्धान्तो के पुस्तक हैः उन से चार मूल सतर, जेसे- 
९ अवश्यकखज, २ विशेष श्रावश्यकस्‌ज, २ दशवैकालिकस शौर पा्टेकसत्र ॥ ११ (ग्यारह) अज्ञ, 
` जेसे-१ ्राचासंगसत्, २ खुगडांगसत्र, २ थाणःगसूत्न, ४ समवार्यांगसत्र, ५ भगवतीसूत्, ६ क्ाताधम- 
कथासत्र, ७ उपासकदशासू्र, ८ छन्तगड्दशास्र, ९ श्रव॒त्तरोववैस्‌च्, १० पिपाकसूत्र, ११ प्रश्चन्या- 
करणखूत्र ॥ १२ (वारह) उपग, जसे -१ उपवा्ईसत्र, २ रायपसेनीखत्र, ३ जीवाभेगमसूत्, 2 पन्नचणा 
खूत्, ५ जवुद्ीपपन्नतीसखू्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूज्न, ८ निषि्यावलीसू्र, & कषप्पियासूत्र, १० 
क पवड़ीसयासून्न, ११ पष्पियासूत्र ओर १२ एप्यचूल्ियासूत्र ॥ ५ कलपु, ज से-९ उन्तणध्ययनसूज्, २ 
निशीयसतः ३ कल्पस्जर, ४ व्यवहारस्‌ चीर जीतकल्पसत्र ॥ छः छेद, जैसे-१ मदानिशीथब्ह दाच 
नासत, > महानिशीयलघुवाचनासू, ३ मध्यश्चाचनासूज्, ४ पिंडनिसक्तिसू त्र, ५ ओधनिसक्तिसूज, ६ पर्यू 
पणसूत्र ॥ १० ( दश ) पयन्नासृच, ज्ेसे--१ चतुस्सरणसूज, २ पचचखाणसूज, ३ तुलवैयालिकसूञ, छ 
भकिपरिद्ञानस्‌तः « महाधर्याख्यानदृज, ६ चदाचिजयसूच, ७ गरीविजयसूत्र, = मरणसमापरिसूर, ६ 
दवन््रस्तमनस्‌ चौरः ९० ससारसूज तथा नन्दीसूत्र योगेष्धास्पू् भी प्रामाणिक मानते ठै ॥ ५पंञचाङघ 
खे--१ पूय सव ग्रन्थों कौ टीका, २ निसाक्षि, 2 चरणी, ४ भाष्य, ये चार श्रवयव श्रोर सध मूल 
मिलकर पच।ग कदाते दै, इनमे दूढिया ऋचयने को नदी मानते श्रौर इनस भिन्न भी नेक घ्रन्थ हैः कि 
८ = ५. भ विशेष 
जिनको जनी लोग मानते है! इनकं मत पर विशेष विचार १२ ( वार्वे ) खमुल्ञास मे देख लीजिये । 
जेनियो क भरथो मे ला पुनरुक्त दोष दहै । श्ओौर इनका यह भी स्वमाच है कि जो श्रपना भ्रन्थ दूखरे - -~ 
मत बलेके ह्यहो वाच्पादेतो को २ उस भ्न्थके अधरमार कते दै! यह्‌ वातत उनकी ^ 
दे क्योकि जिसको को(दैःमानरे कोई नही इससे वह श्रन्थ जेनमत स बाहर नदी हौ सकता । डां ! । 
1 
† 


ष 
4 


४ भूमिषा॥ 


कोरे न मनिश्रौरन कभी किसीजेनीने मानाद्टो तवतो श्चग्रा्यष्ो सकता है) परन्तु पेखा कोर 
्रन्थ नदीं है कि जिसको कोई भी जेनी न मानता टौ इसलिये जो जिस श्रन्थ को मानता होगा इस 
भ्रन्थस्थ विषयक खणएडन मण्डन भी उसी के लिये समभा जाता दहै । परन्तु कितनेदीपेसे भीदहैकि 
उख प्रन्थ को मानते जानते होंतोभीस्भावा सवाद्‌ मे यदल जात है श्सी हेतु सर जेन लोग पने 
पन्थं को दिपा र्खते हैः 1 श्रौर दुसरे मतस्थ को नदतेन खुनाते रौर न पट़ाते श्सलिये कि उन्म 
ेखी २ श्रसम्भव वाते भरी है जिनका कोर भी उच्तर ज्ैनियों मे सत नदी दे ्षकता । भट वातकेो ष्टोढ 
देना दी उसर हे ॥ 


। १२ वें समुल्लास मे ई्ताद्यों का मत लिखा है । ये लोग वायविल को श्रपना ध्मपुस्तक मानते 
& । इनका विशेष समाचार उसी १२३ तेरद्वं समूललाख में देखिये । श्चौर १४ चौदद्वें ्षमुल्नास में सुसल- 
भानो के मत विषयमे लिखा है ये लोग कुरान को श्रपने मत का मूलपुस्तक मानते हे । इन काभी 
विशेष व्यवहार १४ वे समुह्ञास में देखिये । श्रौर इसके श्रागे वैदिक मत के विषयमे लिखाद्े।खोकोरं 
दते श्रन्थक त्ती के तात्प से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कु भी चभिप्राय विदित न होगा । क्योकि 
धाक्याश्चबो् मे चार कारण होते टै, श्राकाङ्न्ता, योग्यता, श्रासत्ति श्चौर तात्पयं 1 जव श्न चारो या 
धर ध्यान देकर जो पुरूष ग्रन्थ को देखता है तव उखको ग्रन्थ का श्रभिप्राय यथायोग्य विदित होता टै 
५ छ्राकाङ्न्ता ” किसी विषय पर वक्ता की श्रौर वाक्यस्थपदो की श्राकंत्ता परस्पर होती है । “योग्यता 
धह काती है कि जिखसि जो होसके जैस जल से सीचना । “्रासात्ते” जिस पद के साथ जिव 
सम्बन्ध ह उसी के समीप उस पद्‌ का वोलना वा लिखना । “तात्पयै" जिखके लिये वक्ता ने शब्दं 
चारण वा लेख क्रिया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना 1. बड्तस्रे दटी दुराग्रह 
मय॒ष्य होति है कि जो वक्ता के श्रभिप्राय स्त विरुद्ध कल्पना किया करते दे, विशेषकर मत बालत जोग 
द्योक्ि मत के श्राह स उनकी बुद्धि श्नन्धकारमे फंसके न्दो जाती हे । इसालिये ज्ेसाें पुरार 
जेनियो के स्न्थ, वायविल श्रौर कुरान को प्रथम दीलुरीच्णिस्र न देखकर उनमे सि शुणो का ग्रह 
दहर दपा काए त्याग तथा च्रन्य मवुष्वजाति कौ उन्नति के लिये प्रयल करता ह, वैसा सव को करर 
योग्य है । इन मतो के थोड़े २ दी दोष प्रकाशित किय हैँ जिनको देखकर सयुष्य लोग सत्यासत्य मः 
छा निरीय कर सके श्रौर सत्य का श्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने मेँ समथ हेच । क्यो? 
एक मनुप्यजाति मे वहका कर, विरुद्ध बुद्धे कराके, एक दृखरे को शतु वना, लड़ा मारना विद्धा : 
स्वभाव स वहिः है । यद्यपि इस प्रन्थ को द्खकर श्रविद्धान्‌ लोग श्न्यथा ही विचाररेगे तथापि बुद्धिमा 
लोग यथायोग्य इसका श्रभिप्राय समभेगे । इसलिये म॑ अपने परिश्रम को सफल समता श्रोर श्यपन 
श्मभिप्राय सव सञ्जनो क सामने धरता है । इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करे । शौर इस्त 
श्रफार पक्षपात न करके सत्याथै का प्रकाश करना मेरा वा सव महाशयो का सुख्य कर्तव्य काम है 
छवौरमा सवौन्तर्यामी सचिदानन्द्‌ परमात्मा च्रपनी कूपा सर इस श्रा्तय को विस्दत शौर चिरस्था्या करे 


- ॥ च्रलमति विस्तरेण बुद्धिमद्धरशिरोमणिपु ॥ 
॥ इति भूमिक! ॥ 


ह 9 "नदर 

णा का उदयपुर, । 
हयान भदाराणा्जी का उद्यपु } ( खामी ) दयानन्दसरस्वती, , 


्राद्भपद्‌ श्चङ्कपप्त सवत्‌ १६२३६ 


# च्रोरम्‌ # 
>०९०९०२०2५2०९9५9492929९9 


ययु 
| सचिदानन्देयराय नमो नमः | 
(७ =त55555त555त55555तत 
श 


{७5८55८5555८555665558526 


थ सत्यार्थप्रकाशः 


परथ ्तसयुद्धसः 

श्रोम्‌ शन्नो मित्रः शे वरणः श्नं मवत्वय॑सा । श्च इन्द्रो वृहस्पतिः शमो विष्ण 
ररक्रमः ॥ नमो अदस नमस्ते बायो सरव प्रयत्नं त्रापि । त्वामेव प्रत्यर्च तरह पदिष्यामि 
छतं बेदिष्यामि खलं वदिष्यामि तन्पाम॑वतु तदक्ारपयतु । अवतु मामवतु च॑रम्‌ ॥ रोपू 
शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ १,॥ । 


` छअथ--( श्नोरेम्‌ ) यह अओंक्तार शब्द्‌ परमेश्वर का सवौत्तम नाम है प्योकि दस्मे जो श्च, 

ड श्मौर म्‌ तीन श्रक्तर मिलकर एक ( ओम्‌ ) सुदाय ह्या है । इस पक नाम से परमेश्वर के वहुत 
माम श्राति है, जेसे-अकार से विराट्‌, चअश्चि स्नौर धरिश्वादि | उकार से हिरए्यग्भ, वायु रौर तैजसादि । 
मकार सर ईश्वर, श्रादित्य यर प्रज्ञादि नामं क! वघ्वक सौरः ग्राहक दै । उसका! एेखा दी वेदादि सद्य 
शाखो मे स्प व्याख्यानं किया दै कि प्रकरणानशरूल य सव नाम परमेश्वर दी के है} ( प्रञ्च) परमेश्वर 
से भिन्न र्थौ के वाचक विराट्‌ शादि नाम श्त्यो नदी ? चद्याएड, एुथिवी चादि भूतः इन्द्रादि देवता 
श्रो वेद्यकशाख मँ थरव्यादि ्रोपधियो के भी ये नाम है वा नदी १ ( उत्तर) है, परन्तु परमात्मा के 
भीहैः। (प्रन ) केवल देवो का त्रहण इन नासो से कस्तेहो दा नदी ?८ उत्तर) श्रापके ग्रहण करने 
मे क्या प्रमाण है ? ( प्रन ) देव सव प्रसिद्ध श्रौर वे उन्तम भी हैं इससे मँ उनका भ्रदण करता हं । 
( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध रर उससे को उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों 

नदी मानते १ जव परमेश्वर ्रभरसिद्ध ओर उसके तस्य भी कोई वदी तो उससे उत्तम कोई क्योकर हो 
सकेगा, इससे आपका यह कना सस्य नदी । क्योकि च्मापके दस कहने भँ वह्ुतसे दोप भी शाते है 

जञेसे- “उपस्थिते परिल्यल्यायुपस्थितं याचत इति वाधितन्यायः' किखी ने किसी के लिये भोजन का 

पदाय रख के कदा कि अएप भोजन कीजिये श्रौर चह जे उसको छोड़ के श्यप्राप्त भोजन के क्लिये जरां 

तहा रमण क८1 उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाद्ये क्योकि बह उपस्थित नाम समीप प्रात हए पदार्थ 

कग छोड़ के श्ुपस्थित अथोत्‌ अप्रातत पद्‌ाथै कौ प्राप्ति के लिये श्रम द्रःरता है! इसलिये जैसा षद 


पुरुष शुद्धिमान्‌ नीं वैसा ह श्रापकः! कथनं हुमा । क्योकि राप उन विराद्‌ श्चादि नामों के ज परसिद्ध 
भमाणलिद्ध परमेश्वर भोर ्र्ारडादि उपरिथत श्र्थौ का परित्याग करके सम्भव रौर अनुपस्थित 


४ सत्यार्थप्रकाशः 


१०१११ १,१,१. ११.१.१३... 7११११९१ ~ ~ ^~ ~~ ~^ ~ ~^ ~~~ -~^~-~~^^ ~~~ ~~ ~~~ 


देवादि के ग्रहणम भ्रम कसते है । इसमें कोर भी प्रमाण वा युक्ति नटीं । जो श्राप रेखा करट कि जहां 
जिसका प्रकरण द वां उसी का म्रद करना योग्य है, जैसे किखी ने किलीसे कटा कि “हे भ्रत्य! 
तवे ज्न्वरवमानय श्यत्‌ त्‌ सैन््रव काले श्रा, तव उखको समय श्रर्यात्‌ प्रकर्स का विचार करना 
परवश हे क्योकि सेन्थव नाम दो पदार्थौ का है एकर घोड़े श्रौर दुखरे लवण का । जो स्वस्वामी का 
गमनसमय दा ता घोड़्‌ श्रार भोजनकाल हो तो लवण को ले प्राना उचित दहे) श्रर जो गमनसमय मे 
लवर ओर भोजनसमय मे घोककोले रावे तो उसका स्वामी उस पर छ्ृद्ध होकर कटेगा कि तू 
निषचद्धि पुरुष है । गमनखमय मे लवण ओर भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू 
प्रकरणवित्‌ नदीं है नदी तो जिख समय मे जिश्तको लाना चादिये था उसी को लाता।जो तुभ को 
प्रकरण का विचार करना श्रावश्यक था वह तूने नदी किया, इससे त्‌ भूख हे, मेरे पास्सेचलाजा। 
सस्ते क्या सिद्ध दुखा क्ति जां लजिक्षका ग्रहण करना उचित हो वदां उखी अथ का ग्रहण करना चाहिये 
त्तो रेखा ही हम श्र शाप सव्र लोगो को मानना ओर करना भी चाद्ये ॥ 
नट भ्-----> 
अथ सन्ताः 
प्रोरेम्‌ खम्ब्रह्म ॥ १ ॥ यञः अ० ४० । म० १७ ॥ 
, देखिये वेदो मे रेते २ प्रकरण मेँ 'ओम्‌' रादि परमेश्वर के नाम है 
प्रोमिलयेतदक्षरपुद्गीथदुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उपनिषत्‌ [ म॑° १1 
श्रोमित्येतदक््रमिद ५ सर्वं तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ माण्डव्य [ म॑० १] 
स्वे बेदा यत्पदमामनन्ति तपाथ॑सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदि च्छन्तो बह्मचस्यं॑ चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण घरवीम्थोमित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कटोपनिषदि [ वल्ली २। म॑ १५ ] 

प्रशा्षितारं सवेषासणणीयांसमण्णोरपि । रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ ५ ॥ 

एतमगिनि वदन्त्येके मदुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 

मनु° श्र° १२[ श्ो° १२२। १२३] 

स जरह्मा स विष्णुः स शुद्रस्स शिवस्सोऽक््रस्स परमः खराट्‌ । स इन्द्रस कालाग्निस्य 
चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ केवल्य उपनिपत्‌ ॥ इन्द्र भिवरं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स शपो गरुत्मान्‌ । 
एकं सिप्रा वहुधा बदन्त्यग्नि यम मतिर्श्वानमाडः ॥ ८ ॥ ऋ० स० १। ० १६४।१०४६॥ 

भूरसि भूभिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य सर्दनस्य धत्रीं । पृथिवीं यच्च पृथिवीं दथ 
पृथिवी मा हिथसीः ॥ & ॥ यजुः श्र १२। म १८॥ 

इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः घय्यमरोचयत्‌ । इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इनदर 
श्वानास इन्दवः ॥ १० ॥ सामवेद प्रपा० ६ । त्रैक ८ । स २॥ 

भाणाय नमो यस्य सरयैमिदं वरौ । थो भूतः सर्ैस्येश्वरो यस्मिन्स भतिंठितम्‌ ॥. ११ ॥ 
श्रथयैवेदे काण्ड ११। र २ । छ ४।० १॥ क , 

॥ 

भ्रथमस्सुल्ासः ह 
ऋअथ-यदां दन प्रमारो के लिखने मे वात्पय यदीदेकिजोरेसे २प्रमारणो मे प्रोकासदि नामो 
सर परमात्मा का रदश होता है यद लिख व्याये \ तथा परमेश्वर काको भी नाम परनरथक नदी | जैसे 
लोक मे दरिद्र आदि के धनपति श्रादि नास होते टै । इससे यद्‌ सिद्ध इश्रा कि 4 गौणिकः, कठी 
कार्मिक शरोर कटी खाभाविक र्थौ के वाचक है । “त्रो चादि नाम साथैक ॥ जेसे (श्रो ०) 
'्रवतीत्योम्‌ , याकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌, सर्वेभ्यो छृदत्यादू व्रह्म” सत्ता करने ५4 ोरेम्‌ ) दकाः 
शवत्‌ व्यापक होने सर ( खम्‌ ) योर सव सि वड़ा होने से (बह्म) ट्रका नामडे॥ १) ( चोभि- 
देत ) (श्रोरेम्‌ ) जिसक्ता नाम है नौर जो कभी नण नरह द्योता उसी की उपासना करनी योग्य दै 
न्य की नदी ॥ २॥ ( श्रोमिदयेत० ) सच वेद्रादि शास्र में प्ररेश्वर का पधान घोर निज नाम 
(श्रोरेम्‌ ) को कषा है श्रन्य सव गौखिक नाम] ३॥ ( सभ वेद7० ) क्योकि सव वेद सव धमी. 
वष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन श्रौर मान्य करते श्रौर जिसकी पासि की च्छा करके घ्रह्मचयौभम 
करते हैः उसका नाम "खोरम्‌ ` है ॥ ४॥ 
( भ्शास्तिता० ) जो सव को शिक्ता देनेदारा, सूचम से सन्म, खप्रकाशसखरूप, समाधिस्थ वुद्धि 
स जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चादिे ॥ ५॥ श्रोर खप्रकाश देने से “श्रण्नि'" विक्लान- 
खरूप होने स “मनु सव का पालन करने स ^प्रजापति'' शरोर परमैश्व्व्यवान्‌ होने से “इन्द्रः सव का 
जीवनमूल होने स “श्रा श्रोर निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम "रह्म" है ॥ ६ ॥ ( स व्रह्म 
स विष्णएुः° ) सव जगत्‌ के वनने से "व्रह्मा" सर्यत्र व्यापक ददे स पिष्णु'" दु को दरड देके सलाने 
से “रुदर मङ्गलमय श्नौर सच का कटयाणएकन्ती दोन से “शिव "वः स्वेमश्युते न स्तरति न विनश्यति 
तदक्षरम्‌” ॥ १॥ “यः स्यं राजते स खरार” ॥ २॥ " योऽग्निर्वि कालः कलिता पलयकत्त स 
फालान्निरीग्वरः” ॥ २॥ ( च्क्षर ) जो सर्वच व्याप्त विनाशी ( खसराद्‌ ) खयं प्रका्ाखरूप ध्रीर 
( कालास्नि० › भ्रलय मेँ सव का काल त्रोर काल का भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाय काला 
दै ॥ ७॥ (इन्द्रं मब ) जो पक आ्दितीय सत्यरज वस्तु है उसी क इन्द्रादि लव ` नाम है । “दुषु 
शेषु पदाथैषु भवो दिन्यः ” “शोभनानि परनि पालनानि पृणानि कमणि बा यस्य सः” भ्यो गुर्वात्मा 
स गरत्मान्‌” “यो मादरिभ्वा वायुरिव वलवान्‌ ख मातार्वाः' ( दिव्य ) जो परृत्यादि दिव्य पदार्थौ मँ 
व्यात ( उपरे ) जिसके उत्तम पालन ओर पर कमै दैः ( गरुत्मान्‌ ) ` जिसका आया अर्थात्‌ खरूप 
महान्‌ दै (मातरिश्वा ) जो वायु के समन अनन्त वलवान्‌ दै इसलिये परमात्मा कर दिव्य, सुपस, 
गरतमान्‌ श्र मातरिश्वा ये नाम है । शेप नामो का चरथ जागे लिखने ॥८॥ ( भूमिरसि ) “भवन्ति 
भूतानि यस्यां खा भूमिः" जिसमे सव भूत प्राणी होते ह इसलिये इयर का नाम ‹ भूमि" दै । शेष नामों 
का श्रथेश्रागे लिखेगे ॥ ६ ॥ ( इन्द्रे सह्‌ नए० ) इख मन्म इन्द्र परमेश्वर हयी का नाम ट दसल्तिये 
यह प्रमाण लिखा है ॥ १०॥ ( भाय ) जसे रार्‌ के षश सव शरीर ओर दन्द्यं होती है चेसे 
परमेश्वरः के वश मरे सय जगत्‌ रहता दै ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रासो के सीत २ र्थो के जनने से इनं नामो 
करके परमेश्वर ही का श्रहृण होता ह । क्योकि ओदम्‌ श्रौर अन्यादि सामों के सुल्य श्रथ सि परमेश्वर 
दका ग्रहण दोता है 1 कि व्याकरण, निरुक्त, व्राह्मण, सूजादि ऋपि सुनियो के व्याख्यानो से 
र = कग ग्‌ रने मे चतः हे वेस ग्रहण कसना सव का योज्य छ परन्वु “ओरम्‌"' यह्‌ तो केवल 
परमात्मा ही का नाम दे ओरं अभि रादि नामो सि परमेश्वर सत शरहण मे मकर ओर विशेपण॒ (नियम 
कारक ९ । इससे कवा सिदध हा निः जद २ स्तुति, प्ाथैना, उपासना, सवेन, व्यापक, थद, सनातन 
चरः स श्रा प्वश्पर्‌ प्ख दं घरी चद्यी इन नामो स परमेश्वर का ग्रह॒ दयेता हे नौर सीद 
प्स प्रकरण हे किः- \ । 

 ‰ +“ = ~ 


सों न 


बपमसगुद्ाक्लः 4 


4 
ठदित करते ते "वैल"! शम्दं सिख हता है! जो भाप स्यय्रकण सोर र्यादि नेजस्वी सो का 


प्रवास फमनेयाता दै शते उस द्र का माम (तनण" है । इत्यादि नामायं उकारमाम स प्रह 
सेवे द। (स्वरे) इव धानु त "वर" शद्‌ तद प्तादे । चय दृद एवभ्वययान्‌ वनेत 
द्यरः" (लका सस्य पियारस्तीन माम स्वार नन्त वथ द दस उद परत्रा्मा का नाम दूरः " 
द। (दो अयन्यृदने) इय घातु" पदिन ^ सद दसय सिन फन स "द्रादित्व' अन्त भिय 
सोता च पिन विने यस्य सादया + वदिस श्राय हका परिशु कमी नदरा 
उसी इयर फी" प्याय " तडा द| (सा द्ववयाधन) चत पूव श पानु "प्र योर द्तष 
तद्धित खले से “ प्राड्‌ » श्ष्य्‌ पिदध हता ई । चयः व्द्ष्नया वराञ्वरसय समना च्ययद्रार्‌ कानाकि 
घ प्रद्र पय व्राः जा लान्ति उाननुह सथ सरन्यय गन्‌ क स्य ्रदार फो पवान्‌, जानना दै 
दसत दयवर का नाम्र श्राव द 1 ह्यदि नामत मन्दसतति गुदात दन दं 1 जेय प्क र मावा सतन 
श्रय यदु व्याय्यात पियदप्सरा अन्य मासन यपस्य जतरदुषजा (यक्ना मिकः श 
च०} इत मन्ध मं मिधरादि नम्य मी पसमद क ६ स्पा स्नु, प्रायना, उपासना महषी 
सी जाव्री दै! चेष्ट रस्ता दन ट्त शन, प्म, सपमा प्राय नात्य पत्य न्यदा म पव स ्रयिक्‌ 
हो} उन खव थे्टठा्मी जा पन्यनन यष्ट उयते पमद्यर फन | भिमक तुय कदन ष्का, म 
हे रन रोमा! जव नुन्य नदी चो उलन श्वि व्याकर दा सफला द? सन्त परमेश्वर कष्छत्य 
न्याय, दय, पयसामव्य श्र सदस्या मनन्त गग ष पस "न्यु (ध्मा हु पनरष्य या जव ष नर्हा 
1 जा पद्य सत्यद् उस रुगु प्ठमी सवनाय भासस्य दनि दसानिय मनुष्या को पोम्प टै 
परमेश्वर दी की स्तृति, प्रादरना श्रार उपासना दर, उसस्‌ पिन्न की फमी न त्द्‌ प्याकि प्रह्मा, विष्सु, 
मदादेव नामत पूरन मदाशय प्विद्धान,. दन्य दानवारि सिद्ध मनुष्य श्वार न्य साधारण मनुष्यान भी 
परमप्वस्द्ीम विश्वास पायया उगी ङ स्नृमि, त्रा वरना शरोर उपासना फर्म, उमस भिद की नदी की। 
प्ते दम घव रा रना योग्य प्र । दना लत पिन्यार मक्ता आर उपासना तिपय म फिया जायगा) 

(ग्रक्च) पित्रादि नामोत सगा श्र इन्द्रादि दवो क व्रतत व्यवदराय देसल स्त उही 
प्रद्‌ करना चद्विव । ( उत्तर ) यथां उनम प्रदम उग्यवा यम्पनरी प्त्यादिजो मनुष्य क्सि कामिक 
हे वदी न्यकागच्श्चौर फिसी ख उदासीन नी दन्न म्र याता द्र । शसते सुप्य मे घला आदि 
का श्रद्‌ नदीं दो सकता । फि्तु लसा परभभ्यर्‌ सव जगत्‌ का रि्वितमिप्र,न किप्ीका शाश श्र 
न किसी सरे उद्रासीन द, इतस भिन्न काद भी जीव इम प्रकार का फभी नर्द द पक्ता } दसद 
परमात्मा दी का ग्रदग यदा दता द । दां ! गा श्र मे मित्रादि शष्द स सुदादि मलुप्यो का प्र 
दोता दै । ( जिमिदा स्नेदने ) इख घातु त यंकौदिर ^" प्रत्यय फ दने से "मित्र" एष्द्‌ सि दोसा 
दै । “मेद्यति स्निटति स्निखते वा स मित्रः" जे सव से सद करके मौर सव कते श्रीति कर्ने सौम्य 
दै इससे उस परमेश्वर का नाम मिन द ( चन्‌ चरु, वर्‌ {लयम्‌ ) इन धातु स उणादि उनन्‌” 
भत्यय दने स" वच्णु ' शब्द सिदध छता ५ । “यः सर्वान्‌. शिठान्‌ स॒म्ून्धर्मात्मनो बखोत्यथया यः 
फ्ियमुमिवमत्मभित्रियत व्यते वा स वणः परमेश्वरः" जो श्ात्मयोगी, विद्वान्‌, सुल्ति की इचा 
कने वाले छक्त श्रौर मत्मां का स्वीकार करता, श्रधवाजो स्विष्ट, सुमु, सक्त शरीर धर्मात्मा 
स ग्ण किया जाता द वह ईश्वर “दगु” सपक दै । श्यवए “वरूणो नाम वरः धेष्ठः” जिखलिये 
परग्रश्वर सव र द, इसीलिय 6 नाम "वसणु' द । (क गतिप्रापणयोः ) प्स धातुं स ५५ यत्‌” 
भत्यय करन स “ मस्य शब्द्‌ स्तिद्ध दोना दे श्रौर “्रय्य'' पृतरक ( माङ्‌ मनि ) इस धातु से “कनिन्‌ 
स ९ यमा" शब्द्‌ सिद्ध दोता दै । "योऽ्योन्‌ स्वामिने न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यानु 


+ = ६ 4 
५ = -~ 


दधमु . 


^ ^^ 

गणी 


~ 
तदित कसमे से प्तैजप्य) शमन सिय प्रतार) ज प्राप स्ययप्रकाण मोर पूर्यीरि तेजस्वी खायो का 


प्रदा फयनेराला ह पसे उम ्थ्यमर्‌ पाला ताम "व्ीतषत" है 1 इत्यादि नामा उकार्माध स प्रकु 
तते & ) (श्य पस्य} दमन भ्रातु भन "द्भ्यरर " शद ववि दवाना 1 प्यं दृद पर्वन्वययान्‌ करते 
टश्यरः" (न्यदा पवत्य धिचागन्यील दान क्र दवमन्त सय्यद षस उश पर्मरान्मा पनाम ^ तजर + 
1 (दा द्यययनदने) दस धानु "द्वद "र दृत ननि रन स "शराटिन्य'' भ्य भिय 
सना 1 त विने लिना चस्य सादययदिनि. + प्वद्िलिर्य श्वानः निषा विनाद्य कर्मा नदा 
सी थ्यर्‌ थव " श्ादिस्य " सव्य (हा श्ययत्यथत) त ' वयक दप प्यनुष पन् शरीर इषपम 
तद्धिव पने "प्राप्त " प्य्‌ भिना अ । ौ यः प्रवरनया कयश््वरस्य मना व्यय जमात 
छ भ्ठ एय वापः" सा निरन्त प्वानयुतर सथ यणध्यर लय पः व्यदार पत थयायन्‌ साननादर 
गरसते ध्यर्‌ पा नाम गदरा" £ । श्या नान्य स्यार पशत द्रति ६1 सम प २ भायाप्तर्मनि २ 
श्रय चरां व्यान्यान स्तिपा न्य नामाथभी प्लस भसति सानि सो ( शन्न मित्रः 
घ) प्ख मन्यम मिद्ध नाय पमी पर्यथ्वर चह कयापि स्युनि, व्राथना, उपासना भहदौषी 
षी जादी रै । अष्टउम्यन्दा छन्ना तेत, म्‌. सपमा श्यार पन्य तयरशन्य मयय मश्च धिकः 
ह| उनश्यध्रषठ भीता कछन्यन्ते दष्ट उष वम्मपरयरस पपन द| सिपक तुन्प काडर शुभा, 
द श्गेरन दाया । अय नुन्य नी ना दवस दाप्यः वरयष्त्द्वा स्दत्ना रैर सष पर्मदरयरः क सन्य 
न्याय, दया, स्यसामश्य योर नवथन्याि शनन गना ह दत यन्य तल्पी ऊद्‌ पदाय घाकीयक नसी 
्र। जा पदाथ सत्य द्ध उस्सक्ष गुन्‌ म्न स्वभाव मीमयद र दम्तानिय मनुष्यो को याम्य टैक 
परमे्वर टी फी स्तनि, व्राधना शार उपासना "ठ, उन्नमन निघ्न कये कमा न करर क्योकि वर्मा, विष्य, 
मटादप नामक पूर्वज मद्याशाय पदान्‌. दन्य दानवा निद मनुष्य शार शचन्य साधारग्‌ मन्यन भी 
परमश्वर दी मं विष्वा परमः उना फी न्नुनि, पादन चार उपासना कमे, उनतत भिशक्यी नही ष्ये 
पेसेद्मस्वका करना भरोयय | सदय प्रत्न पिनार मातः श्रीर्‌ उपासना विपये प्प आयगा। 
(प्रद्य) मित्रादिनामास लया प्यार दृन्द्रर्दि दर्ा पः श्रानिसः प्यपदार दुन स उरनं का 


श्रद्‌ फस्ना चर्पदय । ( उत्तर ) यदं उन प्रद स्ना याम्य नरं प्साति जा मनप्य किसीकालित्र 


द वदी श्न्यफागरप्रु श्रार फिसीख उदासीन मी दगनमद्ाना दै । दसस सुस्याथ्मं स्सा श्रादि 


का प्रद नटीं छर सकन । फ्रिन्तु जसा परमरवर प्तय जगत्‌ फो निशित मिध,न करिखी ष्व शङ्कश्रौरः 
न क्रिसी से उदासीन ह, ससर भित कटभी जीवश धपतर् फा फमी नरी ६ सक्ता । पसि 
परमात्मा दी का त्रटण॒ यद्यं टोताद्ट। ष्टां! गाष्‌ द्यथ मं भित्रादि श्यष्ट्‌ से खुट्दादि मदुष्यां का प्रण 
होता टै । ( जिमिदा सन्ने ) स धातु स चकद्र तुः" प्रत्यय के एने से "मिध" श्ष्द्‌ प्ति होता 
टे । “परयति स्निद्यति स्निदाने चा ख मित्रः" जा सवस स्न कस्ये पौर श्लव फो श्रोति करने योग्य 
ष्ट इसस उस परमन्वर कानाम मिव दै ( वृन्‌ वर्ग्‌, चर दृन्सरायाम्‌ ) दन धातुश्यां स उणादि “ उनन्‌ 
श्रत्यय दनं सर “वर्ण्‌ शब्द्‌ सिद्धदटाता द । श्य सत्राच्‌ श्रष्टन्‌ ययत्तन्थमात्मना श्रणत्यश्रयायः 
किमुखुचनिधमात्मभिवियत चर्यते चा स वर्णः परमेश्वरः" जे श्या्मयोमी, विद्धान्‌, सुति फी श्छ 
कर्न चाल रुक्त श्र ध्वमत्मार्भ्रा का स्वीकार करता, श्रथवा जा शि, मुसुक्ल, यक्त रीर धर्मात्मा 
स ्रदृण॒ करिया जाता द वद श्वर '"वयणु” संप्रक दै । श्रथवा “वरुणो नाम वरः यष्ठः जिषक्तिये 
परमश्वर सव से श्रष्ट दै, रखीलिय उतका नाम “वर्ण्‌ है । ( क गतिप्रापणयोः ) एस धात से ५ यत्‌" 
प्रत्ययक्रनस "्ट्य्ये" णाष्ट सिद्ध राताद श्र "ष्ट्य पृय्यय ( मादः मनि ) इस धातु से “कनिन्‌” 


प्रत्यय दोन ५ यमा" शब्द सिद्ध दाता दै। “योऽयीन्‌ स्वामिना न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यानु 


कनके अ 
2, . ~. =. -- 


अधमसमुद्रासः ४ 

कावा 
तद्धित करने च "वैज" शम्द सिख एता) ज भाप स्ययप्रश्मण सोर पुम्यीदि तेजस्वी लोका का 


ध्रकाष फरनेव्यक्षा शस उस दन्धर्‌ क ताम ष्लैरप्त'" है । इत्यादि नामाय उक्मरमात प प्रष्करं 
हेते द्। (दख यन्य) एत धातु स "दन्यर पथ्य सिन दत । "य्‌ इर सथन्ययवान्‌ करत स 

द्श्वरः" जिन्त लत्य पियास्णरौाल त्न द्वग नन्त दन्य प इतस्त उस पस्मराक्रा कनाम ५“ अअ 
। ( दरा श्चवगन्‌डने) इन्त धातुक ^ व्दति ' र नस्‌ नान्न षस स "मादित्य" दन्य भिद 
दोता ड! न पिते प्यनप्ा यस्य सायमलत्तः + सद्धितग्व त्रा त्यः" (प्ख दिनस्य फी नष 
उसी दन्यर फी“ त्राः साद । (पा दवय) द्य" पूलकः दम तानु "रतरः पीर दृस्त 
तद्धित फस स ^ प्रादु '' तृच्च सिद दाना ह | “यः प्रद्दूनया चराचरस्य जगना व्य्रह्मर्‌ ताना 
स धः धथ्रप प्य श्मः जा लध्रन्ति उलयुद्क सव चवसान्यस सनत कव द््धार क यच्रावत्‌ जानता र 
दसस ददर पा नाम (थात ट । इन्यादि नासि मक्त गृदीन दतक्ति द) नभत पकर माताप्तर्तीन) 
शरद यदं व्याय्यतत किन्पिद्र पम द श्न्य नापावेमी प्राणस्स अत मातद्। जा (खप्ना नितः च 
व०} इस मन्व मं निरा नाम हवे मी पम्मदयर फ ई क्या स्नुत, परायना, उपासना भहदहीकी 
की जाती द येष्टरखफोः परत जागरम्‌, सम्म, स्यमाव वार्‌ सत्य सत्य त्यवदरारयो मं मय स अविक 

हा । उन क्षय धष्टार्ममा जा पनयन्त यष्ट उस परमद्वर्‌ फः) । भिसः तुस्पष्ादु र दुभा, 
ह सरन दोगा) जवनस्य नत्त उलन ्यावक जयाकरद सम्ना टै? संपत परमेद्यर क ष्ठत्य 
न्याय, दया, स्यसामच्य ध्य सनदस्प्रादि पनन्त गुप दु पम "सन्य सी उड प्रत्राणं वाजीपक नदी 
ट| जे पदाथ सत्य उसने गुण्‌ कम्म स्वभाव नी सःय दसि द्र गम्तफये मनुष्यो का योस्य टैफि 
परमेश्वर दी फी स्तुति, प्राद्रना शार उपानना कर, उस्म मित्न षी फमान फ पयाकि ब्रह्मा, विष्य, 
मदयदेष नामक पूर्वन मदाय छान्‌, दत्य नवषर निरुष्ट मनपय शरार सन्य साधारण मनुय ने भी 
परमर्वरर दा म चिश्यास फरक उसी फा स्तत, प्रालना श्रार उपासना फर, उसस्‌ भिन्रका नद की) 
येत म स्व का फरनेः यम्य ददा (मन परिचार मातत शार उपासना एिषयमं पिया जायगा । 
( श्र्च) मित्राद्‌ नामासि समया त्राम्‌ इन्द्र दरवा प प्राक्त व्यव्रदास्दृग्नस् उरन्ीका 


प्रदण करना चाद्य } ( उत्तर ) यद्यं उनका प्रदणु करना याम्य नर्द क्योकि ज मनुष्य किसी कामित्र 


है वदी शन्यकांशतरश्रोर किसी ख उदालीन नी द्रःन ध्राता प । इसत मुख्यां खसा ्रादि 


का ग्रदण्‌ नदी दा सकता । किन्तु जसा परमेत्यरः सव गत्‌ फा नि्धित मिध, न किसी का शृङकशओ्रीर 
न किसी से उदासीन दै, इससे भिन्न कद मी जीव दस प्रकास्का कभी नरं शै सक्ता । पसाजिये 
परमात्मा दी का ग्रदणु यदा देता द्ध) टां! माष यमं मित्रादि शब्द्‌ सत सुददादि मयुप्यां का श्रय 
होता है । ( जिमिदा स्नेदने ) एस धानु ते ्यकौदिकः “कू” प्रत्यय फे दने से "मिध" शब्द्‌ खिद दताः 
है 1 “मेयति स्निदाति स्नियते वा स मिन्नः” जा सवस सद्द करे मौर सय को धाति करने योग्य 
ह दसस उस परमरश्वर का नाम मित्र दद ( बुन्‌ वर्णु, वर दन्सायाम्‌ ) इन धातुर्न स उणादि ५ उनम्‌ः 
प्रत्यय दाने स “चदस्‌'' शब्द्‌ सिद्ध दाता दै । यः सवान्‌ णिन्‌ य॒मक्लन्धर्मामने चृणोत्यथया यः 
प्िथ्खिसुछमिर्धर्मात्ममिर्वियते चर्यते वा स वरणः परमेश्वरः" जो श्ात्मयोमी विद्वान्‌, मुक्ति की इच्ा 
करन वाल सक्त रार ध्रमात्मा्रा का स्वीकार करता, श्रथवा जो शि, मुमु, सक्तं शरीर धर्मात्माश्रों 
ग्रहण किया जाता द चद्‌ ईश्वर “वर्णु” संक दै । श्रथवा “वसणेः नाम चरः यष्ठः” जिषा्तिये 


परग्रश्वर खव स श्रष्ट ६, दसील्िये उसका नम “वसण"' ट । ( ऋ गत्तिधापणयोः ) शसं धातु स “ यत्‌" 
प्रत्यय करने सर “य्य शब्द प्छदद्ध्‌ दाता दे श्रौर “रस्मै पवक ( माडः मनि ) इसर घातु से “कनिन्‌” 


श्रत्यय क शश्रयमा' शव्द सिद्ध दोतादे। “"योञयौन्‌ स्वमिने न्यायाधीशानू मिमीते मान्यानु 


६ सत्याथप्रकाशः 
करोति सोऽयमा'" जो सत्य न्याय के करनहारे मनुष्यो का मान्य श्र पाप तथा पुरय करनेवाले कौ पाप 

श्रोर पुण्य-क फला. का यथावत्‌ सत्य २ नियमकचा हं इस्रीस उस्र परमेश्वर का नाम “ शरथमा " हे | 
(इदि परमेश्व) इस धातु ख ¢ रन्‌" पत्यय करने से “ इन्द्र" शब्द्‌ सिद्ध होता टै “य इन्दति परमै. 
भ्वयवान्‌ भवति ख इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिल पेश्वययुक्त है इससे उस परमात्मा का नाभ “इन्द” है । 
“बरहत्‌' शब्दपूवक ( पा रणे ),इस धातु स “डति'” प्रत्यय चृत्‌ के तकार का लोप श्रौर खुडागम 
हाने स “चरृहस्पति"” शब्द द्‌ सिद्ध हाता हं । “यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स ब्रहस्पति" 
जोवडाख भी वडा श्चोर वङ्‌ आकाशादि ब्रह्माएडो का स्वामी दै इससे उस परमेश्वर का नाम 
^“.बृहरस्पति."' हे ( विष्ठर व्याप्तो ) इस धातु ख॒“ जु ” प्रत्यय होकर “ विष्णु ” शब्द्‌ सिद्ध हा ‰ 1 
“वेवेष्टि व्याप्नाति चय4्चरं जगत्‌ स विष्णुः” चर आर श्रचररूप जगत्‌ मे व्यापकं होने स परमात्मा 
का नाम “विष्णु" हे । “उसुमैहान्‌ कमः पराक्रमो यस्य स उस्क्रमः' नन्त पयक्मयुक्त दाने स्र पर- 
मात्मा का नाम “उस्म है । जो प्ररमात्मा ( उरूकरमः ) मदापराक्रमयुक्त ( भिच्ः ) खव का सुत्‌ शविः 
रोगी. वह ( शम्‌ ) खुखकाएरक, वह (वरुणः ) सर्वोत्तम, बह ( शम्‌ ) सुखस्वरूप, वह ( अर्यमा ) 
न्याया व्रश, बह ( शम्‌ ) खुखप्रचारक, वह ( इन्द्रः ) जो सकल एेश्चयवान्‌, चह ( शम्‌ ) सकल पेष्वयै- 
दायक, वह्‌ ( बृहस्पतिः ) सव का अधिष्ठाता ( शम्‌) विद्यापद्‌ रौर ( विष्णः) जो सव मे व्यापक 
परमेश्वर है, वह ( नः ) हमारा कट्याण॒कारक ( भवतु ) दो ॥ 


(.वायो ते ब्रह्मे नमाऽस्तु ) ( ब्रह वृहि बुद्ध ) इन धातुर्न से रह्म: शब्द्‌ सिद्ध रोता है। 
जो सव के ऊपर वियाजमान, सव सर वडा, श्रनन्तवलयुक्क परमात्मा है उस व्रह्म कोम नमस्कार 
करते हें । हे परमेश्वर ! ( त्वभ्रच प्रत्यत्तस्व्रह्मक्षि ) श्राप दी अरन्तयामेरूप स प्रत्यतच्त ब्रह्महा ( त्वामव 
प्रव्यक्त बह्य-वदिष्यामि ) मे श्याप दी को पत्यत्त ह्म कहगा क्योकि श्राप सव जगह मे व्यातत हाक सव 
को प्ित्प.ही ध्राप्त हे (ऋतं वदिप्यामि) जो याप की वदंस्थ यथाथ आज्ञादे उसलीकाम सवक लिये 

श"चपरारः अचरण भी करूगा ( सत्यं वादेष्यामि ) सत्य बालू, सत्य मानु श्यार सत्य दही कङ्गा 
८ तन्मामवतु ) खो आप भरी सत्ता कीजिये ( तद्वक्घारमवत) सो श्राप सुभ आप्त सत्यवक्ता की रक्ता 
कीजिये कि जिसस आप क्मीश्ाज्ञाम मेरी वुद्धि स्थिर हाकर चिर्द्धकथी नदो) ्योकि जो श्राप 
कीःश्राज्ञा हं वही धमे श्रार जो उससर पिरुद्ध वही अधमं ह ( अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ) यह दूसरी 
वार-पौट श्रधिकाथे क लिय दे । जक्ष "क्त्‌ कञ्चित्‌ प्राति वदाति त्व ग्राम गच्डु गच्छः इसमे दा वार 
क्रिया के उच्चार्णसत्‌ शीघ्रदी म्रामकोजा पसा प्सिद्ध हाता है । फेसर दी यहां कि राप मेरी श्रवश्य 
रत्ता करो अथोत्‌ धमे.स खुनिध्ित श्मर शरधमस घणा सदा करू पेली छृपा मभ पर कीन्यि मैं 
द्यापका वड़ा उपकारः मानुगा ( ओओरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ) इस मे तीन वार शान्तिपाठ का यह 
प्रयोजन हैः कि .चिविधताप अथौत्‌ इस ससार मे तीन प्रकार के दुःख देः एक "आध्यात्मिक" जो आत्मा 
शरीर में आधेया, राग, द्वेष, मू खता अर ज्वर पीडादिं होति हे । दसय ' श्राधिभोत्तिक"' जो शच, व्याघ्र योर 
सपदि सं भ्रात होता है ! तीसस “्राधिदैविक" श्र्थीत्‌ जो अतिचरष्ि, अतिशीत, श्रति उग्एतए मन 
श्रोर इन्द्रियो की अशान्तिसरातादहे। इन तीन भकार के क्णोस श्ापहसलागाकादृरकस्के 
कल्याणकारक कसा म सदा प्रव॒त्त रखिये | सणोक्षि आप दी कट्थाणस्वरूप स्व ससार क कल्याणः 
कत्त आर धामिक ससुरो को कल्याण क दाता! इसलिये श्राप स्वव पनी करणास सव 
जीवा के हृदय मे प्रकाशित हूलिये एके जिसस्र सव जीव धम का श्रचस्ण यार अवम का चड़ क 
परमानन्द का पाक्त दो खर दःखा स प्रथक्‌ रह ! “सूय्य आत्मा जगतस्तस्थुपद््च'' इस यजुवद्‌ क वयन 
श्ल जा जगत्‌ नाम प्राणी चतन ओर जगम श्र्थात्‌ जो चलते फिरते हें ^ तस्थुषः" श्रा अथात्‌ 

धरयमक्तमुामः ७ 


11 ~ ~~~ ---*-~- -~~ 


1 
प 
[काक 1 


स्थावर जड श्यन्‌ प्रथि श्रद्द उन सत्र क द्यात्मा म्न श्रौर व्यद्रकदारुप सवक परक फरन 
से परमेश्वर का नाम “लूत्य" ह| ( प्रत सानन्यगमने) उस धातु श्रान्मा' गच्द सिद्ध दना) 
नयोऽ्तति व्याप्नाति ख श्रात्मा" जो सव ीघाद्रि जगन्‌ म निरन्तर व्यापक दा सर य 1 "परप्वास्तमचा- 
त्माचयच्रात्मभ्या जीद्र्यः मृल्भ्यः पसर्वनमू-गः स पर्रान्मा' जा सव्र जीव श्राद्‌ स उन श्रो 
जीय प्रति तथा श्र्ष्यस नी श्रत्तसू्म रार साल जा फा श्चन्तय्रामा त्रान & इसम्‌ ईभ्वर को 
नाम 'प्रमात्मा इ । सामथ्यवाल फ नाम द्न्वर् द 1, यरपु सम्रथचु परम. श्रष्टः स परमण्वर 
जो शयवे श्र्थात्‌ समरथे( मं समथ, लिने तुल्य फो मीन प्रारस का नाम “प्रमफ्वर' | 
( पुष श्रनि, पूर्‌ प्रासि्गिमतिमप्यन ) ध्व धरतु (सात्र वरता श्न सिद दाता द | "द्रभिपव 
परारिगिभधिमेव्चने योन्पाद्‌नम्‌ । यन्धराल्र जगत्‌ मुनाति सूते चन्पादयति स सविता परमणत्रमः" जा 
सव जगत्‌ की उत्पत्ति कर्तान दसलिय परमण्वर्‌ कानाम्‌ (सप्िना' ४1 (दनु क्ाडत्िजियीतव्यवदरास 
द्रतिस्ततिमादमदखप्नप्नतगनिष ) एस श्नु “द्रव ण्ट मि दाता ए } (क्रीड) जा युद्ध 
जगत्‌ को क्रीडा करने ( विजिगीषा ) ध्रानमिक्ा क जिनान ङी उच्च्छयुक्त ( व्य्रदार) सव्रचष्ाक 
साधनापसा्ना क्व दाता (यति) सयप्रद्वन्वन्यस्य सय का प्रकशि (स्तृनि) प्रशसा क याग्य 
( माद्‌ ) प्राप श्मानन्द्रस्वरूप प्रार्‌ दनम का रन्द्र द्रुनद्ाय (मद्‌ ) मद्रान्मरत्ता फा तादनश्रखं (स्वप्न) 
सव्र के एयनाव साचि परार प्रलय का कग्नद्ाय्‌ ( कानन ) कामना फ याम्य श्रार ( गनि ) तानखरूपद 
इसलिय उस परमेपूवर का नार धदूच्' 1 प्मयव्रा "या ृत्यति धति स दवः" जा उपन्‌ स्वस्य म 
द्रानन्द्‌ स श्रापदी कीडकाः अना शिम क सनाय द पिना कद घन्‌ सदज खभघ्य स नव जमः 
को बनाता चास कोर्रा का श्रावारः द । "त्रजि्मीन स देव. जा सव का जीननेदासा खयर 
श्रजेय श्रधीन्‌ जिसका काट नी न अजल सक्र! "व्यवटाग्यनि स देवः" जा न्याय शार यन्यायरूप व्य 
वद्य का -जननिनदाग श्रार उपदृश, ' ग्रश्यगचरं जगत्‌ सानय्रनि" जासव का प्रकाशर, श्यः स्तूयत 
सदेवः उ स्व मनुप्या काप्रभ्नसा त याम्य प्रार्‌ निन्द्‌ कर याग्यन दो, ष्या मोद्रयति स देवः" जा 
खय ्मानन्देखसूय च्रार दूस ऋ यानन्द्‌ साना, सिसा दृःगया लशमीन दा, “या मायतिस 
देवः" जा सदा दःपत, शाकरटित श्चार दूसरे का दित कस्ने शीर वुः स्त प्न रपने चालला, "यः 
सापयतति स जा प्रलय समय श्रव्यक्तम सव जीर्याको सुनाता, ' यः कामयत्त काम्यतवा सख 
देवः" जिसके सव खल्य काम ध्चार जिसकी धानि कौ कामना सव शिण करते द तथा "यो गच्छति यम्यते 
चासर्च्वः जासखवम व्यात्त भ्रार जानन क याग्य द रसस उस परमष्यर का नाम "देव" टै । (कृषि 
श्ाच्छद्न ) इस ध्रातु स “वर” शब्द्‌ सिद्ध दोता द । “यः सर्वं कुवति खव्याःव्याच्याद्यति स छुञे- 
रो जगदीण्वरः'' जो द्यपनी व्याप्ति से सव का चाच्छादनं कर सतते उस परमेश्वर का नाम "कुवेर" है । 
(श्रथ विस्तार) इस घातु स “पयिवी" शब्दं सिद्ध दाता द्‌ “यः पुंधते सवजगद्धिस्दृणानि स पृथिची 
जा सच विस्दत जगत्‌ का! व्रिसनार करनेवाला दै इसलिये उस परमेश्वर का नाम पृथिवी है । ( जल 
घातने ) इस धातु स्त "जल" शब्द्‌ सिद्ध दोता दै “जलति घातयति दुष्ान, संघातयति-व्यक्तपरमा- 
एवादान तद व्रह्म जलम्‌" जो दुष्टो का ताटृन शरोर श्चव्यक्त तथा परमायुधं का ्न्योऽ्य सयोग वा 
वियोग करता परमात्मा “जल” सप्तक कटातादै । (काश दत्तौ) इस धतु सर शद्राकाशः 
शब्द्‌ सिद्ध होता हे, “यः सर्वतः सर्च जगत्‌ प्रकाशयति स याकाशश" जो सव प्यार सं जगत्‌ कां ध्रका- 
शक है इसलिये उस पय्मात्मा का नाम “काश्व दै । ( श्रद्‌ मक्तसे ) इस धातु स "अन्न" शब्द्‌ सिद्ध 
(भ ००५००६५० 


होता दै । 


म्द ह 
2 “<+ 


क अवतेऽप्ति च भूतानि तस्मदनं तदुच्यते ॥ १ ॥ + ॥ 
११; 


सत्यार्थप्रकातः 
प्रहमनमहमन्नमहमन्नम्‌ । भहमन्नादोहमनादोहमन्नादः ॥ २ ॥ तैत्ति° उपनि० [ ्रनु- 
४ [चोन 
वाक २। १० | अत्ताचराचयग्रहणणत्‌ [ बेदन्तदशन अ° १ पा० २।पघ््‌० & ] 
यद व्याससुनि कृत शासैरिक सूत्र दै । जो सवको भीतर स्खने वा सव को प्रहरण करने 
४३ + भ, € भ 5 
योग्य, चराचर जगत्‌ का ग्रहणं करनेवाला है, इससे ईश्वर के "चन्र" "अन्नाद्‌" श्रौर “अचा नाम 
हैः । श्रोर जो इसमें तीन वार पाठ है सो श्यादर के लिये ह । जसे गूलर के फल मे मि उत्पन्न होक 
उसी में रहते श्नौर न्ट रोजति हैँ वैसे परमेश्वर के वीच मे स्व जगत्‌ कौ श्रवस्था है ( चख निवासे ) 
इस धातु स “वसु” शब्द्‌ सिद्ध हुखा है । “वसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भूतेषु वसत्ति सं 
बसुरीश्वरः” जिसमे सव श्राकाशादि भूत वसते है शोरजोसव मे वाख कर रदा है इखलियि उस 
परमेश्वर फा नाम “चसु” हे । ( रुदिर्‌ श्श्यविमोचने ) इस धातु से “णिच” प्रत्यय होने से “खर शब्द्‌ 
सिद्ध होता है । “यो रोदयन्यन्यायकारिणो जनान्‌ ल रुद्रः" जो दुघ कर्म करनेहत्ये फो खुलाता है इश्वसे 
उस परमेश्वर का नाम “सद्र है । 


यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचा घद्ति तत्‌ कमणा करोति यत्‌ कर्मणा करोति 
तदभिसम्पद्यते ॥ 


यह यजुर्वेद के व्राह्यण॒ क! वचन है । जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी सें 
म(लता, जिखको वाणी से बोलता उसको कमे से करता, जिखको कमै स करता उसी को प्राप्त होता 
है । इससे क्या सिद्ध खा कि जो जीव ज्ञेखा कम करता दै वैसा दी फल पता है । जव दुष्ट कम कर 
नेवाले जीव ईश्वर कीं न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तव रोते है चौर इसी प्रकार वर 
उको रुलाता हे, इसलिये परमेश्वर का नाम “सद्र है \ 

श्रापो नारा इति प्रोक्ता श्रापो वै नर चूनवः । ता तदस्यायनं पूयं तेन नारायणः श्प्रतः ॥ 
मनु° [ अ० १ । शोक १० ] 

ज्ञल चौर जीवों का नाम नारा है व श्रयन च्र्थीत्‌ निवाखस्थान है जिसका इसलिये सव 
ओवो मे व्यापक परमात्मा का पाम “नारायण है । ( चदि श्राह्मदे ) इस धातु स “चन्द्र” शब्द्‌ सिद्ध 
हाता है । ' यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः जो आनन्दस्वरूप श्योर सव को आनन्द देनेवाला हे 
इसलिये इश्वर का नाम “चन्द्र है । ( ममि गत्यथैक ) धातु स “मङ्गेरलच्‌" इस खञ्च से “मङ्गल” 
शब्द्‌ खिद्ध होता हे 1 “यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गलः" जो श्राप मङ्गलखरूप रोर सव जीवो के मङ्गल 
का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल टै । ( बुध अवगमने ) इस धातु से वुः 
शब्द्‌ सिद्ध होता है 1 “यो वुध्यते वोधयति वा ख बुधः” जो ख्यं वोधसखरूप ओर सव जीवो के वोध 
का कारण ह श्त्िये उस परमेश्वर का नाम “बुध” हे । “रहस्पति” शब्द्‌ का श्थे कट दिया । ( ईशु- 
चिर्‌ पूतीभवि ) इस धातु से “शुक्र शब्द सिद्ध इश्रा दे । “यः छच्यति शोचयति वा स शुकः" जो 
श्रत्यन्त पविभ श्नोर जिसके सङ्ग स जीव भी पवित्र टो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम “युक है । 
( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनैस्‌” व्यय उपपद्‌ होने से “शनैश्चर” शव्यं सिद्ध इश्ना दै 1 
भ्यः शननैश्चरति स शननश्चरः” जो सव मे सहज से प्राप्त धैर्यवान्‌. है इससे उस परमेश्वर का नम “शनै- 
र" है । ( रह त्यागे ) इस धातु से “राड” शव्द्‌ सिद्ध होता है । “यो रहति परित्यजति दु्ान्‌ 
शयति त्याजयति घा स राहुरीश्वरः” ज एकान्तखरूप जिसके खरूप मँ दूखय पदाथ संयुक्त नदीं 
-लो दुष्टो को दोन भोर अन्य को ददाने दार दै इससे परमेश्वर का नाय “रादु” है । ( कित निवाते 
धयमसमुरलालः ५ 

} सेगापनयने च ) इस धातु से "केतु" शब्द्‌ सिद्ध होता दै “यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वर 
जो सच जगत्‌ क! निवासस्थान सव रोगो से रदित शौर मुसुद्धश्नों को सक्ति समय मे सव रोगो से 
छडाता ह इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतुः है } ( यज देवपूजाखङ्गतिकरणदानेषु ) इस धातु से 
"यज्ञ" शव्द्‌ सिद्ध होता है । “यज्ञो वै विष्णुः” यह्‌ ब्ाह्यण्॒रन्थ का वचन ह । “यो यजति बिद्धद्धिरिज्यते 
वास यञ” जो सव जगत्‌ के पदार्थो को सयुक्त करता श्चौर सव विद्धानों का पूज्य है रीर ब्रह्मा स 
ले के खव ऋषि मुनियो का पूज्य था, है श्रौर होगा इससे उस परमात्मा का नाम “यज्ञ” है क्योकि वह 
सवत्र व्यापक दै । ( इ दानाऽदनयोः, आदाने चेत्येके ) इस धातु से “दोता" शब्द्‌ सिद्ध इश्रा दै भ्यो 
जुदोति स दोता" जो जीवो को देने योभ्य पदार्थो का दाता च्नोर ग्रहण करने योग्यं का प्राक है इससे 
उस ईश्वर का नाम “द्योता है । ( वन्ध वन्धने ) इससे “वन्धु” शब्द्‌ सिद्ध होता है “यः स्वस्मिन्‌ 
चराचरं जगद्वध्चाति बन्धुबद्धमीत्मन खखाय सहायो वा वर्तते ख वन्धुः" जिखने श्रपतने मे सव लोक- 
लाकान्तसें को नियमों से बद्ध कर रक्वे योर सटोद्र के समान सहायक है इसी ख पनी २ परिधि 
वा नियम कषा उट्लंघन नही कर सकते । जैसे राता भादयो का सहायकारी होला ह वैसे परमेश्वर भी 
परथिव्यादि लोको के धारण स्त्तख॒ ओर सुख देने से “वन्धु” संज्ञक दै (फा रक्त ) इस धातु से “पिक्षा" 
शब्द्‌ सिद्ध हुश्रा है ! यः पाति सवीन. स पिता” जो सव का रक्तक-जेसे पिता पने सन्तानो पर सदा 
ङूपालु दोकर उनकी उन्नति चाहता है वैसे दी परमेश्वर सव जीवों की उच्चति चाहता है इससे उसका 
नाम “पिताः” है । "यः पितृणा पिता सख पितामहः" जो पिताश्रो का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का 

। - नम "पितामह है । “यः पितामहानां परिता स प्रपितामहः" जो पिता के पितसें का षिता दै इससे 
परमेश्वर का नाम 'श्रपितामह'' हे । “यो मिमीते मानयति सर्वाञ्जीवान्‌ सख माता" ज्ञेते पूरणुकृपायुक्त 

` जननी चपने सन्तानों का खुख श्मौर उन्नति श्वादती है वैक्ते परमेश्वर भी सव जीवों की बदली 
चाहता है इस्ति परमेश्वर का नाम “माता है । ( चर गतिभक्लएयोः ) अ्ाउपूर्वक इस धातु, से 
“चाय्यै' शब्द्‌ सिद्ध होता है “य आचारं श्राहयति सवी विद्या बोधयति ख श्राचाय ई्वरः” जो 
सत्य आचार का ब्रहणं करानेहारा ओर सव विदानो की प्राति का देतु होके सव धिदा प्राप्त कराता 
ह इससे परमेश्वर का नाम “श्राचार्वै" ह । ( | शब्दे ) इस धातु स “मुस शब्द्‌ बना ह | यो धम्योन्‌ 
शब्दान्‌ गृखत्युपदिशति स गुरूः” ॥ 


| स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवनच्चेदात्‌ ॥ योग ° । समाधिपादे ° २६ ॥ 


ू यद योगसूत्र है \ जो सत्यधरभमधरतिपादक, सकल विथायुक्त वेदों क उपदेश करता, खष्टि 
क अदि म श्रन्नि, चायु, रादित्य, श्रङ्गिरा श्नौर ह्लादि गुख्यो काभी गुर श्रौर जिसका नाश कथरी 

¦ ना दाता इसलिये उस परमेश्वर का नाम "गुर" है । ( ज गतिक्तिपणयेः, जनी भादुभोवे ) इन 
धाठु्रो स (ज शब्द्‌ वनता है “योऽजति खचि प्रति सर्वान्‌ धकृत्यादीन्‌ पद्एथोन्‌ ग्रच्चिपति जानाति 
चा कदाचिन्न जायते सोऽजः" जो सव प्रकृति के अवयव श्ाकाशदे भूत परमाणु को यथायोग्य 
मिलाता शरीर के साथ जीवेः का सम्बन्ध करे जन्म देता श्मौर स्वयं फभी जन्म नही लेता इससे 
न का (५ ' हे ! (वृ वृष्टि बद्धो ) इन धातुच्रो से रह्म" शब्द सिद्ध होता ह 
योऽखिलं जग चहति चद्धयति ख ब्रह्मा" जो सम्पू जगत्‌ को स्च के बदृाता है इसलिये 

। पर्मश्वर का नाम “हया " दै “सत्य ज्ञानमनन्त बरहम" यद तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन. ह “सन्तीति ` 
{ (्तस्तयु सत्खु खु तत्सत्यम्‌ । यज्ञानाति चराज्चरं जगत्तञक्ञानम्‌ । न वियतेऽ्तोऽवधिसैयौदा 
ते प्य तद्नन्तम्‌ । सरवेभ्यो बृदत््ादु व्रह्म" जो पदार्थे दो उनको सत्‌ कते दै उने साधु दोने खे 

५33 
॥ 1 


} 


१० लत्या्थपरकाशः 
(अ व = 
परमेश्वर का नाम सत्य है । जो सव जगत्‌ का जानेवाला टै इससे परमे्वर का नाम ^ ज्ञान ” ह 
जिसका यन्त अवधि मयीदा श्र्थात्‌ इतना लम्बा, चोडा, छोटा, वड़ा ह ठेला परमार नर्द है इर 
ज्ये परमेश्वर का नाम “ अनन्त » दै । ( इदान दने ) आद्पूैक इस धाठु स्ते “ आदि ” शब्द च्रं 
नरपूर्वक ^ अनादि ” शब्दं सिद्ध दोता हे । “ यस्मात्‌ पूर्वै नास्ति परं चार्ति स॒च्मादिषितयुच्य 
[ महाभाष्य १।१।२१ ] न विद्यते आदिः कार्णं यस्य सोऽ्नादियौभ्वरः ” जिसके पूवे डना 
पनर परे हो, उसको! रादि कहते दै । जिसका ्ादिकारण कोई भी नही दै इसलिये परमेश्वर 
का नाम अनादि है । (नदि सदय ) श्दपू्ैक इख धातु सखे ^ च्नानन्द्‌ ”. शब्द्‌ वनता दै 
८ छ्मानन्दल्ति सवै सुता यस्मिन्‌ यद्धा यः सवौञ्जीवानानन्दयति स शआानन्दः * जो आनन्दस्वरूप 
लिखमे सव सक्त जीव आनन्द को धाक दोते चरर जो खव धर्मात्मा जीवो को आनन्दुयुक्त करता = 
इसत ईश्वर का नाम ^ आनन्द '” ह । ( श्रस श्वि ) इख धातु से “सत्‌” शब्द सिद्ध होता है “यदस्ति 
विषु कलिषु न वायते सत्सद्‌ बहा" जो खदा वत्त॑मान अर्थात्‌ भुत, भविष्यत्‌. वत्तंमान कालो मे 
जिसका वाध न हो उस पस्मेरवर को “सत्‌ कहते दै । ( चिती संज्ञान ) इस धातु से “चित्‌” शब्द 
सिद्ध होता ह । “ यश्चेति चेतयति सं्ञाययति सबौन्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्ताश्चत्परं बरह्म ” जो चेतनः 
स्वरूप खव जीवो को व्विताने चौर सत्याऽत्य का जननिदारा हे इसलिये उस परमात्मा का नाम 
५ ध्ित्‌ "› ड, इन तीनो शब्दो के विशेपर्‌ होने से परमेश्वर को ` खच्चिदानन्दस्वरूप `” कहते है 1 यो 
नित्य्ुकोभ्चलोऽविनाशषी ख नित्यः ” । जो निल अ्मविन्याशी श्म नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है । (शुन्ध 
शद्धे) इसे "द्ध शब्द सिद्ध होता दै 1 भ्यः शन्यति स्वन्‌ शोधयति चः सख छद ईश्वर.” जो स्वय 
निज खव शअशुडधिया ल प्रथक्‌ श्लौर सव को शुद्ध करने वाला ह इससे उस इय्वर का नाम शुद्ध हे 
( चुश्व अवगमने )} इख श्चात॒ से ^ क्त" भत्यय होने से "बुध" शब्द्‌ सिद्ध छवा ह 1 , थो वुद्वान्‌ सदव 
्ञाताअस्ति ख युद्धो जगदीश्वरः ” जो खद्‌! लव को जाननहासा है इससे दैष्वर का नाम "' बुद्ध * हे। 
( सच्छ मेचन ) इख धाठु से “जुक्त “शव्द सिद्ध हाता ६ । या स्वति मोचयति वा मुमुन्लम ख अक्त 
जगदीश्वरः” जो सर्वदा ्रश्ुद्धियो से अलय प्नौर सव मुमु्लओ्रो कोक्लेश से छुंडादेता है इसलिये 
करमाला का नाम "भुक्त" है । “्रतप्यव नित्यश॒ुद्खक्षस्वभावो जगदीए्वरः” इस कारण स परमेश्वर 
का स्वभाव नित्य शुद्ध [ बुद्ध ] मुक्त दै । निर्‌ त्रोर आदपूवैक ( इर्‌ कर्णे ) इख ध्वातु से ` निराकार" 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । “निर्गत आकारात्स निराकारः ” [जिसका आकार कोई भी नदीं ओर न कमी 
शरीर धारण करतः है इखलिये परमेश्वर का नाम्‌ “नियकह्र डे । ( अज्जू व्यक्घिम्लक्तणएकन्तिमातिपु 
इस घातु ख ““ अञ्जन "` शब्द्‌ शरोर निर्‌ उप्चर्भ के योग से '* निरञ्जन » शब्द सिद्ध होता दै ` घनं 
व्यङ्किम्लक्षणं काम इश्दियेः प्राक्षत्यसूसयो निर्म॑तः प्रथगभूतः सख निरञ्जनः ” जो व्याङ्घि यथात्‌ 
श्राति. स्लच्चाचार, कामना श्र चुरादि इन्दो कते विषयों के पथ से पुथक्‌ है इससे ईयुव 
का लाम “ निरज्जन "है । ( गण संख्याने ) इस धातु ल “ गण्‌ ” गव्द्‌ सिद्ध होता चर इसके चो 
शा" वा "पति" शब्द्‌ रखने स “गयेष्त" चौर “गणपति " श्ट सिद्ध होते हँ । “ये रत्यादय ज 
जीवा मर्यन्ते खल्यायन्ते तेपामीशः स्वामी पतिः पालको वा ” जो प्ररूत्यादि जड़ श्रौर सव ञि 
ग्र्यात पदाथ काः स्वामी वा पालन कसेहारा हे इससे उस ईश्वर का नाम ^“ गणष ” वा ' (गणपति 
हे \ यो विवी स विश्वेश्वरः” जे सेखार का अश्रिष्ठाता दै इससे उस पस्मेएवर का नाम “विगरवेश्वः 
हे । ५ यः कटऽनेक विधव्यवहारे स्वस्वरूयेरैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः ° जो सद व्यवहास | 
व्या श्नोर खव व्यवहारं का वधार दोक भो किसी व्यवदार मे अपने स्वरूप को नदी बदलता दस 


क ¶ 3 


परमेश्वर का नाम ** कुटस्य ” ह 1 जितने “ देव » शब्द के श्रै लिखे दै उतने दौ “देवी” शब्द्‌ के " 
१ । 


भरथमससुश्चषः ११ 


ह । परमेश्वर के तीन लिङ्गो में नाम दै, जेसे-शवद्य चितिरीश्चस्थति" जव ईश्वर का विशेषण्‌ दोप 
तव (देव'' जव चिति क! होगा तव देवी" इससे दैखर का नास “देवी दै । ( शक्ये शक्तो ) इस 
धावु से “शक्ति'' शब्द्‌ वनता द * यः सर्व जगत्‌ कप शक्ति स शक्तिः जो सव जगच कं वनानेम 
समय ह इसलिये उस पस्मेष्वर का नपर "शद्ध" दे । ( धिन्‌ सेवायाम्‌ ) इस धातु स “आरी” शब्द्‌ सिद्ध 
हता है । ' यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्धियौगिभिश्च स श्रीरीश्चरः जिसका सेवन सव जगत्‌ 
विद्धम्‌ ओर योगीजन करते हैः उस एरसान्णा का नम “श्री” है । ( ल्त दशैनाङ्नयोः ) इस धातु स 
“लद्मी' शब्द्‌ सिद्ध होता हे “यो लक्षयति पश्यत्यङ्कते चिह्नयति चराचरं जगद्थवा बेदैरातै्योशिभिश्च 
यो लद्यते स लद्मीः सवेप्रियेश्ठरः” जो सव चराचर जगत्‌ को देखता चिह्नित अथात्‌ दशय वनाता 
जैसे शसीर के ने, नासिका शरीर वृत्त क पत्र, पुप्प, फल, मूलः प्रथिवी, जल के कृष्ण्‌, रक्त श्वेत, 
सर्तिक।, पाषाण, चद्व, सय्योदि चिह्न वनाता, तथा सव को देखत, सक शोभा की शोभा चोंरजो 
वेदादि शाल वा धार्मिक विद्धाय्‌ योभियो का लद्य अयोत्‌ देखन योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम 
+'्लदमी"' हे । ( रू गतो ) इश घातु स "सरस्‌" उख मतर्‌ खार ङए्‌ प्रत्यय होने सर “सरस्वती 
शब्द्‌ सिद्ध दधता दे, “सये विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सश्सती" जिसको विविश्र विज्ञान 
द्म भत्‌ शब्द्‌ अथै सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उख परमेश्वर का नाम “सरखती"" ह । 
"सवाः शक्या वियन्त यास्मिय्‌ ख सचेशक्तिमानीन्डर.' ज अपने क्य करने मे किती श्चन्यकी खदहायता 
की इच्छा नही करता, अपने ही ससध्यं स अपने सवं कामं पूयं करवा है इसलिये . उस परमात्मा का 
नाम 'सख्वैशक्तिप्रार' है-1-( णीञ्‌ पप ) इस धातु से "न्यायः" शब्द्‌ सिद्ध हेता है । “श्रमाशैरर्थपस- 
च न्यायः" यदह वचन न्यायसूत्ा पर वात्स्यायनस्रुनिकूत माप्य का हे । “प्लपातराहित्यायरण न्याय › 
जे प्रत्य्तादि घमाणा क्री परीक्ञा खे खत्य 2 किध दौ तथा प्षपात रहित धर्मरूप आचस्णु हे वद न्याय 
कदाता है । ' न्याये कतु राोलमस्य स न्यादकायवेरः'' जिसका स्याय अर्थात्‌ पत्तपातरष्दित धमे करनेही 
र खमाव है इससे उस ईश्वर का नाच “न्यप्यकारी" हे । ( दय दानगतिरक्तरदिसादनेषु ) इस धानु से 
दथा" शब्दं सिद्ध होत! है । “द्यते ददति जानाति गच्छति र्ति हिनस्ति यया सा द्या वदी दया 
मेते यस्य स दयालुः प्ररमेष्रः"‡ जो अभय क दातु सत्याऽसत्य स्व विद्या्रो को जानने, सव 
तज्जना क र्ता करनं आर ठु का यथायाग्य दंश्ड दनवाल( € इससे परमात्मा का नाम “दयालु” 
है । “दयोामवो दाभ्यामित सा द्विता द्वीतं वा सेव तदेव वा दतम्‌, न धिते दतं द्वितीमेश्वरभावो 
ध्स्मस्तद्‌ढेतम्‌"' अ्रथोत्‌ “सजातीयविजातीयसगतभेदेशल्ये वद्य" दो का दोना चा दोनो च युक्त होना 
बह द्विता वा दधीत अथवा दंत इस जो रहित है, सजातीय जैसे मयष्य का सजातीय दूक्षण मयुष्य 
हता है विजातीय जक्ल मखप्य स भि जातिवाला इन्त, पापाणादि, स्वगत अर्थीत्‌ शरीर में जैसे श्रंखि 
नाकः कान खादर अवयवो का भद्‌ हे चसे दृखरे खजातीय इश्वरः विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में 
तच्वान्तर वस्तु्रा सख सदत पक पस्मश्वर ह इससे परमात्मा का नाम “देत है । “गण्यन्ते यते 
गुण चा यरणयन्ति त गुणाः, या युरभ्यौ निगेतः ख॒ निशुख ईश्वरः” जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस 
स्पश, गन्धादि जङ्‌ के गुण, अविद्या, यल्पज्ञताः सग, देप अर अविद्यादि छश जीव के गुण है उनसे 
जो पृथक्‌ द, इसमे “अशब्दमस्पशंमरूपयव्ययम्‌'' इत्यादि उपनिषदों का प्रमणं है । जो शब्द, स्पश्चं 
रूपादि युणरहित ह इससे परयात्ना कए नस "लिख" है । “ये शुकैः सह वतते स सगुण." जओ सव- 
का तनि सवछल पालत्रत्ता अनन्त वलादे गुखो स युक्त हे इसलिये परमेप्वर का नाम ^ (=; 


५ सगुण है। 
इथिग्री गवादि खुला स्र "सयुख" शर इच्छादि गुर स्र रहित होने से "निर्मुखः" ह वैर 

॥ 


~ 


१२ छल्शर्यीवरश्राश्धः 


य = 
" है । श्रथौत्‌ पेसा कोर भी पदायै न्दी षै जो सगुणता श्रौर निरता से पथक्‌ हो । ज्ञेसे चेतत 
फे गुण से प्रथक्‌ होने से जङ्‌ पदाथ निगुण ओर श्रपने यसो से सटित दोनै से सगुण वैसे ही जद 
के गुणो से प्रथक्‌ टोने स्र जीव निर्य ओर इच्छादि त्रयने गणां स सित होने से सगण । पेते ही 
परमेश्वर में भी सममभना चाद्ये । “न्तर्यन्तुं नियन्तुं शील्ल यस्य सोऽयमन्त्यामी" जो चव परासि श्रौर 
्प्रासिरूप जयत्‌ के भीतर व्यापक होके सव का नियम करता दै इसलिये उस परमे्ठर का नाम 
“छन्तयोमी" हे । धयो धमे यजते ख धर्मराजः" जो धम दी मे भकाशमान श्रौर श्रधर्म स रहित धमै 
ही का धकाश कर्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “धस्मैराज” है । ( यमु उपरमे ) इस धातु से 
यम" शब्द्‌ सिद्ध दता हे । “यः सवोन्‌ प्राणिनो नियच्छति स यमः जो सव प्रासियों के कर्मफल 
देने की व्यवस्था करता शरोर सव श्रन्यार्यो से पथक्‌ रहता दे इसकिये परमात्मा का नाम श्यम 
है । ( भन स्वायाम्‌ ) इख धातु स “भग इससे मतुप्‌ होने से “भगवान्‌ शब्द्‌ सिद्ध होता है। 
'“मगः सकन स्वन चा विदयते यस्य स भगवान्‌" जो सस्र रेश्वयं स युक्त या भजने के योग्य है 
इसीलिये' उख ईश्वर का नाम “भगवान्‌ ' है । ( मन ज्ञाने ) धातु स्र “भयु” शब्द्‌ वनता हे । “यो मन्यते ख 
मयुः जो मनु अ्थत्‌ विज्ञानशील श्रौर मानने योग्य ठे इसलिये उस दै्वर का नाम “मु है। (पृ 
पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध डा दै । “य: खव्याप्त्या चराज्चरं जगत्‌ पुणाति पूरयति 
वा स पुरषः” जो सव जगत्‌ मे पूरौ दो रहा है इसलिये उख परमेश्वर का नाम “पुरुष है । ( इथ्रक्‌ 
श्वारणपोपणयोः ) “विश्व पूवक इस धातु स “विश्वम्भर शब्दं सिद्ध होता हे । ध्यो विश्वं विभर्ति धरति ¦ 
पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः जो जगत्‌ का धारण ओर पोपण करता है इसलिये उस परमे" । 
प्वर कां नाम भविश्वम्भर'' है ) ( कल संख्याने ) इस धातु च “काल'' शब्द्‌ वना है । “कलयति ` 
संख्याति खवौन्‌ पदार्थान्‌ स कालः" जो जगत्‌ के सव पदाथ शरोर जीवों की सख्या करता हे इसलिये 
उसं परमेश्वर का नाम “काल” हे ! ( शिण्ल विशेपणे ) इस धातु ख “शेष” शब्द्‌ सिद्ध होता है | “ 
शिष्यते स शेषः जे उत्पत्ति शरोर प्रलय सर शेप श्रथात्‌ चच रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम 
“शच” है । ( आष्ट व्यापी ) इस धातु स “श्राप्त ` शब्द्‌ द्ध हाता हे । “यः सर्वान्‌ श्रमोत्मन आप्नोति 
वा सर्वैधैमोत्मभिरण्यते छलादिरहितः ख आः जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्त सव धर्मात्मा 
की पाप्त होता ओर धर्मात्मा स पाप्र हाने योग्य हुल कपटादि सर रहित है इसलिये उस पस्मात्मां 
का नाम “आकष” है ( इक्क करणे ) “शम्‌ पूर्वैक इस धातु स “तड्र” शब्द्‌ सिद्ध इया है । च्यः 
स्या सुखं करोति ख शडूरः” जो कल्याण अथात्‌ खख का क्रनेदाया है इसस उस इश्वर का 
नाम “शङ्कर” है 1 “महत्‌” शब्दं पूरवैक “देव” शब्द्‌ स “महादेव शब्द सिद्ध होता दे । “यो महतां 
देवः स महादेवः जो महान्‌ देवों का देव श्रथात्‌ विद्वानों कां भी विद्धान्‌, सूयोदिं पदाथ का पभरकाशक 
हे इसलिये उख परमात्मा का नाम “महादेव है । ( रञ्‌ तपैणे कान्तौ च ) इस्र घातु से “ धिय” शब्द्‌ 
सिद्ध होता है । “यः पणाति प्रीयते चा ख धियः जो सव धमात्माद्ो, युमुच्छश्ा अआसर् शिघ्रो को भरसन्न 
करता श्नौर सव को कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम प्रिय" हे । ( भू सत्तायाम्‌ ) 
धस्वर्य'' पूरक इस धातु से “ख्यम्भू"" शब्द्‌ सिद्ध दोता दै । “यः खयं भवति सख स्वयम्भुरसभ्वरः” 
जेआषसेआआप दीदे कसी स कमी उत्पन्न नहा दी हृ दै इससे उस्र परमात्मा का नासर “स्वयञ्भू” 
है । (क शब्दे ) इस श्वातु से “कति” शब्द्‌ सिद्ध दोतता द 1 “यः काति शब्द्यति सवा विया स कविसीः 
श्वरः” जो चदद्धारा सव चियार्यो का उपदेशा दौर वेत्ता है इसलिये उस परमेभ्वर का नाम “कवि” दै । 
{ छु कस्य ) इख धातु स “शिव” शब्द्‌ सिद्ध दता दे । "वहलसतच्चिदश्नम्‌ ` इससे शिदु धातु माना 
जाता द, जे कल्याणुखरूप श्योर कल्याण कां करनेहारा हं इसखलिय उस परमेश्वर का नाम “रिव दे ॥ 

धथयक्तद्ु्लाखेः १३ 


ये सौ नाम परमेश्वर क लिखे ह । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के अरसस्य नाम दै सर्योकि जसे 
परमेश्वर के श्ननन्त गु कमै स्वभाव है वेस उसके पनन्त नाम भी दहै । उनम से भत्येक गुण कम्म 
सोर स्वभाव का एकः २ नाम द । इखते ये मरे क्िखे नाम समुद्र के सामने विन्डुवत्‌ है क्योकि वेदादि 
शालो मे परमात्मा के असंख्य गुण कर्मं स्वभाव व्याख्यात क्रिये हैः । उनके पदटृने पढ़ाने से बोध हो 
सकताहे। रोर अन्य पदार्थो का ज्ञान भी उन्ही को पूरा २ द्यो सकतादैजो वेदादि शाखो के पदतेहे॥ 
( परश्च ) जेते न्य अन्धकार लोग आदि, मध्य शरीर अन्त मे मङ्गलाचरण करते हँ. वेसे 
प्रापने कुल मी न लिखा न किया १ (उत्तर) ठेला हमको कस्ना योग्य नही क्योकि जे रादि, मध्य ओर 
श्नन्त मे मङ्गल करेगा तो उसके ग्रन्थ मे श्रादि मध्य तथा अन्तके वीचमे जो ऊुद्ु लेख दोगा 
वद मङ्गल द्यी रहेगा; इसल्िय “मङ्लाचर्णं शिष्टाचारात्‌ फलदशैनाच्ुतितश्येति' यह सख्यशासख 
[ श्र० ५1 सु० १ ] क।{ वचन है । इसका यद च्रभिघ्रायदहैकिजो न्याय, ` पक्लपातरटित, सत्य वेदोक्ता 
देश्वर की आक्षा है उसी का यथावत्‌ सर्व श्रौर सदा श्रष्वरणु करना मङ्गलाचरण कदटाता दै । न्थ 
केश्मारम्भलतेल्ते क समाप्तिपर्यन्त-सत्याचार का करना हयी मङ्गलाचरण है, न पवि कदी मङ्गल धरः 
कदी श्रमङ्भल लिखना । देखिय महाशय महरिया के लख को-- 


यान्यनवद्यानि कमणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


यह तेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ प्रपाठक ७ । श्लु ११ | का वचन है 1 हे सन्तानो ! जो “नवय 
छनिन्दनय अर्थात्‌ धमेयक्त कमैदैवे ही तुमको करने योग्य हैः खनमयुक्त नदी । इसलिये जो आधु- 
निक भ्रन्थों मे शश्रीगखेशाय नमः “सीतारामास्यां नमः” . “राजाङृष्णाभ्यां नमः” “ श्रीगुरुचर्णार- 
त भ ज~ न ् 
विन्दाभ्यं नमः ` ^ हजुमते नभः "` “ दुगये नमः ” ““ वटुकाय नमः'* ““ भेसवाय नमः `` “ शिचाय नमः > 
^ सरस्तत्र नमः ” ^ नासायाय नमः ” इत्यादि लेख देखन मे आते है इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद्‌ श्चौरः 
शाखो से विरुद्ध होने से मिथ्या दी समते है क्योकि वेद्‌ श्रौर पिस के अन्थो मे करटी देखा मज्गला- 
चरण देखने मे नदी खता ओर श्रषेग्रन्थो मे “च्ओरम्‌"' तथा “चअथः' शब्द्‌ तो देखने मे आता है । देवो- 
प (4 = ¢ 
(अथ श्दालुशासनम्‌" अथेत्ययं श्दोऽधिकाराथः भ्ुव्यते । यह व्याकरणमहामाप्य । 
८ र [9 र ^ [^ य 
^ अथातो धमनिज्ञसा यत्यानन्तय वेदाध्ययनानन्तरम्‌ । यह एूवीमांसा । 
“श्रयातो धमं व्याख्यास्यामः" अयेति पू्मक्यनानन्तरं धर्मलकणं विशेषेण व्याख्याः 
स्याम; । यहं दशा्षकदशन | 
‹ अथ योगानुशासनम्‌ अयेत्ययसधिकारा्थः । यह योगशा । 
८ {^~ | न र्त्यः ¢ 4 (~ सारिक [9 ^~ 
अथ विविधदुःखालन्तनिवृत्तिरयन्तपुरूपाथः” सांसारिकिविषयमोगानन्तरं तिविधदुः- 
खायन्तानरत्यथः प्रयतः कत्तव्य । यह भांख्यशाक्च । 
(“रथात घरह्मजि पत््यनन्तः ~ 
अथात जहनिज्ञाता' ' । “चतुषटयसाधनसस्पच्यनन्तरं बह्म जि्ञारयम्‌"” । यद्‌ वेदान्तघ् द। 
। नल्यतदन््रमुद्गीयञुपासीतः” । यह्‌ दान्दम्ं उपनिण्द्‌ का वचन ह । 
(ाष्लवतदक्सद्‌ सवं तस्यापव्याख्यानम्‌' । यह्‌ माणटूक्य उपनिषद्‌ के 
क वचन दह । 
पे 


५) ॥ 

-१७ अत्वार्यत्रभादः 
[1 न ड ककाकककावान 
` येते हौ अन्य ऋषि सुनि्यो फे अन्थों म “शरम्‌ श्रौर “चथ” शब्द्‌ लिखे है से दी ( रग्नि 
दद्‌, श्ग्नि, ये चिषत्ताः परियन्ति ) ये शब्द चारौ वेदो के श्रदि मेँ लिखे दै । “श्रीगरेशाय नमः" इत्यादि 
शब्द्‌ करा नदीं । शरीर ज वैदिक लोग वेद्‌ के श्रारम्भ में “ रिः शोदेम्‌ ” लिखते शौर पढते है यद 
पौराणिक श्रौर तांचरिक लोगो शी मिथ्या कटपना सि सीख दै । वेदादि शास्र म “ दरि " शब्द्‌ श्रादि में 
कटी नहीं । इसालिये “श्रोरेम्‌' वा "श्रथ? शब्द्‌ ही प्रन्थ के शमादि में लिखना चाहिये । यह किन्चित्मा् 
इश्वर के विपय में लिखा दसके श्रागे शित्ता के विषय मेंक्लिख्ण जायया ॥ 


इति धीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिृते सत्याथ्रकशि खुभाषाविभूपित 
हैश्वस्नामविषये प्रथमः समुटलासः सम्पूखेः ॥ 


‡ ॥ च्व ॥ १ 


न 

0 

प 
¢ 


2222 । 
ध 29 2292 


( अथ दितीयसबु्ासारम्म 


श्रय शिक्षां प्रवद्याम। 


क्श 


गं 


मातृमास्‌ पितृमानाचायवान्‌ परुषो वेद ॥ 


५५१४ 


यह शतपथ ह्मण का वचन है 1 वस्तुतः जव तीन उत्तम शित्तक श्रत्‌ दक माता, दुसरा 
पिता श्नौर तीसरा श्राचा्यं दोवे तभी मयुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान बडा 
भाग्यवान्‌ । जिसके माता श्रौर पिता धामिक विद्वान्‌ हों । जितना माता से सन्तानो को उपदेश श्रौर 
उपकार पहुंचता है उतना किसी से नदी 1 जेस माता सन्तानो पर प्रेम [ श्रौर ] उनका हित करना 
चाहती है उतना श्रन्य कोई नदी करता, इसलियि ( माठमान्‌ ) श्र्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी मात।. घियते 
यस्य स मात॒मान्‌"' धन्य वह माता दै कि जो गभीधान से लेकर जवतक परी विद्या नदो तवतकं 
सुशीलता का उपदेश करे ॥ 


मावा ओर पिता को श्रति उचित है कि गमौधान के पूरव, मध्य श्रौर पश्चात्‌ मादक द्व्य, 
मय, दुगैन्ध, रुत, बुद्धिनाशक पदरथ को छोड के जो शन्ति, श्ररेग्य, बल, बुद्धि, पराकरम श्रौर खुशी- 
लता स सभ्यता को प्रास्त करे वैसे छत, दुग्ध, मिष्ट, ्न्नपान श्रादि ध्रष्ठ पदार्थौ का सेवन करै कि 
जिखसे रजस्‌ वीय्यै भी दोर्पो स्र रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त द । जैसा कतुगमन का विधि श्चथीत्‌ 
रजेोदूर्शन के पांचवे दिविस सर ले कर सोलहवे दिवस तक ऋ तुदान देने का समय है उन दिना मेस 
रथम के चार दिन त्याज्य है, रदे १२ दिन उनमें एकादशी ओर घचयोदशी को छोड़ के वाक्ी १० रातयो 
म गभौधान करना उत्तम है । श्रर रजोद्ीन के दिन सेल के श्दे वी रानिके पश्चात्‌ न समागम 
करना । पुनः जवतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न शरवे तवतक श्रौर गभस्ति के पश्चात्‌ एक वर्षे 
तक सयुक्त न हो 1 जब दोर्नँ के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोकन दे) 
ज्ञेसा चरक श्र सुश्रुत मे भोजन चादन का विधान शरोर मबुरुषरति में खी पुरुप की प्रखन्नता की रीति 
लिखी है उसी प्रकार कर ओर वर्ते । गभौयान के पश्चात्‌ खी को बहुत सावध्रानी से भोजन छदन 
करना चष्ठिये । पश्चात्‌ एक चप पयैन्त खी घुर का सङ्ग न करे । वुद्धि, वल, रूप, श्रायेम्य, पराक्रम, 
शान्ति चादिं गुणकारक द्रव्यो दी का सवन खी करती रै कि जवतक सन्तान का! जन्मन दो! 

जव जन्म हो तव श्रच्छे ुगन्धियुक्त जल से वालक को स्नान, नाईत्ठिदन करके सुगन्धिः 
गुक्त घृतादि के दोम ‰ श्नीर खी के भी स्नान भोजन का यथायोग्य भ्रवन्ध करे कि जिससे वालक श्रौरः 
| * बालक के जन्म-समय मे ““जातकमैसस्कार होता है उसमे दवनादि वेदोक्त कम देति ६ वे “संस्कार. 
निभि" मे सविस्तर द्लिख विये र ५ & 


4 
£. ध 


सत्यार्थप्रकाशः 


2. 


१८९०९.८\.८६.५९५६.८९.०९.०५७ 

[81 

मी मी नी 


खी का शरीर क्रमश; ्यारोग्य शरोर पुष दोसा जाय । पेसा पदाथ उसकी माता वा धायी खावि कि 
जिससे दव मं भी उत्तम गुण प्रात हा) परसूता का दृध छुः दिन तक वालक को पिलावे पश्चात्‌ धायी 
पिलाया कर परन्तु धायी को उत्तम पदीर्थो का खान पान माता पिता करावे 1 जो कोई द्रि हो, धायी 
कोनरखस्केतोयेगायवा वक्री के दुध्र मे उत्तम श्रापधिजो कि बुद्धि, पराक्रम, श्रासेण्य करने- 
हारी हो उनको शद्ध जल मे भिज, श्राटा छन के दूध के समान जल भला के वालक को परिलविं। 
जन्म के पात्‌ वालक श्योर उसकी माता कने दूसरे स्थान में जहां का वायु द्ध दो वहां रक, सुग 

तथा दशनीय पदाथ भी र्क्ले ओर उस देश मे श्रमण करना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध दो । चौर 
जहां धायी, गाय; वकरी रादि का दुध न मिल सके वदां जेला उचित खमस वेसा करे । क्याकरि परसूता 
खरी के शरीर के श स्र वालक का शरीर होता है इसी से खी प्रसवसमय निर्वल दोजाती डे, इसलिये 

प्रसूता खी दध्र न पिलावे । दूध सोकने के लिये स्तन के चिद्रं पर उख श्रोपाधि का लेप करे जिससे - 


दूध स्लवित न हो । एसे करने से दूसरे महीने मे पुनरपि युवती दौजाती है । तयक पुरुप ब्रह्मचर्यं से 
वीर्यं का निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो खी वा पुरुप करेगे उनके उत्तम सन्तान, दीधोयु, वल पराक्रमं 
की वद्धि होती दी रहेगी कि जिखस सव सन्तान उत्तम, वल, पराक्रमयुक्त, दीघौयु, घार्धिक दों] 
खी योनिखङकोचनः, श्योधन श्रोर पुरुष वीय का स्तम्मन करे । पुनः सन्तान जितने होगे वेभीसव 
उत्तम टोगे 

। वालका को माता सदा उत्तम ॒शिक्ता करे जिखसे सन्तान सभ्य हों शरोर किसी ङ्ग स 
कुशेष्टा न करने पवे । जव वोलने लगे तव उसकी साता वालक की जिद्वा जिस धकार कोमल 
होकर स्पण्र उच्चारण कर खक वेसा उपाय करेकिजो जिस च्य का स्थान, प्रयल् अथाद्‌ जख “प 
इसका! श्चोष्ठ श्थान शरोर स्प प्रयल्ल दोनों ओष्ठं को मिकगकर वोलना, हस्व, दीधे, प्लुत द्त्तरो कों 
टीक २ वोल्ल सकना । मघ्ुर, गम्भीर, खुन्दर, खर, अन्तर, सावा, पद्‌, वाक्य, खिता, वसान निन्न २ श्रवण 
ठोषे ! जव वह कद्ध २ वोलने श्रौर समने लगे तव खुन्दर वाणी शरीर वड्‌, छोटे, भान्य, पिता, माता, 
राजा, विद्धान्‌ रादि खे भापण्‌, उनसे वत्तमात योर उनके पास वेठने चादि की भी शित्ता करर जिससे 
कटी उनका योग्य व्यवहार न हो के सवत्र ध्रतिष्ठा हुच्ा करे । जैस सन्तान जितेन्द्रिय धिच्यापरिय श्रौरः 
लत्संग मे रचि करर वैसा प्रयल्न करते रँ । व्यथं क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, है, शोक, किसी पदाथ 
मं लादुपता, र्ष्यो, दपा न कर 1 उपस्थेन्िय के स्पशे शोर मर्दनसे वीर्यं की त्तीणता नपुसकता 
होती श्रोर स्त म दुर्गन्ध भी होता है श्ससे उसका स्वश्च न करं । सदा सत्यमापस शौय, धयै, प्रस- 
प्नवदन शमादि गुणो की पासति जि प्रकार हदो, करावें । जव पाच २ वुपै के लड़का लड़की हो तव. 
देवनागरी श्चक्तयो का श्रभ्यास्ल क्रवि } श्चन्यदेश्तीय भाषार््रो के अत्तयो का भी} उसके पश्चात्‌ जिनस 
श्रच्छी शिक्ता, विद्या, ध, परमेश्वर, माता, परिता, च्राचाये, विद्धान्‌, श्रतिधि, साजा, भजा, कुम्ब, वन्धुः 
भनिनी, भ्रत्य श्रादि स्ति केखे 2 वत्तंना इन वातौ के मन्व, "छोर, सूच, गय, पद्य भी श्र्थसदहित कठस्थ 
करावे । जिनसख सन्तान किसी धुत के वहकाने मे न्याव ओ्ररजो २ विद्याघर्मविरुद्ध ्रन्तिजाल 
मर निरनवाज्ञ -यवदार दै उनका भी उपदस्त करद्‌, जिसस सूत प्रेत श्रादि मिथ्या वातो क्ता विश्वास न हो । 


गुः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
्रेतदरेः सम॑ तत्र दशरत्रेण शुध्यति ॥ सनु [ ° ५ । ६१ ] 
द्र्ध--जव गुर का प्राणान्त दो तव शतक-शरीर जिखक्छा नाद्र एत है उता दाह करनेहारा 


शिष्य प्रेतदयार अरथीत्‌ ्ुतक को उउनेवालो के साथ दुशं दिन शद्ध होता दै । श्नौर जव उस श्रीर्‌ _ 


\ च 


दितीयसमुक्ठाखः १७ 


दहं दो दुका वव उसका नाम सूत होता है अर्थात्‌ बह अद्ुकनामा पुरुष था । जितने उत्पन्न दों 
वकमनमे शाकेन रहे वे भूवस्थ होने ख उनका नाम भूतदै। ेखा ब्रह्मा सर लेके राज पयेन्त के 
विद्धानां का सिद्धान्त है, परन्ठ जिसको शङ्खा, कुसंग, सर्कार होता है उसको भय ओर शङ्कारूप 
भूत, परेत, शाकिनी, डाकिनी आदि श्नेक अ्रमजाल दुःखदायक होते ह । देखो जव कोद प्राणी मरता 
है तव उसका जीव पाप, पुराय के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था सखे खुखदुःखके फल भोगने के 
श्रथ जन्मान्तर धारण करता है । क्या इस श्रविनप्ी परमेश्वर की व्यवस्था का कोर भी नाश कर 
सकता है ?-श्ज्ञानी लोग वैद्यकश्वाख वा पदाशैविया के पदने, सुनने शओमौर विचार से रहित होकर 
सन्निपात ञ्वरादि शासीरिक मौर उन्भादकादि भानस सेमो कानाम भूत प्रेतादि धस्ते हैः । उनका 
श्रोपधस्षवन श्रौर पथ्यादिं उचित व्यवदयर न करके उन धूते, पालस्डी, महामूखै, अनाचार, स्वार्थी, 
भङ्गी, चमार, द्र, म्लेच्चादि पर भी विश्वास्ती सोकर अनेक भकार के टोंग, छल, कपर श्नौर उच्छिष्ट 
भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या सस्व यन्न वधेत वैश्रवाते क्षिरते हे, अपने धन का नाश, सन्तान 


प्रादि कीद्दशा श्रौर रोगों को वहाकर दुःख देते किस्त है! जव अख के धे श्मौर गांठके पुरे 

-उन दुद पापी स्वार्धियों के पास जाकर पृषते है कि “संहाराज ! इस लडका, लडकी, . 


. श्रच्चा कर दीजयि 1 तव तो उनकी वन पड़ती है । वे ध्र कटसे 
८4 


= 


खी श्रौर पुरुष को न जनि क्या होगया है १ तव वे वो्ते है कि “दरखके शरीर मे बड़ा भूत, पेत, 
भैरव, शीतला आदि देवी श्रागडई है जवतक तम इस्तका उपाय न करोगे तवेतक येन चमे शौर प्राण 
भी लेग । जो तम मलय वा इतना भट दा तो हम मन्व जप पुरश्चरणं सं भाड्‌ के इनको निकाल द!” 
तव ये श्रे छर उनके खस्बन्धी वोलते द कि “महारज ! चदि हमाया स्वैस्व जाघ्नो परस्तु इनको 
है “अच्छा लाच्रो इती सामय्रा 
इतनी दत्त, देवतां को भेड सआओर त्रटद्‌नि कसस्र ।' ऊक, स॒दङ्ग, टोल, थाल्ञी लेके उसके सामने 
चजाते गाते रर उनम स एक पालणएडी उन्प्रत्त होक नाच छद के कहता दै नं इसका प्राणदीले 
लगा #* तव चे अध उस ङ्गी चमार आदि नीय के पर्णो मे पड़ के कहते “श्माप चाहे सो लोजिये 
इसको वचादइये 1" तव वह्‌ धूते वोलता है “^ दञ्ंसान हं, लाश्नो पदी मिराई, तेल, सिन्दूर, सचा मन 
का रोर श्रौर लाल लंगर 1" “ग देवी वा धैरव ह, लाच्चो पत्च वातल मद्य, वीस सुगा, पच बकरे, 
मिठाई चौर वश्च" जव वे कते हैके “जो चाषे सो लो” तवतो बह पागल वहतं नाचने कदने 
लगता दं 1 परन्तु जा कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भट पच जूता दंडा वा चयेटा लाते मारे तो उसके इनु- 
मान्‌ देची आर भर्व कर वसेन्न होकर भाग जात ह, क्योकि वह उनका केवल धनादि हरण करने करे 


, प्रयोजनाथ दोग है ॥ 


„ ऋर जव किती ग्रहश्रस्त, ग्रहरूप, ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कते हैः “हे महाराजं ! 
सको कया 2 {` तव वे कते हें तरि “इस पर सग्यदि कूर श्रह च दै । जो तुम इनकी शान्तिपाठ, 
पूजा, दान कणस्रा ता इसक्रं छख हाजाय, नहीं तो वहत पीड़ित होकर मरजाय तो भी आश्य नरी । ” 
( उत्तर ) किये ञ्योतिर्धेत्‌ ! जेसी यदह पृथिवी जड़ दै वैसे ही सूय्यौदि लोक है! वे ताप ओर थका- 
पपि स भिन्न ङ्ख सी नदी कर सक्ते! स्याये चेतन हज कोधित होक दुःख अर शान्त हके 
सुख द्‌ सके १ (प्रश्न) स्या जो यह संसार मे राजा प्रजा खुखी दुखी दो र्दे हैँ यह रहो दो का फल नदीं 
है ? ( उत्तर ) नदी, ये सव पाप पुर्यो के एल है । (रश्च ) तो क्या ज्योतिःशाख शूटा है 2 ( उत्तर ) 
नह जा उसम अक, वाज, रेखागणित विद्या है वह सव सची, जो फल की लीला है वह सव शूरो हे। 
) क्या जा यड जन्मपन द स्वे निप्पल दै १ ( उच्तर ) हा, वह जन्मपत्र नदी विन्तु उसका नाम 

पन्न ` स्खना चादिये क्योकि जव खन्तान का जन्म द्योता दे, तव सखव को नन्द्‌ होता 


~न, 


। 


श सत्यार्थ्रकाशः 

~~~ 


श्रानन्द्‌ तवतक्र होता है कि जवतक जन्मपत्र यनके धर का फल न सुरन, जव पुोटित जन्मपच वनने कौ 
कता है तव उसके माता, पिता पुरोहित से कटते है “महारज ! श्राप वहु अच्छा जन्मपन्न वनाय 
जो घनाढच दो तो बहुतरी जाल पील रेखाग्रों से चिच्र विचित्र श्रौर निर्धन दातो साधारण रीति 
से जन्मपत्र वनाके सुनाने को राता दै । तव उसके मा बाप ज्योतिपीजी के सामने वटके कहते 
इसका जन्मपच श्नच्छा तो है ९ ज्योतिषी कदता दै “जो है सो सुना देता ह । इसके जन्मग्रह वहत 
च्छ प्रौग मि्नय्रह भी बहुत च्य दै जिनका फल धनाढभ्य श्रौर प्रतिष्ठावान्‌, जिस सभामेजा 
वैठेगा तो स्तब के ऊपर इसका तेज पड़गा, शरीर से श्रारोग्य श्रौर राज्यमानी होगा ।” इत्यादि वतिं 
सखनके.पिता श्रष्दि बोलते दैः “वाह २ ज्योतिषीजी राप बहुत अच्च हा ।" ज्योतिषीजी समभते दै 
इन बाते से काय्यै सिद्ध नदी दोता ! तव अ्योतिषी वोलता दहै कि “यह ब्रह तो बहुत अच्ठदैः 
परन्तु ये ्रह करूर हैः अर्थात्‌ फलाने २ ग्रह के योग से ८ वध में इसका मृत्युयोग है ।* इसको सुनके 
माता पितादि पुज के जन्म के श्रामन्दं को छोड्‌के, शोकसागरे इवकर ज्योतिषीजी से कहते है कि 
“महाराजजी ! खव हम क्या करे १ तव ज्योतिवीजी कते ह “उपाय करो ।‡ गृहस्थ पू “क्या 
उपाय करर” ज्योतिषीजी भस्ताव करने लगते है कि “फेला २ दन कयो । च्रह के मन्न क 
जप कराच्नो श्नौर नित्य ब्राह्मणो को भोजन कराच्मोगे तो श्रनुमान दहै कि नवग्रहो के 
विष्न हट जायेगे + अदुमान शब्द्‌ इसलिये है के ज मर जायगा तो कटेंगे हम क्या करे, परमेश्वर के 
ऊपर कोई नदी है, दमने तो वहुतसा यत्न किया ओर तुमने कराया उसके कम पसे दीथे। श्मौर जो 
बच जाय तो कते हैः कि देखो, दमे मन्, देवता ओर व्राह्मण की कैसी शक्ति है ! तुम्हरे लङ्के 
का बचा दिया । यदा यह वात होनी चाहिये करि जो इनके जप पाठसर कसदहोतो दूने तिगुने रुपये 
उन धूर्ता से ले लेने चादियें । रीर वचजाय तो भी ले लेने चाहिये क्योकै जेस ज्योतिषियो ने क्रहा कि 
“इसके कम श्रौर परमेश्वर के नियम तोडने का सामथ्यै किसी का नही" वसे गरहस्थ भी कटे कि “यह 
श्मपने कमै शौर परमेश्वर के नियम से चचा है तुम्दारे करने से नदी" शरोर तीसरे गुर श्रादि भी पुरय 
{दान करा के श्रापले लेते ह तो उनको भी वदी उत्तर देना, जो ज्योतिपिर्यो को दिया था ॥ 
मव रह गई शीतला ्रौर मन्व तन्न ॒यन्ब श्रादि येभी फेस ठोग_ मचाति है) को 
कहता ह किः “ जो हम मन्त पद्‌ के डारा वा यन््र वना देवें तो हमारे देवता श्रौर पीर उस मन्ध यल 
के प्रताप से उखको कोई विश्न नदी दोने देते ।* इनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृयु 
परमेश्वर के नियम शरोर कमफल से भी वचा सकोगे ? तुम्हार इस प्रकार करनेसेभी कितने दी 
लडके मर जातत है रोर तुम्दे घरमे भी मर जाते है रौर क्या तुम मरण से वच सकोगे ? तव वे 
कुद भी नदी कह सक्ते श्रर घे धच जान लेते हैँ कि यहां हमारी दाल नदी गलेगी, इससे इन सवं 


मिथ्या व्यवहासे को छोडकर धार्मिक, सव देशश के उपकारकत्तौ, निष्कपरता से सवको विद्या पदे 
वाले, उत्तम विद्धान्‌ लोगो का प्रत्युपकार करना, जसा चे जगत्‌ का उपकार करते दै, इस काम का 


कभी न छोड़ना चाद्ये 1 शरोर जितनी लीला रसायन, मारण, मोदन, उच्चाटन, वशीकरण श्रि 
कहत है उनको भी महापामर सममनां चाहिये । इत्यादि मिथ्या वातों का उपदेश वास्यावस्था दी † 
सन्तानो के हृदयो में डाल दे कि जिखसे स्वसन्तान किसी के मजाल में पड्के दुःख न पवि श्रो : 
चीप्यै की रत्ता मे लन्द्‌ श्रौर नण करने मे दुःखप्राति भी जना देनी चादिये । जैसे “देखो जिसके शरी ; 
मे खुरक्िव वीय रहता है तव उखक्ते श्रारोग्य, बुद्धि, वल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राति € 
है । इसके रप्तण मे यदी रीति है कि विषयो की कथा, विपयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, खी ३ 
शेन, पकरान्त सेवन) संभाषण धरोर स्ये प्रादि कैसे ब्रङ्चारी त्रोय प्रथक्‌ रद्र कर न्तम ^, 

हितीयपरञुखाष्ः ` ४४ 


~~~ ~~ 
9 ॥ 


र 

नीर पूय विद्या को परास्त दवे । जिसके शरीर मे वीय नदीं दोता षह नपुंसक मदाकुलत्खी रौर भिखको 
प्रमेह रोग होता है वह दुयल, निस्तेज, निरवुद्धि, उत्साट, लाद, धेय, बल, पराकमादि गुणों स रहित 
होकर नष्ट हो जाता है । जो तुम लोग खशित्ता रर विया के ग्रदणु, वीयं की रक्ता करने मेँ इस समय 
नको तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अभूट्य समय प्रात न्दी हो सकेगा । जब तक दम लोग गृहः 
के क कस्नेवासे जीते है तमी तक तुमको विचाप्रहण ओर शरीर का वल बढ़ाना चादिये ।" इसी 
पकार की न्य २ भिक्ाभी माता यर पिता करे ! इसीक्तिये “माठमान्‌ पिठमान्‌" शब्द्‌ का भदश 
उक्त वचन में किया है र्थात्‌ जन्म से ५ च ववै तक वालकोको माता, ६ ठे वषै स ८ वें वषे तक 
पिता शिक्ला करे ओर ६ वें वधै के ्मारस्म मे द्विज श्रपने सन्तानो का उपनयन करके श्राचाय्येकुल में 
श्रथीत्‌ जहां पूर विदान्‌ ओर पूरी वि षी खी शिता च्मौर वियादान करनेवाली द्य वद्यं लङ्के शरोर 
लडकियो को भेज दे ओर श्राह वण उपनयन किये विना विदयाभ्यास के लिये युरुकृल मे मेज दे । उन्ही 

“करे सन्तान विषान्‌, सभ्य श्रौर खशिस्षित होते है, जो पट़नि मे सन्तानो का लाइन कभी नही करते 
किन्तु ताडना ही करते रते है । इसमे व्याकरण महाभाष्य का प्रमार्‌ हैः-- 


(~, अ 


सातः पाणिभिष्नैन्ति गुरवो न विषोक्षितेः । लालनाश्रयिणो दोषास्ताडना्रयिणो गुणाः ॥ 
[अ०८।१।य८] 


श्रथ--जो भाता पिता रौर आचाय खन्तान ओर शिष्यो का ताडन करते दैः वे जानो श्रपने 
म, [श ४०९ प > प सन्तानो (स शिष्यां य्‌ 

;, सन्तान श्रौर शिष्यां के पने दाथ सि श्रष्त पिला षे देः शरोर ज सन्तानो वा शिष्यो का लाइन कस्त 
¡ हवे श्रपने सन्तानो श्नौर शिष्यो को विषःपिला के नष ए कर देते दै । क्योकि लाङन से सन्तान श्रौर 

शिष्य दोषयुङ्क तथा ताडना से गुणयुक्त होते दै । शरोर सन्तान श्रौर शिष्य लोग भी ताडना से प्रसन्न 
¦ शओ्रौर लाडन से श्रपरसच्च सदा रहा करर । परन्तु माता, पिता तथा श्रध्यापक ज्लोग ईष्यौ, देष स ताडनं 
६ न कर । किन्तु ऊपर से भयथदान श्रौर भातरः से पादि रक्खं । जेसी अन्य शित्ता की वैसी चोरी, 
६ जार, आलस्य, थमाद्‌, मादक दन्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, भूरता, र्यो, देष, मोद यादि दोर्पोके छोडन 
\ श्रौर सत्याचार के रहण करने कौ शिता करे । क्योकि जिल पुरुप ने जिसके सामने एक चार चोरी, 
जार, मिथ्यामाप्रणादि कमे करिया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मूत्युपय्यैन्त नदी होती । जैसी 
{ हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करनेवाले की होती है वैसी न्य किसी की नदी! इसस जिसके साथ जैसी 
५ भ्रतिक्ञा करनी उसके साथ वैस ही पूरी करनी चाद्ये रथात्‌ ञेसे किसी ने किसी स्र कदाकि ^ 
प तुमको वा तुम सुभसे श्रसुक समय मे मिलूुगा वा मिलना अथवा श्ञ्युक वस्तु श्रमुक समय मे तुमको 
क म दुगा" इसको वैसे दी पूरी करे नदी से उक्षकी रतीति कोई भी न करेगा । इसलिये खदा सत्यभापस 
8 शरोर सत्यप्रतिज्ञायुक्त सव को हयेन चयि । किसी को अभिमानं न करना -चादिय । छल, कपट वा 
। छृतप्नता से ्चपना दी हृद्य दुःखित होता है तो दुख की क्या कथा कदन चाहिये । दल श्रौर कमर 
३१ उसको कहते दँ जो भातरः श्रौर वाहर शरोर रख दूसरे को मेद मे डाल श्रौर दुसरे कौ दानि पर 
४६ ध्यान न देकर स्वभयोजन सिद्ध करना } ^ कृतघ्नता " उसको कते है क क्निसी के कि दु उपकार 
+ को न मानना । कोचादि दोप श्नोर कडवचन को छोड़ शान्त श्र मधुर वचन दी वले श्रर बहक 
#¶ वकवाद्‌ न करे । ज्ञितना बोलना चावि उससे न्यून वा श्चयिकन वोले । वर्को प्रान्यदे, = 

सान्‌ उठकर जा क उख्चासने पर वेखवे यथम नमस्त “ कर । उन कर साप्रन टचम्रावन परर 
सभा म च्ल स्थान म वंठं जसां यपनी योग्यता द्यो च्रौर दूखय काद्‌ न उद्र { व्रितव +र< 


(> 
। | 

२१ सत्याधप्रकाश्चः 

^ 


कर | सम्पन्न दाकर गुणो को ग्रहण शोर दोषों कात्याग रक्खे | घनाकाक्षगश्रौर दष्ठकात्याः 
श्रपने माता, पिता शरीर श्राचा्यं की तन मन शौर ध्रनादिं उत्तम उत्तम पदार्थौ स प्रोतिमू्चक सेवा करे 
यन्यस्मा$? सुचरतान तात त्वयाप्रस्याय ना इता ख ॥ 
यह्‌ तैत्ति० [ ्रपा० ७ । श्रसु° ११] 
इसका यदह श्रभिप्राय है कि मातः पिता राच्यं श्रपने सन्तान रौर शिप्यौ को सदा सः 
उपदेश करे श्रौर यह भा क कि जार हमारे धर्मयुक्त कर्म दै उन उनका अहण क्यश्रौरजार दु 
कर्हों उनका त्याग करदियाकरो ! ओ २ सत्य जानि उन २ का परकश ओर पचार करे 1 फिसं 
पाखरडी, दुश्रचारी मद्धन्य पर विश्वास न करे श्रौर जिस २ उत्तम कमै के लिये माता, पिता श्रौ 
शछ्राचा्यं आज्ञा देवे उस २ का यथ पालन करे जसे माता, पिता ने धर्म, विया, च्छे श्राचरण॒ वे 
ग्छाक “निवश्टु" “ निरु "" “अध्यायी ' श्थवा अन्य सूत्र वा वेद्मन्य कठएठस्थ कराये हो उन रक 
पुनः अथ विद्याथियो का विदित करवे । जेते रथम सुवास मे परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसं 
प्रकार मानक उसकी उपाकस्तना करे । जिक्च प्रकार आरोग्य, विया ओर चल प्रात दो उसी प्रकार भाजः 
छादन श्रर व्यवहार करे कवे अथात्‌ जितनी चधा हयो उक्तस कुद स्यून भोजन करे 1 मद्य मासादि 
के सेवन सर अलग रहे । अज्ञात गम्भीर जल मरे प्रवं न करे क्योकि जलजन्तु वा किसी श्यन्य पदायै 
स दुःखश्रोरजञा तरनानजनिताद्रव दी जा सकता है “नाविल्ञाते जलारये" यह मयु का वचनटै 
अविज्ञात जलाशय मे प्रविष्र दोके स्नानादिन्‌ कूर ॥ 


9, अ, पूं जलं [वकर ¡ घदेदा्चं ५ श. समाचं 
च्टिपूतं न्यसेत्पादं. पपू जलं पिवेत्‌ । सलयपूतां बदेदट्चं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
मनु° [ ० ६ | ४६ | 
अथे-नीचे दणि कर ङ्च नीचे स्थान को देख के चले, वख से छान के जल एचि, सत्यसे 
पवित्र करके वयन बोलते, मन पि वियार के अचरण्‌ करे ॥ 
9 ई भ, {५ अ ग = शक भ = 9 टसम प तृक क 
म्राता शद्धः पता चर यन वाल्ला न पाठत्‌; । न शामत समासघ्यं व्यं वृका यथा ॥ 
चाणक्यनीति अध्या० २ । छो ११॥ 
चे माता ओरौर पिता अपने सन्तानो के परे वेरी दै जिन्दोने उनको विद्या की नातिन कश, 
वे विदधान की सभामे वेस विरक्त श्रीर इशाधथित होत ह जेख दसो क वीचमें वगुला । यदी मात 
€ [~ [9 रि स म ४ 
पिता का कर्तव्य कर्म परमध्वमं ओर कीलिका काम है ओ अपने सन्तानो को तन, सन, धन सें 
विया, धर्म, सभ्यता श्योर उत्तम श्थिच्तायुकू करना । यह वालशिक्ता मे थोडासा लिखा इत्ने दी सि बुद्धिः 
मान्‌ लोग वहत समभ लेगे ॥ न 
इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृत सत्यार्थयकारे खुमापाविभूधिते 
वालशिच्वाविधये द्ितीयः समुद्धासः सम्पूरौः ॥ २॥ 


~" 


४६ 


६.४ 
र) 


स ~~ = ~ ~~ ~ < ~^ 


= 
॥, म 


1१११११११ 19111111 
द क ~ ॥ 


1 ॥। 


अथ तृतीयसमुखासारम्भः . ` .{ . . 


ॐ ज्कवनककवककववकककव ककय ण 


[ 

पथाऽष्ययनाभ्यापनविभि व्यास्यास्यामः 


श्रय तीसरे खसुक्ञाख मे पद्मे पढ़ि का धकार लिखते दैः । सन्तानो-को. उत्तम विया शशित्ता, 
शुर, कर्म श्रोर स्वभावरूप श्राभूषणों का धारण कराना माता, पिता, श्ाचा््यं शरीर सम्बन्धर्यो का 
मुख्य क है ! सोने, चांदी, माशिक, मोती, मूगा श्रादि रत्नो सें युक्त श्रू के धारण करने ख 
मरुष्य का श्रात्मा सुभूषित कमी नदीं दो सकता । क्थोकि श्राभूषसो के धारणं करन स केवल देदा- 
भिमान, विषयासक्ति श्रौर चोर श्रादि का भय तथा सत्यु कए भी सम्भव है । संसार मे-देखने मेँ-प्राता 


व 


है कि श्चाभूषणे के योग से वालकादि्को का मृत्यु दुष्टों के दाथससि होता है । । 
बिाधिलासमनसो धृतशीलशिकाः, सत्यव्रता रहितमानमलपह्याः । “ 
संसारदु ःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकरमपरोपकाराः ॥ 


जिन पुरषो का मन विया के विलास मं तत्पर रहता, खुन्दर शीलस्वभावयुक्त, सत्यभाषणदिि 
नियम पालनयुक्त, श्रौर जा मिमान श्रपवि्नता से रदित, न्य कौ मलीनता के नाशक, क्तत्योपदेश, 

पु 9 (न ७ भ च, भ १ भ्त ४० प 
विच्यादान सि ससार जनो के दुःखोके दूर करने से खुभूषित, वेदवित कर्मोसे पराये उपकार करने 
मे रहते दवे नर श्रौर नारी धन्य दहै इसलिये श्चाट वर्षे हों तभी लङका को लडको की श्रौर लड्- 
कियो को लङ्कियों की पाटशाला मेँ भेजदेवें। जो श्रभ्यापक पुख्षवा खी दुष्टाचारी हौ उनसे 
शित्त न दिलवें । जन्तु जो परौ वियायुक्त धामिक ह वे ही परदृनि श्रौर शित्ता देने योग्य हैँ । द्विज 
श्रपते घर मे लड़कों का यज्ञोपवीत ओर कन्याश्च का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त श्राचाय 
कल अर्थात्‌ श्चपनी २ पारशाला मे भेज देँ । विद्या पदृने का स्थान एकान्त देश में दोना चद्दियि श्रौर 
शे लद्के श्रोर लड़कियां की पाटशाला दो कोस प्क दृसरे खे दुर होनी चादिये । जो वदां श्रध्याधेका 
भोर अध्यापक पुरुष वा भृत्य, ्रलुचरः हो चे कन्याश्रों की पाठशाला मे सव खरी श्रौर पुरर्घा की 
पाटशाला में पुरुष रै । सियो की पाटशाला मे पांच वर्षं का लड़का ्रौर पुरूषो की पाटशाला मे पाच 
षधेकी ल्की भी न जाने पावे । श्र्थात्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी वा बरह्मचारी रहै तवतक खी वा पुरुष 
का दशेन, स्पशन, पकान्तसवन, भाषण, विषयकशथा, परस्परकीडा, विषय का ध्यान श्रौर सङ्ग इन आट 
भकार के मधुनो सर श्रलग रदः ओर श्रध्यापक लोग उनको इन वाते ख वचावं जिससे उत्तम- विया, 
शित्त, शलः स्वभाव, शरीर श्रौरः ्रात्मा से वलयुक्त होके नन्द्‌ को नित्य वडा सके । पाठशालां 
छे एक योजन अथौत्‌ चार केस दूर त्राम वा नगर रहै । सव को तुटय. चख, खान पान, आसन दि 
सार्य, चाहे चरः सजङ्मार वा राजकुमारी दो चषि दर्दर के सन्तान हो, सव को तपस्वी होना चादिये 1 
इनके माता पिता ्रपने सन्ताना से वा सन्तान श्पने माता पिताश्नो सरन मिल सके श्नौरःन किसी 
धकार का पण्यवदयर पक दुसरे स कर सके, जिसघे ससारी चिन्ता से रदित होकर केवल पेया 


ग्न 

२२ सत्यार्थप्रकाशः 


वदनि की चिन्ता रक्लं । जव मणु करने को जार्यै तव उनके साथ शध्यापक रदे जिससे किसी 
[१ भ 4 श्रो ॐ 
प्रकार की कुचे न कर सरक श्रौर न श्रालस्य प्रमाद्‌ कर| › 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च स्तणएम्‌ ॥ मनु° [ अ० ७ । छोक १५२ ] 
इसका श्रभिप्राय यदहः. है कि इसमे राजनियम श्चौर जातिनियम-दोना चाहिये किं पःचवे श्रयवाः 

~ ०७ ् र 
श्राटचं वष स श्रागे कोई अपने लङका यर लडकिर्यो कारम न रख सके । पार्लाला में अवश्य 
मेज देवें, जो न भेज वह दण्डनीय दो । प्रथम लड़को का यज्ञोपवीत घर्मेंद्धो च्मौर दुसरा पाटशाला 


म श्राचाय्यैकुल म्र दहा । पता मता वा अध्यापक श्रपच तडका लडाकया को अथसाहत मायया मन्य 
का उपदेश्च करद्‌ । वह मन्त य्ह &-- 


तओदम्‌. भूवः स्व॑ः, तर्वणितुिरैरयं भगौ देवस्य धीमहि । धियो यो न॑; .्रचोदर्यात्‌ ॥ 


 यज्॒° ° ३६ । म०,३].. 

इस मन्त. जो प्रथम ( श्रम्‌ ) है उसका अथे प्रथमससुल्ञास मे करं दिया है, वही से जान 

लेना । श्व तीन महाव्याहतिर्यो कं अथ सक्तेप सर लिखते हं । “भूरिति वे प्राणः” “य. प्राणयति 'चराऽ 
चरं जगत्‌ स भूः स्वयम्भू रीश्वरः' जो सव जगत्‌ के जीवन का रावारः प्राण्‌ स्र भी पिय चर स्वयम्भू 
है उस प्राण का वाचक होके “भूः परमेश्वर कानाम हे । “स्रुवरिव्यपानः” “यः सवं दु.खमपानयति । 
सोऽपानः" जो सव दुःखो स रहित, ।जसके सङ्ग सर जीव्र खव दुःखा स छूट जाते दै इसलिय उस परमेश्वर 
का नाम “भुवः” है । “स्वीरति व्यानः” “यो विविधं जगदु व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविव 
जगत्‌ मे व्यापक दोके सव का धारण करता दै इखाल्िये उखं परमेश्वर का नाम “स्वः” दै । ये तीनो " 
वचन तैत्तिरीय आरएयक [ प्रपा० ७ । ्रनु° ५ | के देँ ( सवितुः )* “यः खनोत्युत्पादयति सवं जगत्‌ 

स सविता तस्य” जो खव जगत्‌ का उत्पादक ओर सव पेश्वयै का दाता है ( देवस्य ) भ्यो दीव्यति 
दीव्येत वा स देवः" जो सवै सुखो का देनेदारा ओर जिसकी प्राति की कामना खव करते हे उस 
-परमात्मा कां जो ( वरेण्यम्‌ ) “वत्तेमहम्‌'' स्वीकार करने योम्य अति श्रष्ठ ( भगे: ) “शद्धस्वरूपम्‌' 
शचद्धस्वरूप श्रौर पवि करनेवाला चतन त्रह्मस्वरूप हे ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को"ढम लोग 
( धीमहि ) “धरेमहि"' धारण करे किस प्रयोजन के लिये कि (यः) “जगदीभ्वर. ज सविता देव 
परमात्मा" नः ) “श्रस्माकम्‌” हमारी ( धियः ) "बुद्धीः" ` बुद्धियो को ( प्रचादंणात्‌ ) ^प्रेस्येत्‌” परेरणा 
करे अर्थात्‌ वुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामो मेँ प्रत्तं करे ।' “दे परमेश्वर । हे साच्चिदानन्दानन्तस्व 
रूप ! टे नित्यश॒द्वुदधसुक्तस्वभाव ! ड अज निरञ्जन निविकार ! हे स्वीन्तर्यामिन्‌ ! हे सर्वाधार जगत्पते ! 
सकलजग दत्पादकः! हे अना्दे' ! विश्वम्भर । खवेभ्यापिन्‌ ! दे करुणाग्रतवारिवे ! सावितुदवस्य तव यदो 
भूवः स्ववैरेण्यं भरगोऽसिति तद्वयं धीमहि दध्रीमदि .. घरेमदि , ष्यायम वा कस्म प्रयाजनायेत्यबाह । दे 
भगवन्‌ ! यः सवितां देवः परमेश्वरो भवानस्माकं धियः" प्रचादयात्‌ । सख एवास्माकं पूज्य उपासनीय 
इष्देवेः भवतु नातोऽन्य भवत्तस्य भवतोऽधिकं च "कच्चित्‌ कदाचेन्मन्यामहे"' मनुष्यो ! जो खव 
समाम. खमथे सब्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य सुक्तस्वभाववाला, कपासागर, 
डाक २ न्याय का करनदहारा, जन्ममरणादि करशरदितः, श्राकार रदित, सव के धट २ का जाननवाला, 
सव का चत्ती पिता, उत्पादकः, अन्नादि स विश्व क! पोपण करने, सकल पेश्वययुक्त, जगत्‌ का 
निमीता, श॒द्धस्वरूप शरोर जो पराति की कामना करने याग्य ठै उस परमात्मा का जो शद्ध चेतनस्वरूप 
डे उखी को रम धारण करे । इख प्रयोजन के लिय रि वह परमेश्वर हमारे आत्मा ओर बुद्धिर्या का 
श्नन्तर्यानभिस्वरूप मको दश्राचार अघम्मयुक्त मायै सर टा के -धष्ठाचार सत्य मामं मे चलावे, उखको 

रतीयससुलासे < २३ 


८ छोडकर दृखरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नही करर 1-क्योक्रि न कोई -उसंकेः तुस्यं शरीर नः च्रतरिक 
है ! वदी हमरा पिताः याजा न्याया कीश शरोर सव खो का देनहाय ह ॥ 
इस प्रकार ग्य्ीमर का-उपदेश करक-सन्ध्यापसनक्( जा सनन, शचमन, प्मसप्याम 
पराद्‌ एतया इ सिललवे । प्रथम स्वानः इसलिय ह कि जिससे शसर क बष्य छययं - कौ शुष अर 
{श्रसेग्य-श्रादि हाव ह इसम्र पमण, : 
, अद्धिगात्राणि श्यन्ति, मनः सस्येन शुष्यति विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बदधिञानेन शुध्यति'॥ 
न "१," `; ' "[ मनु०ःअ० ५ 1 शोक ६०६ | यह मनुस्मृति का छक है। 
जल ख शरार क बाहर क अवयव, सत्याचर्स' स मन, चया प्रर तप श्रान्त सव प्रकर 
दे करभा सह के. दी के श्रनुष्ठान कर्ने स.जीवात्मा ज्ञान यर्थात्‌ पथिवी. से लेके परमेश्वर पयन्त 
पदाथा क चवक स वुष्डभट्ट्‌ निश्चय पवित्र दति दह । इसस ˆ स्नान भाजन कं पच शछव्य करना) 
दूखय.प्रासायाम-इसतमे परमाण. ;- 


योगाङ्गाुष्ठानादशद्धिक्मे ज्ानदीपिराधिवेकस्यातेः ॥ [.योग०. साधनपादे, घ्० २८ | यहं 


योगशा का सत्रे ।- - ष , , 8 
""“! † + ज्ञचमरुष्य प्राणायाम करत! है ' सव परतिक्तए उत्तयोत्तर, काल मे' अद्धि. का न्त शरोर 


\ 


बहता नता ~ ^ "4 ह = 46 
` ˆ द्यन्त ध्मायमानानां घात्‌ना एद यथा मलाः । तथान््रयाणण दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
ष ५ [ .मनु० अ ६ । ७१ | यद्‌ मनस्मृति का छक हं। 
जञेसे श्रण्नि मेः तपने से सुबणदि धातु का मल न होकर. शुद्ध होते है वैसे -प्ाणायामं 
1 करके मन आदि इन्दियो के दोष. त्षीणए हकर नमल द जाते है । प्राणायाम का. विधे- 
; , ` प्रच्छदनविधारणणाभ्यां वाःआ्रणस्य ॥; याग? सुमाधिपाद्रे ] ० ३४ ॥ 


५ ज्ञेसे खत्युन्त वेग सर वमन होकर अन्न जल वार निकल जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर 


'फेक वेः वादेर दी यथाशंङ्कि रोकदेवे । जव वाहरः -निकालना चादे- तच मूलेन्द्िय को ऊपर खींच. रक्वे 
तच्रतक प्राण॒ वाहर रहता है । इसी भकार प्राण वाहर अधिक ठहर सकत है 1 जव घवराहर दो तव 
धारे २ भीतरवायुकोसे के फिर भी वेस दी करताजाय, जितना सामथ्यं श्रौर इच्छादो ओर भन 

" मै. ( श्राम्‌ )` इसका जप्‌ करतो जाय 1 इस प्रकार करने स आ्रात्मा श्नौर मन को पवित्रता श्रौर स्थि. 
रता होती" हैः । एक! -“वादयविषय : अथोत्‌ ' बाहरी अधिक रोकना । दखरा “न्राभ्बन्तर"- श्र्थात्‌ 
तरः जितना पाण रोका जाय उतना रोक के 1 तीसरा “स्तञ्भच्रत्ति" अथात्‌ एक दी. वार जदं का 
"तहर ष्ण क यथाशक्ति गेक्र. देना 1 चौथा „“चाद्याभ्यन्तसाक्ञेपी -अ्थीत्‌, जव प्राण॒ भीतर से बादर 
निकलने लगे तच उससे विरुद्ध न निकलने देने करे लिये वाहर.ख, भीतरः ले.ौर जव. वाहर से भीतर 
भान लय तरव स्तर सख, चाहर क्र शारप्राण्‌ को धका देकर रकता जाय 1 .पसे-एक दुसरे फे विरुद्ध 
क्या करे तो दोनो क्तौ गति सककर पराण अपने वश मे दनि से मन श्रौर इन्िय भी स्वाधीन होति द 
' बल पुरूपाथ वदृकर्‌ बुद्धि तीत्रखमरूप- देजाती दे. कि-जे व्रहुत“ कठिन दौर स्म चिपय को भी 
` नर ग्रहण कर्ती ह । इख भचप्यश्रीर मे वीचय छृद्धि को धा टकर स्थिर वल, पराक्रम, ^ ` 
~पतः खव साखा का यङ्क दी कएल मे सम्रफ़-कर उपषस्थत कर लेग! खी सी दसी अकार 


# 


[1 


# 


२४ सत्यारथपरकार्थः 

करे 1 -भेजन, छादन, चैठने, उठने, बोलने, चालने, वदे छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश 
फर । सन्प्योपासन जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कते है । “श्राचमन" उतने जल फो हथेली भे ले के उक्सके 
सूल रौर मध्यदेश में ्रोष्ड लगा के करे कि वट जल करएठ के नीचे हृद्य तक पटचे, न उससे श्रधिक 
न न्यून 1 उससे कशठस्थ कफ श्रौर पित्त की निचृत्ति थोड़ीसी दोती है । पश्चात्‌ “माजन” अर्थात्‌ मध्यमा 
धरोर श्मनामिका श्गुली के श्रग्रभाग सेनेत्रादि अङ्गो पर जल चिडके । उससे श्रालस्य दूर होता है, 
सो प्रालस्य श्नौर जल ध्न न टोतोन करे। पुनः समन्व्रक धराणायामः मनसापररिक्रमणु, उपस्थान, 
पीठे परमेश्वर की स्तुति, ार्थना छर उपासना की रति सिखलवि । पश्चात्‌ “श्रघमवैर" अर्थात्‌ पाप 
करने की इच्छा भौ कमी न करे । यह सन्ध्योपाखन एकान्त देश मँ पएकायरचि्त स करे॥ 
-श्रपां समीपे नियतो तेत्यिकं विधिमास्थितः । सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारएयं समाहितः ॥ 
ध [ मल्ञ० ° २। १०४ ] यह मरुर्पति का वचन है । 
जङ्गल मँ श्रथौत्‌ एकान्त देश मे जा, सावधान हो के, जल फे समीप स्थित हो के नित्यकर्म 

छो करता इश्रा सावित्री अथीत्‌ गायनी मन्न का उच्रारणु, श्रथैक्ञान श्रौर उसके अरजसार ्चपने चाल 
चलन को करे, परन्तु यह जप मन सि करना उत्तम ह । दूखरा देवयक्च जो अग्निहोत्र श्रौर विदानो का 
\ संग सेवादिक स होता है । सन्ध्या श्चौर अन्निदोज साय प्रातः दोही कालमेकरेदो दी रात दिन 
की सन्धिवेला है अन्य नदी । स्यून स न्यून प्क घंटा ध्यान श्रवश्य करे । जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग 
परमा्मा का ध्यान कस्ते है तरसे दी सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सयोदय के पश्चात्‌ रौर सुय 
-स्त के पूरैः अग्निहोत्र कर्ने का समय दै उसके लिये एक किसी धातु वा भदौ के ऊपर १२ वा १६ 

प्य गुल श्ोकोन उतनी दही,गर्दिसी रौर नीचे ३ वा £ श्र॑शुल परिमा सेवेदी इख 

3 ` . रकार वनाव श्र्थात्‌ अपर जितनी चोड़ी हो उसकी चतुथीश नीचे चोङ्ी रहै । 
5 उसमे चन्दन पलाश वा आघ्नरादि के थष्ठ काष्ठ के इकडे उसीवेदी कै परिमाण 

८ ^. ल वड़े छेदे करके उसमें रक्ते उसके मध्य मँ अग्नि रखके पुनः उस पर समिधा, 


| (1 „^ श्रथौत्‌ पूर्वो दृ्थन रख दे एक परा्तसीपान > पसा शरोर तीसयु 


“८ वि भय ४ ~ 
्रणीताप शस प्रकार का भोर पक द | दस प्रकार की आज्यस्थाली 
श यात्र्‌.घृत रखने का पाच श्रौर चमसा तेसा सेनि, चांदी का काष्ठ का यनया के प्रणीता 
श्र भरोज्ञणी, मे जल तथा घृतपात्र मँ धृत रुख के धृत के तपा लवे । प्रणीत जल रखने श्नोर पत्ती 
न क क # द्‌ ध ष ४ ५ 
इसलिये ह कि उससे दाथ धोने ो जल लेना सुगम हे । पञ्चात्‌ उस धी को अच्छे प्रकार दल लेवे- 
- पिर इन मन्तो से होम करे ॥ व 


१० © 


# =? 1 त ~ १ 
, “शौ भुरुनये प्राणाय स्वाहा । ्ववायेऽपानाय स्वाहा । खरादित्याय व्यानाय खहा । 
धवं; खरण्नवाय्वादित्येभ्यः प्राण्णपानव्यानेभ्यः सवाहा ॥ । 


` “ ^“ इत्यादि श्रग्निशेत के भ्त्येक मन्त्र को पठकरः एक > श्राहुति दषे श्रौर जो श्रधिक आंडुति 
देना छे तोः = 4 । व (६ 
: वि देव सपितदुरितानि परां खव ! यद्द्र तञ्च ग्रुव ॥ [ यज्च° अ° ३०।३] 
(9 इख भन्न चोर पू्ौक्तं गायत्री मन्न स आदुति देवें । “ओं भूः" द्र "राणः" श्रादि ये सव नाम 


` परमेश्वर कै दै"! इनके श्रथ कद चुके दै । “खहा” - शब्द्‌ का अथै यद दै कि जैसा क्ञान आत्मा मेदो 


ठतीयसमुञ्ञासः २५ 


~~ ~~ 


~-------------------~ 
वैसा टी जीम स घोल, विपसंत नही} जसे परमेश्वर ने छव प्राणियों के सुख के श्रथ इस खन जगत्‌ 
क पदार्थ स्चे है वैसे मय्यो को भी परोपकार करना चीदिये ॥ 

( ्र्च ) सयेम से कया उपकार होता है १ ( उत्तर ) सथ लोग जानते दै कि दुगीन्धयुक्तं धायु 
भौर जल से तेग, येग से भ्रारियों को दुःख श्रौर खगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य शरीर रोग के 
न दने स खुख भास दोता है । ( परश्च ) चन्दनादि धिके किसी के लमावे या घृतादि सनि को 
देवे तो वदा उपकार दो । रग्न म डाल के व्यथ नष्ट करना वदधिमानों का काम नहीं 1 ( उत्तर ) जो 
तुम पदा्विद्या जानते तो कभी फेसी वात न कदते क्योकि किसी द्र्य का अभाव नटी ' होता । देखो 
अदां होम होता दै वहां स दूर देश ये स्थित पुरुष के नासिका से खुगन्ध का ्रहए दोता है वेले 
दुगैन्ध का भी । इतने हौ से समलो कि अग्नि मे डाला इना पदाथ स्म दो के फैल के-वायु के 
क्षा दूर देश में जाकर दुगैस्ध की निवृत्ति करता दै (परञ्च) जव पेखा दीदैतो केशर, कस्तूरी, 
घगन्धित पुष्प शरैर प्रतर रादि के घर में रखने स्र सुगन्धित वायु होकर इुखकारक होगां। { उत्तर ) 
इस सुगन्ध का वह सामथ्यं नदीं है किं गृहस्थ वायु को बादर निकाल कर शुद्ध वायु का श्रवेश कर 
शतके क्योकि उस मे भेदक शक्ति नदी है श्रौर श्रग्नि दी का सामथ्यै है कि उस वायु श्रौर दुगैन्ध- 
युक्त पदाथ फो छिन्न भिन्न श्रोर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्रे वायु का प्रवेश. कर देता 
ह ! ( प्रश्न ) तो मन्त्र पद्‌ के होम करने का क्या प्रयोजन है १ ( उत्तर › मन्तो मे वह भ्याख्यान है फि 
जिससे दोम करने के लाभ विदित हो जाये चर मन्तो की श्राृत्ति टोने स करठस्थ रदे वद्‌-पुरतकों 
का पठन पाटन श्रौर रक्ता भी दोवे । ( प्रश्न ) कया इस होम करने के विना पापं दता है ? (उत्तर) 
हां ! क्योकि जिस मदुप्य के शरीर से जितना दुग॑न्ध उत्पन्न दो के वायुं श्यौर जल को व्रिगाड-कर 
रोगोत्पत्ति का निमित्त होने स प्राणियों को दुःख भ्रात करता है उतना दी पाप उख मनुष्य, को होता 
है । इसलियि उस पाप के निवारणार्थं उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु श्रौर जल मे फैलाना 
घादिये । श्नोर सिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुखविशेष होता है । जितना 'घृत ओर खुग- 
न्धादि पदाथ एक मचुष्य खाता है उतने द्रध्य के होम स्त लाखों मुष्यो का उपकार होता है । परन्तु 

ओेङ्कादप्य लोग घृतादि उत्तम पदरथ न सापे तो उनके शसीर रोर श्रात्मा के वल की उन्नतिन ष. 

स, शसते सच्चे पदाथ लिलाना पिलाना भी चादिषे, परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है इख 
लिये हेम करना अत्यावश्यक है 1 ( पश्न ) प्रत्येक मुष्य कितनी आहति करे श्रोर एक २ श्राहुति 
कां कितना परिमाण है? ( उच ) भत्येक मबुष्य को सोल २ श्राति ओर छः २ म्ये घृतादि एक 
णक्‌ प्राटति का परिमाण न्यून, से न्यून चादिये र जे इससे चधिक करे तो वदत अच्छ है 1 इस- 
लिये ्रायैवरशिरोमणि महाशय षि, महर्षि, राजे, महाराजे, लोग वद्ुतसा दोम कस्ते श्रौर कराते 
ध) अबतक इस होम करने का भचार रहा तवतक ्रायावस देश रोगो स रहित शौर सुखो से पूरित 
था, भरव भी प्रचार दहे तो वेला टी होजाय 1 ये दो यज्ञ अर्थाव्‌ ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना परढाना स्योपासन 

। इश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करन, दु खरा देवयक्च जो श्रभ्निटोच सि ज्ञे के अश्वमेध यरयन्त यञ्च 


श्मोर ध की स्वा सिग करना परन्तु बरह्मचयै मे केवल ब्रह्मयज्ञ ओर अग्निदो का दी करना 
देता ्‌ 


\ आरह्मणस्रयाणां वणोनाषुपनयनं कलुमदेति । राजन्यो द्यस्य । वैरयो वैरयस्यैवेति । शर 
| भपि §तगुणसम्पन्नं मन्तरवनमनुपनीतमध्यापयेदिव्येके ॥ 


# यद स्त के खघ्रस्थान के दुसरे श्रष्याय का वचन ह ! घ्राण तीनों वर व्राह्मण, काश्रय 
९ शौर दैत्य; पाभिय स्ताभ्रय भोर वेश्य; तथा वेश्य एक वेश्य वरा का यज्ञोपवीत करके पढ़ा सकता है! 

२६ सत्यार्थैप्रकाशः 

नि पि 

५८.८५८ ९.६.५. 


योर जो कलीन शुभलक्तणयुक्त द्र हो तो उसको मन्बसदिता छोड़ के ` खव शाख पढ़वि, शद, "पद्‌, 
परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक ्राचार्यौ का है । पश्चात्‌ पांचवें व्रा रावे वर्षं से लड़के 
लडका की पारशाला मे यर लकौ लड्कियो की. पाटशाला मे जावें । श्चौर निन्नलिखित नियमपूर्वकं 
अध्ययन का सारम्भ कर ॥ $ त 


 षथव्रिशदान्दिकं चय्यं गुरौ त्रैवेदिकं वतम्‌ । तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 
५ । । मनु° [ अ०.३८ १ 
ˆ` अरथ--घ्ाटेवें वपं सर श्रागे छत्तीसखवे वषै पयैन्त श्र्थात्‌ एक २“ वेद्‌ के साङ्गोपाङ्ग पठने 
नारद "२ वषं मिस के छत्तस रोर याट मिल के चवालीश् अथवा च्रखारह वर्पो का ब्रह्मचयँ ओर छ 
पर्वं के मिल के छव्यीख चा नौ वे तथा जवतक घिदया पूरी रहण न कर लवे तवतक व्रह्मचये र्खे 


^ परुषो वाव यस्तस्य यानि चतुर्विशति वषाणि तमात; सवनं, चतुर्वि शत्यक्तरा गाय 
गायत्रं प्रातःसवन, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते दीद ४ .सत्रं बासयन्ति ॥ १ 
तभ्चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेरस त्रूयास्र(णा ` बसव `इदं मे प्रातः सवनं माऽ 
न्दिनंशसवनमंुसंततुतेति माहं प्राणान चनं मध्ये यज्ञे विलोपसीयेतयुद्धैवं तत एत्यगदो 
भेवति ॥:२.॥ . १ च 


॥ 8) ५ 


अथ यान चतुधत्वारधशदषाण तन्याप्यान्दनर्सवन चतुश्चलारश्यदत्रा घ्रषटप्‌ ब्र 
माध्यंदिन ४ ` खबनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणाः वाव शद्रा एते दीद सब रोदयन्ति ॥ २ 
६ तं चद्‌ तास्मन्वयसि कच्चिदुपतपत्स चरूयस्मखा र्द्रा इद म माध्यादन्‌ सत्न तताय 
वनमनुसन्तयुतात.माह प्राणानाररद्रपणा मध्यं यज्ञा वज्ाप्साल्युद्धव तत -दल्यग्दप ह भवात्‌ ॥ ४, 
~ - ¦ - परथ यान्य्टचत्वारेशदर रण तत्ततायसवनमष्टाचत्वारं <शद्तरा- जगता --जागत तते 
स्न तदस्यादेलान्वायत्ताः प्राण. वावादत्या एतं हद्‌ सचमाददतं ॥ ९ ॥ ` , `. कै 
` त्‌ चदतास्सन्‌ वयास कन्चटुपतपत्स च्रूयत्‌ त्राण आदत्या इद्‌ - सं तृतायस्वनमाटु 


न | 


लसतततति माह प्राएनामादेस्यानां मध्यं यन्ना विललप्सायत्युद्धवं तत एत्यगदा हव भवति ॥-६। 


~ , ~ यदह छृ्दोग्योपन्निपद्‌ [-श्रपाठक ३ खरड़ १६ | का वचन है 1 ` ब्रह्मचर्यं तीन भकार का- होत 
हे कनिष्ठ,.मध्यम श्नौर उत्तम, -उनमे स कनिष्ठ-जे पुखष श्रच्रसखमय्‌ देह ओर पुरि अथात्‌ देह .मे शय 
करनेवाला, जीवात्मा यज्ञ अथात्‌ अतीव शुभ्र स सङ्गत श्रारःसत्कत्तव्य दै इसको आवश्यक है पि 
२8 व पय्यन्त-जितद्दिय अथात्‌ बरह्मचारी रहकर वेदादि चिदया योर खशि का प्रहण -करे श्चा 
विवाद-कस्के भी लस्पस्तान्न करे ता-उखूके शरीरम प्राण वलवान्‌ दाकर खव. युभ्रशुणा के वासर कर 
नेवाल दोते.ै । इस श्रश्वम क्य मे जो उसको विद्याभ्यासं मे सततत करं ओर वह आचाय ,चेस ही 
देश किया करे श्रौर ह्यचासी एसा निश्य रक्खे किजो मं प्रथम श्तस्थामे ठक २ वचह्यचार, 4 
तोमर शरीर ओरं श्रात्या आसेग्ये प्रलवान्‌ दके शुथशणो को च्छानेवाले सरे प्राणं हग ! हे, मुष्यो। 
तुम इस प्रकार सि खुखेा का विस्तार करो, ज्ञा मै बह्ध्ययै का लोपन कर २४.वे के - एव्यात्‌ गृहा 
करूगा तो भरसिद्ध दै कि. रोगरहितः रंगा ओर श्यायु भी मेरी ७० वां ८० वषे तक रहेगी । मभ 
[्रङ्च्नय - यह. द--जा -मञुप्य ८ वचं पयन्त व्रह्मचारी रहकर बदास्यास कुर्ता हं .उसके प्राण, इन्द्रयु 

॥ "न~~ ~-------------------------------------------------------- ~` ~ एकक 


क 
अन्तःकरणश्रौर अत्मा बलयुक्तं हो के. सयं दुर -को ख्लाने ओर घर्मे का पालन करना होते दै | 


, ज्ञो मै इसी.भ्रथम वय मे जैसा आप कते है कुचं तपश्ययी करू तो मेरे ये रुद्ररूप ` प्राणयुक्त यह मध्यम 


॥ 


 व्रक्षचयै, सिद्ध.टोमा 1 हे व्रहचारी लेगो-! तुम इस ब्रह्मचयै को वढ्ाओर जञेसे मे इस ब्रह्मच ` का लोप 


न करके यक्ञस्वरूप होता हं ौर.-उसी. आचायेकुल स श्राता शमर रोगरहिते होता हु जसा कि-यंह 
ब्रह्मचारी श्रच्छा.काम करता.है- वेसा तुम किया करो 1 उत्तम ब्रह्मचये ७८ वपे पयैन्त का तीसरे भकार 


ह म भ 


काःहोताह, जसे ४८-श्न्षर की जगती वैसे ज ४८ वषै पर्यन्त.यथावत्‌ ब्रह्मचयै करता दै, उसके प्राण 


` श्रुकूल होकर सकल विद्या का ग्रहणं करते हैः । जो आचाय श्र माता पिता श्रपने संन्तानों कों 


रयम वय.मे विद्या श्रौर ग॒णग्रदंण के` किये तपस्वी कर श्रौर उसी का उपदेशं करं रोर वे सन्तानं छप 
हा आप अखह्डित बरह्मच सेवन से तीसरे उत्तम ॒व्रह्मचयै का सेवन करके पणौ" श्रत्‌ चारंसो वषे 
पर्यन्तः च्रायु को-वदावें वैसे तुम भी.वदाओ्रो । क्योकि जो सचुप्य इस ब्रह्यच्रयै को ,प्राप्न होकर लोप नही 
करते वे खच भकार केः रोगो से रदित होकर ध्म, अथै, काम ओर मोत्त को प्राप्त दोते हैः ॥ 


चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वद्विर्योबनं सम्पूणेता किञ्चित्परिहारिष्येति । श्राषोडशाषदद्धिः 
प्रापञ्चविशतेर्योवनम्‌ ।+आंचसवारिंशतः-सम्पूणंताः |. ततः किंञ्चि्परिहाणिेतिः॥ ; ; 


# 7 : ; 'पृश्चर्विशे ततो वषै पुमान्‌ नारी "तु षोडशे ¦ समत्वागतवीरयो तीं जानीयाुशलो भिषक्‌ ॥ 


६.५ १1 


५ ,. यह खुश्ुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन, हैः! इस शरीर की चार प्रवस्था है पक (बृद्धि) 
जो १६बें वै से लेके २५वें वषै पयैन्त खव धातुश्रो की वढ्ती होती है । दूसरी (यौवन) जो २५बे वष के शन्त 
श्मीरः २६वे वप्रे के शादि मे युवावस्था का रम्भ होता डे । तीखरी ( सम्पूरएता ) जो पञ्यसवे वषे स लेके चालीं 

सवे यपे पयन्त सव धातुं कप पुटि होती है । चों थी (किञ्त्परिद्ाणणि) जव सव साङ्गोपाङ्ग शरीरस्थ सकल 
धातु पुष होक परता को प्रात दोते दै । तदनन्तर जो धातु चठृता है वह शरीर में नही रहता, किन्तु स्वप्न, 
परस्वेदादिं दवारा वाहर क्निकल जाता है, वदी ४० वा वषे उत्तम स्मय विवाह का दै अथात्‌ उत्तमोत्तम 
तो श्रड़तासीसवे वर्ष मे विवाह करना 1 ( प्रन ) स्या यह च्चये का नियम स्री वां पुरुष दानो का 
ठय दी है ? ( उत्तर ) नी जो २५ वधै पयैन्त पुरुप बह्यचथं करे तो १६ ( सोलह ) वर्ष पथेन्त कन्या, 
जोश्युखुप ३० चप पयैन्त ब्रह्मचारी रहे तो खी १७ वर्प, जो पुरुष देदै वधे त्कस्टेतोखी ९८ व जा 
पुरुष ४० चप पयन्त व्रह्वच्यै करे तो खी २० वर्ष, जो पुरूष ४ वषै पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो खी २२ वर्ष 

जा पुरुप ४८ चप ब्रह्मचयं करे तो स्री २४ वपे पन्त बरह्मचर्यं सवन र्खे श्र्थात्‌ ४८ वैँ वषै से शरणा 
पुर्प श्रार रख च वध स्त आगे खी को ब्रह्मचयै न रखना चादिये, परन्तु यदह नियम विवाद करने वाते 
पुरुप आर सियो कं है रौरं जे विवाह करना दी नं चह वे मरण पयैन्त, ब्हछचारी रह सकते हो तो 
भल हा रह परन्तु यह काम पूरं विद्यावाते जितेन्द्रिय ओर निर्दोष योगी सखी ओर पुरुष का दे । यर 
वड़ाकठिनिकामदटैकिजेो कामके वेगं को थांम के इन्दियो को पने वश मे स्वना। . ~ 


च्छत च खा्यायेप्रवचन च | सत्य च खाप्यायंप्रवचने च | तपदचच खव्यायग्रचचन च| 

दम सखाध्यायग्रचचन च | शमथ स्ाध्यायप्रवचनं च । अग्नय सखाध्यायप्रबचने च | अअ- 
| मञ्च स्वघ्यायप्रचचने च । अतिथय्‌च स्वाध्यायग्रवचनं च } साप च स्वाध्यायप्रवचने च | 
। जा च स्ाध्यायग्रवचनं च प्रजनं स्वाप्यायत्रचचनं च ।! प्रजाते स्वाध्यायत्रचचने त्च ॥ ५ 
यड तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ भपा० ७ । अनु ६ ] का वचन ह ! पदृने पदानेवालः के नियम, 9 


१ 


भे सत्यार्थप्रकाधः 

( ऋतं ) यथाथ आचरण स पदै शरोर पद्व ( सत्यं ) घत्याचार से सत्य विया को प वा पड 
( तपः० ) तपस्वी रथात्‌ धर्माचष्ठान करते दए वेदादि शाखं को पद शरोर पदृावं ( द्मः० ) ब्म 
इन्द्रियो को बुरे आचरण से रोक के पदं शरोर पदाति आर्यं ( शमः) मन की वृत्ति को खव अकार से 
दोषो ख दया फे पदृते पढ़ते जाये ( श्रगनयः० ) शरादवनीयादि श्रग्नि अरर विद्युत्‌ श्चादि को जान के 
पदृते पढ़ते जाय भर ( अग्निदोत्रं० ) श्ग्निदोत्र करत इए पठन श्रौर पाठन कर करावें ( अरतिथयः० ) 
कअतिधि्यो की सेवा करते ए पदं भ्रौर पढ़वे ( मायुप० ) मयुष्यस्म्बन्धी व्यवहारो को यथावोग्य 
करते हुए पदृते पद़ति रदः ( भरजा० ) स्रन्तान भोर राज्य का पालन करते इषः पदृते पढ़ते जायं 
( प्रजन० ) वीये की रक्ता चौर बृदि करते दए पढते पढ़ते जाय ( प्रजाति;० ) श्चपने सन्तान भौर 
शिष्य का पालन करते हए पदृते पदढ़ाति जाये । 

यमान सेवेत सतते न नियमान्‌ केवलान्‌ युधः । यमान्पतत्यङ्वाणोः नियमान्‌ फेवलान्‌ भजन्‌ ॥ 

। मतु° [ ० ४। २०४ | 
यम पांच प्रकारके होते ई ॥ | 

तत्रा्हिसासलयास्तयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमा; ॥ योग० [ साधनपादे ० ३० 1 

श्र्थात्‌ ‹ श्रदिसा ) वैरत्याग ( स्त्य ) क्त्य मानना, सत्य वोलना श्रौर सव्य दी करना 
( अस्तेय ) शर्थात्‌ मन वचन कमे से चोरी स्याग ( बह्मचयै ) श्रर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का सयम (श्रपरिग्रह 
श्रत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमानरदित होना इन पांच यर्मो का सेवन सदा करे, केवल नियमो का 
सबन अ्थत्‌ः- 

शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरपरणिधानानि नियमाः ॥ योग ° [ साधनपादे सू° ३२ ] 

( शोच ) श्र्थात्‌ स्नानादि स्र पविता ( सन्तोष ) सम्यक्‌ पसन्न होकर निसद्यम रहना 
सन्तोष नर्द किन्तु पुरुषायै जितना टोखके उतना करना दानि लाम मेँ इष वा शोक न करना ( तप) 
अर्थात्‌ कटसेवन से भी धर्मयुक्त कर्मो का अटष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पदाना ( ईश्वरप्रणिधान } 
ईश्वर की भाङ्किविशेष से आत्मा को श्रित रखना ये पांच नियम कटाते है । यमो के विना केवल छत 
नियमे का सेवन न करे किन्तु इन दोना का सेवन कियाकरे जो यमो का स्वन छोड़ के केवल नियमों 
का तवन करता ह वह उन्नति को नदी प्रा्त होता किन्तु श्रधोगति श्र्थात्‌ ससार मे गिरा रहता हैः 

. कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्यदामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोग वेदिकः ॥ 
[ मनु° अ० २ रट | 
* श्र्च--श्रत्यन्त कामातुरता ओर निष्कामता किसी के लिये भी भ्रष्ठ न्दी क्योकि जौ कामना 
न केरे तो वेदो का! क्षान ओर वेदविटित कमौदि उत्तम कम किसी से न टोखके इसलियिः-- 
खध्यायेन वतहमिचचैविचेनेज्यया सुतैः । महाय्ञेय यज्ञेष त्राहीये करियते तनु; ॥ 
मनु° [ अ २। २८] 

थं ( स्वाध्याय ) सकल विया पढ़ने पदानि ( त ) ब्रह्मचय्यं सत्यभापरादि नियम पाके 
( होम ) अभनिदोचरादि होम सत्य का! प्रटण असत्य का त्याग चयोर सत्य विया का दान देने (बेविचेन 
बेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) पक्ष्यादि करने ( खुतेः ) खन्तानोत्पत्ति (महायै) 
ब्रह्य, देव, पिच, वैश्वदेव ओर तिथियों के सेवनरूप पंचमहायन्न ओर ( यज्ञैः ) श्रग्निषठोमादि वं 
क्टिरपविा विङ्नादि यको के सेवन से इख शरीर को ब्राह्मी अथोत्‌ वेद्‌ अर परमेश्वर कौ भक्ति 

- इतीयङ १९. 


^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~---~---~~-----------------~------------- ~~ 


द्माधाररूप बाक्स का शरीर किया जाता है । इतने साधनों के प्रिना ब्रा्मङशरीर नहीं बन सक्ताः 
| हृनधियाणां विचरतां विषयेष्वपहाु । संयमे यलमातिषठदद्रान्‌ यन्तेव वाजिनाम ॥ 
मनु° [ २।८्८] 
थै जेत विद्धान्‌ सारथि घों को नियम में रखता है वेसे मन शरोर -खात्मा को खेटे कामो, 
म सैचनेवाले बिषयो मे विचरती हुई इन्द्र्यो के निग्र मे प्रयज सव प्रकार से करे कर्योकि-- 
इन्द्रियाणां प्रसङ्खन दोषमृच्छत्यर्शयम्र्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियस्वति ॥ 
मञु° [ २।६३। 
श्रश्च-जीवात्मा इन्दि के वश होके निशित सडे २ दोषों को प्राप्त हाता हे रौर जब श्न्वि्यो 
र यपे वश्च मे करता है तभी सिद्धि को प्रत्त होता दैः- 
वेदास्त्यागश यज्ञाश्च नियमा तपांसि च) न विप्रदष्टमावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्दिचित्‌ ॥ 
मतु° [ २। &७ ] 
जो दुष्टाचारी श्नजितेन्दिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यद्च, नियम -श्नौर तप तथा न्य भव्ें 
गिम कभी सिद्धि को प्रात नदी दोतेः- । 
पेदोपकरणे चेव खाध्याये चेव नैत्यिके । -नाुरोधोऽस्त्यनध्याये होमर्मतरषु चेवं हि ॥ १॥ 
नैस्यिके नास्यनध्यायो ग्रह्मसवरं हि तत्स्मृतम्‌ । बह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषदङतम्‌ ॥ २.॥ 
मनु° [ २। १०४ । १०६.] 
वेद के पठने पटाने, खन्ध्योपासनादि पैचमदायज्ञो के करने श्रौर दोममन्नो म अनभ्याय- 
वेषयक अटुरोध ( श्राग्रह ) नही है क्योकि ॥ १॥ नित्यकमं में श्नध्याय नदीं दोता जस्त श्वास प्रश्वास 
सदा लिये जति है वम्द्‌ नही एकेये जा सकते वेसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चादिये न किसी दिन 
गोड्ना क्योकि श्ननध्याय मे भी अग्निहोज्नादि उत्तम क्म किया श्रा पुरयरूप द्योता है जसे भूरठ वोलने 
प सदा पाप योर सत्य बोलने में सद्‌! पुरय होता षै वैसे दी घरे क्म करने में सदा शछनध्याय शौर 
षच कम कर्ने में सदा स्वाध्याय दी होता हे ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृदधोपसेषिनः । षत्वारि तस्य बद्धन्त श्रायुर्विया यशो बलम ॥ 


मनु [ २। १२१] 

जो सदा नघ्र सुशील विद्धान्‌ चौर बुद्धो की सिवा करता दै उसका श्रायु, विया, कीतिं भौर 

बल ये चार सदा वृते हैँ भोर ज पेखा नदीं करते उनके रायु श्रादि चार नदी बदृते ॥ ` 
1 
धर्िसयेव भूतानां कायं ्रयोऽ्तृशासनम्‌ । वाद्‌ चेव मधुरा श्लंदणा प्रयोज्या धर्ममिच्चतो ॥ १॥ 
यस्य बाद्मनसे शुद्धे सम्यरुप्ते च सवेदा । स वे सवंमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २ ॥ 

मन० [ २।-११६1 १६० ] ` 
विद्धान्‌ रीर वि्याथियो को योग्य दै कि वैराद छो के सव मलु्ण्यो छो क्यारा के. मारी 
फा उपर्दश कर आर उपदेश सद्‌ा मधुर खुशीलवायुक्त वाणी यो । जो धमे की उन्नाति चादे वद खदा 
सत्य म चल शार सत्य दी का उपदेश करे ॥ १॥ जिस मनुष्य के वाणी श्चौर मन शद्ध तथा ञुरद्धिव 
सक्‌ रहते ५ वद्य सव वेदान्त श्रथोत्‌ सव वेदों के सिद्धान्तरूप फलन के प्रात दोता है ॥ २॥ । (1 सत्यार्थप्रकाशः - संमातादू वाणो नित्यसुद्धिजेत विपादिव । च्रभृतस्येव चाकाड््ेदवमानस्य सर्वदा ॥ 


५ मनु° | २। १६२] 
घटी ऋद्यण.समनत्र वेद्‌ श्चौर परमेश्वर को जानता दै जो प्रतिष्टा स्त विष के तुल्य सदा डरता 
हे श्रोर पमान की ष्च्छा छम्त फे समान किया करता ॥ 


प्मनेन क्रमयोगेन सेस्छृतास्मा द्विजः शनेः । गु षसन्‌ स॑रिचतुयाद्‌ व्माधिगमिकं तपः॥ 
, मन० [ २। १६४ | 
दसी प्रकार स.कतोपनयन द्विज चह्मचारी कमार योर ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २वेदाथेके 
क्ञानरूप उत्तम तप को चदढ्ाते चले.जाये ॥ 
योऽनधीत्य दिनो वेदमन्यत्र स्ते भ्रमम्‌ ।' स .नीवनेव शद्रत्वमाश गच्छति सान्वयः ॥ 
च 4. अ 3.5६, 
जो वेद्‌ कोन प्रद के श्चन्यज् श्रम किया करता है वह श्रपने पुच पोत्र सहित शद्रभावको 
शीघ्र ही प्रात छाजातादै ५... , ति 
वजेयेन्मधु मांसञ्च गन्धं माद्यं रसान्‌ क्रियः । शुङ्रानि यानि सवाणि प्राणिनां चव रसनम्‌ ॥ १॥ 
- छभ्यङ्कमज्ञन ' चद्टणए्णकपानच्छत्रधारणएम्‌ । काम कध .च लास च नत्तन गातवादनय्‌ ॥ २॥ 
द्यत च जनवाद. च पारवाद्‌ः तथाञ्टरतप्र्‌ । स्रीं; च प्रत्णालस्ययुपघान्‌ प्रस्य च॥२३॥ 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः रऊन्दयेत्कचित्‌ । कामाद्धि स्कन्दयनेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४॥ 
। १ ° * मदु [ २। १७७-१८० | 
बरह्मचारी श्र बह्यचारिणी मदय, मांस, गन्ध, माला, स्स, खी श्रौर पुरुष का सङ्ग, सव 
सया; प्रारियो के ष्दैखा ॥ १॥ अङ्गो का मदेन, घिना निरत उपस्थेन्दिय का स्पशे, आंखों मे श्र्जन, 
लुते च्मोर छुच का धारण, कामः-कोध, लोभ, मोह, भयः; शोक, ई्प्या, दढेष, नाच, गान चर . वाज 
बजाना'॥ २॥ दूत, जिस किसी को कथा, निन्दा, प्थ्यासषंण्‌, छखियों का दशनः श्रा्चय, दूसरे की 
शानि यदि कुकर्मो को सदा छोड द्वे ॥ २ ॥ सवत्र पकाकी सेव वीरययस्खलित कभी न करे, जो कामता 
से वी्यस्खलित, कर्द तो जानो, कि अपने बह्मचय्यैवत का न॒ करदिया ॥४॥ 
वदमन्‌च्याचयू(न्तवएसनमनुशास्त । सत्य वद्‌ । धम चर । खाध्यायान्मा प्रमदः | 
द्माचाय्याय प्रेय, धनमाहूस्य प्रजातन्तु माः व्यवच्य॑त्सा; ।' सत्यान्न प्रसादतव्यय्‌ । वमाने प्रमादुतं 
ष्यप्र | शला प्रमाद्रतव्यम्र्‌ । भूत्य न प्रमद्तत्यब््‌ 1 खाध्यायश्रवचनाभ्या न प्रमादतव्यम्‌ | 
देवपितृकाय्यास्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव । पितृदवो भव । आचाय्यदवा भव । श्यति 
थिदेवो 'भव । ' यान्यनंवयानि कमाणि तानि सेवितव्यानि ना इतराणि । यान्यस्माक सुचरिताति 
तानि त्योपास्यानि नो इतराणि । ये के चस्मच्छैयाशसा ब्राह्मणास्तेषां सखमरासनेन प्रश्वसितव्यप्‌। 
श्रद्धया द्यम्‌ । अश्रद्यय- दयम्‌ । या दयम्‌ । दद्या दयम्‌ । या दयय्‌ । सवदा दयम्‌ । श्र 
यद्‌.त कमावाचाकृटसा वा वृत्तवाचकत्सा कवा स्यत्‌ 1 य. तत्र ब्रह्मणाः सम्भशना शुक्गा 
युक्ा अबु्ता धमकृमाः स्थुखया, ते तत्र वत्तरच्‌ तथा तत्र वत्याः; । एष आदेश एव उपदय्‌ 


ततीयसमुकल्लाखः २ 


॥ 

~~~“ ५ अ 
एषा पेदोपनिषत्‌ । एतदयुशासनम्‌ । एवशपासितव्यम्‌ । एवमु चतदुपास्यमर्‌ ॥ तत्तिरीय° [मार | 
७ । श्रनु° ११।क० १।२।३।४| क | 0 

श्राचाय्यै अन्तेवासी अथौत्‌ अपने शिष्य शरोर रिष्या को इख प्रकार उपदेशः करे कि तु, 
खदा सत्य बोल, ध्मचरण कर, भमाद्रषित, शेके पढ़ पट्ा, पूरौ ब्रह्मचय्यं से समस्त विद्याश्रो को 
रहण श श्राचा्यं के लिये धिय धन देकर विवाह करके खन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद सरे सत्य को कभी, 
मतव छोड, प्माद्‌ से धमै का त्याग मत कर, भ्रमाद्‌ से श्रारोग्य-श्रौर चतुराई को मत छोड, -भमाद स 
उत्तमं देश्वयं की चरादधि को मत छोड, धमाद से पद्ने ओर पटने को कभी मत छोड, देव विद्धान्‌ श्रौरः 
भाता पितादि की सेवा मेँ प्रमाद्‌ मत कर 1 जैसे विद्धान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार मात, पिता, 
श्राचाय्यं श्रौर अतिथि की. सेवा सदा किया -कर ! जो अनिन्दित धमैयुक्त कमि दै उन. सत्यभाषणादि 
को किया कर, उनसे भिच्च मिथ्याभाषणादि कभी भत कर ! जा हमारे चरि" श्रथौत्‌ धमेयुक्त कमै 
हा उनका ग्रहण कर रौर सो हमारे पापाचरण हो उनको कभी भत कर.जो क्रोड हमारे. मध्य में उत्तम, 
विद्धान्‌. धमौत्मा बाह्मण दै, उन्दी के समीप वैठ श्योर उन्हीं का विश्वास किया कर, शद्धा से देना, 
श्रधद्धा से देना, शोभा से देना, लज्ञा से देना, भय, से देना मौर प्रतिज्ञा से भी देना,चादिये ! जव; कभ 
तुभ कों कमं वा शील तथा उपासना क्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो बे. विचारशील. 
पक्षपातरहितं योगी अयोगी श्रद्रैचित्त धमे की कामना करनेवाले . घमौत्मा जन दों जेसे वे धमेमाग मे. 
वर्ते चैख तू भी उसमें वत्त -कर ! यदी श्रदिग्, राक्षा, यदी उपदेश, यदी वेद्‌ फी -उपनिषत्‌ श्रः यदी, 
शिता हे । इसी प्रकार वर्तन श्रौर अपना चालचज्न सुधारना चाहिये ॥, ॥ 


) ˆ अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्ये नेह कर्हिचेत्‌ । यदयद्वि रते किंचित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
र. १ त मनु° [ २।.४ |, र 
 _ मनुप्यो को निश्चय कश्ना चादिये कि निष्काम पुरुष भे.नेज.का संकोच , विकाश का दोना श्री, 
सवथा श्रसम्भव दै इससे यह सिद्ध टोता है फिजो २ छ्‌ भी करते है वह्‌. षा कामना के विना नही दै ॥ 
आचार; परमा धम; शुक्त; स्मा्त एव्‌ च । तस्माद्स्मिन्सद्‌ युक्तो निल समरादासवान्‌ दविजः ॥ १॥ 
त्राचारद्विच्ुतो विप्रो न पेदफलमश्युते । आ चरेणं तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्मवेत्‌ ॥ २.॥. 
॥ , भमु० [ १।१०८। १०६] 
कहने, सुनने, खुनाने, पठने, पठने का फल यदी दै करि ज वेद्‌ श्रौर वेदाक्रूल स्पृरतिर्यो मँ 
† पतिपादित्‌ धर्म का च्राचरण करना इसलिये ध्माचार मे सदा युक्त र्दे ॥ ९ ॥ क्योकि जो धर्माचर्ण 


{ स रदित दै वह वेदधतिपादित धमजन्य सुखरूप फलं को रास नदी छो सकता चोर “जो विया पृ के 
 धमत्वस्ए करता द वदी सम्पू सुख को प्रात होता है ॥ २॥ - । | 

॥ ग न 9 3 „^ 6 रा का गा 
॥ ~~ - याञ्वमन्येत ते मूले हैतुशास्नाश्रयाद्‌ द्विनः `स साधुमिरवहिष्का्योः नास्तिको वेदनिन्दकः ॥।, 
(1 मन्‌०.[ २। ११] - 
8. जो वेद्‌ ओर बेदानक्ूल श्या पुरुषो के किये शाखं को श्रपमान कार्ता है उस वेदनिन्दकः 
न के क जाति, पन्ति शोर देश सि व्य कर देना चादिये, क्योकिः-- ¢ २.६ ¢ 

~ २ ( | ू न! $ [3 यमास ~ ^> ¢ [भां 

१. ९ स्यतः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं आदुः साकादरमस्य सतस्‌: 


६ 
# | “ “ ' मनु [२१२] 


१ 


४२ हत्यार्थपरकाशः 


अधमे कहते दै ॥ 


अयेकामेष्यसङ्गानां धर्मानं पिधीयते । प्म जिन्नासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥ 
मयु° [ २। १३] 
, शी पुरुष ( अर्थं ) सुवर्णौदि रत्न श्रौर ( काम ) स्शरीसेवनादि भँ नहीं पसते है उन्दयं को धै 
काशान पराप्त दोताहै जो ध्म के शान क्षी इच्छा करं वे वेद्‌ द्वारा धमे का निश्चय वरे क्योकि धर्माऽ्ध्म 
का निश्चय विना वेद्‌ के ठीक २ नदीं ह्येता ॥ 


इस प्रकार श्राचार्य्य श्रपने शिष्य को उपदेश कर श्र विशेषकर राज्ञा इतर क्षत्रिय, वैश्य श्रौर | 
उत्तम श्रं जनो को भी विया फा श्रभ्यास श्व॑श्य करावे । क्योंकि जो बराह्मण दैवे दी केवल वि्याभ्याः 
करर भोर प्तात्ियादि न क तो विया, धमे, राज्य श्रर धनादि की दधि कभा नदी दो सकती । कर्योपि 


स्व वसे पालणड दी भें फस जाते हैं श्रौर जव लत्रियादि विद्धान्‌ होते दैः तव ब्राह्यण॒ भी धिक प्रया 
भ्यास भीर धरमेपथ मे चलते दै श्र उन क्षावियादि विद्वान कै सामने पाखरड भटा व्यवहार भौ नदी 
करः लकते श्रीर जव त्त्रियादि अविद्वान्‌ होते है तो च जेसा ्रपने मन में राता ह वैसा ही करते 
कराते है । इसलिये ब्रामण भी श्रपना कल्याण चादे तो क्रियादि फो वेदादि सत्यशास्त् का श्रभ्यास 
श्रधिकः प्रयत्न से करावे । क्योकि सतियादि दी विद्या, धमै, राज्य र लच्मी की चदि करनेहारे टै; पे 
कभी मिकतादपति नदीं करते इसलिये वे विद्यान्यवद्ारं पत्तपाती भी नहीं हो सकते श्योर जव सव 
वराः विद्या खुशिचता होती दै तव कोर भी 1 एडरूप अधमय मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता 
इ्तसे क्या सिद्ध श्रा कि कतत्रियादि को नियम मे चलानेवाले बाह्मण शरोर संन्यासी तथा बाह्मण शर 
सन्यासी को खुनियम में चलानेवाे पतजियादि होते है । इसलिये सव वणो के स्त्री पुरुषो भँ विया 


अथात्‌ जो धार्मिक विद्धान्‌, सत्यवादी, निष्कपयि्यो का सग उपदेश के अलुक्रल है वह २ ग्राह्य शरोर 
जो २ विरुद्ध वह्‌ २ श्रग्रादा दै । चोथी--अपने श्ात्मा की पविता विया के श्रयुकूल शर्थात्‌ जला श्रफ 
कों सुख भिय श्रोर दुःख श्पिय दै वैसे ही स्वज सममा लेना किमेभी किसीको ड्ःख वा सुख दुग 
सोक्ट श अभसन्न भ्र प्रसन्न-होगा । शरोर पांचवी--अठों भमाण श्र्थात्‌ त्यक्त, श्रचुमान, उपमानं, 
शम्‌, तिहा, अयोपाचच, सम्भव श्रौर श्रभाव शने से धत्य के कणाद मे जो २ सूत्र नीचे लिक्षमे भ 
अब न्यायसास्त के प्रथम ज्र तीव अरभ्याय के आनो + 


हैतीयसभुल्ञासंः + 


(न 
इन्दरिाथैतननिकरषोतपननं जञानमन्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायासकम्प्रय तमू ॥ न्यायघ> 
श्र० १। आविक १। चत्र ४॥ व 
जो श्रोत, त्वचा, च्ल, जिह श्रौर घ्राण का शब्द्‌, स्पश, रूप, रस शरोर गंध के साथ श्रग्यवः 
हिव श्रथात्‌ श्रावरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्दियां के क्लाथ भन का शरोर मन के. साथ श्रात्मा, के 
संयोग से कान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यत्त कहते & परन्तु जो व्यपदेश्य श्रथोत्‌ संज्ञासंक्षी के सम्बम्ध 
से उ्पच्न दोता है वह क्षान.न शो । जैसा किसी ने किसी से कदा कि “तू जल ले श्रा” वह लाके उसके 
पांस धर के बोला कि “यदह जल दै" परन्तु वहां “जल हन दो श्रक्तरो की संज्ञा लाने वा ममानेषालां 
नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदाथ का नाम अल है वदी प्रत्यक्त होता दै श्रौर जो शब्द्‌ खे क्षन्‌ 
उत्पन्न होता है बह शब्दभमाण को प्रिषय दै! “व्यभिचारि जसे किसी ने रात्रि म खम्भ को देख के 
पुरुष का निश्चय कर लिया लव दिन म उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भन्ञान रहा 
देसे विनाशीक्ञान का नाम व्यभिचारी है सो परव्यत्त नदीं कहाता । “व्यवसायात्मक किसी ने दूर स 
नदी की वालू को देख के कष्टा कि “वहां वख सख र्दे हैँ जल दै वा चनौर कुच है" “वह देवदत्त खडा 
है वा यक्षदत्त'' जवतक प्यक निश्चय न हो तवतक् वह भत्यक्न्ञान नदीं है किन्तु-जो अव्यपदेश्य, व्यः 
भिचारि श्रोर निश्चयात्मक क्षान है उसी को प्रत्यप्त कदते है ॥ य 
द्रा श्रहमान- ध का 
श्रय ततपूैकं त्रिविधमतुमाने पूरववच्येषवत्सामान्यतो दषटञ्च ॥ न्याय० । अ०१। आ० १।घ०१|| 
जो भत्यक्षपूवैक श्रथौत्‌ जिसका के एकदेश वा सम्पूरौ द्व्य. किसी स्थान वा कालं मे 
प्रत्यत हुश्रा हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के परत्यत्त होने से श्रदृष्ट श्रवयघी फा ज्ञान दोने 
को श्रदुमान कदते हैँ । जैसे पुज को देल के पिता, पवैतादि मे घूम को देख के अधि, - जगत्‌ मे सुल 
दुःख देल के पूर्वजन्म का क्षान होता दै ! वह श्नचुमान तीन प्रकार का! है ! एक “पूवैवत्‌" जेसे-यादलों 
को देख के वषो, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पद्ते हषः विदयाधि्यो को देख के विचा होने का 
निश्चय होता है, इत्यादि जदां २ कारण को देख के कायै का श्वान टो वड “पूर्ववत्‌” । दूखरा “शेषवत्‌” 
ऋ्थोत्‌ जट काये को देख के कारण का कान हो जसे नदी के प्रवाह-की वदती देख के ऊपर इई मौ 
का, पुत्र को देख के पिता का, खष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्ती ईश्वर का श्रौर .पाप 
पुख्य के श्राचरण देख के खख दुःख का क्षान होता है # इस्री को “शेषवत्‌” कडते है । तीसरा “लामा, 
न्यतोदष्ट” ज कोद किसी का काये कारण न दो परन्तु किसी रकार का साध्य एक दुसरे के स्य 
हो जसे कोर भी बिना चले दूरे स्थान को नदीं जा सकता वैसे ही दुसरे कां भी स्थानान्तर में जाना 


विना गमन्‌ के कभी नदी दो सकता 1 श्चदुमान शब्द्‌ का श्रथ यही है कि “श्रजु श्रथोत्‌- भ्रस्यततेस्य 
पश्चान्मीयते क्ञायते येन तदलुमानम्‌'” जो भरत्यत्त के पश्चात्‌ उत्पन्न दो जेस धूम के प्रत्यच्त दैखे- विनां 
ऋट्एश्रधिका ज्ञान कमीनदीदहो सकता) . । ब 


तीखरा उपम{न-- ३ , ना, 
प्रसिदधसाभम्पात्सध्यसाधनदधपमानम्‌ ॥ न्थाय० । अ० १ । आ० १] घ्‌ ६-॥ , -- 


जो मिद्ध धत्यत्त साधम्य स साध्य श्रथीत्‌ सिद्ध करने योग्य ञान का. सिद्धि करने क्षा 
साधन हो उसको उपमान कहते डैः । “उपमीयते येन तदुपमानम्‌” जञेसे किसी ने किसी भृत्य से कडा 
न~ 

कै भर्‌ पाप पुण्य के भाचरण द, सुख दू. देख के तान दवा है प 7 


91 
॥) 


| सस्या्थपकाशंः 


कि ८तू विष्मएमिच्न को बुलाला" वह चोला कि “मंन उलको कभी नदी देखा" उसके स्वामी नेका 
“जेखा यह देवदत्त दै वेसा दी वह विष्णुमित्र दै” वा जेसी यद गाय दै वैसी दी गवय श्र्थीत्‌ 
नीलगाय दती दे, जव वह्‌ वहां गया श्चोर देवदत्त के सदश उसको देख निचय कर लिया कि यही 
विष्य्ुमि है उसको ले श्राया । श्रथवा किसी जङ्गल मे जस पु को गाय के तुल्य देखा उसको निन्य 
कर लिया कि इसी का नाम गवय दे ॥ 
चोथा शब्दप्रमाण- 
श्राप्रापद्‌ श; शब्दः ॥ न्या० । अ० १ आरा १। घ ७॥ 
जो श्रा रथात्‌ पूरे विद्धान्‌, धमता, परोपकारभिय, -सत्यवादी, पुरुपार्थी, जितेन्द्रिय पुरपः 
जनेखा श्रपने श्रात्मा मे जानता हो शरोर जिससे खुख पाया दो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सः 
म्रचुष्यों के कस्याणाथे उपदेष्टा हो श्र्थीत्‌ [ जो ] जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थ क 
ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । जो एसे पुरुष श्रोर पूण श्रा परमेश्वर के उपदेश वेद्‌ है उन्हीं कं 
शब्दप्रमाण जानो ॥ 
पांचवां पेतिद्य- 
न चतु््वमातह्याथापत्तिसम्भवामवप्रामास्यात्‌ ॥ न्याय० । अ० २।आ० २।घ६्‌० १॥ 
जा इतिह श्रथात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अथात्‌ किसी के जीवनचारेऽ 
का नाम पेतिद्य है ॥ _ ( 
षठा श्रथोपत्ति-- 
“श्रथोदापद्यते सा श्र्थायत्तिः" केनचिदुच्यते “सत्सु घनेपु विः सति कारणे काय्य भवतीति 
किमच्र प्रसज्यते, श्रसत्सु धनेषु चृष्ठिरसति कारणे च काय्य न भवति" ज्ेसे किसी ने किसी से कद 
कि “वदल के दोने सि वषो रौर कारण के होने से कायं उत्पन्न होता है" इससे धिना कटे यह दूसरी 


बात सिद्ध दती हे कि विना बहल वषो ओर विना कारण के काय्यं कभी नदी हो सकता ॥ 
स्ातवां सम्भव-- 


“सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भवः कोई कटे किं “माता पिता के विना खन्तानोत्पात्ति, किसी 
ने मृतक जिलाये, पाङ उटाये, समुद्र मे पत्थर तराय, चन्द्रमा के. कड किय, परमेश्वर का अवतारं 
हृश्नो, मचष्य के सीग देखे श्रोर बन्ध्या के पु श्रौर पुत्री का विवाह किया इत्यादि सव श्रसम्भव ई 


क्योकि ये स्तव वातं ख्रकम सर विरुद्ध दैः । शरोर जो वात खष्टिकम के अ्नुक्रुल हो वदी सम्भव है ॥ 
श्माटवां श्रमाव- 


“न भवन्ति यस्मिन्‌ सो ऽभावः'' जेस किसी ने किसी से काकि ष्टाथी ले आ वह वहां 
शाथी का श्रभाव देखकर जहां दाथी था वहां सर ले श्राया । ये आट प्रमाण 1 इनमे सर जो शब्द्‌ मे एेतिद्य 
भ्रर श्रयुमान में श्रथीपात्ति, सम्भव चौर श्रभाव की गणना कर तो चार परमाण रह जाते हैः । इन पांच 
ध्रकार की प्यीत्ताश्रो स्र स्त्यासत्य का निश्य मनुष्य कर सकता है अन्यथा नही ॥ 

धर्मविशेषप्रषताद्‌ द्रग्यगुएकमसामान्यविशेषसमवायानां पदाथानां साधम्यवेधम्याभ्यां 


तरयश्चानानिःश्रयसम्‌ ॥ वेशेषिक । अ० १ । आ० १। घर०४॥ 
~ जव मलुष्य धर्म के यथायोग्य श्रुष्ठान करने से पविच होकर “साधम्यं” श्रथात्‌ जा तुल्य 
धयै है श्वा पृथिवी जड श्नोर जल भी जङ्‌ “वेध्य अर्त्‌ प्रथिवी कठोर श्रौर जल कोमल, इसी 
भकार से द्रव्य, गुण, कमै, सामान्य, विशेष श्रौर समवाय इन छः पदार्थों के तत्वज्ञान से अथीत्‌ स्वङ्प- 
क्वान सि “निः अयसः पोतन को प्रात्र रोता दे ॥ 

दैतीयससुल्लासः ३४ 


~~~ == ~~ 
पृथिन्याऽपस्तेनोबायुराकाथं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ वै०। अ १। भ्रा १।घ्०५॥ 
पथिवी,.जल, तेज, वायु, भ्राकाश, काल, दिशा, त्मा शरोर मन ये नव दन्य है 
क्रियागुएवत्समबायिकारणएमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ वे । अ १। आ० १। 8० १९ ॥ 
“क्रियाश्च गुणश्च विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियागुणुबत्‌ जिसमे करियागुए ओर केवल गुरा रर 
उसको द्रव्य कदते दैः । उनम स पृथिवी, ज्ञ, तेज, वायु, मन चर आत्मा ये चुः दव्य किया शरोर 
गुणवाले है । वथां श्राकाश, काल ओर दिशा ये तीन क्रियारदित युणएवाले दँ । ( समवायि ) “समवेतं 
शील यस्य तत्‌ समवायि, पाण्बाततित्वं कारणं समयायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌” “लयते येन 
तरलक्तणम्‌" जो मिलने के स्वभावयुक्त कायै से कारण पूर्वैकालस्थ दो उसी को दवेव्य कहते ' दैः छिस 
ल्य जा 7 जाय जसा आंख से रूप जाना जाता है उसके लक्लण कते दै ॥ 
रूपरसगन्धस्पशचती परथिवी ॥ वे० । अ० २। आ १। स्‌० १॥ 


त रूप, रस, गन्ध, स्परीवाली पृथिवी दै । उसर्मे रूप, रस श्चोर स्पशं अग्नि, जल ओर बायु के 
सिदे ॥ 


व्यवास्थतः प्रथव्यां गन्धः ॥ व° । श्र २। श्रा २।सूु०२॥ 


पृथिवी मे गस्य गुण स्वाभाविक दै । वैसे. दी जल में रख, ग्नि मे रूप, वायु मेँ स्प श्योर 
, श्चाकाणा म शब्दे स्वाभाविक दे ॥ 


रूपरसस्पशवत्य आपा द्रवा; स्नग्धाः ॥ व° ¡ अ० २] आ० १ स० २ 


रूप, रस शौर स्पशेवान्‌ दवीभूत ओर कोमल जल कटाता दै । परन्तु इनफे जल का रस 
! स्वाभाविक गख तथा रूप स्पशे अगििश्रौर वायुके योगसे ॥ 


अप्सु शीतता ॥ व° । ० २। आ २) भ्‌०२॥ 
। योर जलल मे शीतलत्व गुख भी स्वाभाविक दै ॥ 
तेजा रूपस्पशेवत्‌ ॥ पे० । अ० २ आ १ चृ०३॥ 
0. रूप शरोर स्पशेवाला हे वह तेज है । परन्तु इसमे रूप स्वाभाविक श्रौर स्पशौ "चायु के 
। योगसि दै॥ 


। स्पश्‌ वायुः ॥ व्‌ । अ० २। अआ १। ० ४॥ 5 

। “ “ स्पशे गुणवाला वायु हे । परन्वु इसमे भी उष्णता, शीतलता, तेज योर जल के योग से रहते है ॥ 
त अकाशे न विद्यन्ते ॥ प° [ अ० २।अ०१। २० ४] १० 

8 ` ` रूप, रस, गन्ध नोर स्पशे आकाश मे नदीं है। किन्तु शब्द्‌ ही कष्य का गुण है'॥ 

7 नन्क्मख्‌ प्रवशनागलयाकाश्स्य लङ्गम्‌ ॥ व° | -अ० २ अ० १ | च २०॥ 

प जिसमे प्रवेश व्र निकलना होता टै वह आकाश का लिङ्क डे ॥ । 

क्योन्तरा्रादुमावाच शब्द; सपरौवतामगुणः ॥ वै° । अ० २। श्रा० १ । सू० २५ ॥ 


। अरन्य पुधिवी रादि कार्यो से प्रकट न होने से शब्द्‌ स्पशे गुणवाले भूमि श्रादि का युख नदीं 
है.किन्तु शब्द्‌ श्राकाशदीका गुण ह ॥ 


£ अपरस्मन्नपर्‌ युगपाचर ल्तिप्रमिति कालातङ्गान ॥ व° ! श्र २ आ० २। सु० ६॥ 


जिसमे प्र्‌ प्र ( युगपत्‌ ) पकवार ( चिरम्‌ विलम्ब {घ 
ह हं उखको कल कदतेदे॥ भ) ५ वा दा ॥ 


६ 


॥ 
[१ 


१६८ | सत्थार्थगरशाशः 


~. ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 
[१ 


जो दन्य श्रौर गण का समान , जातीयक ` काय्यै का श्रारस्भ दोता है उसको साधम्य कहते 
ह । जेते पृथिवी मे जद््व धमै श्योर घटादि कायीत्पादकत्व स्वखदश ध दै वेतसे टी जल म भी जदत 
शरोर दिम आदि स्वसदश कायै का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का श्रौर जल के साथ पृथवी का | 
वस्य धरं हे अर्थात्‌ “द्रव्यगुणयोविजातीयारस्भकत्वं वै घम्म्‌"' यदह विदित ह्या हैकिजो द्रव्य शरोर 
गुण का विरुद्ध धमै ओर काथ्ये का आरम्भ हे उसको वैधम्ये कते है जसे पृाधेवी मं कषठिनत्व शुष्कल्व 
श्नौर गन्धवत्व धमै जज्ल से विरुद्ध शरोर जल का द्रवत्वं कोमलता श्रौर रस गुणयुक्ता पृथिवी 
से विखद्ध टै ॥ । | 
कारणएभावात्कार्यभावः ॥ बै० । अ० ४ | आ० १। य° ३॥ ५ 
कारणकेदटोनेदीसे काय्यै दोतादै॥ (1 
न तु का्यामावाकारणाभावः ॥ वै° । अ० १ । श्रा २। मू०२॥ 
काय के श्रभाव से कारण का अभाव न्दी दोता॥ 
कारणाऽभावाकायाऽभावः ॥ व° । अ० १।आ० २। घ्‌० १॥ 
कारणकेन दोने से काये कभी नरी रोता ॥ - 
 कारणगणशपवंकः कायेगस। दष्ट; ॥ व° । अ० २। आरा २१ । सः २९) 
, ज्ञे कारण मे गुण होते है वैसे टी काय्यै में होते है । परिमाण दो प्रकार काहैः- 
श्रु महदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच ॥ वे ° । श्र ° ७। आ० १। सू° ११॥ 
` ( शु ) सदम ( महत्‌ ) वड़ा जेस जसरेु लिक्ता खे छोटा रौर द्यणएुक से वड़ा दै तथा 
पहाड़ पृथिवी से छोटे वर्तो से वडे देँ ॥ , 
सदिति य॒ती द्रव्यगुणकमस सा. सत्ता ॥ वै० । ° १। ्रा० २] सु०७॥ 
जो द्व्य सुण श्रीर कमे मे सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अथात्‌ “सद्‌ द्रव्यम्‌-खद्‌ गखं- 
सत्कर्म" सत्‌ द्रष्य, सल्‌ छण, सत्‌ कम अथात्‌ वत्तेमान कालवाची शब्द्‌ का अन्वम स्तव के साथ 
रहता है ५ 
^ “ . - भाबीलुवृत्तरेव हेतुत्वास्सामान्यमेव ॥ वे० । अ० १ । ्र° २.। मू० ४ ॥ - 
ज सव के खाथ श्रजुव्तैमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कटाता है यहं क्रम 
भावरूप द्रव्यौ काद शरीर ज श्रभाव हे वह पच धकार काोता दहै ॥ -- . 
कियायुणव्यपदेशभावास्रागसत्‌.॥ बै० । ° & । आ० १ । सू° १॥ 
क्रिया शरोर गृण के विशेष निमित्त के यभाव से भाक्‌ श्र्थात्‌ पूव ( असत्‌) न था जसे धट, 
वस्त्रादि उत्पत्ति के पचै नही थे इसका नाम भागभाव ॥ दृख्रराः- - ~, 
सदसत्‌ ॥ वै° । श्र ° & । आ० १।घ्‌०२॥ क 
ज रोके न रहे जैसे धर उत्पन्न दोके नष्ट टोजप्य यह भष्वसाभावं कहाता है ॥ तीस 
। सचासत्‌ ॥ वै° । ० 8 । श्रा १। प° ४॥ 


ञो देवि श्रौर न देवे जसे “अगौरश्योऽनश्यो गौः यह घोडा गाय नदीं श्र गाय. घोडा तद्र 
रथात्‌ घोडे मं गाय का ओर गाय मे धोड़े का भाव शओओर, गाय में गाय, घोडे में घोडे का माव है। 


अन्यौन्या्माव-कडाता है ॥ चौथा 


॥, 


४ 


छतीयसेमुलारछः ३६ 


[0 
* ~ 1 
~ न ~+ 


~ 


यचान्यदसदतस्तदसत्‌ 1 बे० । अ० & । आ० ६ ।सू११५॥ `; 
जो पूर्वोक्त तीनां अभावों से भिन्न है उसका अत्यन्ताभाव कते है 1 जसे--“नरण्णङ्ग" 
श्र्थात्‌ मनुष्य का सीग “लयुष्प'' आकाश का पएूल आर वन्ध्यापुत्र" वन्ध्या का पुत्र इत्यादि.) पचवः-- 
नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगेप्रतिषेधः ॥ प° । अ० & । मआा० १ । सू° १०॥ 
धर में घडा नदी श्रथात्‌ श्रन्यज दै, घर के साथ घे का सम्बन्ध नदी द, ये; प्राच अभाव 
काते है ॥ | 
इन्धियदोषात्संस्कारदोषच्चाविद्ा ॥. वं \ श्र° & । आा० २। सू० १०॥ 
--~ + इच्ियो श्नौर संस्कार के दोष स-अविद्या उत्पन्नदोतीदहै॥ .. - ˆ -. - 
. , तदृष्त्ानम्‌ ॥ वै० | अ्र० 8 ।आ० २ मू० ११॥ . - ---- 2 
ह जो दु रथात्‌ विपसत क्ञान है उसको शरविदया कहते दहै ॥ - ` ६ 
` श्हुषटं चिद्या ॥ वे० । अ 8 । आ २। भू०;१२॥ । 
* जो दुष्ट अर्यात्‌ यथाथ ज्ञान है उसो विधा कहते है ॥ 
परथिव्यादि रूयरसगन्धस्पश द्रव्या नित्यत्वादानेस्यश्॥ व° ! अ० ७। श्रा १।स्‌०२॥ 
एतन नित्येषु नित्पतवशुङ्गम्‌ ॥ वै° । अ० ७ । श्रा १ । सू° २.॥ 
~ ~ जो कायैरूप पथिव्यद्दिः पदाथ श्र उन्म रूप, रस, गन्ध, स्पश गुण है ये खव द्रव्यो के 
श्रनित्य होन स अनित्य हैः श्नौर जो इससे कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्रन्यों मे गन्धादि शुणु है चे नित्य है ॥ 
स सद्कारणवान्नत्यम्‌ ॥ बं । श्र ४ । आ० १ म्‌ १॥ | 
` : ~ जो विद्यमान हो श्रौर जिसका कारण कोर भी नशो बह नित्य हे चथांत्‌ः--“सत्कारणवद- 
नित्यम्‌" जो कारणवाले कायैरूप यु है वे अनित्य काते है ॥ । 
` यस्यद्‌ काये कारणए सयागि पिरोधे समवायि चति जेद्धिकम्‌ ॥ वे ० । अ० & । आ० २। स्‌? १॥ 
, इसका यदं काये वा कारण दै इत्यादि समवायि, सयोगि, पकाथैसमवायि न्रौर धिसेधि यह 
चारं रकार का लेङ्गिक रथात्‌ लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध सर ज्ञान दोता दै 1 "समवायि". जसे माकण 
` परिमाएणवाला है “सयोगि'* ञसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य .सयोग है : एकाथसमवप्यि" 


पक श्रथमेदो का रहना जसे कार्यरूप स्पश काय का लिङ्ग श्र्थात्‌ जाननेवाला डे "विसेधि"' ञे 
इरे वरि दानेवाती ष्टि का विरोधी लिङ्ग दै “व्थानति" ध । 


- नियतधमंसाहित्ययुमयेरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ निजशक्युद्धयमित्याचायीः ॥ . 
अधियशक्कियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्यसूत्र ॥ [ अ० ५ ] २६।३१। ३२] 


र ज्ञा दानां साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिसस्र सिद्ध किया जाय उन दोनों 
भथा एक, साधरनमा का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते दै जसे धूम श्रौर श्रि 
का सहत्वार हे ॥ २६ ॥ तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्र दोता ड वर्थात्‌ जव देशान्तर 
भँ दुर घूम जाति दै तच चिना अध्चियोग के भी धूम खयं सहता है । उसी का नाम व्याति हे अर्थात्‌ 
| अग्नि के येद्न, भेदन, साम्यं स जलादि पद्यं धरूमरूप प्रकट दत! है ॥ ३१ ॥ जसे महत्तच्वादि 
*भरत्याद्‌ कं व्यापकता बुद्ध्यादि मे व्याप्यत्ता धं के सम्बन्य का नाम व्यप्तिरे जेसे शक्ते ` 
कूप भनार शाकतमान्‌. भराधाररूप का पस्वन्ध दै ॥. ३२ ॥. इत्यादि शास्त्र के प्रमा्णादि से प्रत्ता 


न, 
८९ ' सत्यार्थ॑प्रकाशः 

न 
पदे शरीर पद्व ! अन्यथा वियाथि्योः के सत्य योध कभी नही दो सकता जिस २ ग्रन्थ को पदि 
उस-२ की पूर्वोक्त भकार से परचता करके जो सत्य ठरे वह २ प्रन्थ पदे ज २ इन पयार पे 
-विखद्ध ष्य उन २ ग्रन्था कोन पदु न पद्व क्योकिः- 


लचणएग्रमाएाभ्यां वस्ताद; ॥ 


ल्तण जेखा किं “गन्धवती पृथिवी" जो पुथिवी है वह गन्धवाली है देसे लक्षण श्रौर परत्य- 
पादि भ्रमास इनस सव सत्याऽसव्य श्रौर पदार्थौ का निशैय दे जाता है इसके चिना कुं भी नदय होता ॥ 


५ 


५ अथ पठनपाठनाचार्धः ॥ 


श्रव पदने पदान का प्रकार लिखते दै--प्रथम पाणिनिमुनिरूत शिक्ता जो कि सूत्ररूप है उसवं 
रीति श्रथोत्‌ इस प्रत्षर का यह स्थान यह प्रयल यदह कर्ण है जेस “पः इसका श्रोष्ठ स्थान स्प 
धरयल्ञ र प्राण॒ तथा जीभ की शिया करनी करणु कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सव श्रक्तसों क 
उच्चारण माता पिता आचाय सिखलावें । तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्राध्यायी के सुरो क 
पाट ज्ञेसे “बुद्धिर्‌ फिर पदच्छेद जेसे "द्धिः, छात्‌, एेच्‌_ वा आदैच्‌" फिर समास “श्राच्च यक्त 
परदिच्‌" शरीर श्रथ जेषे “आदैचां वृद्धिसंज्ञा कियते" अर्थात्‌ आ, पे, चौ की चषि सक्ञा [ कीजाती, 
है “तः परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः" तकार निस्त परे ओर जो तकास्सि भी परेदो वः 
- तपर कदाता है इससे क्या सिद्ध हया जो श्राकार से परेत्‌ श्रौस्त्‌ से परे एच्‌ दोनों तपर है तपः 
सा प्रयेजन यह है क हस्व श्रोर प्लुत की दद्धि सज्ञा न इई) उदाहरण ( भागः) यहां “म्‌” धात्‌ 
स “घञ्‌ प्रत्यय के परे “घ, ञ्‌ को इत्संज्ञा दाकर लोप होगया पश्चात्‌ “भक्त श्र" यहा जकार कै 
पूव भक्रासेत्तर शकार को चष्धिखं्ञक आकार दोगयादै। तो भाज्‌ पुनः शजृ'को महो श्रकारके 
साथ मिलके "भागः" एेखा प्रयोग इया ) “अध्यायः” यहां अधिपूयैक “इडः धातु के हस्व इ 
स्थान मे “रस्‌” प्रत्यय के परे प" च्द्धे ओर उसको आच्‌ हो पिल के “ध्यायः । (नायकः यदा 
“नीम्‌” धातु के दीधे ईकार के स्थान में “एत्‌ भरत्यय के परे “ए वृहि रौर उसको आय्‌ होकर 
मिं के “नायकः” 1 शौर “स्ताचक.'" यहा "स्तु" धातु सर “श्वुल्‌* भरत्यय होकर इस्व उकारकं 
स्थानमेंश्चो बृद्धि आव्‌ आदेश होकर शकारम मिल गया तो “स्तावकः 1 (न्‌) धातु सि अर 
““एवुल्‌' प्रत्यय ल्‌ की इत्सज्ञा टके लोप “बु के स्थानमे अक अदेश आर कारके स्थान र 
"छार" चृद्धि होकर "कारकः" प्सिद्ध हा \ जो २ सूत्र आगे पष्ठ के प्रयोगमं लगे उनका काय सव 
चतलाता जाय ओर स्लेट अथवा लकड़ी क पट्टे पर दिलल्लार के कच्चा रूप धर के जेस "भनु 
घञ+सखु' इस प्रकार धरः के प्रथम घकार का एर बू का लोपं दाकर "भज्‌+अ-+सु" एसा र्हा फिर 
छ्मको श्चकार द्धि ओरञ्‌ के स्थान मे ^ग्‌" होने से “साग-खभखु पुनः अकार मे मिल जाने प। 
““माग+सु"" रहा, अव उकार की इत्सज्ञा (स्‌ के स्थान मे "रू" होकर पुनः उकार कीं इत्संज्षा लीप 
'होजनि पश्चात्‌ “सागर” फेला र्हा अव रेके स्थानम ( ; ) विसजेनीय हकर “मागः” यह स्प 
सिद्ध डा) जिख २ सूते ज २ कायै दाता है उस उसको पद पदा के श्रौर लिखवा कर का 
कराता जाय इस प्रकार पठने पटाने स वत शीघ्र दद्‌ वोध होता है) एक वार इसी प्रकार शष्ठ 
“ध्यायी पदा के धातुपाठ यथसदित आर दश लकारे के रूप तथा प्रक्रिया सदित सुञो के उत्स 
प्र्थात्‌ सामान्य सूचन जेस "“कमेश्यण” कम उपपद्‌ लगा ता घरातुमाचन स्म्‌ प्रत्यय दहं जं 
"'क्ुञ्भकारः' पश्यात्‌ अपवद्‌ सच जस आआताऽनुपस्ंय कः” उपसभेभिन्न कम उपपद्‌ लगा होत 
सकारान्त धातु ख “क श्रत्यय दोव अथात्‌ जा वडुव्यापक जसा कि कम(प्यद्‌ लगा दो तीक 


[1 


ततीयसमुद्लाखः ४१ 


~~~ 
८५५० 

धातुश्रों से “अर्‌” प्राप्त होता है उससे विशेष शअरथीत्‌ अल्प विषय उसी पूवै सप्र कै विषय मेख 
श्ाकारान्त धातु को “क प्रत्यय ने श्रहण॒ कर सिया जसे उ्सगे के विषय भँ अपवाद ख कौं प्रदृत्ति 
लेती है वेस श्रपवाद सूज के विषय मे उत्सर्ग स्न की परचृत्ति नदी होती । जसे चक्रवर्तीं राजां के 
राय मे भार्डलिक श्रौर भूमिवालो की प्रत्त होती दै वैसे भाडालिक राजादि के णज्य मे चक्रवर्ती 
की परवृत्ति नदी दो इसी धकार पाणिनि मवि ने सदस च्छोको के वीच मे अखिल शब्द श्रथ शीर 
सम्बन्धो की विचा प्रतिपादित कर्दी दै । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिमस के पढ़ाने मे स्वै खुवन्त का 
विषय श्रच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शङ्खा, समाधान, वात्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनाः 
पूवक, श्रणाध्यायी की दवितीयानुचरुत्ति पदृषवे ! तदनन्तर महपमाप्य पदषे । अरथ॑त्‌ जो बुद्धिमान्‌ पुर 
पार्था, निष्कपटी, वियाच्धे के चाहनेवाले नित्य पदं पदां तो ड्‌ वध मे अष्टाध्यायी श्चीर डद वषे में 
महामाप्य पढ़ के तीन वर्षं म पूर वैयाकरण दोकर वैदिक श्रौर लौकिक शब्दो का व्याकरणसेबोधकर 
पुनः श्नन्य शासो को शीघ्र सहज में पठ्‌ पढ़ा सकते है 1 किन्तु ज्ञेला वड़ा परिम व्याकरण मे ता 
हे वेला श्रम श्रल्य शाखो मे करना नदी पड़ता ओर जितना वोर इनके पढ़ने स तीन ब्षौ मे होता दै 
उतना बोध छप्रन्थ अरथौत्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कोुदी, मनोरमादि के पटने से पचास वषो मे भी 
नदी दौ सकता 1 क्योकि जो महाशय महिं लोगो. ने खदजता से महान्‌ बिषय अपने त्रन्थो मे प्रका- 
शित किया है वेसा इन चद्राशय मनुष्यो के कल्पित अ्रन्थो मं क्योकर हो सकता हे । महपि लोगों का 
राशय, जदं तक हो स्के वहांतक सुगम श्रौर जिसके ग्रहण मे समव थोडा लगे इस प्रकार का दौता 
है नौर चुद्रष्शय लोगो की मनसा! यसी रोती है कि जदह; ठक वने वहत कठिने स्ना करनी जिसको 
वड़े परिश्रम से पट्‌ के ्रर्प लाभ उखा खके जैसे पाङ क! खोद्ना कौडो का लाम दोना । श्रौर श्रार्ष 
ग्रन्थो का पढना एेखा है कि जला एक गोता लगाना वहुसूल्य मोतिया का पाना व्याकरण को पड़ के 
यास्कघुनिकृत नियर चर निरक्त छः वा आट मीने मँ साथक पद्‌ योर पठाव । अन्य नासितिकङृत 
श्रमरकोणादि मे अनेक वधै व्यथै न खो । तदनन्तर पिङ्गलाचार्यकृत छन्दोग्रन्थ जिससे वैदिक लौकिक 
९ 4 द 
चन्दे का परिक्ञान, नवीन रचना श्रौर शोकं वनने की सेति भी यथावत्‌ सीखें । इख ग्रन्थ शरोर श्छोकों 
की स्वना तथा प्रस्तार को चार महीने भे सीख पढ़ पठा सकते हैँ । श्रौर वृत्तरत्नाकर शरदि श्रस्प- 
वुदधिशरकरहिपत अन्थो मे अनेक वयै न खोवि । तत्प्यात्‌ मचुस्शति, वाद्मीकीय रामप्यण शच्मौर महाभारत 
के उागपचौन्तम॑त विदुरनीति आदि अच्च २ प्रकरणं जिनसे दुष्ट व्यसन दूर दों श्रौर उत्तमता सभ्यता 
भात दय वेसे को कान्यरीति से श्रथौत्‌ पद्च्ठेद्‌, पद्थोक्त, अन्वय, विशेष्य विरोषस्‌ शरोर भावाथ को 
अध्यापक लाग जन च्रार तार्थ लोग जानते. जय ! इनको वषै के भीतर पले । तदनन्तर पर्य- 
मोमास वेशेषिक, न्याय, योग, सास्य श्नौर वेदान्त अथात्‌ जातक वन सके वहांतक ऋषिकृत व्या- 
स्यासटित अथवा उत्तम विद्धानो की सरलव्याख्यायुङ्क छः शास्र को पडे पडे । परन्तु वेदान्त सूना 
के पदन के पूरे ईश, केन, कठ, धश्च, सुर्डक, मारड़ क्य, पेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य अर श्रददारएयक 
इन दृण उपनिपदो को पठ्‌ के छः शाखो के साप्य वृत्तिसदहित सारो को दो वर्षे के भीतर पदढ़ावे श्रौर 
पद्‌ लवे 1 पथचात्‌ चुः वपो के भीतर चासे ्राह्यर॒ श्रथौत्‌ देतेरेय, शतपथ, साम श्चौर गोपथ ब्राह्मणों 
के सहित चारो वदो के स्वर, शब्द्‌, यथै, सम्बन्ध तथा क्रियासदहित पठ्ना योग्य दै । इसमे परमारुः-- 


|| १ [* [५ ॐ ॐ [>९, @ भ थ र 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथ । योऽ त्सव भद्रमश्चुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ [ नरक १। १८ ] 


| + सत्या्थभकत्थः 


५ 
~ - यह निरुक्त में मन्धदहै। जो वेद्‌ को स्वर श्रौर पाटमाच्र पद्‌ के श्र्थं नदीं जानता वदं जैसा, 
बष्त, डाली, पत्ते, फल, फूल शरोर यन्य पथु धान्य श्रादि का भार उटातां है वैसे भारवाहः ्र्थीत्‌ भार 
का उरानेवाला है श्रौर जो वेद्‌ को पदता ओर उनका यथावत्‌ चरथ जानता दै वदी सम्पू श्चानन्द्‌ फो 
प्राप्त हके देदान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड पविचर धर्मांचर्णु के धताप स सर्वानन्द्‌ को पराप्त 


ह्येता दै 


उत त्वः पश्यन्न द॑द शं वाच॑ त्वं शृण्वन्न षं णोत्येनाम्‌ । उतो त्व॑स्मै तन्वं} विसे नाये 
"पतय उशती सवासाः ॥ छ ० ॥ म० १० । सृ० ७१।म० ४॥ 


. - जो अविद्यान्‌ हैँ वे सुनते दुष्य नदी खनते, देखते हु नही देखते, वोलते इप नद योलते 
श्र्थात्‌ श्रविद्धान्‌ लोग इस विदा वाणी के रहस्य को नदीं जान सक्ते किन्तु जो शब्द अथै शरोर 
सम्बन्ध क! जाननेवाला है उसके लिये ष्वेया जेस खुन्दर वस्र आभूषण्‌ धारण करती अपने पति की 
कामना करती हुई खी अपना शरीर श्योर स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे भिव 
विद्धान्‌ के लिये पने खरूप का प्रकाश करती दै श्रविद्धानों के लिये नदीं ॥ 


| घरचो अतर परमे व्योमन्‌ यश्थिन्देया अधिबिशर निषेदुः । यस्तन्न पेद्‌ किमृचा करिष्यति य 
इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥ ० ॥ म० १। सू° १६४ । मं ३६ ॥ 


: जख व्यापक अविनाशी सर्वोत्छृ्ट परमेश्वर मे सव विद्धान्‌ ओर प्रथिवी सूयै आदि सव लोक 
स्थित ह किं जिसमें स्रव वेदों क! मुख्य तात्पयं है उस बह्म को जो नदी जानता वह ऋण्वेदादि से क्या 
कु खख के प्राप हो सकता है ? नदी २ किन्तु जो वेदो को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस बरह्म को 
जानते है बे सय परमेश्वर में स्थित दोके मुक्तरूपी परमानन्द को पपि होते टैः । इसलिये जो कुड पदृना 
चा पडढ्ाना दो बह अथेन्ञान सदित चाहिये । इख प्रकार सव वेदो को पढ़ के गआ्युवैद्‌ अथात्‌ जो चरक; 
सखुश्चुत रादि धि सुनिप्रसीत वेद्यक शास्त्र है उसको अथे, क्रिया, शस्त, छेदन, भेदन, लेप, चित्स, 
निदानं, ओषध, पथ्य, शरीर, देशत, काल श्र वस्तु के गुण ज्ञानपूचंक (चार) बं के भीतर पदं पदाचे । तद्‌ 
नन्तर धयुवैद श्र्थात्‌ जो राजसम्वन्धी काम करना है इसके दो भेद्‌ एक निज राजपुरुपसम्बन्धी श्र 
दूसरा प्रजाखम्बन्धी दोता है । राजकाये' म समा सना के अभ्यक्त श स्ास्वविद्या नाना भकार के व्यँ 
का श्नभ्यास अथात्‌ जिसको आजकल “कृवायद्‌” कते दते जो कि शुर से लड़ाई के समयमे क्रिय 
करनी दती है उनको यथावत्‌ सीखें ओर जो २ प्रजा के पालन ओर बुद्धि कर्ते का प्रकार है उनको 
सीख के न्यायपूरवैक सव प्रजा को प्रसन्न र्खे दु को यथायोग्य द्रुड श्रो के पालन का रकार सव 
प्रकार सीखन्ते । इस राजविया को दौ २ वषै म सीखकर गान्धर्ववेद कि जिस गानावेद्या कते 
उसमे खर, राग, रागिणी, समय, ताल, मरम, तान, वादिच, नृत्य, गीत रादि को यथावत्‌ सीखें पेन 
मुख्य करके सामवेदं का गान वादिचिवादनपूैक सीसं ओर नारदसंहिता आदि जो २ आपै प्न्य द 
उनको पदै परन्तु भड़वे वेश्या श्रौर विपयासक्लिकारक वेरागियों के गर्देभशब्दवत्‌ व्यथ आलाप कभी 
करे । अथवेदं कि जिसको शिरपविदया कते ईह उसको पदाथ गुण विज्ञान च्ियाक्मेशल नानाविध 
पर्दा को नि्माख परथिवी से जके आकाश पयन्त की तिया को यथावत्‌ सीख के अथे अर्थात्‌ जी 
दरेश्वथ को वद्ानेवाला है उस वियाक्तो खीखके. दा वप्रे मे ज्योतिषशास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिस्म 

वीजगष्सित, अङ्क, भूगाल, खमाल आर भूगभवया इ इसक्सा यथावत्‌ साख । तत्पश्चात्‌ सवं श्रक्रार 
क दस्तच्छिया, यन्यकला शमादि को सखे परन्तु जितने .ख्रह, नत्त, जन्मपच, सशि, मुहूत श्रादि 


लतीयसयुल्लासः ८४३ 

५ _ ध भ [ऊ कठ कवक ककककक गछत ए 


व 
कल क विधायकं श्रन्थ है उनको शूट समभ केः कभी न पदँ श्रोर पदंर्वे पसा प्रयत्न पटने र 
पदानिवालते करे कि जिससे वीस वा इकील वधै के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्ता भरा .दोके -मुप्य 
लोग कतक्ृत्य होकर सदा आनन्द्‌ मे र्द जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इकीसं वर्षो मेँ दो सकती 
हे उतनी अन्य प्रकार से शतवष मेँ भी नदी हो सकती ॥ 
ऋषिध्रणीत ग्रन्थो को इसलिये पद्ना चादिये कि वे वड़े विद्धान्‌ सव शाखवित्‌ श्रौर धमौत्मा 
ये नर अषि श्र्थीत्‌ जे अरप शप पदे है ओर जिनका आत्मा पक्तपातसदहित है उनके वनय इष्ट 
प्न्थभीवैसेदीदै॥ 

ूवमीमां खा पर व्याससुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतमञुनिकृतःन्यायखत्र पर वात्स्यायन- 
सुनिकृत भाष्य, पंतऽजलिसुनिकत सूत्र पर व्यासञ्निरृत भाष्य, कपिलखुनिकूत साख्यसुतर पर भायुरि- 
मुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसत्र पर वारस्यायनञुनिकत भाष्य अथवा वौधायनसुनिरृत भाष्य 
वृत्तिसदित पद पद्व इत्यादि खच को कल्प अङ्ग मे भी भिनना चादिये जेस ऋग्यज, साम श्रर 
श्रथवं चासौ तरेद्‌ ईश्वरकत है वैसे एेतरेय, शतपथ, साम ओर गोपथ चासते बाद्यण, शिच्ता, कट्प, व्या- 
करणु, निधरट, निरुक्त, छद्‌ ओर ज्योतिष्‌ छः वेदो के श्ज्ग, भीाखादि छः शाख वेदो के उपाङ्ग, आयु्द्‌, 
धनु्वैद्‌, गान्धथैवेद्‌ चोर श्रथैवेद थे चार वेदं के उपवद्‌ इत्यादि सव षि सुनि के किये ग्रन्थ दै इनमें 
भी जो २ वेदविखद्ध प्रतीत हो उस २ को दछोड देना क्योकि वेद्‌ दै्वरछृत होने स निश्रौन्त खतःप्रमाण 
श्मथौत्‌ वेद का प्रमाण वेद्‌ दी स्र दोता है व्राह्मणादि सव अनन्थ परतःप्माण अथौत्‌ इनका प्रमाण वेद्‌ 
धीन हैः वेद की विशेष व्याख्या ऋम्वेदादिभाप्यभूमिका मे देख लीजिये चनौर इख मन्थ मे भी आगे लिलेगे ॥ 
 , श्रव जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैः उनका परिगणन संत्तेप से किया जाता है अथौत्‌ जो 2 

नीचे ग्रन्थ लिखगे वह २ जालग्रन्थ समना चाहिये । व्याकरण में कातन््, श्लारस्वत, चन्द्रिका, 
सुग्धनोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि 1 कोश में अ्रमरकोशषादि । छन्दोमन्थ मे वृत्तरत्नाकरादि 1 शिक्त 
मे अथ शिता प्रवद्यामि पाणिनीयं मते यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीघवोध, सुदह््ैचिन्तामसि चादि 
काव्य मे नायिकाभेद्‌, कुबलयानन्द्‌, रघुवंश, माघ, किरातायैनीयादि । मीमांसा मे धमैखिन्धु, बताकौदि 1 
वेशेपिक म तकैसं्रहादि । न्याय मे जागदीशी श्रादि। योग मेँ दटप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्व- 
कोमुदयादि । वेदान्त में योगवाल्तिष्ठ पश्चदश्यादि । वैयक मँ शाङ्गेधरादि । स्परतियों मेँ मयस्पति के प्रज्िघ्ठ 
लोक श्रोर ्नन्य सव स्मरति, सव तत्र अन्य, खव पुराण, सव उपपुराण, तलसीदासकृत भाषारामायणु, 
सकमिसीमङ्गलादि श्रोर सवं भावाग्रन्य ये सव कयोलकट्पित मिथ्या न्थ है । ( प्रश्न ) क्या एन भर्न्थो 
मे ङु भी सत्य नही ? ( उत्तर ) थोडा सत्य ` तो है परन्तु इसके साथ वहुतसा असत्य भी हैः इससे 
' विषसम्पृक्ताच्नवत्‌ त्याज्याः जसे त्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोडने योग्य दोता ह वैसे ये 

न्थ दै! ( परञ्च) क्या आप पुराण इतिदटास को नदीं मानते १ ८ उत्तर ) हां मानते दै परन्तु सत्य को 

मानते है मिथ्या को नदी ( भश्च ) कौन सत्य ओर कोन मिथ्या हे ( न्तर ):-- भ 
ब्राह्मणएनीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नारारसीरिति ॥ ` ह 
यद गृ्सूतादि का चचन दे । जो एेतरेय, शतपथादि, बाह्मण लिख अये उन्दी के इतिदाख, 
पुस्‌, कटप) साथा शरोर नाराशंसी पांच नाम दैः श्रीमद्धागवतादि का नाम पुराण नदीं (श्न ) जे 

त्याज्य ग्रन्थो मे सत्य्‌ दै उसका ग्रदण क्यो नदीं करते ? ( उच्चर ) जो २ उनमें सत्य दै खा २ वेदादि 

सत्य शाखा का द चार मिस्या उनके घर का है (वेदादि सत्य शासं के स्वीकार मं सव खत्य का 
दोजाता दै । जो कोद इन सिध्य गन्धो स सत्य चा म्रद करना चदे तो मिथ्या भी उष्वके गले 


\ , 1 सत्यारथप्रकाशः 


0 
जवे । इलिये “श्रसत्यमिश्रं सत्ये दुरतस्त्याज्यमिति" श्रखत्य से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य को भी -पै 
छोड्‌ देना चादिये जैसे विषयुक्त यन्न को । ( प्रए्न ) तुम्हार मत क्या है ? ( उच्तर ) वेद्‌ श्रथौत्‌ जो 
भेद्‌ मेँ करने शरीर छोड़ने की रिन्त की है उस २ का हम यथावत्‌ करना छोडना मानते दै । जिसलि 
वेद्‌ हमको मान्य है इसलिये हमारा मत वेद्‌ है । पेखा दी मानकर सव मनुष्यों को विशेष आयो ३ 
पेकमत्य होकर रहना चाहिये ( प्रषएन ) जेखा सत्यासत्य शरोर दुस्तरे प्रन्थों का परस्पर विरोधदहैषे 
न्य शास्र मे भी है जेखा खष्टिविषय में चुः शाखो का विरोध दैः-मीमांसा कर्म, वैगेपिक काः 
न्याय परमाणु, योग पुरुषाथ, सांख्य प्रकृति ओर बेदान्त ब्रह्म स्र खष्ि की उत्पचि मानतादहैक्याय 
विरोध नदीं है १ ( उत्तर ) प्रथम तो विना सख्य शरोर वेदान्तके दूसरे चार शासो मे खष्टिः 
उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी ओर इनमे विरोध नदीं क्योकि तुमको विरोधाविरोध का कषान नदीं] 
०९ 4 विसे #० भ्व = ~ [रर 

तमखे पूता हं कि विरोध किस स्थल में होता दै? क्या एक विपय मँ अथवा भिन्न २ विषयों मे 
{ प्रश्च ) एक तिषय मे श्ननेको( का परस्पर विरुद्ध कथन हां उसको विसोध कहते हें यहां भीखष्टिपः 
ही विषय है ( उत्तर ) क्या षवियापकदैवादो, एक हे, जो एक है तो व्याकरण, वैयक, ज्योतिष्‌ श्रा 
का भिच्र २ विषय क्यो हैः जैसा एक विद्या मेँ अनेक विद्या के रवय का एक दुसरे से भिन्न प्रतिप 
दन होता है वैसे दी खष्टिविद्या के भिन्न भिच्च छः अवयवो का शास्वों में प्रतिपादन कस्ने से इनमे कु 
भी विरोध नदी जेते घडे के वनने मे कमै, समथ, द्धी, विचार, संयोग, वियोगादि का पुरुपा, परा 
के गुण श्रौर ङभार कारण है वैसे दी खष्टिका जो क्म कारण दे उसकी व्याख्या मीमांसामे, सम 
की व्याख्या वैशेषिक मे, उपादान कारण की व्याख्या न्याय मे, पुरूपाथं की व्याख्या योग में, तच्च १ 
छ्नुक्रम सरे परिगरन की व्याख्या सख्य में ओर निमित्तकारणं जो परमेश्वरः दे उसकौ व्याख्या वेद्‌न्ति 
शास्र मे हे । इससे कु भी विरोध नदी । जसे वेयकमशास्व मे निदान, चिकित्सा, श्रोवधि, दान चौ 
पथ्य के धकरण भिन्न २ कथित हैँ परन्तु सव का सिद्धान्त रोग की निव्रत्तिदेवेसे दी खष्टिकव 
कारण है इनमे सर एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास््कारः ने की दै इसलिये इनमे ऊच भी विरे 
नहीं इसकी विशेष व्याख्या सृण्रि्रकस्णम क्ट ॥ 

जो विद्या पठने पदाने के विष्न हैँ उनको छोड देवें जेला सङ्ग अथौत्‌ दुष्ट विषयीजनों क 
सग, दुष्रव्यसन जेखा मयादि सवन ओर वेश्यागमनादि, वाट्यावस्था मे विवाह अथात्‌ प्चीस््े व 
ख पूय पुरुष शरोर सोलद्वें वपे स पूव स्वी का विवाह टोजाना, पूरे व्रह्यचय्यं न होना, राजा, मात 
पिता श्रोर विद्धानों का परेम, वेदादि शास्ो के प्रचार मेन दोना, अतिमोजन, अरतिजागरणं करना, पदन 
पकाने परीच्ना लेने वा देने मे ्रालस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विया का लाभ न समना, व्रह्चय सं 
वल, युद्धि, पराक्रम, आसेग्य, राज्य, धन की दद्धि न मानना, इश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पपाणाि 
जड़ मूति के दशन पूजन में व्यथं काल खोना, माता पिता, श्रतिथि च्रोर आचाय्यै, विद्धान्‌ इनक 
सत्य सूति मानकर, सेवा सत्सम न करना, वणोध्म के ध्म को छोड़ ऊरष्वपुएड्‌, धिपुरड़्‌, तिलकः, वं 
माल्ञाधास्ण, एकादशी, चयोदशी आदि बत करना, कार्यादि तीथं ओर रामः, कृष्ण, नारायणु, शिव 
भगवती, गसेशादि के नामस्मस्ण सर पाप दूर होने का विश्वास, पालशिडियों के उपदेश स विदा प्रद्र 
मे श्रद्धा का दीना, विद्या धमे योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराण॒नामक भागवति 
ची कथादि से सयुक्कि का मानना, लोभ स धनादि्मे पदृत्त होकर विदाम प्रीति न रखना, इधर उध 
व्यथै घुमते रढना इत्यादि मिथ्या व्यवहा मेँ फस के ब्रङ्चय्यं आर विया के लाभ से रहित 
रोगी शरोर सुखै बनेरहतेहैँ॥ .- ` 


9 


। द्तोयस्सुकतासः भ 


= 

७ ५१५७५ 


आजकल के संश्रदायी भ्र साथी ब्रामण रादि जो दख को विद्या सत्संग से टा शमीरः 
अपने जाल में पैसा के उनका तन, सन, धन नष्ट कर देते हैः श्रौर चाहते हैँ किजो ्ततरियादि वणे 
पढ़कर विद्वान्‌ छे जायेगे तो हमारे पाखरएडजाल से चुट श्रोर हमारे चूल को जानकर मारा श्मपमान 
करेगे । इत्यादि विष्नो को राजा शरीरः प्रजा दुर करके श्रपने लङ्क श्रौर लडकिर्यो को विद्धान्‌ कणे 
के लिये तन, मन, धन से प्रयज्ञ किया करर 1 ( भरश्न ) क्या समी श्रौर शृद्र भी वेद पदँ १जोये पदृगे तो 
हम फिर कया करगे ? श्नोर इनफे पने मे प्रमाण भी नदी दै ज्ेसा यह निषेध हैः- 

हवदृद्रौ नाधीयातामिति श्रतेः ॥ 

खरी श्रर शुद्र न पदं यह श्वुति है ( उत्तर ) सव स्री शौर पुरुष अर्थात्‌ मदष्यमाज कौ पदृने 
का श्रधिकार दे । तुम कृत्या में पड़ शरोर यद श्रुति तुम्हारी कपोल कट्पना से हुई दै । किसी भामाणिक 
ग्रन्थ की नीं । श्रौर सव मनुष्यो के वेदादि शास्र पठने खुनने क अधिकार का प्रमाण यजुवैद्‌ के 
छव्बीसवें अध्याय मे दसरा मेर हैः- 

यथेमां वाच॑ कल्याणएीम्रावदांनि जनैभ्यः । वरह्मराजन्याम्यां शूद्राय चार्य च खाय 


चारणाय ॥ [ यजु° ० २६।२ | 
परमेश्वर कहता है कि ( यथा ) जसे मै ( जनेभ्यः ) सव म्यों के लिये ( इमाम्‌ ) रस ( क- 
स्याणीम्‌ ) कल्याण श्रथौत्‌ ससार शरोर सुद्धि के सुख देनेहारी ( वाचम्‌ ) ऋण्वदादि चे वेदों की 
, वाणी का ( रा, वदानि ) उपदेश करता हं वैसे तम भी क्रिया कसे 1 यदा कोई रेखा परश्च करे कि जन 
। शष्‌ से द्विजो का ब्रहण करना चाद्ये क्योकि स्प्रत्यादि घ्रन्थो मे बराह्मण, त्रिय, वैश्य दी के वेदों के 
` पद्ने क! अधिकार लिखा है खी चर शद्रादि वसो का नदी (उत्तर)-(बरह्मराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमे- 
५ श्वर खयं फला है फि हमने घाक्ञण्‌, निय, ( च्रगयीय } वैश्य, (शूद्राय ) शर च्रोर (खाय ) श्चपने भृत्य 
{ च! ल्ियादि ( अरणाय ) शरीर अतिशूद्रादि के लिये भी वेदो का प्रकाश किया है अर्थात्‌ सव भयुप्य वेदो 
को पद्‌ पढ़ा श्रौर सुन खुनाकर विज्ञान को वदा के अच्छी वातोंकाग्टणुश्रौर बुरी वातो का त्याग 
, करके दुःखो से दुट कर ्मानम्द्‌ को प्राप्त हो । किप अव तुम्हारी वात मने वा परमेश्वर की? 
॥ परमेश्वर की वात श्रवश्य माननीय है । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कष्वेगा | 
६ क्योकि “नास्तिको वेदनिन्दकः" वेद का निन्दक ओर न मानने वाला नास्तिक कटाता हे। क्या 
४ परमेश्वर श्रो का भला करना नदी चाहता ? क्या ईश्वर पक्तपाती है कि वेदो को पदृने सुनने का 
1 श्रो केलिये निपेध शरोर द्िर्जो के लिये विध्रि करे १जेो परमेश्वर का च्रभिप्राय शरद्रादि- के पटनि 
४ सुनाने का! न होता तो इनके शरीर मे वा शौर भरो इन्द्रिय कयो सचता । जैसे परमात्मा ने पृथिवी, 
५\ जल, रन्ति, वायु, चन्दर, सूर्य शरोर श्मन्नादि पदाथे सव के लिये वनय है वैसे दी वेद भी सव ङ लिये 
; £ प्रकाशित कयि है । रौर जां कौ निपेघ किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसके पने पदानि ' 
कसि कु भी न श्रये वद निर्ुदधि शोर मूख होने से शृद्र कद्याता दै । उसका पद्ना पट्ानः व्यर्थं है शरोर 
।जो सियो के पठ्ने का न्पिधर करते हो वह ॒वम्दासी मूर्खता, खार्थेता योर निर्वुद्धिता का प्रभाव है 
च! देखो वेद्‌ मे कन्याश्च के पठने का पमाणः-- ६ 
६ अदाचरययेण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ अथर्व [ कां० ११। प° २४। ० ३ । म॑० १८ ] 
४८५ लेसे लड़के बरह्यच्ं सेवन स पुर विया श्नोर खुशिद्ता को ध्रा्त दोक युवति, विदुषी, श्रपने 
86 .श्ननुकूल पिय सदश ख्यो के साथ विवाद करते ह वैसे ( कन्या ) कमारी ( ब्रह्यचर्येख्‌ ) वद्यचरयं सवन 
स वेदएदि साख को पठ्‌ पूण विया श्रोर उत्तम शक्ता को प्रात युवति दोके पू युवावस्था मे पने 


दे सत्याण्यकाष्तः 

च पीपी 9५ क ठ क्क कवत 
सदश पिय विद्धान्‌ ( युवानम्‌ ) पणे युवावस्थाथुक्त पुरुप को ( विन्दते ) प्राप्त दवे इसलिये सियो को 
भी बह्मचयै श्रोर विया का म्रदण्‌ श्रवश्य करना चादिये ( प्रदन) क्यारी लोग भी वेदौको पदु ! 
( उत्तर ) अवश्य देखो श्रोतस्‌जादि मेः- 

टमं भन््ं पत्नी पठेत्‌ ॥ 
अर्थौत्‌ खी यज्ञम इस मन्ध को पठे) जे वेदादि शस्यो कोन पदी दोेनो यज्ञ म खर 
सरित मन्तो का उच्चारण शरोर सस्छतभापस्‌ केले कर सके भारतवपै कौ स्वियों सं भूषररूप गागीं 
श्रादि वेदादि शास्त्र को पठ्‌ के प्रण चिदुपी हु थी यट शतप्थत्राह्यण्‌ में स्प लिखा है यला जो पुरुष 
विद्धान्‌ चनौर स्ञी श्रविदुषी यर स्ती विडी श्योर युप अविद्वान्‌ हो तो नित्यघरति देवाघुर सेभ्राम घर 
मर मचा रहै फिर खख कदां ? इखकलतिये जो स्वी न पूं ते कन्यानां की पाठशाला में श्रध्याधिकाः च्यः 


५ 


कर हसक तथा सजकाय्ये न्याया शशत्वादि गटाश्चम क( काय्यै ओ पति को स्तीश्नोर स्मीको पति 
प्रसन्न रखना घर के सव काम स्वी के ्ाघीन रटना इत्यादि काम विना विया के अच्छ प्रकार कभी 
ठीक नही द्यो सकते ॥ 

देखो ्राय्योवत्त के राजपुरुषो की शियः घटर्वेद स्थात्‌ युद्धविया भी यच्छे प्रकार जानती थ 
कर्योक्षि जो न जानती होती ते केकयी यादि दशस्थ शमादि के साथ युद्ध मे कयाकर जा सकती श्रौ 
युद्ध कर सकतीं । इसलिये ब्राह्मणी ओर चधिश्रा को सव विचा, वैद्या को व्यवहार विद्या श्चोर श्रा कर 
पाकादि सवा की विद्या अवश्य पटठ़नी चाहिये जसे पुरुष को व्याकरण, धये शरोर अपने व्यवहार कं 
विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ्नी चादिये वसे लियो को भ व्याकरण, धसे, वयक, गित, श्विस्पविध 
तो अवश्य द्यी सीखनी चाहिये । क्योकि इनके सीख विना सव्यासत्य का निशुय, पति यदि स श्रचुक्ं 
वसमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वद्धैन ओर सुश्वित्ता करस्ना, धर के सव कार्य्यो को जेत 
चाहिये वेसा करना कराना वैयकधेया सर श्रौपघ्रवत्‌ श्च्न पान वनाना आर वनवाना नदी कर सक्र्त 
जिश्चसे घर म येग कभीन अवि र सखव लोग लदा आनन्दित रहै । शिल्पविद्या के जने विन। 
घर का वनवाना, वख भूषण आदि का वनाना वनधाना, गणितविदया के विना खव का हिसाव समभन 
समाना, वेदादि शसखरविया के विना ईश्वर खरौर धस कोन जाके श्रवस से कभी नही वच सके । इस 
ज्िये वे दी धन्यवादा र छनक्ृत्ख दै प्ति जो श्रपने सन्ताने को ब्रह्मच, उत्तम शिक्ञा रौर वियापे 
शरीर श्मौर ्रात्मा के पृण वल को वढृात्रे जस्स बे सन्तान मातत, पिदर, पति, साघु, श्वशुर, राजा, ग्रज। 
पड़ोसी, शइ मिच श्रोर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म स वरते । यदी दी कोश श््तय है इस्तको जितना व्यय 
करे उतना दी वढता जाथ अन्य सव कोश व्यय करने सर घट जाते हैँ ओर दायभगी भी निजभाग लेते 
है रौर विद्याकोशं का चोर वा दायभागी कोभी नही द्यो सकता इस कोश की स्त्ताओौर बुद्धि कणे 


५, ^ 


वाल्ला विशेष राजा ओर पजा भी है ॥ 

कृत्यानां शस्प्रदानं च मारं च रत्तएप ॥ मन° [ ७ | ११२] 

राजा को योग्य दहै किसवं कन्या यौर लङ्को का उक्त समय सर उक्तं समय तक ब्रह्मचर्यं 
रके, विद्धान्‌ कराना । जो कोटं इस शआज्ञाकोन मानतो उसके माता पता को दएड देना अरथा 
राजः की आलज्ञा-से आठ चप के पश्चात्‌ लङ्का वा लड़की किसके घर येन रहने पावें किन्तु आवा 
य्यैकुल में रटे जवतक खमारत्तेन का सम्य ल च्वि तदतक विवाह च होने पवे ॥ 

सर्वैपामेव दानानां वदनं विशिष्यते । वायन्नमोपरैवाप्तस्तिलकाचनसर्पिवाप्‌ ॥ 


मु° [ ४ । २३३ 


तृतीयसलमुटलाश्षः ॐ 


[2 हि ० | (ननन ~~~ --------~---------------~- ~ 
0 
सा ० भ छ भन ००० 


. -संसार भें जितने दान है त न्न, भौ, पुथिवी, वच्च, विल, छव श्र धरतादि इन 
सव दानो से वेद्यिद्या का द्एन च्रतिश्रेप्ठ है । इसलिये जितना वन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन सि 
चिद्या की वृद्धि मे किया करं । जिस देश मे यथायोग्यं चङचयै विद्या श्रौर वेदोक्त धमे का भ्रचार होता 
ह वदी देश स्लौभाग्यवान्‌ होता है । यह बर्यचयौश्चप्र करै शिक्ता सकेप से लिखी गई है इस्तपे श्ागे घौथे 
समुल्लास म समावत्तैन मोर गृहाश्चम की शिक्ता लिली जायगी ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसलरस्वतीस्वामिकृते सत्थर्थप्रकल्चे 
सखुभायाविभूषिते शिन्षाविषये तृतीयः 
ससुर्लालः सम्पूर्णः ॥ ३॥ । 
र | 
॥ अथ चतुथसय॒ष्टासारम्भः ध 


24492 92004290000200090.000000202.42 ०२५०2०९9 49092 श्ट ध, 
काची भगीर 


268656त्5566त्तल्८च्ठत्ल्लततज्ल्छलत्लज्€ल्८त्ल्त्छत्ठतल्तत्ठ656 
धथ तमावत्तनविवाहयरष्टाश्रमविि व्यामः 


~अ दक 


वेदानधीर्य वेदौ धा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । श्रविष्लुतव्रहमचर्यो गृहस्थाभममाबिशेत्‌ ॥ 
मन्‌° [३।२) 
जव यथावत्‌ ब्रह्मचय्यं [ में ] श्राचायौचुकरूल वत्तंकर, धर्म स चारों वेद्‌, तीन वा दो श्रथवा 
एफ वेद्‌ को साङ्गोपाङ्ग पट्‌ के जिसका प्रह्मचयै सणिडित न श्रा हो वह पुरुप वा खी यृदाश्चम मं प्रवेश करे ॥ 
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्वदायहरं पितुः । स्रग्विणं तदप आसीनमरैयेखथमं गवा ॥ ` 
मनु° [३।३] 
जो खधम प्रथस्‌ यथावत्‌ च्चा श्चौर शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता जनक या श्चध्य 
पक से श्रह्मदाय श्र्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला का धारण करनेवाला अपने पलङ्ग मे वैठेह 
श्राचाय्यै को प्रथम गोदान सर सत्कार करे वैसे लक्षणयुक्तं विद्यार्थ को भी कन्या का पिता गोदान 
सत्कार करे ॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समाधृत्तो यथाविधि । उद्वहेत दिनो भार्या सवर्ण लक्षणान्विताम्‌ 
मनु [ ३।४. 
शुर की माला ले खान कर गुरङुल से शयुकमपूर्वक ध्मा के घ्राह्यण, च्षननिय, वैश्य श्प 
घरणयुकरूल खन्दर लच्तणयु क्त कन्या स विवाह करे ॥ 
श्रसपिणडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमणि मेषुने। 
मसु° [ ३।५। 
जो कन्या माता के कुल कीलः पीढ्ठियोंमेनदहो श्वर पिताक गो्नकीन दा उस कन्या 
विवाह करना उचित है. । इसका यह प्रयोजन दै किः-- 


, परोक्प्रिया इव हि देवाः प्र्यक्तद्विषः ॥ शतपथ० ॥ 


यह निश्चितं वात है कि जेसी परोक्त पद्‌ मे धाति दोती है वैसी प्रत्यत्त भ नदीं । जैसे नि 
ने मिीकेगुणसुने दो श्रौर खाद्रन दहो तो उसका मन उसी मे लगा रहता है, जसे किखी परोच्त रु 
की परशोसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती दै वैसे दी दूरस्थ अर्थात्‌ जो श्रपने गोत्र वा मा 
के कुल में निकट सम्बन्ध की नहो उसी कन्यासे वर का विवाह होना चादिये । निकर श्रौर ४ 
विवाह करने मे ग॒ण ये है:-( १) पक- जो वालक वाल्यावस्था स निकट रहते हैँ परस्पर करीर 
तङ श्योर प्रेम कस्ते एक दुसरे के शख, दोष, स्वभाव, बान्त्यावस्था के विपरीव आजर आनते 


चतुर्थसमुल्लाखः ध 

| 


1 परस्पर विवाह होने से भेम कभी नदी दयो घकता, ( २ ) 
सप-जञते पानी मे पानी मिलाने से विलक्षण यण नदी दोता वेखे एक गोर पित्‌ वा मावुकुल मं 
(“विवा देने मे धाव्य मं दल बदल नदी होने स उद्वति नही दोती, (३ ) तीखरा--जेसे दूध मेँ मिश्री 
या शख्यादि श्रोपधियों के योग होने से उत्तमता होती दै वैसे टौ भिन्न गो माल्‌ पिदङ्ल से पथक्‌ 
वर्तमान सखी पुरुप का विवाह शन उत्तम द (४) चोधा--जेसे पक देश म यगो हो वह दूसर दंश म वायु 
श्र खान पान के बदलने खे गोगरदित होता दै यैखे ही दूर देशस्थां के विवाद होने मे उत्तमता हे, 
(५) पांचवे ~ निकट सम्बन्ध करने भे पक दूरे के निकट होनें सुल दुःख का भान ओर विसेध होना 
भी सम्भव है, दृश्देशस्थो मे नदी नोर दूरस्थो के विवाहम दर्‌ २ भेम कौ डोरी लम्बी वदृ जाती हे 
निकटस्थ विवाह में नक्ष, (६ ) शटे-दूर २ देश के वर्तमान श्रौर पदार्थो की भराप्ति भी दर खम्बन्ध होने 
मे खलता स ह खकवी है, निकट विवाह दोने मे नदी । इसलियेः- 
दुता दुर्हिता द्रेहिता भवतीति ॥ निर° [ २। ४] 
चन्या का नाम दिता दस कारणस है कि इस का भिवाह दुरः देश भें ोने से हितकारी 
होता है निकट रहने मे नदी, (७ ) सरातवे-कन्या के पिनृकुल मे दारिद्रय टोने का भी सम्भव है क्योकि 
, जय २ कन्या पितृङ्कल मे श्रचेगी तव तव इखको कुद न ऊच देना दी होगा, (८ ) श्राठवां-कोदै निक 
` होने से पक दुसरे को अपने २ पिठङल के सदाय का घ्मेड रीर जव कुद भी दोनो मे वैमनस्य ्ोगा 
| तव सूरि मठ दी पिता के ल मे चली जायमी णक दूसरे की निन्दा श्रभ्रिक होगि रर विरोध भी, 
कर्यो प्रायः स्य का स्वमाव तीच्ण योर भरद होता है इत्यादि कारणो से पिता के पक गोत्र माता 
की घुः पीढ़ी शरोर समीप देश में विवाह करना अच्चा नही ॥ | 
महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । स्ीसम्बन्धे दशैतानि लानि परिेयेत्‌ ॥ 
मतु° [३।६] 
घाद कितने हीं घन, घान्य, गाय, यजा, हष्थी, घोडे, राज्य, धी रादि स समृद्ध ये कुल हों 
तो भी विवादसम्बन्ध में निम्नलिखित दश्च कल का दाग करदेः-- 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्वन्दो रोमशाशेसम्‌ । क्षय्यामयान्यपस्मारिधतूङुषटिङलानि च ॥ 
४ मनु° [ ३। ७] 
जो कुल सत्किया सि हीन, सत्पुरषों से रहित, वेदाध्ययन से विसुख, शरीर पर बड़े २ लोम 
अथवा यपासीर, क्षयी, दमा, खासी, श्रामाशय, भिरगी, भ्वतकुष्ट श्योर गलितङुष्टयुक्त टो, उन कुलो की 
कल्य वा वर के साथ विवाह दोना न च्य क्योकि ये सव दरण श्रौर रोग विवाह करनेवाले के कुल 
भं भी भविष्ट दोजात दै इसलिये उत्तम कुल के लङ्के श्नौर लड़कियों का श्रापस मे विवाह होना चाये ॥ 
नोगहेत्कपिला कन्यां नाऽधिकाद्धी न रोगिणीम्‌ । नालोमिकां नातिलोमां न वाचारान्न पिद्धलाम्र्‌ ॥ 
महु० [२३।८ | 
„ न पीले बशैकाली, न श्रधिकाड़ी श्र्थात्‌ पुरुष से लम्बी, चोद, अधिक कलवाली, न सोगयुकता, 
न लोमरदित, न वहुत लेमवाली, न वकवाद्‌ करनेहारसी श्रौर भूरे नेत्रवाली ॥ 
नचेदृचनदौनाम्नीं नान्तयपतनामिकाद््‌ । न पर्यस्मिष्यनाम्नीं न च भीष्पनामिकाप्र ॥ 
मनु° [ ३।&] 


४० तत्याथैप्रफाग्यः 

~~~ 

[0 


न छृत्त श्र्ांत्‌ श्रसचिनी, भरणी, रोदिणीदेद, रवतीवारै, एरी आदि नत्त न (8 
तुलाक्षे्या, गेदा, गुलावी, चपा, चमेली श्चादि चत्त नामवाली, गद्भा, यमुना श्रादि नदी नाभवत 
चांडाली च्यादि अन्त्य नवासी, विन्ध्या, िमालया, पार्वती द्रादि प्वैत नामवाल्ली, कोफता, मै 
श्रा पर्ची नामवली, नागी, यजमा शादि सप नामवाज्ली, मायोदासी मरदासी शादि मेष्य नामां 
भीमङ्कवस, चडिकरा, काली यादि मीव नामवाली कन्या के साथ धिवाद न कसना चादिये क्योकि 
नाम कास्ित रौर अन्य पदार्थो के भीरहै॥ 

व्यङ्गाङ्ग सौम्यनाम्नीं दसवार्णगामिनीम्‌ । तदुलामकेशदशनां द्रङ्गीयुददेरिन्लयप्‌ ॥ 


मदु° [ ३। १० | 
जिसके सरल खध्रे यङ्ग हों विरुद न दो, जिक्चषका नाम खुन्दर अथात्‌ यशोदा, सुखदा चचा 

हो, दंस ओर दथिनी के तुल्य जिसकी चाल दहो, खच्म लोम केश यरः दांतयुक्त श्रौर जिसके २ 
मङ्ग कोमल हों वैसी खी के साथ विवाह कस्ना चाटिये । ( प्रश्न ) विवाह का समय श्रौर प्रकार कोन 
` च्छा है ( उत्तर ) सोलष्वे वधस ले के ्थेवीश्ततरे वधै तक्र कन्या श्योर पथचीक्तवे वधे स लेकेत्र 
तालीसवें वै तक पुरुप का विवाह समय उच्स है इसमे जो सोलह ओरं पच्चीस मे विवाह कर 
निकृष्ट, अटार्ह वीस कमी स्ी तीस्त पेवीस वा चालीस वधै के भुख्य का मध्यम, चौवीस ववं की र 
श्मौरः अडतालीस चवै के पुरुप का विवाह दोना उत्तम हे) जिष्टदेणमे इसी भरकर परिवाह की षि 
घरष्ट श्रौर चह्मचर्य विधाभ्यास अधिक द्येवा दहै बह देश द्धुखी श्रौर जिख देय मे ब्य विद्ावदर्‌ 
रहित वास्यायस्था श्मौर अयोग्यं का सवाद दता हे वद देशत दु. इव जाता दै। स्यो वर्वर 
विद्या के प्रदरपूर्वक विवाह के खुधार द्यी ले चव वात्‌ का खुधार रौर विगड्ने से विभाइवे. 
जाता हे । (प्रश्च) 


श्र्टवषी भवेद्‌ गौरी नववषौ च रोदिरी । दशवप मपरेत्तन्या तत उष्य रजस्ला ॥ १॥ 
मात। चैव पिता तस्या अ्येष्ठो भाता तथेव च । त्रयस्ते नखं यान्ति दधवा कन्यां रनस्रलामर्‌ ॥ २॥ 
ये श्लोक पाराशर श्र शीध्रवोध मे लिखे है । यथै यह है कि कन्या कौ आा्चं व विवाह 
ने गोरी, नववे वर्प येष्टेणी, दश्च वं कन्या ओर उसके आगे रजस्वला सका होती है ॥ १॥ जो द्वे 
वधै तक्र विवाह न कर्के स्जस्वला कष्या को माता पिता शौर बडा भारं य तीनों देख के नरक 
, गिरते ह 1 ( उत्तर ) 
। ब्रह्मोवाच । 


एकक्तणा भवेद गोर दिहणेयन्त॒ चेहली । धरिक्तणा सा भरेत्कन्या चत ऊध्वं रनस्वला ॥ १॥ 
` माता पिता तथा राता मातुलो भगिनीं स्वका । सरवे ते नरकं यान्ति दपा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ 
यह्‌ सद्योनिर्धित वपुराण का वचन है । 

्मश्चै--जितने लमय में परमार एक पलटा खावे उतने लघय को क्षणु कहते हैः जव कन्या 

जन्ते तव एक त्षण॒ मे गौय, सरे मे योष्टेणी, तीसरे मे कल्या आर चौथे म रजस्वला हो जाती है ॥॥ 
उस्र रजस्वला के देख के उसके माता, पिता. भाई, जास आर वर्हि लक नरक को जति हँ ।॥ २॥ 

( धश्च ) ये दलोक श्रमाण नदीं (उत्तम ) व्यो माण नदी ? दया जे ब्रह्माजी ते च्छोक धमाप 

नदीं ते वुम्दारे भी भ्रमाण॒ नदी दो सक्ते ( प्रश्च ) वाह २ पराशरः श्यार काछनाथ का भी भ्रमाय नद 


वदुर्थ्शुशष्वः १ 


कतरे ( उन्तरः ¶ बाद जी बाह च्या तुम चह्माजी का पमाण नहीं केरते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी वड़े 
नर्हा“? जो तय व्याजी के छक को नदी माचते तो इम भी पयश्वर काशीनाथ केच्छाको कानही मानते 
{ प्रश्न) वुम्हारे दारे न्छोक शअखेभव होते सर प्राण नद्य अ्योकि सहस चण -जन्म ससय दी मे वीत जाते हे 
तो लिवाह क्ख शो सकता दै ओर उस ससय विवा करने का कुदं फल भी नदी दीखता (उत्तर ) जो 
हमरे छेक अस्षभव हैँ तो वुम्दारे भी अभव हैँ क्योकि आख, नौ ओर दशयं वधे में भी विवाद करना 
निष्फल है, क्योकि सोलदवें वयै के पश्चात्‌ चो्वी्तये वयै पयैन्त विवाह होने ख पुरुष का वीये परिपक, 
शसर वलिष्ठ, छी का गभीश्षय पूरा ओर शरीर भी बललशुक्त होने से सन्तान उत्तम होति है % जेस 
द्राखचे वषे की कन्या मे सन्तानात्पत्ति का देना अस्षनव है वेस दी भौरी, रोहिणी नाम देना भी ययुक्त 
है । यदि गेप्सै कन्यान दो क्न्य कासी द्ये तो उसका नाम शरी स्लनाव्यथदै। श्रोर गौरी महा 
कपी खी, सेदिरी वादेव की स्री थी उखच्ते तुम पौसलिक लोग मादसमान मालते दो } जव कन्या- 
; मत्न मे गोरी आदि कौ भावनां कर्ते हय ती फिर उनसे विवाह करना केसे सभव शरोर धर्मयुक्त हो 
¦ सकता डे } इसलिये वम्र नौर हश्वरे द्ये २ श्छोक प्रिथ्या दी दहै क्योकि जेखा हसने वह्यका 
, करके ्छोक वना लिये है वैसे वे थी पराशर वरि के चाम से वना लिये दहै । इसलिये इन सव का 
प्रमाण छोड के षदा के परमाण स खव कासन किथा क्ये 1 देखे मड मे-- 


? ब्रीशि यपोख्ुदीरेत छुमायृतुमती इती । उध्वं तु कालोदेतस्माहिंदेत सदशं पिष्‌ ॥ ` 
0 मरतु° | & । € ° |] 
९ कन्या रजस्वला द पीव तीन वधै पयैन्त पति की खोज करके अपने तुल्य परति को 
: हवि । जव प्रतिमास रजोदशेन होवा हे तो तीन वर्धो भें इदे वार रजस्वला हए पश्चात्‌ विवाह करना 
योग्य दै इससे पूर्वै नदी ॥ 
=> 


काममामरणाक्षेद्‌ गृहे कन्यदुमलयषि । न चैवैनां प्रयच्छतु गुणदीनाय कर्हिचेत्‌ ॥ 
मनु° [ 8 । ८& | 


चाहे लडका तङ्की अर्णषयन्त कुमार रहे परन्छुं ्रखटशं अरथीत्‌ परस्पर विख्ड गुण भ्म 
[ स्वभाववाला का प्ववाहे कभा न हना चष्टेद । इसस सिद्ध इुश्रा किन पूर्वोक्त सययत्त प्रथमया 
* शसटरशो का विवाह टोना योग्य दै ॥ 
{ ५.~~---~~~----------------~---~--~ ~~~ ---- 
 उल्वत समय स स्यन्‌ ्द्धुवालत खा पुरप का गभाध्मन म यनिवर धन्वन्तरजी सुश्चुतमेति ¢ 
ऊनपाङरवपायासव्राह्ठः परञ्चचन्तातस्‌ 1 यदाधत्ते पुमान्‌ गं सत्तिस्थ. स पिवते ॥ १ 1 
जातो वा न दिरन्नैवज्यैवेद्रा टुनदि" । तस्माद्त्यन्तवालायं नसाधान न कारयेत्‌ ॥ 
) सुश्रत एरीरस्थाने ० १०। छक ४७ ] ४८ ॥ 
थे-- सरोल वपे खे न्यन वयवाठो खी मे प्च्चीस चपै से न्यून श्रायुवाला पुरप जो गै को स्थापन करे 
तो बट उरिस्थ इया गर्भं विप्रति चन प्रघ होता श्रथन पूं छलल तक गमौशय सं रदकर उप्पन्न नदी ह्योत । 


अयेवा उतसयद्धये तो कतिर चिरकाल तकनजीवेवाजीवे तो दुवलेन्दिय दो, इस कारण से अतिव।ल्याव्‌- 
दः स्थावाली दीम गभ स्थापन नर्रे॥२१ 


॥ पस ए शसोः नियम प्रौर सरिक्रम वले देवने श्रौर युद्धि 


1 

विचारने से यदीषिद्रहोतादै पि १६ व 
। सिस्पूनस्मरी नौर २६ वपे से न्यून ध्रुवा उुर्प ल्मी ग्न करने कै योग्य नद्य होता, इन नियमो स विपरत 
£ श्येक्टतदहं वे दुःखमागी रेते ॥ सम द्‌० ५ 


४ 

, ९1 छत्पार्थप्रकाशः 


( ध्र्च ) षिवा करना माता पिता के भाधीन दना खादय वा लड्का लद़ृकी सेमा वपु 
( उ्षर ) लङ्का लडङ्की देः ्राधीन विवाह होना ढस्म है । ओ माता पिता विवाद करना कभी 
तो भी लडका लडकी की प्रसन्नता के विना न होना चहिये क्योकि एक दुखरे की श्रसन्रतासेः 
ठोने म विरोध बहुत कम होता श्रोर सन्तान उत्तम होते दै} श्रव्रसन्नता के विवाह मँ नित्य क्लेश ई 
रहता दै विवाद मे सुख्य प्रयोजन वर श्रौर कन्या का है माता पिता का नदी क्योकि जो उन्न परख : 
प्रसन्नता र्दे तो उन्दी को खुख शरोर वियेधमे उन्दी को दुःख होता श्नौर-- | 
सन्तुष्टो भायया मत्ता भ्रा भाय्या तथेव च । यसिमननेव इले नित्यं कल्यां तत्र वै ध्रुवम्‌ | 
म्रन॒9 | &० | ` 
जिस कुलम खरी से पुरुप श्रोर पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न र्टती दै उसी फुल # र श 
श्मोर कीत्ति निवास करती दै मौर जटां विरोध, कलह होता दै वहां दुःख, दर्द्रिता श्नौर निन्दा निवार 
करती है । इसलिये जेसी खयेवर की रीति श्रास्यीवस मे परम्परा से चली श्राती है वदी विवाह उचा 
है । जव स्त्री पुरुप विवाद करना चाद तव धिया, विनय, शील, रूप, ्रायु, वल, कुल, रीर का प 
माणादि यथायोग्य होना चाहिये जवतक इनक मेल नदी होता तवतक विवाहम ङं भी सख नहं 
दोता श्रौर न वास्यावस्था मे विवाह कणे स खख दोता। =, । ॥ 
युवां सुवासाः पीत आगात्स उ प्रेयन्भवति जाय॑मानः । तं धीरास; कवय उन्नयन 
खाध्योः मन॑सा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० ३। घ्र० ८।१०४॥ 
आनो घुनयन्तामर्थिशीः शवद॑वा; शशया अ्रदुग्वाः । नव्यानव्या युवतयो मव॑नती 
महश्वानामसरत्वमेकम्‌ ॥ २ ॥ ऋ० ॥ सं० २३ । घ° ५१५ । मं १६ ॥ 
पृवीरदं शरदः शश्रमाणा दोषावस्तोरुपसेो जरयन्ती; । णिन्नाति भियं जग्मि तनूनामप्य 
र पर्नीेष णो जगम्युः ॥ २ ॥ ऋ० ॥ म० १। सू० १७६ । १० १॥ 
जो पुरप ( परिवीतः ) खव शरोर से यज्ञोपवीत ब्रह्मच सवन से उत्तम श्विच्ता श्रौर विया पे 
युक्त ( सुवासाः ) खुन्दर चसन धारण किया हु ब्रह्मचण्थयुक्क ( युवा ) पूरो ज्वान होके विदयाग्रदर 
कर गृहाश्रम में ( श्रागात्‌ ) राता हे (स, उ) वही दृसरे विद्याजन्म मे ( जायमानः) प्रसिद्ध हाक्रर 
( श्रेयान्‌ ) अतिशय शोभायुक्त मङ्गलकारी ( भवति ) दोता है ( स्वाध्यः ) रच्छ प्रकार ध्यानयथुङ्त ( मन 
सा ) विन्ञान सि ( देवयन्तः ) विदयाघ्रद्धि की कामनायुक्त ( धीरासः ) धेयैयुक्क ( कवयः ) विद्धान्‌ लोग 
( तम्‌ ) उसी पुरुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करकं प्रतिष्ठित करते है श्रौर जो बह्यचर्य्यध्रारणु विदा 
त्तम रिक्ता का ग्रहण कयि विना अथवा वास्यावस्था में विवाह करते दै वे स्च पुरुष नष्ट श्चष्ट होकर 
विद्धां मे प्रतिष्ठा को प्राप्त नदी होते ॥ १॥ 
जो ( श्रपदुग्धाः ) किसी ने दुदी नहीं उन ( घरेनवः ) गौरो के समान ( श्रघ्यिष्लीः ) वाद्या 
वस्था से रहित ( शवदुघष्न ) सव प्रकार के उत्तम व्यवाये को पणौ करनेहारी ( शशयाः ) कुमारः 
वस्था को उक्लघन करनेहारी ( नन्यानव्याः ) नवीन २ शिन्ता श्रौर अवस्था से पूणो ( भवन्तीः ) वत्त 
मान ( युवतयः ) पृण युवावस्थास्थ स्तिया ( देवानाम्‌ ) बह्मचयं खुनियमो से पूण विद्धानो कं ( दकम्‌) 
श्नदितीय ( महत्‌ ) बड़ ( असुरत्वम्‌ ) पज्ञा शास्म शिक्तायुक्त प्रज्ञा मे सण के भावाथ को प्राप्त होती 
हई तख्ण पतिया को प्राप्त दोके ( श्राघुनयन्ताम्‌ ) गभ॑ धारण करे । कभी भूल के भी वाल्यावस्था मेँ 
पुरुष का मन स भी ध्यान ल कर क्योकि यदी कम इख लोक ओर परलोक के खुख का साधनदटै। 
बाल्यावस्था में विवाह से !नितना पुरुष का ना्छ उससे अधिक स्जी का नाश दोतादहै॥५२॥ 


---~------------------- त ~ = 


खतुधसयुरलासः | ५ 


था 
से ( च ) शीघ्र ( शश्रमाणा: ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृषणः ) वीर्य चने मे समथे य 
युवा्बिस्थायुक्त पुरुष ( पल्ली; ) युवावस्थास्थ्‌ दद्यां को भिय सियो को . ( जगम्युः ) ४ ॥ र 
तवं वा उससे श्राधेक आयु को श्रानन्द्‌ से भोगते श्रोर पु पोनादि ख संयुक्त वेस 
घुरष सद्‌।. वरत जैसे ( पूवीः › पूवे व्तेमान ( शरद्‌; ) शरद्‌ ऋतुशो श्चौर (जरयन्तीः ) सुद्धावस्था को प्रात 
करानि वाली ( उषसः ) प्रातःकाल की चेला को ( दोषा) रात्री शरोर ( वस्तोः ) दिनि ( तनूनाम्‌ ) 
शरीरो की ( धियम्‌ ) शोमा को ( जरिमा ) अतिशय इद्धपन वल चछर शोभा को दूर कर देता है वैसे 
(टम्‌ ) मँ स्प वा पुरुष (उ ) अच्छे प्रकार ( रपि ) निश्चय करके तरह्यचस्य से विद्यां शेच्ता शसीर 
नोर आत्मा के बल श्रौर युवावस्था को पात हो दी के विवाह करू दसस विरुद्ध करना वेद्वि 
ने से सुखदायक विवाद कभी नदी होता 1 ३॥ । 
लोग £ 
ई ˆ जवतक इसी प्रकार सव ऋपि सुनि राजा महाराजा आय्य लोग महमचच्ये से षिद्यापषदृ दही 
क्रे खर्थवर विवाद कस्ते थे तवतक इस देश की सदा उन्नति होती थी । जव स यद ब्रह्मचय्यै से विद्या 
{का न पद्ना, बाल्यावस्था मँ पराधीन श्र्थात्‌ माता पिता के श्राधीन विवाह होने लगा तव छत क्रमशः 
{श्राय्यीवस देश की हानि दोती चली श्रई है 1 इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त 
धकार से ख्यवर विवाह किया कर ¡ सो विवाह वणीयुकम सि करे रर वरौव्यवस्था भी गुण, 
कमै, खभाव के श्चयुखार होनी चाहिये । (परश्च) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण रो घ चाद्यसी 
ब्राह्मण होता है श्नौर जिसके माता पिता अन्य वरस्थ दों उनका सन्तान कभी घ्राह्यण द्यो छ्षकता दै ? 
(उच्तर ) हां बहुत से होगये, होति है श्रौर दोग भी जञेसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे जावाल ऋषि छन्नात- 
कुल, महाभारत मे विश्वामिन्न क्ञानिय वर श्रौर मातङ्ग ऋषि चांडाल ऊत सि ब्राह्मण दोगये थे, श्रव 
भी जो उत्तम विद्या खभाववाला दै वदी बाह्मण के योग्य शौर मूखै शद के योग्य होता है शौर वेसा 
इहं श्रते भी होगा । (श्रश्च ) भला जो रज वीय से शरीर हा है वह बदल कर दुखरे षयं के योग्य 
केसे हो सकता है १ ( उत्तर) रज वीय के योग से ब्रह्मण-शरीर नदीं होता किन्तुः-- 
त्र ॥ 


खाध्यायेन जपेदहमिसरैवियेनेज्यया सुतैः । महाय यदैथ बाहययं क्रियते ततुः ॥ मयु [२।२८] 
¢ इसका श्रथे पूवं कर श्राये दँ श्रव यां भी संक्तेप से कदटते है ( खाध्ययिन ) पुने पदनि 
| (जपे ) ए्वेचार करने कराने, नानाविध दोम के श्रसुष्टान, सम्पूशो वेदो को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्व- 
^पेच्चस्णसदित पदृने पढ़ाने (इज्यया) पौरैमासी इथि शाप के करने, (सुतैः) पू्वौक्त विधिपूचैक धम स 
(व न्तानोत्पत्ति (मदाय्ञेश्च ) पूवोक्त बह्मयक्ष, देवयक्ञ, पिठयज्ञ, वैश्वदेवय्ञ शौर श्रतिधियश्ञ (यजेश्च) चम्नि- 
मादयन, विद्धानो का संग, सत्कार, सत्यमापण, परोपकारादि सत्यक श्रौर म्पूर शिट्पविदयादि 
गदु के इ्टाचार कोड्‌ श्रेष्ठाचार मे वर्तने स ( द्यम्‌ ) यद ( चुः ) शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राह्मण फा 
कतः कियते ) किया जाता दे । क्या इस -्छोक को तुम नदीं मानते ? मानते दै, फिर क्यो रज धीय के 
गिग स बरोव्यवस्या मानते दो ? मे अकेला नदी मानता किन्तु वहुतसरे लोग परम्परा से देखा दी 
(लानत 2 ( धश्च ) क्या तुम परस्परा का भी खरएडन करोगे १ ( उच्तर) नदीं परन्तु तुम्दरो उलरो समभ 
हण नद मान के खरडन भी करते दै ( धश्च ) दमारी उलटी ओर तुम्हारी सुधी समभा टै इसमे क्या 
माण १ ( उत्तर ) यदी भमाण दै करि ञे तुम पाच सात पीडयं के वत्चमान को सनातन व्यदार 
ह एने दो शरीर दम वेद्‌ तथा खट क श्नारम्भ से श्राजपयैन्त की परम्परा मानते दै देल जिसका पिता 
करय य पुन ट ओर जिसका पज भ्ठ बह पिता दुष्ट तया कीं दोनों ष्ठ वा दुष्ट देखने मेँ आते 
४. एरचि त॒म लोग श्रम मे पड़े दो देखो मदु महारज ने क्या का हैः-- 


भे 

७ सत्यार्थग्रकारः 


"~---------------------------~-------------~-~--------- ~~ 

पी 


येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः । तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन स्यते ॥ ` 
मनु° (४ १७द) 
जिस मागं सर इसके पिता, पितामद चले हो उसी मागै मे सन्तान भी चलें परन्तु ( सताम्‌ 
ज सत्पुरुष पिता पितामह. हों उरा के मागमे चलं श्रोरजो प्रिता, परिवामह दुष्ोंतोउनकेमां 
मे कभी न चलते । क्योकि उत्तम धमात्मा पुरषो के मागं में चलने से दुःख कभी न्दी होता इसको तु 
मानते दो वानी? हां २ मानतरहै। श्चोर देखोजो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सता 
तन श्रौर उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नदी दो सकती । एेसा दी सव लोगो को मानना चादिये ब 
हीं ? अवश्य चादिये। जो फेसा न माने उससे कठो कि किसी का पिता दरि दो ओर उस कापु 
धनादभ्य दोषे तो च्या श्रपने प्येता की दरिद्राचस्था के अभिमान सर धन को फैक देवे ! क्या छिखक 
पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी छपनीखःखाको फाड़ लेवे ! जिसका पिता कुकर्मी हो कया उस्न 
पुम भी कुकमै दी करे ! नदी २ किन्तु जो जो पुरुषो के उत्तम कथ टो उनका सवन श्रौर दुष्ट कर्मो कात्या, 
कर देना सव को श्त्यावश्यक है । जो काई रज वीय्य के योग सि वणौश्चम व्यवस्था माने ओर गुर 
कर्मोकेयोगस्रन मने तो उससे पृ्धना चाधियि कि जो कादं शच्रपने वरी को छोड नीच, न्त्य 
थवा छीन, मुसलमान दो गया दयो उसको भी ब्राह्मण क्यो नदीं मानते ? यहां यदी कदोगे 9 
उसने व्राह्मण के कमं छोड़ दिये इसलिये वह बाह्मण नदी है । इससे यदह भी तिद्ध होता है कि 
ब्राह्मणादि उत्तम कमै करते हैँ वे दी व्राहणादि ओर जो नीच भी उत्तम वरौ के गुण कमै खभाववाता 
ह्वे तो उसको भी उत्तम वर में मोर जो उत्तम वरीस्थ दके नीच काम करे तो उसको नीच वु † 
गिनना च्रवश्य चाद्ये 1 ( परश्च ) 
वराह्मणोस्य यख॑मासीद्‌ वाह्‌ राजन्य; कृतः । छर तद॑स्य यद्वैश्यः पद्धयाधू्रो अनायत ॥ 
यह यजुवद के ६१ वे अध्याय का ११ वां मन्न है । इसखक)। यह अर्थं है कि व्राह्मण ईश्वर के मुख 
प्षन्निय वाह, वैश्य ऊरू श्रौर शृद्र पो स उत्पन्न हुमा है इसलिये जसे सुख न बाहू श्रादि शओओर वाह आरी 
नः मुखं होते है । इसी धकार वराद्यण न क्तचियादि ओर ्षचियादि न वाह्चण हो सकते ( उत्तर ) इस मन्त्रा 
अथं जो तुमने किया चह टीक्त नही क्योकि यदा पुरूष अथात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की श्रनुवर 
हैः । जव वह निसकार है तो उसके मुखादि अङ्ग नदी हो खकते, ज सुखादि अद्गवाला हो वद ५ 4 
श्रथीत्‌ व्यापक नदीं ओर जो व्यापक नदीं वह सवशक्तिमान जगत्‌ का खष्ट, धत्त, परलयकत्तो, ज 
के पुरय पापां की जानके व्यवस्था कण्नेहारा, सवे्ञ, अजन्मा, मुत्युरदित आदि विशेषणुव।ला नरी £ 
सकता इसलिये इखका यह अथ दहे कि जो (अस्य) पूणे व्यापक परमात्माकी खष्िमें सुख के सर 
सव म मुख्य उत्तम हो चह ( बाह्यणः ) बचाद्यणं ( बाहू ) “वाव बलं वाइवं वीय्यम्‌ ` शतपथत्राह्मए्‌ 
वल वीय्यै का नाम वाहु दै वह जिखमे अधिक हो खो ( राजन्यः ) च्तचिय (ऊरू) कटि के शआधोा 
छ्नोर जायु के उपरिस्थ भाग का ऊरूनामदै जो खव पदार्थो मर सवदेशोमे ऊरू कं वलसिज 
शरावे प्रवेश करे वह ( वेश्यः ) वैश्य ओर ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग के अथात्‌ नीचे वङ्ग के सदश मखत 
गुण वाला हो वद श्र है । अन्यत्र शतपथ ब्राढणादि मेँ भी इस मेज का पेखा ही चरथ किया है जसे 
यस्मादते शुष्यास्तस्मन्छुखता द्यसुञ्यन्त इत्याद । 
जिससे ये मुख्य है इससे मुख से उत्पन्न इए पेखा कथन संगत टोता है श्र्थात्‌ जेसा सुख ` 
रोमं धरष्ठ है वैसे पूरी विद्या ओर उत्तम गुण कम खभवे से युक्त होने से मष्यजाति उत्तम व्रा 
कदाता दै । जव परमेश्वर के निराकार होने स सुखादि शङ्ख दी नदींहैँतो सुख श्रादि सर उत्पन्न 
चतुथसमुल्लासलः 

1१ 


श्रसम्भव है ! ज्ञेसा कि वन्ध्या खी के पुज का विवाह होना ! शरोर जो सुखादि अज्ञो से नाह्यणावि उत्पन्न 
हेल्ते तो उपादान कारण के सदश ब्राह्मणादि की आकृति श्रवश्य होती 1 जसे ुख का श्राकारः भोलमाल है 
वैसे दी उनके शसीर का भी गोलमाल मुखार्ति के समान होना चाषठिये । त्तचियो क शरीर सुजा के सदश 
वैश्यो के ऊरू के वुल्य चौर श्रो के शरीर पग के सम्मान आकार वाले होने चाहिये पेखा नदी होत्ता ओर 
ने को$ तुमसे प्रश्च करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हष थे उनकी बाद्यणादि संज्ञ दये परन्तु तम्या 
नः क्यो जञेसे शरीर सव लोग गभौशय से उत्पन्न होते है वैसे तुम भी होते हो । तुम सुखादि से उत्प्च 
न रोकरर ब्राह्मणादि | संज्ञा का ] श्रभिमान कर्ते दो इसलिये त॒म्डाय कष्टा अथं व्यथै हे योर जो हमने 
श्रै किया है वह सचा है । ठेखा दी अन्यत्र भी कहा है जेलाः-- | | 
श्रो जाह्षएतामेति बाह्णग्रेति शृद्रतामर । चत्रियाल्नातभेवन्तु विद्यद्ेश्यात्तथैव च ॥ 
मनु° [ १०।६५ | 
जो शूद्रकल में उत्पन्न होके ब्राह्मण्‌, त्षत्रिय ओर वैश्य के समान गुण कम खभाव बाला दहो तो 
बह शद व्राह्मण, स्षतिय श्रोर वैश्य दोजाय, वैसे दी जो बाह्मण चेतिय चोर वैश्यकुल मे उत्पन्न हुता हो 
श्रौर उसके गुण कमै खभाव शद के सदश हों तो वह श्र होजाय, वैसे क्षत्रिय वा वैश्य केकुलमे 
उत्पन्न दोके व्राह्मण बाह्यणी वा शुद्र के समान होति से वाह्यण. ओर श्र भी होजाता है 1 अर्थात्‌ चाये 
वरणो मे जिस २ वणे के सदश जो २ पुरुप वा खी दो वट २ उसी वरौ में गिनी जवे! , 


ध्ैचरय्यया जघन्यो वणः पूयं पूव वशमाप्ते जातिपखिृततौ ॥ १ ॥ 
५ [1 4 ¢ ७५ [क म [*३ कः ५ ह 
श्रधर्मचर्यया पूर्यो बर जघन्यं जघन्यं ब्ण॑मापद्यते जातिपरिवृततौ ॥२॥ ये च्रापस्तम्ब के सत्र है। 


्रथैः-धमौचर्ण से निरु वरे अपने से उत्तम २ वणो को भ्रात होता है शरोर वह उसी 
रौ मेँ गिना जावे करि जिस २के योग्य होवे ॥ १) 


वैसे श्रध्मौचरण से पूय २ श्रथीत्‌ उत्तम २ वशवाला मञुष्य पने से नीचे वले वणौ को प्राप 
होता है श्रोर उसी वर मे गिना जवे ॥ २ ॥ जसे पुरप "जिस भिस वरी क योग्यं होता है वैसे दी सियो 
की भी व्यवस्था समनी चाहिये । ससे स्या चिद्ध हुश्मा कि इस"भकार होने स सव वय अपने गुण 
क्म खभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते टै अर्थात्‌ व्राह्मणङुल मे कोई चननिय वैश्य शरोर श्रं के 
` प्षदश न रदे श्रोर कनरिय वैश्य तथा श्र वय भी शुद्ध रते दैः श्रथौत्‌ वशुसंकरता भात न दोगी । इस्ति 
फिसी वरौ की निन्दा वा श्रयोग्यता मीन दोग । (ग्रश्च) जो किसी के एक दी पुत्र वा पु्ी दो वह दूसरे 
वण मे प्रविष्ट दोय तो उसके मा वाप की सेवा कौन करेगा ओर ` वंशष्लेदन भी हो जायगा ! इसवी 
क्या व्यवस्था होनी चाहिये १ (उत्तर ) न किसी की सेवा का भङ्ग श्रोर न वंशव्छेदन दोग क्योकि 
उनको अपने ल्के लङ्कियों के यदले खचरौ के योग्य दुसरे सन्तान विद्यासभा चौर राजसभा की 
व्यवस्था से मिले, इसलिये कुद भी व्यवस्था न दोगी 1 यद युस कर्मे ते वरो की व्यवस्था! कल्याश्रों 
की सोलद्ये चप शार पुरो की पश्चीसवे वर्ष.की परीत्ता मे नियत करनी चादिये श्र इसी कमस 
अथात्‌ वाण्‌ वयु क वराह्यर, स्षवरिय वयौ का त्तया, वैश्य वरी का वैश्या, ग्र व्य का शद्रा के 
साथ विवाद दोना चाद्ये तभी श्पने २ वो के -कमै शरोर परस्पर श्रोति भी यथायोग्य स्टेगी । 
इन चारो वर्णे के कत्तव्य क्म श्चोर गुर ये हैः-- 


स्ध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तया । दानं प्रतिग्रह्यैव व्राद्मण ५ „4 
मनूु° | १ 


५६ स्त्यार्थप्रकाशः 


न 


श शतं क 
क. शमो दमस्तपः शौचं दान्तिराजेबमेव च । नं चिजनानमास्तिवयं श्रहमकम खमावनप्‌ ॥ २ ॥ 


भ० गी° | श्रध्याय १८ | शोक ४२ ] 
बष्डाण॒ के पटना, पढ़ना, यद्च करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कर्म हैः परन्तु “परतर 
भ्रयवरः'” मनु० । शरथात्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कर्म दै ॥ १॥ (शमः) मन सि वुरे काम की इछ 
भी न करनी श्नीर उसको श्चधम्मै मे कभी प्रचुत्त न होने देना ( दमः ) रोच अर चच रादि इनिः 
को अन्थायाचरण सि रोक कर धम्म मे चलाना ( तपः) सद ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय होके धममाुषः 
करना ( शोच )- 
श्र्धिगोत्राणि श्यन्ति मनः सद्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतीत्मा बुद्धिङ्ानेन श्यति ॥ 
मन॒० [ १-। १०६ | 
जलं से यार के ङ्ग, स्व्याचार से मन, विद्या च्रोर धमौवुष्ठान से जीवात्मा ओर श्वान ¦ 
वुद्धि पयिन्न होती है ! भीतर रागद्वेपादि दोप श्रोर बाहर के मलो को दुर कर शुद्ध रहना अथौव्‌ सत्याः 
सत्य के विवेकपूर्वक क्त्य के प्रहु श्रौर श्रसत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता दै। ( शान्ति 
छथोत्‌ निन्दा स्तुति खुख दुःख शीतोष्ण ज्ञधा तृषा हानिं लाम मानापमान श्रादि इषं शोक छोड 
धम्म मे ढ्‌ निश्चय रहना ( राजेव ) कोमलता निरभिमान सरलता सरलसखमभाव रखना ऊटिलता) 
दोष दौड देना ( क्षान ) सव वेदादि शाखो को साङ्गोपाङ्ग पद्के पटाने का सामथ्यं घिवेक सत्य च 
निरीय ज वस्तु ज्ञेसा दो यथौत्‌ जङ्‌ को जङ्‌ चेतन को चेतन जानना श्नोर मानना ( विज्ञान ) पृथि 
से लेके परमेभ्वर पय्यन्त पदार्थौ को विरोषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना ( श्रास्तिक्य) 
फमी वेद, ई्वर, मुक्ति, प्व पर्जन्म, धमे, विद्या, सत्सङ्ग, माता, पिता, आचाय्यं ओर अतिधियो 
सेवा को न दोडना शरोर निन्दा कभी न करना ॥ २॥ ये पन्द्रह कमे ओर गुण व्राह्मण वरुस्थ मनुं 
म वश्य होने चादियें ॥ त्तथिय- 
प्रजानां रकणं दानमिञ्याध्ययनमेव च । षिषयेष्यभ्रसक्रिष क्षवियस्य समासतः । [ मनु° १।८६] 
शयं तेजो धृतिदीच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरमावध कषात्रं कम स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
भ० गी० [ अध्याय १८ । श्लोक ४३ ] 
न्याय से प्रजा की र्ता श्रथौत्‌ पत्तपात छोड के ष्ठो का सत्कार श्रौर दुर का तिरस्कार 
करना सव प्रकार स सव का पालन ( दान ) घेया धमै की परवृत्ति श्नौर खुपाचों की सेवा मे धना 
पदार्थो का व्यय करना ( इज्या ) श्रग्निहोचादि यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययनं ) वेदादि शासा न्न 
पटना तथा पढ्वाना शरोर ( विषयेपु० ) विष्यो में न फस कर जितेन्द्रिय रह के सद्‌! शरीर चौर आलं 
सर बलवान्‌ रहना ॥ १ ॥ ( श्यं ) सेकड़ों सहस्रा से भी यु करने मे केला भय न होना ( तेजः 
सद्‌ा तेजस्वी श्वथौत्‌ दीनतारहित भ्रगदट्म उढ़ रहना ( धति ) धेय्यवान्‌ दोना ( दाच्य ) राजाच 
धजाखम्वन्धी व्यवहार चनौर प्षव शास्त में रति चतुर दोना (युद्धे) युद्ध मेंभी चढ़ निःथैक रट 
उससे कभी न दृटना न भागना श्रथीत्‌ इख प्रकार से लङ्ना कि जिससे निध्ित विजय होवे आप वव 
जो भागनेसेया शद्धा को धोखा देनेसेजीतदोतीहोतोेसा दी करना ( दान) दानशीलता र 
( ईश्वरभाव ) पक्तपातरहित दके सव के साथ यथायोग्य वत्तैना, विचार के देना, परतिज्ञा पूरी * ५ 
उसको कभी भङ्ग होने न देना । ये ग्यारह त्तचिय वरी के क्म योर गुर है ॥ २ ॥ वैश्यः- 


परूनां स्तणं दानसिल्याध्ययनमेव च । वशिक्पथं कुसीदं च वैरस्य कृषिमेव च । मु° [ १।६० 
॥ ॥॥ 


चतथखमुज्ञासंः ५७ 


( पर्ता ) गाय श्रद्दि प्ु्यों का पालन बद्धेन करना ( दान ) विया धर्म"की दद्धि करने =, 
कराते के लिये धनादि का व्यय करना ( शज्या) ्मग्निरोत्रादि यज्ञो का करना .( ध्ययन ) वेदादि 
पास्नः का पदना ( वाशिक्पथ ) सव प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेक्डे मे चार ; छु, 
श्राठ, वारह, सोल वा वीख श्रानों से अधिक व्याज ओर मूल से दूनः ्चथात्‌ एक रुपया दिया हो 
तासो वषमे भी दो रुपये से अधिक न लेना श्रौर देना ( ङपि ) खेती करना, ये चेश्य के गुण कथ 
है ॥ शट्रः- । 
एकमेव तु शूरस्य प्रथ; कर्मं समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णनां शुशरुषामनद्चयया ॥ मलु° { १। £ ९। 

शद्ध को योग्य टै कि निन्दा, शष्यौ, रभिमान श्रादि दोषो को छोड के व्राह्मण क्षत्रिय रीर 
वैश्यो की सेचा यथावत्‌ करना श्रौर उसी से अपना जीवन करना यदी एक शुद्र का गुणः कमै दे ॥ ये 
संक्तेप से वणौ के शुणु च्यौर कम लिखे । जिस २ पुरुप में जिख २ चरी के गुण कमे हों उस > वं कां 
श्रधिकार देना । पेसी व्यवस्था रखने से सव मचुप्य उ्रतिशील होते ड! क्योकि उत्तम वणौ को भय 
दोगा कि जो हमारे खन्तान मूखैत्वादि दोषथुक्त दोग तो शष होजायेगे श्रौर सन्तान भी उरते रदैगे कि 
जो दम उक्त चाल चलन श्रौर विदयायुक्त न होगे तो श्र होना पड़ेगा । श्रौर नीच वर्णौ को उत्तम 
वरीस्थ होने के लिये उत्साह वदेगा । विद्या शौर धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योकि 
वे पूरे विद्यावान्‌ चौर धिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते है । कियो को राज्य क 
श्रधिकार देने से कमी राज्य की दानि वा धिश्च नदी दोता। पञ्चपालनादि का अधिकार वेश्योदीको 
दोना योम्य है क्योकि वे इस काम को अच्छ प्रकार कर सकठे है) शदो सेवा का धिकार इस- 
लिये दै कि वह वियारहित मूस होने स विज्ञानसम्बन्धी काम ङं भी नदी कर सकता किन्तु शरीर 
के काम सव कर सकता दैः ! इस प्रकार व्यो को श्रपने अपने अधिकार में प्रदत्त करना राजा 
श्रादि काकामदटहै॥ , 

विवाह के लनल 

ब्रम दैवस्तयेवाषैः प्राजापलयस्तथाऽसुरः । गान्धर्वो रास्व पेशाचथाषटमोऽधमः ॥ 
मदु° [६ । २१ 
विवाद आठ धकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा दैव, तीस आष, चौथा भ्ाजापत्य, पांचर्वा 
श्राखुर, छृडा गान्ध्ै, सातवः रात्तस, त्राठचां पैशाच । इन मेँ स विवाहो की यद व्यवस्था है कि-वर 
कन्या दोनों यथावत्‌ ब्ह्मचयं से पूर विद्वान्‌ धार्मिक अर खशील हो उनका परस्पर भ्रसन्नता से विवाद 
दोना “त्राहय' कदटाता है । विस्तृत यज्ञ करने मे कात्विद्‌ कमे कस्ते हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या 
का दना देव" । वर से कुच लेकर विवाह दोना “आपै । दोनो का विवाह धमै की चरदधि के अथै 
होना श्राजापत्य' । वर शरोर कन्या को कुद देके विवाह दोना “श्रासुर° । श्रानियम, श्रसमय किसी 
2 दोन की इच्छापू्ैक वर कन्या का परस्पर सयोग दोना “गन्धर्व” । लडाई करके चलात्कारः 
.खथत्‌ छन भपटः वा कपट स कन्या का ग्रहण करना “यान्त” ! शयन वा मयादि ची इई पागलं 
यन्या स बलात्कार सयोग करना “वेशाच । इन सव विवाहो मे बाद्यविवादर सर्वोत्कृष्ट, दैव श्यौर धाजा- 
पत्य मध्यम, श्राप, जाखर शरोर गान्धवे नङ, रात्तल अधम चौर पैशाच माध दै । इसलिये यदी 
निष्धय रखना चाहिय कि कन्या शरीर वर का विवाद के पृथै एकान्त मे देल न दोना चदटिये क्योकि 
युवावस्था म खी पुरूष का एकान्तवास्त दुपणक्ारक है । परन्तु जव कन्या चा वर के विवाद का समय 
1 क्षा भधत्‌ जब एक चप वा चुः महीने ब्रह्मचयाश्रम श्रोर विच पूरौ होने भे शेष रदं तव उन कन्या 


॥ 
† 

५ 


%८ सत्या्थप्रकाशः 
१/८ 


रीर कुमारो का प्रतिविम्ब श्रर्थात्‌ जिसको “फेयोग्राफः" कते दै श्रथवा प्रतिति उतार के कन्याः 
की अध्यापिकां के पास ऊमारों की, कुमारो के अध्यापका के प्रात कन्याञ्मों की धतिकरृति भेज 
जिख २ का रूप मिल जाय उस २के इतिहास रथात्‌ जो जन्म खे लेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरिः 
का पुस्तक दो उनको च्ध्यापक लोग मेगवा के देख जव दोनो के गुण कम स्वभाव सदश होत 
भिस २ के साथ जिस २ का विवाह दोना योग्य सममे उस २ पुरुप श्रौर कन्या का प्रतिधिम्ब ग 
इतिहास कन्या प्रौर वर के दायरे दवें श्मौर करै कि इस मे जो तुम्हारा अभिग्राय हो सो हमको विदि 
फर देना । जव उन दोनो का निश्चय परस्पर विवाह करने का होजाय तव उन दोनों का समावत्त॑न एक ः 
लमयमे देवे । जो वे दोनो भ्यापको के सामने विवाह करना चा तो वदा, नदी तो कन्या के भाता पिः 
फे धर म विवाह दोना योग्य दै । जव वे समक्त टे तव उन श्रध्यापक चा कन्या के माता पितारं 
भद्रपुरूषों के सामने उन दोनों की आपस मे वात चीत, शा्ाथ कराना रौर जो कुचं गुप व्यवह 
परै सा भी समामे लिखके एक दुसरे के हाथ मं देकर प्रश्चोत्तर कर लेवे । जव दोनो का ददप 
विवाह करने में दोजाय तव सि उनके सानपान का उत्तम प्रवन्ध दोना चाद्ये किं जिखसे उनका शरी 
जे पूर्व ब्रह्मचर्यं श्र विदाध्ययनरूप तचश्चयौ श्रौर कष्ट स दुर्य दोता दैः वह चन्द्रमा की कला: 
समान वदृ के थोडे दी दिनो पुष दोजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजसूबला दोकर जव शुद्ध : 
तव वेदी श्रौर मरडप स्चके नेक खुगन्धादि द्रव्य च्रौर घतादिका होम तथा नेक विद्धान्‌ पुर 
प्रर खि्यो का यथायोग्य सत्कार करं । पश्चात्‌ जिस दिन कतुदान देना योग्य समभ उसी दिनि “स 
स्कारविधि ” पुस्तकस्थ विति के अयुसखार सव कम करके मध्य रात्रि वा दश वजे अरति प्रसन्नता र 
सव के सामने पाणिग्रहणपूैक परिवाह की विधि को पूरा करके एकान्तसेवन करर । पुरूष वीय्थस्थापः 
छ्मौर खी वीर्यकधैणए कौ जो विधि है उसके ्रञ्रसार दोनो करे । जहांतक वने वहातक बह्मचयै के वीः 
को व्यथै न जनि द क्योकि उस वीय का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह श्रपूयै उत्तम सन्ताः 
होता हे 1 जव वीय का गर्भाशय मे णिरने का समय दो उस समय खी पुरुष दोनो स्थिर श्रौर नासिक 
के खामने नासिका, नेच के सामने नेच अर्थात्‌ सृध्रा शरीर श्यौर अत्यन्त प्रसन्नाचित्त रटे, डिगें नदी 
पुरुष अपने शरीर को दील छोड़ श्रौर समी वीय्यप्राकि समय अपान वायु को ऊपर खीचे । योनि # 
ऊपर सकोच कर वीयं क! ऊपर आकर्पण्‌ कर के गभाशय मे स्थिति करे ॐ । पश्चात्‌ दोनों शट 
जल से स्नान करे । गर्भस्थति होने का परिज्ञान विदुषी स्वीको तो उसी समय होजाता दै पर्‌ 
इसका निश्चय एक मासं के पश्चात्‌ रजस्वला न दोने पर खव को दो जाता है । सौठ, केसर, श्रसगन्ध 
सफेद इलायची श्नौर खालममिश्र डाल गम कर रक्खा हच्रा जो ठरडा दूध है उसको यथारुचि दोन 
पी के लग अलग अपनी २ शय्या मे शयन करे । यदी विधि जव २गमोधान करिया करर तव २ करना उचितं 
ह जव मदीने भर मे रजस्वला न होने से ग्भीस्थति का निश्चय होजाय तव से एक वर्ष पय्यैन्त सतर 
पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये । क्योकि पेखा दने से सन्तान उत्तम श्रौर पुनः दूखरा सन्ता 
भी वैता ही होता हे । अन्यथा वीर्यं व्यथै जाता देनो की श्नायु घर जाती श्रौरः श्रनेक प्रकार के रो 
होते है परन्तु ऊपर से भापणादि प्रेमयुक्त व्यवहार श्रवश्य रखना चाद्दिये 1 पुरुष चीय्यै की स्थि 
शरोर स्न गसं की रन्ता रौर भोजन चादन इस धकार का करे कि जिससे पुरुष का वीय्यै स्वप्न मे भ 
. नष्टन हो श्नौर गस तें वालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावरय, पुष्टि, वल, पयक्रमयुक्त दाकर दशवे मही 
मने जन्म देवे 1 विशेष उखकी रक्ला चये महीने से मोर अ्रतिविशेष श्राट्वे मर्दीनि से श्रागे करनी घा 

~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~] ~~~ 

[ 


~ ~~~ > ~~ 
ऋ यद वात रदस्य की है इखिये इतने दी से समग्र बतं समू केना चादिये विशेष क्लिखना उतित नर+ 


वतु्थस्तमुखालः द 

~ 
| हये ! कमी गर्भवती सखी रेचक, रुक्त, मादकद्रव्य, बुद्धि छोर वलनाशक पदाथ के भोजनादि -का 


स्वन न करे किन्तु घी, दुध, उत्तम चावल, गेह, भूग, उदे आदि अन्न पान श्नोर देश काल का भी सवेन 


` युक्तिपूर्वक करे । गभे मे दौ स्कार एक चौथे महैलि मे पुखवन ओर दख आवे महीने मे सीमन्ते- 


शयन विधि के अनुकूल करे । जव सन्तान कां जन्म हो तव खी चौर लङ्के के शरीर की रक्ता बहुत 
सावधानी से वरे अथत्‌ थरटीपाक श्रथवा सौभाग्य शरुटीपाक श्रथम ही बनवा रक्से उस .समय 
सगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि किञ्चित्‌ उष्ण रहा हो उसी ले सी स्नान करे शौर बालक को भी 
स्नान करावि । तत्पश्चात्‌ नाड़ेदन वालक की नामि के जङ्‌ में एक कोमल सूत स वाध चार धंगल 


¦ छोड ॐ ऊपर से काट डले 1 उसको देखा वधि कि जिससे शरीर से रथिरः का एक विन्दु भी न जाने 
` पावे । पश्चात्‌ उस स्थान के! शुद्ध करके उखके द्र के भीतर खुगन्धादियुक्त घृतादि का दोम करे । 


तत्पश्चात्‌ खन्तान के कान मे पिता “वेदोखीति" अ्रथौत्‌ तिया नाम वेद्‌ है खुनाकर धी ओर सहत 
को ल्के सेने की शलाका से जीभ पर “चदम्‌ त्तर लिखकर मधु शरोर घत को उसी शलाका से 
चरवावे । पञ्चात्‌ उसकी मातः को देदेवे। जे दु पीना चह तो उसकी माता पिल, जो उसकी माता के 
दुध न हा तो किसी स्वी की परीच्ता करके उसका दध पिलवि । पश्चात्‌ दूसरी शद्ध कोठरीचा कमरे मे कि 
जटां का वायु शुद्ध हो उसमें खुगन्धित घी का होम ध्रातः रौर सायंकाल किया करे श्रौर उसीमं प्रसूता 
स्त्री तथा वालक को सक्ते । चुः दिन तक माता का दूध पिये रीर स्जी भी श्चपने शरीर की पुटि के 
श्म श्रनेक प्रकार कै उत्तम भोजन करे नौर योनिसंकोचादि भी करे 1 छठे दिन स्वी वाष्टर निकले 
श्योर सन्तान के दूध पीने के लिये कई धायी रके । उसको खान पान अच्छा करावे । वह खन्तान 
वो दूध पिलाया करे श्रौर पालन भी करे परन्तु उसकी माता ल्के पर पूरीद्ठि रक्ले किसी भकार 
का युचि व्यवहार उसके पालनमे नदो । स्वी दूध वन्द्‌ करने के अथै स्वन के अ्रभाग पर रेल 
लेप करे कि जिस दूध खवित न हो । उसी प्रकार का खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्ते । 
पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार ^ संस्कारविधि'' कौ रीति सष यथाकालं करता जाय । जव स्री किर 
रजखल! हो तव शुद्ध होने के पश्चात्‌ उशी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्या्खदारनिरत; सदा । ब्रह्मचार्येव, भवति यत्र तत्राश्रमे चसन्‌ ॥ 
मनु° [ ३। ५०] 
जो यपनी दी स्त्री से प्रसन्न शरोर ऋतुगामी होता है बड गृहस्थ भी बह्यचासै के सदश है ॥ 
¢ मभ [+ भ (५ ॐ # भर, 
सन्त॒शे मायया मत्तो म्र मायां तथैव च। यस्मिनेव छते नियं कल्याणं तत्र धवम्‌ ॥ १॥ 
यदि हि सी न रोचेत ुमंसन प्रमोदयेत्‌ । अभ्रमोदालपुनः पुंसः प्रननं न प्रवरच ॥ २॥ 
सयां तु रोचमानायां सवं तद्रचते छलम्‌ । तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३॥ 
ममु° [ ३। ६०-६२ ]. 
„ निखलं भाव्यो स भत्तौ श्रौर पति स पली श्रच्ये धकार प्रसन्न ग्दरवी टर उखी ऊलमें 
सव समभागय आर एम्वय निवास कस्ते द । जटां कलह दोता दे वद देव्य श्रय दारिदधिय सिथर 


[>:ष कतु [^ भ ® क . न (कषय ( 
टोतादै॥१॥ .जप्‌ स्तरा पति स प्रीति शरोर पति को प्रसन्न नटीं गनत द ऋ श्रणसनच्न दोने श 
काम उत्पच् नर दता ॥ २॥ जस स्री की प्रसन्नतार्मं सव्र दुन धद राता उसकी श्रध्रखलतय . 
सव अरप्रसत् रथात्‌ दु.खदेध्यक दजातष्टै॥२॥ = | 


1 


० सत्यार्थप्रकाशः 

४ & ^~ < पतिभिरदे (4 (> म्ीप्सुमि 
प्मिथ्ातृमिनताः वरस्तथा । एज्या भूषयितव्याश्च वहुकल्याणएमीप्सुभिः ॥ १॥ 
षत ष ज, भ [4 
त्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूव्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २॥ 
गचन्ति जामयो यत्र विनश्यल्याश॒ तङ्कलम्‌ । न शोचन्ति तु यत्रैता वद्धे तद्धि सवदा ॥ ३ ॥ ` 
५ ~ ~ नै, (न न्रे रत ^ 9 भ 
[स्माद ताः; सदा पूज्या भूपणच्दद्ना शन ; । भूतिकामेनैरर्निलं सत्कारेपृत्सवेषु च ॥ ४॥ 
मनु° [ ३। ५४-५७। ५& | 
. . पिता, भार, पति द्योर देवर इनके सत्कारपूर्वक भूपणादि से प्रसन्न स्क्खं, जिनको वटुत 
रल्याण की इच्छा दो वे पेसे करर 1 १॥ जिस घरमे खियो का सत्कार द्योता है उसमे वियायुक्त पुरुप 
तके देवसंज्ञा धरा के श्रानन्द्‌ से कीड़ा करते है श्रौर जिस घर मं खि का सत्कार नर्द होता वदां 
मव किया निष्फल दोजातीं दै ॥ २॥ जिस घरवा कलमे सखी लोग शोकातुर होकर दुःख पाती दै 
ह कुल शीघ्र नट रप्र दोज्छता है श्रौर जिस घर वा कुल मेँ खी लोग श्रानन्द्‌ से उत्साह श्रौर धस 
रता सख भरी इ र्ती हैः वद छल सवैदा वदता रता है ॥ ३ । इसलिे देश्चये कौ कामना करनेहारे 
मच्यो को योग्य है कि सत्कार शौर उत्सव के समर्यो म भूषण वख श्रौर भेजनादिं से सजया क। 
नेत्य प्रति सत्कार करर ॥ ४॥ यह वात सदा ध्यान मँ स्खनी चाहिये करि “पूजा” शब्द्‌ का अथे सत्कार 
परोर दिन'रात में जव २ प्रथम मिल वा पथक्‌. हो तव २ भ्रीतिपूर्वक “नमस्ते” एक दूसरे से कर ॥. 
सदा प्रह्या भाव्यं गृहकर्षु दकया । सुैस्कृतोपस्करया व्यये चागुक्कदस्तया ॥ [ मयु° ५। १५०] 
, स्थीको योग्यै किश्रतिप्रसच्नता से घर के कार्मा मे चतुराहैयुक्त सव पदार्थो के उत्तम 
तस्कर तथा घर की - द्धि रके श्रौर व्यय म श्त्यन्त उदार [ न | रै श्रथौत्‌ [ यथायोम्य खच करे 
नोर ] खव चीनं पवित्र श्नौर पाक इख प्रकार वनते जो श्रोयधिरूप होकर शरीर वा यात्मा रोग 
करो न श्रनि देये, जोजो व्यय हो उस का दिखाव यथावत्‌ र्खके पति शमादि को सुना दिया करे धर कै 
नकर चाकसें से यथायोग्य काम ल्ेवे घर के किसी काम को विगड्ने न देवे ॥ 
सियो रत्नान्यथो विद्या सद्यं शौचं सुभाषितम्‌ । विविधानि च शिस्पानि समादेयानि सवंत; ॥ 
मनु° [ २। २४० | 
। उत्तम खी, नाना प्रकार के रत्न, विया, सत्य, पविता, भ्रेष्ठभापण श्रौर नाना प्रकार की 
शिल्पविद्या श्रथौत्‌ कारीगसै सव देश तथा सव मदुर््यो से ग्रहण करे ॥ 
त्यै रयात्‌ भियं व्रूमाज श्रूयात्‌ सत्यमग्रियम्‌ । शरियं च नातं वरयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥ 
$ (= [> यो ् द, [> ५ ७ (= 
भद्र भद्रमत्‌ त्रूय्डद्रमच्यव्‌ वा वदत्‌ | ष्कव्रं ववाद्‌ च न कुयात्केनचित्सहं ॥ २॥ 
पि मतु° [ ४। १३८ । १३६ | 
सदा भिय क्तत्य दुश्तरे का हितकारक वोले श्रपरिय सत्य अथौत्‌ काणे को काणा न वोते, 
अनृ श्रोत्‌ रूढ दुसरे को भसन्न कने के अथै न वोते ॥ १॥ सदा भद्र अथीत्‌ सव के हितकारी 
वचन बोला करे श॒प्कयैर रथात्‌ विन! श्रपराध्र किसी के साथ विरोध वा विवाद्‌ न करे । जो २ दूसरे 
का टितकारक दो शमर बुर भी माने तथापि कदे विनानरदे॥ २॥ 


पुरुपा वहवो रान्‌ इतं प्रियवादिनः । अम्रियस्य त॒ पथ्यस्य वक्ना ओता च दुद्ेमः ॥ 
उद्योगपर्व -विदुरनीति° ॥ 


धतुरथसुलालः - ६१. 


करकदवकाककककककक करक कीं 


^^ ~~~ ^-^ करने १4 । 

हे ध्रतराष् } शख खसार प दृषठरे को निरन्तर प्रसश्न करने के लिये भिय बोलने वाले प्रशंसक 
लोग बहुत है परन्तु खुनने मेँ श्रभिय विदित हयो नर वह कल्या करनेवाला वचनं हो उसका कने 
ननोर सुननेवाला पुरुष दुर्लभ दै । क्योकि सत्पुरुषो को योग्य दै कि सुख कै सामने दुसरे का दोष कहना ` 
रौर श्रपना दोष खुनना परोक्त मे दूसरे के युश सद कहना । श्रोर दु की -यदी रीति, है कि सम्मुख 
मे गुण कहना शौर परोक्त मेँ दोषों का भकाश करना । जव तक मचुष्य दूसरे सरे श्वपने-दोष नहीं कंदतां 
तवतक मनुष्य दोर्पो से दयुटकर गणी नही हो सकता । कभी किसी की निन्दा न.करे जेसेः- । 

“गुरु दोषारापणमसूया" श्रोत्‌ “दोषेषु खणासोपणमप्यसूया" “गुखोषु गुःणारोपणं दोषेषु 
दोषारोपणं च स्त॒तिः" जो शणो में दोष दोपों मेँ खख लगाना वह निन्दा शरोर गुणे मे य॒ देषो मे दोर्षो- 
का कथन करना स्तुति कषाती है अथीत्‌ मिथ्याभाषण॒ का नाम निन्दा चोर सत्यभाषण का नाम स्वति है ॥ 

(५ [^ ६. ० & [| वैदिकान्‌ 
ुद्धिवद्धिकराण्याश्च धन्यानि च हितानि च | निरं .शास्राणयमे्ेत निगमांशवेव पेदिकान्‌ ॥१॥ 
यथा यथा हि पुरषः शासं समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विक्ञानं चास्यं रोचते ॥२॥ 

मदु [ ४। १६ । २० ] 

ज शीघ्र बुद्धि धन शोर हित की बृद्धि करनेदारे शास्त्र शोर वेद है उनको नित्य सुनें भोर 
खनावे ब्रह्मचय्यीश्रम में पदे शो उनको स्री पुखष नित्य विचारा श्चौर पद़ाया करर ॥ १ ॥ क्योकि जैसे २ 
भदप्य शास्र को यथावत्‌ जानता है बेस २ उस्र विद्या का चिक्ान वठृता जाता चौर उसी में रुचि 

वदृती र्ती है ॥ २॥ 
ऋषिय्ं देवयगं भूतयज्ञं च सर्वदा । सयं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
' मनु° [ ४।२१] 
नृयज्ञोऽतिथिषूजनम्‌ ॥ २? ॥ 
। मनु. [ २! ७० ] 
खाभ्यायेनाचयेदषीन्‌ दोमेदेवान्‌ यथाविधि । पितृन्‌ शद्ध मृन्नपूतानि वलिकर्मणा ॥ ३॥ 
| ॥ | मचु° (३।८१] 
ध वो यज्ञ बह्ञचय म लिख श्राये वे श्रथत्‌ एक वेदादि शासं का पढ़ना पदाना संष्योपाखम , 
सागभ्यास, र देवयज्ञ विद्वानों का सग सेवा पवित्रता दिव्य गुणो का धारण दातृत्व विया की 
उन्नति कश्ना ह ये दोनो यञ्च सायं धातः करने होते हैः ॥ 
„ छायंसायं गृहपतिं अग्निः गतःरंतः सौमनसस्य दाता ॥ १.॥ मातः प्ौतीदप॑तिनो 
आनः घाय सय सामनसतस्यं दाता ॥ २॥ अ० कां० १8 । श्रतु ७ । सं०३।४॥. . . 
तस्मद्हूरात्रस्य. संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌।।३॥ 

। आह्मणे [ पटर्विशत्र्मणे प्र ४। स ५] 

न तिष्ठति तु य; पूवा नोपासते यस्तु पथिमामू । सं शूद्रवदबदिष्कायः सर्वस्माद्‌ दविनकर्म॑णएः ॥४॥ 
वा । मलु° | २ । १०३ | 

जो खन्ध्या २ काल में दोम होता दै वड इत द्रव्य प्रावःकाल वकं बायुञ॒दि दास सुखकारी 


होतादहे॥ १ ॥ जो चण्नि मं प्रातः > कालम होम किया ज्ञाता ड -वदः २ हत द्रव्य खायद्वात ` 
[^> अ 
चातभाता 


दध्यापनं बहयज्ञ; पिवृयङञश तर्प्पणम्‌ । होमो दैवो विभौ 


ददः अत्थार्थभनानः 
वायु की शचि दवारा वल घुद्ि शौर ्रारोग्यकारक ोता षै ॥ २॥ श्सीलिये दिन शरोर राधि फे सन्धि 
भे चोत्‌ सूर्याक्य श्र भ्रस्त समय मेँ परमेश्वर का ध्यान श्रोर ्ग्निोच श्रवश्य करना चाटिये ॥३॥ 
मोर जोये दोनों काम सायं नौर धरातःकाल मे न करे उसको सञ्न लोग सव दिजो के कर्मसे 
घादर निकाल देवें छथोत्‌ उसे श्यद्रवत्‌ समरे ॥ ४ ॥ (पश्च) धिकाल सन्ध्या क्यो नदी करना ! 
( उच्तर). तीन समय मे सन्धि नदीं दोती प्रकाश श्रोर श्न्धकार की सन्धि भी सायं प्रातः दो दी बेला - 
मे होती है। जे इसफी न मानकर, मध्याहकाल में, तीसरी खन्ध्या मनि वद मध्ययाति मेँ भी सध्ये 
पासन पयो न करे जो मध्यराधनिमेंमी करना चदे तो प्रहर २ घड़ी २ पलरश्रौर क्षणुर्कीभी 
सन्धि होती है, उनमें भी खन्ध्योपासन किया करे । जो देखा भी करना चाहै तो दोदी नदीं सकता श्योर 
किसी श्वास्त्र का मध्याक्नसंध्या में प्रमाण मी नदीं इसलिये दोनो कालो मे संध्या ओर अग्निहो करना 
ससुचित हे, तीसरे काल मे नदी ! श्रोर जो तीन काल देते दै ये भूत, भविष्यत्‌ चौर वर्च॑मान के मेद्‌ 
से हैँ संध्योपासन के भद्‌ से नदी । तीसरा “पिचयक्ञ" श्रथौत्‌ जिस में देव जो विद्धान्‌, ऋषि ज पदृने 
पठृलि हारे, पितर जो माता पिता श्रादि बद्ध ज्ञानी श्चोर परम योशियों की सेवा -करनी । पितय्न के 
दो भेद्‌ हैः एक श्राद्ध शरोर दु खस तर्पण । भाद्ध अथौत्‌ “श्यत्‌” सत्य का नाम दै “्त्सत्यं द्‌घ्राति यया 
क्रियया सा-श्रद्धा धद्धया यत्‌ कियते तच्द्द्धम्‌' जिस शिया स सत्यका ग्रहणं किया जायु उसको 
द्धा भोर जो द्धासरे क्म किया जाय उसका नाम श्राद्ध है 1 श्मोर “द्यन्ति तपयन्ति येन पितन्‌ - 
तत्तर्षणम्‌"” जिस जिस कम स तप्त यथौत्‌ विद्यमान माता पितादि पितरं प्रसन्न दौ श्यार प्रसच्र क्रिये-- 
जार्ये उसका नाम तपण है, परम्तु यह जीवित के लिये हैः तको के लिये नदी ॥ ॐ 

, श्रो ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपलन्यस्तृप्यन्ताम्‌ । बरह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । 
अह्मादिदेवगणणस्तृप्यन्तापू ॥ 

, ˆ, इति देवतपेणम्‌ 

- भ"विद्धषरस्तो हि देवाः” यदह शतपथ ब्राह्मण का वचन दै--जो षिद्धान्‌ है उन्दी को दैव कहते 

है जो खज्गोपाङ्ग चार वेदं के जानने वाले दों उनका नाम ब्रह्मा चौर जो उनसर न्युन पदे हों उनका भी 
नाम देव अथात्‌ विद्धान्‌ दै । उनके सदश उनकी विदुषी स्ी बराह्मणी देवी श्चोर उनके तल्य पुच श्रौर 
शिष्य तथा' उनके सदृश् उनके गण अथात्‌ सेवक हो उनकी सेवा करना है उसका नाम श्राद्ध 
श्नोर तर्पण हे ॥ 


1 


अथपितपणम्‌ [ 


मो मरीच्यादय षयस्तुप्यन्ताम्‌ । सरीच्याधुषिपल्यस्तुप्यन्ताप्र । मरीच्यादयुषिसुतास्तृप्य 
न्तम्‌ । मरीच्यादयष्गिणास्तृप्यन्ताम्र ॥ 
इति षितपैणम्‌ 
जो ब्रह्मा क प्रपौ् मरीचिवत्‌ विद्धान्‌ द्यकर पढ़ावें ओर जो उनके सदश विदयायुक्त उनकी 
स्जियां कन्यां को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्रः श्नोर शिष्य तथा उनके समान उनके सवक दो 
उनका सेवन श्र सत्कार करना ऋपितपैणु दै । 


[ 3 अथ पितृतपणम्‌ | 
. शो सोमसद्‌; ितरसवृष्यन्तापर । अग्निप्वाखाः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । वर्हिषद; पितरसनप्यन्ताम्‌ । + 


॥॥ 


 सतथ॑सुसिः | ` . ४ 


~~~ ~ 


सोमपाः पितरसतृष्यन्ताम्‌ । हविशुनः पितरस्तृप्यन्ताय्‌ । चाज्यपाः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । [ सुका- 
{लिनः पितरस्षयन्दाम्‌ । ] यमादिभ्यो नसः यमोदीस्तप॑यामि । पित्रे खथा नमः पितरं ध 
-पितमहाय खधा भमः पितामहं त्यानि ।' [ प्रपितामहाय खधा नमः प्रपितामहं तपयामि । 
मत्रे धा नमो मातरं तर्पयामि । पितामहे खधा नमः पितामहं तप्यामि । [ भ्रपिताम् खधा 
नमः प्रपितामहीं तप्पेयामि । ] सपल्यै खा नषः खपरनीं तप्ययामि, । सम्बन्धिभ्यः खधा 
मृमः सम्बन्धिनस्ठपयामि । समगोत्ेभ्यः खधा नमः सगोत्रोस्प्पयामि ॥ ,. र 


< क ५ 
> 9 $ र ५ 


;;, , , इति. पिवत्प्पेणम्‌ ` - 
, “ भ्ये सेमे जगदीभ्वरे पदा्थविधायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा ` रौर प्रदाथविद्या 
म निपुख ददौ वे सोमखद्‌ । 'चैरगनेरवि्तो विद्या गृद्यीता ते, च्ग्निष्वात्ताः' जो ग्नि श्रंथौत्‌ विघ्दादि 
-पदार्थौ के जाननेवाले दं घे श्रग्निष्वाच । “ये वर्दिंषि उन्मे व्यवहारे सीदन्ति ते व्दिषदः” जो उत्तम 
वियाबृद्धियुकू व्यवदार मँ स्थित हयं वे वर्हिषद्‌ । “ये सतोममेश्चयैमोषधीरस वा पान्ति पिवम्ति चा, ते 
सोमपाः” जे पेश्वय्यं के रत्तक शौर महौषधि रस का.पान करने स रोगरहितः. शरोर अन्य के.पेश्वयै फे 
गक श्रोषधो को देके सेगना्शक द वे सोमपा। “ये दविदोतुमत्तुमर्ह अञ्जते भोजयम्ति वा ते दविजः 
ओ मादक श्रौर हिसाकारक द्रव्यो को छोड के भोजन करनेहारे हो वे दविज । “य आज्यं छतु पाप्तु 
षा योग्ये रक्लान्ति वा पिवन्ति त आज्यपाः" जो जानने के योग्य वस्तु के रक्तक श्चौर घृत दुग्धादि खाने 
-धोर पीने दो वे श्ाज्यपाः । “शोभनः कालो विते येषान्ते खुकालिनः? जिनका छच्चा धमै करने का 
सुखरूप समय षयो षे सुकालिन्‌ । ये द्रन्‌ यच्छन्ति निगृदूणएन्ति ते यमा ` न्यायाधीशः” जे -दुर्णो को 
द्रड योर थेष्ठा का पालन कस्नेदरे न्यायकारी हे वे यम } “यः पाति ख पिता जा सन्तार्नो का अत्न 
भोर सत्कार से 'रत्तक वा जनक दो वद्‌ पिता । “ पितुः पिता पितामह पितामदस्य ' तिता प्रपितामदः” 
जे परिता का पिता दौ पड पितामह श्रौर जो पितामह का पिता हो षह प्रपितामह “या मानयति सा 
भाता" जो घ्न रोर खत्कासो स सन्तानो, का मान्य करे वह मावा । भ्यां पितुर्माता स्रा पितामदी 
पितामदस्य माता प्रपितामही" जो पितां की माता हो वह पितामदी चोर पितामह ' कीं मावा हो वदं 
पितामही । अपनी सजा तथा भगिनी सम्बन्धी यर पक गो के तथाः अरन्यं कोई भद्रं पुखप वा वृद्ध 
द उन सयको त्यन्त भरदा सि उत्तम चन्न, चस््र, खुन्द्रं यान भादि देकर श्रच्े प्रकार जो ठ्न करनो 
अर्थात्‌ जिस २ कम से उनका श्रात्मा वप्त योर शसर स्वस्थ रदे उसं २ कम से प्रीतिपू्वक उनकी 
परेषा कुएनी चह धराद्ध यौर तपरः कटाता है ॥ छ 9 
। चौथा वेश्वदेघ--्रथौत्‌ जव भोजन सिदध दो ठव ओ ङं भोजनार्थ. वने उसमे से चा 
शवसान्न श्चोर क्षार षो ठोड्‌ के धूत मिष्य श्रत लेकर चूटदे से श्रग्नि मलग घर निम्नलियित 
मन्त्रो स ध्ाहुति श्रौर साग कररे | "1 
[७ [षि [घ्‌ [ ॥ि श) 
~ ~ वर्ववस्य सिद्धस्य सृदेऽना विधिपूवैकय्‌ । माभ्यः इुव्यदिवतभ्यो -वदयणो होमगन्वद्‌. ॥. 
३ | महु [३।८४ ] .. ` 
। जा ङ्प पाक्साला म नाजनाथ सिद्ध द्ये उसका दिव्य गुणो केष उसी ५ ~ 
किकिरा मर्क विपिपूर्वर होम नित्य करे-- < र ^ --- 2 


1 
६७ प्त्यार्थप्रकाशः 


^^“ ~~~ ^-^ 42 


रोम करने के मन्त्र 


श्रो ग्नये खाहय । सोमाय स्वाह्म । श्रग्नीपोमाभ्यां सादा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः खार । 
धन्वन्तरये स्वाहा । कु स्वादय । श्रलुमत्ये साह्य । प्रनापतर् सराहा । सद धावाप्रथिवीम्यं 
स्माह । सिवष्टकृते खहा ॥ 

; इमं प्रत्येक भर्त्र से एक २ वार श्राडुति प्रज्वलित श्चि मे छोड़ पश्धात्‌ थाली श्रथवा भूमि 

म पत्ता स्ख के पृथे दिशादि कमायुक्तार यथाक्रम न मन्नों से भाग सक्खेः- 
श्रो सानुगायेन्द्राय नमः । सातुगाय यमाय नमः । सादुगाय वरुणाय नमः । सानुगाय सोः 
माय ममः | मरद्भ्यो नमः । श्रदुम्यो नमः । वनस्पतिभ्यो ममः; । भिये नमः । मद्रकास्यै नमः। 
्ह्मपतये नमः । बास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्थो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्त . 
ऽ्चारिम्यो भूतेभ्यो नमः । सवारमभूतये.नमः ॥ 
इन भार्गो को.जो कोई श्चतिथि दहो तो उस्षको जिमां देवे श्रथवां अग्नि में छोड देवे । इस 
श्ननन्तर लवान्न अथीत्‌ दाल, भात, शाक, रोरी श्रादि लेकर छः भागं भूमि में धरे । इसमे प्रमाण- 
शनां च पतितानां च श्रषचां पाषरोगिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च शनकेनिवेपेट्धवि ॥ 
मनु° [ ३। ६२ | 
शस प्रकार “भवभ्यो नमः, पतित्तेभ्यो नमः, श्व पगुभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, यायसेभ्यो नम॑ः, 
्मिभ्यो नमः" धरकर पश्चात्‌ किसी दुःखी, बुभुन्तित प्रासी श्रथवा कुत्ते कोधे अदि को देवे । यहां नम 
शब्द्‌ का अथै -श्रन्न अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कवे ओर रमि अथौत्‌ चटी अदि को 
श्रन्न देना यद मचनुस्मति श्रादि की विधि दै । दवन करने का प्रयोजन यद है कि पकशालास्थ वायुका 
शद्ध होना शरीर जो श्रक्नात अदृष्ट जीर्वो की हत्या होती है उसका भरत्यु पकार कर देना ॥ 

. श्वं पाच्च अविथिसेवा--श्रतिथि उसको कते हैः कि जिसकी कोर तिथि निष्थित षद 
श्र्थात्‌ अकस्मात्‌. धाकः सत्योपरदेशक, सव के उपकाराथे सर्व॑ घूमने वालः पूरौविद्धान्‌, परमयोगी) 
सभ्यासी गस्य के यद्यं श्रावे तो उसको पथम पाद्य श्रै श्रोर श्राचमनीय तीन प्रकार काजल देक ` 
पश्चात्‌ शरासन पर सत्कारपूर्वक विटाल कर खान पान घ्रादि उत्तमोत्तम पदार्थो से सेवा श॒श्रूषा करकं 
उसे प्रसन्न करे 1 पश्चात्‌ सत्खङ्ग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदिं जिनसे धम, श्रथ, काम श्रौर मोषं 
क प्रापि रेवे-येसे णेस उपदेश का श्रवणु करे श्नौर अपना चल चलन भी उनके खकृपदेशानुलार 
स्क । समय पाके गृहस्थ श्रौर राजादि भी श्रतिथिषत्‌ सत्कार करने योग्य हैः परन्ठु-- 


पाषण्डिनो -विकभस्थान्‌ वैडारंघुत्तिकान्‌ शठान्‌ । हैतुकान्‌ वकवृत्तींध ध मात्रेणापि 0 | 

मन । 9 | २० ः 

( पापर्डी ) अरथोत्‌ वेदनिन्दकः, वैदबिरुद्ध श्रायरण करनेदा ( विकर्मस्थ ) जो घेदविर् 

कमै का क्तौ मिथ्याभाषरणादि युक्त जेस विडाला छप श्रौर सिथर रहकर ताकत! २ फपर ख मुषे 
शमादि भाणियो को मार श्रपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम धेडालवरत्तिक ( शट ) श्रथीत्‌ ही, 
दुराग्रदी, श्रभिमानी, श्राप जानें नदीं श्ररों का कहा मनं नदीं ( हैतुक ) कुतकीं व्यथं वकनेवाले जैसे 
कि आजकल के,.येदान्ती बकते है हम ब्रह भोर जगत्‌ मिथ्या दै वेदादि शास्र श्नीर ईश्वर भौ करिपवं 
ह इत्यादि गपोङ्ं शंक्नेवाके ( धकवृत्ति ) जैसे षकं पक पैर उठा ध्यानावरिथत के समानं होकर मर 

-----~~ ~~ 


घतर्थे्सुरलालः ६५ 


-[..----~--~---~-~-~-~~-^ ^^ ^~ 
मच्छ ॐ प्राण्‌ हरके अपना स्वाथ सिद्ध करता है वैसे ` ्राजकल के वैरागी नर खाकी रादि दी 
दुराग्रह वेदविसेधी है देखो का सत्कार वाणीमाज से भी न करना चाहिये । क्योकि इनका सतस्कार 
करसि ये वद्धि को पाकर सलार को ्रधरमयक्त करते दैः । श्राप तो अवनति के काम कस्ते ही 
` परन्तु साथ मे सेवक को भी अघिदयारूपी मदासागर मर डवो देते हैः । इन पांच मदाय का फल यद ह 
कि ब्रह्मयज के करने स वियः, लिक्ता, धर्म, सभ्यता शमादि भ गुणो की वद्धि । भरभिदोत्र से वायु, 
थि, जल फी णद्धि दौकर वृष्टि दवारा ससार को सुख प्राप्त होना अर्थात्‌ शद्ध वायु का भ्वाखास्यशं 
लान पान से श्रारोम्य, बुद्धि, वल, पराक्रम वद्‌ के धमै, श्रथ, काम श्रौर मोत्त का श्रयुष्ठान पूरा होना 
इसीलिये इसक्तो देवयज्ञ कहते है । पिदठयक्ञ से जव माता पिता थौर शास महात्मा की सेवा करेगा 
तब उसका कषान वदेग । उससे क्सत्याखत्य का निरय कर सत्य का ग्रहण ओर श्रसत्य का त्याम करणे 
सुखी रहेमा । दुखरा ृतश्चता रथात्‌ जेसी सेवा माता परिता श्रौर आचा ने सन्तान रोर शिरष्वो की 
की टै उसका वदला देना उचित दी है । चललिवेैश्वदेव का भी फल जो पूर्वं कट श्राय बही ह । जयतक 
उत्तम श्रतिथि जगत्‌ मं नीं दोते तवतक उन्नति भी नहीं होती उनके सब देशो म धूमने भोर सत्यो. 
पदेश करने सर पाखणएड की चृद्धि नदौ होती ओर क्ष्व गृहस्थो को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति 
ती सदती द श्रौर मदुष्यमात्र मँ पक दी धम स्थिर रहता है ! विना श्रतिथियों ॐ खन्देडनिचाचे नहीं 
दती सनदरेदनिनर्ति के विना प निश्चय भी नदीं होता । निश्चय के विना खुख कहां ! । 
बहे युं बुध्येत धमां चारुचिन्पयेत्‌ । कायकलेर्शोध तन्मुलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ 
मनु° [ ४। ६२] 
-रान्नि के यौये प्रहर श्रथवा चार धड़ रात से उडे आवश्यक काव करके धर्म शरोर श्रथ, 
शरीर के रोगो का निद्‌(न श्रौर परमात्मा का ध्यान करे कभी अधमे का ्राचरण॒ न करे कर्योकिः-- ` 
नाधमशररिति लोके सयः फलति गौखि । शनेैराव्त॑मानस्तु कर्ुमलानि कृन्तति ॥ 
मतु [ £ । १७२ | 
किया श्रा श्रधमे निष्फल कभी नदीं दोता परन्तु जिस समय श्रधर्म करता है उसी समय 
फल भी नदी दोता इसलिये श्रक्षनी लोग श्रधर्म से नदीं डरते तथापि निश्चय जनो कि वह्‌ अथमी- 
चस्य धार्‌ धरि व्दारे खुख के मूलो को काटता चला जाता है । इख कम से-- 
शरपणधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । तत; सपत्नाश्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
। मलु° [ ४। १७४] 
ल व मचष्य धर्म की मयौदा षोड ( जैसे तालाव के षध कोतोड जल चारो ननोर 
“भ्ल जता हे वेसे ) मिथ्याभाषसण्‌, कपर, पाखरड श्र्थात्‌ रक्ता करनेवाले वेदो का खय॒डन श्रौर विश्वस 
घातादि कर्मो से प्ये पदाथ को लेकर प्रथम वदता है, पश्चात्‌ धनादि देभ्वय से खान, पान, चर्ख, 
त यान, ५ मान, प्रत्तिष्डा को प्राक्च टोता द श्मन्याय स शश्र को भी आत्ता है पद्वाघु 
य जसे जड़ काटा हु दत्त न्ट दो जाता दै वैते अधमं नष्ट षट रो जाता दै ॥ 
पत्वयभवदृत्तपु शे चवसत्सदा । शिष्यां रिष्यादधर्मेण वाग्बाहृदरसयतः ॥ 
त मन्‌° [४। १७५ . 
जो [ विद्धान्‌ ] वेदोक्त स॑त्य धभ रथात्‌ पक्तपातरदित दोक सत्य फे प्रण श्रौ 


क प्रत्याय न्यायरूप वेदोक्त धमीदि 
ध स्प वेदोक्त धमीदि भां श्र्यात्‌ धम मे चलते पके मान्‌ कम ˆ 
षिषः ष कयाकरे॥ त्‌ ड 


"ददै त्वाय 
ऋचिकूपरोदिताचार्ययैमातलातियिसंभरितेः । वालवृद्रातरवचै ्ातिपम्बन्धिवान्धुवैः ॥ । 
मातापितृभ्यां यामीमिश्ात्रा पुत्रेण मायया । दुहि दासच{ख विवादं न समाचरेत्‌ ॥ ; 


मनु° | ¢ । १७६ । १८० | 
. (ऋत्विक्‌ ) यक्ष का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की शित्ताक 
. ( श्राचायै ) विद्या पढनेहासया ( माल ) मामा ( श्रतिधि) च्र्थात्‌ भिसकी-कोई चाने जाने 
निष्चित तिथि न हो ( संध्रित ) श्चपने च्रौधित ( याज्ञ) वालक ( चद्ध) बुड्ढा ( श्रातुर) प॑ 
` (वेय ) श्रायुयैदं का ज्ञाता (न्ञाति) स्वमोत्र चा स्ववशैस्थ ( सम्बन्धी ` श्वशुर च्रादि ( वानः 
मन्न ॥१.॥ (माता) माता ( पिता) पिता ( यामी) वहिन (भ्राता) भाई (भाया) खी (दुष्ट 
पुनी श्रौर सेवक लोगों सखे विवाद अथात्‌ विरूढ खड वयेड़ा कथरी न करे ॥ २॥ 


' ` छतर्पास्लिनधीयानः प्रतिग्रहरचिर्दिजः। चम्भस्यश्मप्लवेनैव सह तेनैष मजति ॥ मतु ० [४]! 


„` `" एक ( अतपाः ) बह्यचय्य सव्यभप्रणष्दिं तपरदित दसय ( अनवी्रानः ) धिना पदा 
. तीसंरा ( प्रतिग्र्रचेः ) अत्यन्त धर्मा दुसरे ख द्‌ए्न लेनेवाला यै तीना पत्थर कीनोकासे स 
मे तरे के स्मान पने दुष्ट कमोौँके साथ दी दुःखसागरमें इवते । वेतोद्धवते दीद 
दाताञ्चो को साथ इवा लेते हैः- “ 


त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्थार्जतं धनस्‌ । दातुभ॑यत्यनर्थाष प्रादातुर च ॥ मनु° [४।१६ 


५ जो-ध्म से घात्त दपए धन का उक्तं तीनों को देनादै वह दान दाता का नाश इसी जन्म + ॥ 
लेनेचाले का नाश -परजन्म म करतादहै॥ जोवेपे्तेोतोक्या दहः -- । ६ 


था प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । तथा निच्रज्जत)ऽस्तादज्ञो दातत्रतीच्छकेो.॥ 
म॒नु° [ ४ । १६४ | 
। जैसे पच्थर की नौका मे यैह के जल मे तरनेवालां इव जाता है वैस ज्ञानी दाता , 
रहता दोनो अथोगति श्र्थीत्‌ दुःख को प्रात्त होते है ॥ ४४ 


(१ पालण्डियों के खक्षण । ^ 


धर्मध्वसी. सदालश््रश्डानिको लोकदम्भकः । वैडालवरतिको जेयो हिखः सथोभिखन्धकः ॥॥ 
अधोटप््तिष्कतिकः स्वथेप्ाधनतसपरः । शगे सिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्वन; ॥ २। " 


परनु° | 9 । १६५ । १६६ | 

( कमैच्यी ) धम कुं भी नं करे परन्तु व के नप्म स लोगे को खे ( सदुः ) 
लोभं से युक्त ( छाश्चिकः ) कपटी ( लोकदस्भकः ) संस्तारी मचव्य के सामने अपनी वदा के ग 
माय करे ("षैः ) पासियों का.घातक अन्य सि वैरयुद्धि रखयेवाला ( सवाधिसम्धकः ) क्षव ' 
रोर वुरोसे भी मेल रके उसको वैडालवतिकः अ्रथौत्‌ विडाल्ञे के समान चूते श्चौर मौष् समी ॥! 
( अवोदष्टिः ) कीति के सिये नीचे दणि सकले ( नैष्कृतिकः ) ₹ष्य॑क किसी ने उस का पला भर 
राध-कियादो लो उसका वस्ला प्राण तक लने को तत्पर रहे ( स्वाथेसाथस० ) चाहैः फपट , 
विश्वासघात क्यों न दो अपना प्रयोजन साधने मे चतुर ( शठः ) चाह अपनी क्त टी क्थोन 
परन्तु दड कभी न छोड़ ( मिश्याविनीतः ) भट मूढ ऊपर से शीत संतोष श्रोर साधुता दिललवि 

) 


= न~~ = ~~ 

[क कक ठव ठ 8) वाननिगििणीषथषियिः ष: 
तः) वज्ञे के समान नीच स्मो एसे २ लक्तणों वाते पारडी होते है उनका विश्वाख.वा , 
भीन करर ॥ ४ 
यं शनैः सभ्चिमुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसदायायं सवभूतान्यपीडयेन्‌ '॥ १॥ ` 
तषु हि सहाया हाया ए पितरा माता च तिष्ठतः । य पुत्रदारं न ज्नातिधेमस्तिष्ठति केवलः ॥ २॥ 
एक्‌; प्रज॒ाधत्‌ जन्तुक एव प्रलीयते । एकानुथुर्छ्र उुकृतमक व च दब्कुत्रू ॥ ३॥ . 
पन० [ ४ । २६८-२४० -] 
एकः पापान इरत एत यङ्क महाजन. । साक्तरो वभ्रयुच्यन्त कचा दषस सप्यत 1४) 
[ महामारते उयोगप० प्रजगरप० ॥ अ० ३२] 
त्‌ शरीरघुसुज्य काष्ठलाष्ठसम सतिता । वेसा बान्धया पान्त धयस्तमद्ुगस्याते .॥५ ॥|- 
भन० [ ५ | २४१ | 

स्थी श्रौर पुरुष को चादिये कि जसे पुत्तिका श्र्थात्‌ दीमक चस्मीक अर्थात्‌ वामी को वनाती 
सव भूतो को पीडा न देकर परलोक श्र्थात्‌ परजन्म के खुखाथे धीरे २ धमे का सयय करे ॥१॥ 
; परल्लोकमे न माता नप्यितानपुत्रन स्री न ज्ञाति खाय कर सकते दै किन्तु पक धमदी 
क दता दैः ॥ २॥ देष्लिये छरकेला दी जीव जग्म ओर मरण को प्राप्त ह्येता, एक दी धर्म का फल 
ख श्योर धमै काजोदुःखरूप फल उसको भोगता दै ॥२॥ यह भी समकर लो कि कुट्म्कं , 
[रप पाप करके पदाथ लाता है ओर महाजन अ्थौत्‌ सव कुङुम्ब उसको भोगता दै भोगनेवाले 
मी. नदी होते किन्तु अधमे काकत्तौ दी दाधका भागी होता ॥८॥ जव कोः किसीका 
धी मरः जाता हे उसको मद्टीके ठेते के समान भूमि में छोडकर पीट दे वन्धुवभ विमुख द्यकर.- 
नाति है कोद उसके साथ जानेवाला नदीं हेता किन्तु एक धस दी उसका सङ्गी दोतादहै॥ ५॥ 


तरमाद्धमं सहायाय निल्यं सशिलुयाच्छनेः । धर्म्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌. ॥ १ ॥ ` 
धमे्रपानं पुरुपं तपसा हतकिखिपमू्‌ । परलोकं नयल्याश माखन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २,॥ ` 


, मनु° [ ¢ । २४२ । २४३ ]. 
, उक्ष टेतु से परलोक श्रथौत्‌ पस्जन्म मेँ सुख श्मौर जन्म के सदटाया्थं निलय धस क्रा सञ्चय 
२ करता जाय क्याकि धमं दी के सहाय स वड २ दुस्तर दुःखस्रागर को जीव तर सकता टै ॥१॥ 
¦ जो पुरुप धरम ही को प्रधान समभता जिसका धम के ्दष्ठान से कत्तव्य पाप दूर होतया उसको . 
एखरूप शरोर च्राकाश जिसका शरीस्वत्‌ है उस परलोक अर्थात्‌ परमदरशैनीय परमात्मा.को धर्म 
{घर प्राप्त कराता दे ॥ २॥ इसलियेः-- 


टक ब्दुदान्त्‌* क्रुराचाररसचसन्‌ । आहा दमदानाभ्यां जयेस्स्वगे तथाव्रतः ॥ १॥ 
वाच्यधां तयतः स्वं वादूमू्ला वागिनिःखताः । तान्तु मः सेनयेद्दाचं ख सर्वस्तेयङ्चरः॥२॥ 


५ 


-त्रचसद्घनत घायुरचाराद्ान्सत्ताः प्रजाः । अआचाराद्धनमसुय्यपाचारा हन्त्यलकणम्‌ ॥ ३॥ 


मनु° [ ४ । २४६ ! १५६ | 
सदा टद्कसि, कोमल खचाव, जितेन्द्रिय, ्टलक, न्त्र दुष्ट्चारी पुर्यो स परथच््‌ .^९ 


प्मामनका जीत घ्रार विदि दानति सुखको प्रात टो ॥ १॥ परन्तु यद भीष्यानर्म . 


६४ क्षत्यार्थपरकाशः 


[ण श 


स 4. 
कि जिस वाणी मे सब र्थं अर्यात्‌ च्यवहार निश्चित दोते ह वह वासी दी उनका मूढ श्रौ 
वाणी दी घे सव ग्यवदार सिद्ध दते है उस वाणी को जो चरता श्रथात्‌ मिध्यामायर॒ करता दै 
सब्र चोरी शादि पापो का कसनेवाज्ञा है ॥ २॥ इसलिये मिध्याभापणादिरूय रधम को छोड़ जो धं 
चार अथात्‌ अह्षच्य भ्तिन्द्ियता स्त पूरो रायु थर धमोचार चे उत्तम धजा तथा यक्तय धन को प्र 
होता है तथा जो धमौचार मे वत्तेकर इष्ट लकच्णों का नाश करता है उखके श्राचर्रु कोष 
किया करः ॥ स्योकिः- - 
दुराचायो हि पुरुषो लोके मवति निन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्यायुख च। 
। | मन॒०° [ ४ | १५७ ] 
ज दु्टचारी पुरुष दै चह संसार भँ सज्जनो के मध्य मेँ निन्दा को पात दुःखभागी 
निरस्तर व्याधियुक्त होकर श्ररपायु का भी भोगनेहारा होता है । इसलिये पेस्ला प्रयत्न करेः-- 
यद्यत्परवशं कम तत्तयत्नेन वजयेद्‌ । यदात्मवशं तु स्यात्तचस्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥ 
“ $ . © [1 ५ ९ क 
सं परवशं दुःखं सवेमात्मवशं सुखम्‌ । एतद्वियात्पमासेन लकणं सुखदुःखयोः ॥ २॥ 
। महु° [ ४। १४६ । १६० | 
जो २ पराधीन कमो उस २ का प्रयत्नसेित्यागश्चौर जो खाधीन क्म हो उस्र २। 
प्रपन के साथ सेवन करे ॥ १॥ क्योकि ज २ पराधीनता है वह > सव दुःख ओर जो २ स्वाधीनः 
है वह २ खब सुख यदी संतेप से खुख श्योर दुःख का लक्तण जानना चाद्ये ॥ २॥ परन्तु जो पक दूह 
के आशीन काम है वह २ आआधीनता सदी करना चादियेज्ञेखा कि स्त्री चौर पुरुप एक दूसरे! 
श्राघ्रीन न्यवहार । श्र्थात्‌ स्त्री पुरुष क! श्नर पुरुष स्री का परस्पर परियाचरण चयुक्रूल रहना यी 
चार वा विसेध कभी न करना पुख्ष की आज्ञाुक्रूल घर के काम स्थी श्चौर बादर के काम पृष 
श्राधीन रदना दुष्ट व्यसन में फसने से एक दू खरे को रोकना अथात्‌ यदी निश्चय जानना । जव जि 
होवे तव स्मी के साथ पुरुपः श्नौर पुरुष ॐे साथ स्त्री विक चुकी ्र्थात्‌ जो स्मी चौर पुरुष के षाः 
हाव; भाव, नखशिखा्रपयन्त जो कद दैः बह वीयौदि एक दृसरे के श्राधीन दोजातः है । स्त वा पुरष 
श्रता के विना कोर.भी व्यवहारः न करे । इन में वड़े प्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, परपु 
काम ह । इनको छोड़ के ध्रपने पति के साथ स्त श्रर स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहै । जो, 
शवरीस्थ दयो तो पुख्प लड़कों को पदावे तथा उशिक्तिता स्थी लड़कियों को पडावे नानाविध 
ह्नोर वक्तृत्व करके उनको षिद्धान्‌ करे । स्त्री का पूजनीय देव पति ओर पुरुप की पूजनीय श्र 
क्षर्कार करने योग्य देवी स्त्री है । जवतक गुरुकुल में रै तवतक्र माता पिता के समान 
को समै श्रोर श्रध्यापक श्चपने सन्तानो के समान शिष्यो को सम्म । पदनेहारे श्रध्यापकं 
इमध्यापिका कैसे दोने चािर्ये- 
आत्मज्ञानं समारम्मस्तितिक्षा धर्मनित्यता । मर्था नापकषैन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ ! 
` निषवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । अनास्विकः श्रदधान एतत्पणिडितलक्षएम्‌ ॥१ 
विद्र विजानाति चिरं णोति, विज्ञाय चायं मजते न कामात्‌ । 
नासम्पृष्टो द्युपयुड्के परार्थे, तस्ज्ानं प्रथमं पणिडितस्य ॥ २ ॥ 
नप्राप्यमभियाज्चन्ति नष्टं नेच्चन्ति श्रोचितुप्‌ । आपत्सु च न युद्यन्ति नराः परिडितदुदधयः॥ 


च+ == न न~ ~ 


+ ~~~ -- ~ ~. 
-~~~------------- 


~ „~~~. 


लुर्थससुल्लास ६९ 


~ ~~ = ~~~ 
~ ~ 
~+ ~ ~ ~ 


्रत्तवाक्‌ चित्रकथ उहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । आशु ग्रन्थस्य वक्रा च यः स परिडत उच्यते ॥५॥. 
शते प्राङुगं यस्य प्रता वेव श्रतादुगा । अरसंभिनायेमयाद; परिडताख्यां लभेत स॒ः.॥ ६ ॥ - 
ये सव महाभारत उयोगपव विदुरप्रजागर [ च्रध्याय ३२ ] के श्लोक है । ` -. 


चअरथै--जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ श्रारम्भं श्रोत्‌ जे निकम्मां आलसी कमी न रदे, सुल, 
दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति भँ हषं शोक कमी न करर, ध्म हीमे नित्य निशित रै 
जिसके मन'को उत्तम २ पदाथ श्र्थात्‌ विपय सम्बन्धी वस्तु श्राकषंण॒ नं कर सके वदी पण्डित कदाता 
ह ॥ १॥ सदा धर्मयुक्त कर्म का सेवन, अधर्मयुक्त' कामों का त्याग, ईश्वरः, वेद्‌, सत्याचारं की निन्दा 
न करनेदारा, ई्वर आदि में ्रत्यन्तं श्रद्धालु हयो यदी पणिडित का कचैव्याकचैव्य कमै दहै ॥२॥ जो 
कटिन विपय को भी शीघ्र जान सके, वहत कालपय्यैन्त शास्रं को पठे, खने रौर विचारे, जो 
कख जाने उसको परोपच्छार में पयुक्त करे, अपने स्वाथ के लिये कोड काम न करे, विना पूछे वा विना 
योग्य समय जनि दूसरे के अथ में सम्मति न दे वदी धथम प्रज्ञान पशिडत दोना चष्िये ॥ ३ ॥ ओ प्राति 
के श्रयोग्य की इच्छा कभीन करे नष हए पदाथ पर शोक न करे, श्रापत्कल मं मोह कों नाप्त 
श्र्थात्‌ व्याल न दो बदयी वुद्धिमान्‌ परिडत है ॥ ४ ॥ जिसकी वाणी सव वियार्रो ओर -पप्नात्तो के 
करने में श्रतिनिपुर, विष्ये, शास्ता के प्रकरणो कां वक्ता, यथयेोग्य तकं शरीर स्मतिमान्‌ म्रन्थों के 
यथार्थ श्रै का शीघ्र वक्ता हो वदी पण्डित कषाता है ॥ ५॥ जिसकी परज्ञा सुने हुए सत्य श्रध के यु- 
धूत श्रर जिलका थवर बुद्धि के श्रचुसारः दो ज कभी श्राय अर्थात्‌ भ्रष्ठ -धार्मिक ' पुरुपा की मयीदा 
क लद्न न करे वदी पण्डित सक्षा को धराप्र होवे ॥ ६ ॥ जहां फेस ेसे स्ी पुरव पठृनिवले होते हैँ वदां 
विया धर्म श्रौर उत्तमाचार की ब्रूदधि दोकर प्रतिदिन श्रानन्द्‌ हयः बदृता रहता है । पदे मे. श्रयोग्ये 
शरोर. मूखं के लत्तणः-- ४ 6 


शछ्श्रुतश्च सयननद्धो दरिद्र महामनाः । श्रयाथाऽ्कमणा प्रपसुभूढ इत्युच्यते वुधैः ॥ १ ॥ 

अनाहूत; प्रविशते दया वहू भाषत । श्रविश्वस्ते विधसिति मूढचेता नराधमः; ॥.-२ ॥. 
| यं श्लाकमभी महाभारत उदाम्‌ वटुरप्रनायरं | ध्याय ३२] के है 1, 
| य--जिसने काई शास्वन पठान सुना श्रौर श्रतीच.घमणडी दरिद्र होकर वदे २ अनोरथ 
। करनेदास विना कर्म से पदार्थौ. की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो उसी को वुद्धिमान्‌ लोग मदर कते 
। ह॥१॥ जा विना बुलाये सभाव कसी के घरमे प्रविष्ट हो (उच्च श्रासन पर वैटनाः. चदि, विना पू 
{ समा म वहुतसा वके, विश्वास के ययोग्य चस्तुं वा सयुप्य मं विश्वास करे वदी दी मदे श्रार सवं मचय 
1 मे नीच मनुप्य कटाता दे ॥ २ ॥ जहां पेस् पुरषं श्रध्यापक, उपदेशक, गुख श्रौर माननीय ' हीते ट वदां 
अविदया, श्रवम, श्रसभ्यता, कलह, पिसोध आर पट वद केदुःखदी वद्‌ जाता टैः । श्रव चियाश्िया 
तक्षसु.-- ¢ 
श्रालस्य्‌ सद्मा च चपलं गाष्टिख च । स्तव्धता चाभिमानित्वं तथाऽलयागिदमेवु च । 

एतं च सफ दषाः स्युः सदा विद्यायिनां मताः ॥ १॥ 


एसिनः कृता विधया डत वि्याधिनः सुखम्‌ । सुलाथी बा टजेद्धि्ं वार्य वा व्यनेरमुखम्‌ ॥ र 


(6 य मा विटुप्रनागर [ श्रध्याय ३६ ] क शलोक र । 


6 9 


७०. सत्यार्थप्रकाशः , # 


५, . श्रथै-( च्रलस्य ) श्रथात्‌ शरीर शरोर युद्धि मँ जडता, नशा, मोद किसी वस्तु में पसाव, 
चपलता शरोर इधर उधर की व्यथे कथा करना स्नना, पढते पद्ति सक जाना, ` अभिमानी, श्रत्यागी 
होना ये सातं दप विद्याधियो में दोते है ॥ १॥ जो पेते दै उनको विया कभी नदी श्राती ॥'सुख.भोगो 
की इच्छा कस्ते वाजे को विया कां ? श्रौर विचय! पठनेवाले को. सख करटा? .रयोकि विपरयसुखार्ं 
विया को श्रौर विचारा चिषयस्ुख को खोड दे ॥ २ ॥ पेते किये विना विद्या कमी नदी दो सकती श्रौ 
पसेको विदा रोती दैः-- ` 


, , सत्य्‌ रताना सतत दान्तानामष्वेरेतसाम्‌ । ब्रह्मचर्यं द्‌ ृद्राजन्‌ सवपापान्युपासेतम्‌ ॥ 


, ,, , जो सद्‌ा सत्याचार मं प्रवृत्त, जितेन्द्रिय चरर जिनका वीपे .श्रधःस्खलित' कभी नदो उ 
का ब्रह्यचयै सच्चा शरोर वे. दी विद्धान्‌ होते हैः ॥ १,॥ इसलिये यभ लच्तणयुक्त श्चभ्यापक शौर विष 
विये को होना चाददिये । श्रध्यापक.लोग रेखा यत्न किया कर जिसस विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सलः 
मानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता; सरशीलतादि यभशुणयुक्त शरीर श्म श्रात्मा का पूरी वल वदा 
करे समग्र वेदादि शास्यो में विद्धान्‌ दो सदा उनकी कुचे छुडने मे. श्रोर विद्या पाने मे चे्टाश्ि 
कर. । श्रौर विया लोग, सदा; जितेन्द्रियः शान्त, पठ्नदारो मे प्रम, विचारशील पर्थरिमी दोकर पेसा 
परुपा्थं क्रे जिससे परे विद्या, पृण रायु, परिपुणं श्वय शरोर पुरुपाथं करना आजाय इत्यादि त्राह 
चरौ के काम दे | त्तातरियों का कम्प्र राजधमे में करेगे । [ वेश्यो के कम॑ बह्मचयादि स येदादि विद्या 
पह [ चिवाह करक | देशो कौ भाषा, नाना प्रकार के व्यापारः की रीति, उनक भाव जानना, वेचन, 
खरादन।, दीषद्धीपान्तर मरं जाना आना, लाभाथं काम. का श्रारम्भ करना, पशुपालन ओर खतीकी 
उन्नति चतुराई खे करनी कानी धन,का बढाना, विद्या ओर ध कौ उन्नति मे व्यय करना, सव्यव 
निष्कपरी दोकर सत्यता से स्‌ व्यवहारः करना, सव वस्तुओं की रक्ता फेसी करनी जिससे कोटि # 
न होने पावे । शूदर सव सवाच्नो मेँ चतुर, पाकाविद्या मे निपुण, अतिप्रेम सर दिजो की सवा' चौर उन्ही 
से. अपनी उपजीविका करे शरोर द्विज लोग इसफे खान, पान, वख, स्थान, विवष्दादि मे जा कुन्थ 
हो सव कं देवे 1 ्रथवा मासिक कर देवें । चाये वणो को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, 
दुःख, हानि, ` लम मे एेकमत्य रहकर राज्य शरोर प्रजा की उच्चति में तन, मन, धन का व्यय क्ख 
ग्हना.। सखी श्नर'परष का वियोग कमी न होना चाहिये क्योकि- 
पान दजनससगः; पत्या च वव्रहाञ्टनप्र्‌ । स्वप्ननन्यगहवासश्च नारास्न्दूषणानन षट्‌ ॥ 

~ ~ । मनु° [.8 । १३ | 

,.". म्रद्य भांग शआ्रादि मादक द्रव्या का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, अकेली जदा त 
न्यर्थं .पासड श्रादि क दंशेन के मिस सर पफिरती रहना खोर पराये घर मे जाके शयन करना वा वास। 
ये.खुः सरीको दूपितं करन चाल दुर्गुण दे । प्रर ये पुख्षोाकेभीदहें पतिओरखीका वियम्‌ 
कार का दोता दै कदी कायो देशान्तर मे ज्ञाना श्रौर दसय खत्युसरे वियोग हाना इनमें से प्रथ 
का उपाय यदीद किदुर देशत मे या्ाथे जवतास्रीको भी साथ रक्खे इसका प्रयोजन यहद कि 
व्रहुव समय तक वियोग न रहना चाहिये ( भन्न ) स्री रीर पुरुष का वहु विवाह होने योग्य हेवा नदी! 
( उत्तरः ) युगपत्‌ न अथोत्‌ एक समय में नदी ( श्रन्च ) क्या समयान्तर मे अनेक विवाह दोन चां 
( उसखर ) दां जेसः-- 

सा च्‌दकत्तयानः स्यद्ूगतप्रलयगताप कवा. । पनभवन भव्रा सा पूनः सस्कारमहात्‌ ॥ 


४, 44 ~ +. 7 ‹ . मु [९ । १७६1) 


~~ न (च 

६ 


चतुथैसमुद्यासः 


11 11 

1११, क, १, 8०, 


जिस खी वा पुरुष का पाणिप्रदणमा् सषस्कार इत्र हो ओर सेयोगः न इच्मा दो धर्थात्‌ 
्षतयानि खी शरोर श्रत्ततवी्य पुरुप दो उनका अन्य खरी वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये 
गन्तु व्रा्मण्‌ क्षिय श्रोर वैश्य वँ मं क्षतयोनि दी. तवीय पुरुष का पुनविवाद न दोना चाद्ये । 
धश्च ) पनर्विवाह मे क्या दोप है ? (उत्तर ) ( पिला) सखी पुरूष में परेम न्यूनं दोना "क्योकि जव 
हि तव परुष को खी श्रौर खी को पुरूप छोड़ कर दुसरे के साथ 'संम्बन्ध करले ( दुसरा) जव 
गरी वा परुष पति च खी के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तवः प्रथम -सख्री वा पूर्वै पतिके 
दार्थ को उड़ा लेजाना श्रौर उनके कुम्ब वालो का उनसे गडा करना ( तीसरा ) वहत स भद्रुकल 
¶ नाम वा चिद्ध भी न रह कर उसके पदाथ चिन भिन्न होजाना ( चोधा ) "पतिवतत श्रोर खीवरत धमे 
र दोना इत्यादि दोर्पो के श्रथ द्विजे मे पनर्विवाह वा अनेक विवाहं कभी न दोना चाहिये । (प्रश्नः) 
व ्वशच्छैदन दा जाय तव भी उसका कुल नष्ट टोजायगा श्रौर खी पुर व्यभिचारादिं कम करके ग्भ 
[तनादि चहुत दुग क्म करगे इसलिये पुनविवाह दोना अच्छा है ( उत्तर ) नदीं २ क्योकि ज खी 
रप ब्रह्मचर्य मे स्थित रहना चाद तो कोई भी उपद्रव न होगा'ओर जो कुल की परस्परा'रखमे फे 
चि किसी श्रपने खजाति का लडका गाद्‌ ल लगे उस क्ल चलेगा श्रौर व्यभिचार.भीन हामा 
र जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग कर क सन्तानोत्प्ति करले ( प्रश्न.) पुनर्विवाह ओर नियोग 
प्या भेद्‌ है १ ( उत्तर) ( पिला ) जैस विवाह कस्न मे कन्या अपने .पिता का घर छोड़ पति के 
र को प्राप्त होती है श्रौर पिता सर विशेष सम्बन्य नही र्टता ओरौर विधवा खी उसी विवाहित पति 
¡धरम रहती दै । ( दूसरा ) उसी विवाहिता स्री के लङके उस विवाहित पत्ति के दायभामी दते 
1 श्रौर विधवा स्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोचरं होता न उसका खत्व 
न लड़के पर रहता किन्तु वे सतपति के एव्र वजते, उसी का गोत्र र्टता श्रौर उसी के पदार्थौ के 
यभामी होकर उसी घरमे रहते ह| ( तीस ) विवाहित खी पुरुष को परस्पर सवा श्रौरः पालन 
रना अवध्य द श्रार नियुक्त खी परप काकु भी सन्वन्ध नदी रहता । ( चौथा ) विवादित खी 
हप का सम्बन्ध मरणपयन्त रहता श्र ' नियुक्क स्री पुरुप कां काय के पश्चात्‌ छूट जाता दै । 
पचा ) विवाहित स्री पुरुप मपल म गृह के कार्यो कौ सिद्धि करने में यल्ले किया कस्ते श्रौर 
युक्त खी पुरुप अपने २ घर के काम क्रिया करते हें ( प्रश्च) विवाद शरोर नियोग के नियम पकसे 
वा प्रथष््‌ २? ( उत्तर ) कड थोडासा भद्‌ हं जितने पूयं कद श्य श्रोर यह कि विवाहित खी प्रुष 
क पतिश्रोरपक दी स्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न करः सक्ते दै मौर नियुक्त खी पुरुप दौ वा 
र सि भ्रधिक सन्तानेोत्पत्ति नही कर सक्ते श्रथात्‌ जैसा कुमार कमारी द का विवाह दोता हैः वेतस 
सकफो स्री चा पुरुप मर जाता है उन्दी का नियाग होता देः कुमार कुमारी का नदी । जेस विवाहित 
7 पुरुप सदा सङ्ग म रहते है चस नियुक्त खी पुरूष का व्यवहार नहीं किन्तु चिना कतुद्‌!न के समय 
कत्रनदहाजो खी श्रपने लियि नियोग करे तो जव दूस गभर्टे उसी दिनस्र सरी पुख्य का सम्ब 
ग चट जाय । घ्र जो पुरुप अपने लिये करेतो भी दुसरे ग्रहने से सम्बन्ध शूट जाय । परन्दु 
दी नियुक खी दो तीन वपे पर्यन्त उन लड़को का पालन करके नियुक्त पुरुप को दे देवे । फेस प्क 


धवा खा दा समपय तेयु शार दा २ य्मन्य चार नियुक्त एरपो के लिय सन्तान कर खकतीं श्र पकः 
।तरनाफ परुष भी दा सपने हिय श्चौर दो २ छस्य २ चार विधवाच्रा कलिय ० उत्पन्न कर सकत! 
पस्त मिलकर दश > सन्तानात्पत्ति की श्रा्लावेदमदै॥ ~ 


ष्मा लन्द्‌ माद्वः सुपुत्रा सुभगां ए । दशास्यां पुत्रानाधेदि पतिमेकादशं षि 
ऋ० ॥ म० १० | घ्रू° ८१.1० ४५. 
[1 
न्क 


-५२ --क्त्यार्थधरकाशः 

हे ( मीद्व, इन्द्र ) वीय सिचने मे समथ पेश्ययैयुक्त पुरुप तु शस व्रिवाहित सी वा विधव 
खियो कों शरष्ठयुज रौर सौभाग्ययुक्त कर विवाहित दी मं दश पुत्र उत्पन्न करः श्रौर ग्यारदवी शं 
^क मान । देखी! तू भी विवाहित पुरुप वा नियुरू पुरूपं से दश सन्तान उत्पन्न कर श्रौर ग्या 
पति को समर । इस वेद की श्राश्ना त ब्राह्मण त्षन्रिय श्रौर वैश्यव्ण॑स्थ स्री श्यौर पुरुष दश द 
सन्तान से श्रधिक उत्पन्न न करर । क्योकि श्रधिक करने से सन्तान निर्वल, निर्वुद्धि, श्चद्पायु ह 
है शरोर खी-तथा पुस्प भी निर्बल, ्रट्पायु श्चौर रोमी होकर चद्धाचस्था में वहुतसे दुःख पाते 
, ( प्रश्न ) यद नियोग की वात व्यभिचार के समान दीखती हैः ( उत्तर ) जेस धिना विवादितो काव्या 
-चार होता है वैसे विना नियुक्ता का व्यभिचार कदाता है । इससे यद सिद्ध डु कि ज्ेसा नियम 
(विवाह होने पर उ्याभेचार नदी कटाता तो नियमपूर्ैक नियोग होने स व्याभिचार न कटावेगा । जसः 
-दुसेर की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शासख्राक्त विपिपूवैक विवाह देने पर समागम भर्या 
; चार वा; पापं लज्जा नदी होती वैसे टी वेदशाख्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चष्ट 
; ( प्रश्च ).है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदश कमै दीखता है ( उत्तर) नदी, क्योकि वेश्या . 


समागम मे किसी निश्चित पुरूष वा कोद नियम नदी है श्रौर नियोग मे विवाद के समान नियम ट 
-जेसे दुसरे का लडकी देने दूसरे के साथ समागम करने मे विवाहपूरवैक लज्जा नदी होती वैसे ह 


.नियोग मे भी न दोनी चाद्ये । क्या जो व्यभिचारी पुरुप वा खी होति है वे विवाह होने पर भी कुक 
से वचते है १ (रश्च) हम को नियोग की वात मे पाप मालूस पड़ता है ( उत्तर) जो नियोग कौ वात 
-मे पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यो नदीं मानते ? पापतो नियोग के रोकने में है क्योकि दै्वरके 
.खष्टिकमाचुकरूल खी पुरूष का खाभाविक व्यवहार रुक दी नही सकता, सिवाय वैराग्यवान्‌ पूरोचिद्ा 
-योणियो के १ क्या गर्भपातनरूप श्रुणएहत्या श्रौर घिववा स्री ओर सतकस्ी पुरषो के महासन्ता 
फो पाप नदी गिनत्ते हो क्योकि जवतक वे युवावस्था मे हेः मन में सन्तानोत्पत्ति श्रौर विषय की चाहा 
.होनेवाललो क किसी सज्यव्यवहार वा जातिन्यवहार से रुकावट होने से गुत्त २ कुकमे बुरी चालपे 
होते रहते है इख व्यभिचार शरोर कुकमै के रोकने का एक यदी श्रष्ट उपाय दहै कि जो जितेन्द्रिय र्ट 
.स्तद वे विवाह वा नियोग भी न करे तो ठीक है। परन्तु जो देस नही है उनका विवाह श्रौर ्रापत्कातं 
मे नियोग वश्य होना चाहिये इससे व्यभिचार का न्युन होना प्रम से उत्तम सन्तान होकर मवु 
की बृद्धि दोना सम्भव है श्रौर गभैहत्या सर्वथा चट जाती है । नीच पुरुषो से उत्तम खी श्नौर वेष्यादि 
-नीच सखिः से उत्तम पुरूषो का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल मे कलक, वंश का उच्चद्‌, सी 
पुरूषो को सन्ताप श्रौर गभैहत्यादि ककम विवाह श्रौर नियोग से निदत्त होते दै इसलिये नियोग करना 
प्चादिये (प्रश्न) नियोग में क्या २ वात दोनी चाद्ये ? ( उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ६ 
प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाद मे भद्र पुरूपं की अद्धमति अर कन्या वर की प्रसन्नता होती 
हे वैसे नियोग मे भी श्रथोत्‌ जव स्री पुरूष का नियोग दोना! हो तव श्रपने कुटुम्ब में पुरुष सियो फ 
प्तामने [ प्रकट कर कि ] दम दोनों नियोग स^ तानात्पात्ति के लिये करते है । जव नियोग का नियम 
धुरा होमा तव हम संयोग न करेगे 1 जो न्यथा करे तो पापी चनौर जाति वा राज्य के द्रडनीय | 
मने २ मे एकवार गभौधान का काम करेगे, गभ रटे पश्चात्‌ एक वर्षं पर्यन्त पृथक्‌ रहेगे । (भश्च) 
नियोग श्चपने वर मं होना चहिये वां श्न्य वो के सथ भी १ ( उत्तर ) श्रपने वी मँ वा अपने से 
उत्तम्‌ वरस्थ पुरुष के साथ श्रथौत्‌ वेश्या स्त्री वेश्य, क्षत्रिय श्रोर व्राह्मण के साथ, च्तत्रिया कतरय 
श्नोर ब्राह्मण के साथ, बाह्यसी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है । इसका तात्पय्यै, यद ह, कि 
स्लम व! उत्तम व्य का चादिये श्रपने से नीचे के वरौ का नदी । स्ी श्नौरः पुरुष की ष्टि का यर 


| 


शतुर्थसंमुरलासः ७ 

7 ---7 


व 
7 प्रयोजन षे करि धर्म स श्र्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना ( प्रद्च ) 
छ पुद्प को नियोग करने की क्या ्रावश्यकता है क्योकि वह दूसरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) हमं 
(प्ज्िख श्रये है द्विजे मे खरी शीर पुरुष का एक ही वार विवाह दोना वेदादि शाखो मं लिखा दै, द्वितीयवारः 
सनदी । कुमार श्चौर कुमारी का टी विवाह देने मे न्याय रीर विधवा स्री के साथ कुमार पुरुष आर 
पु कुमारी स्री के साथ प्रृतस्नीक पुरुष के विवाद दने मे अन्याय अथात्‌ अधरम हे । जसे विधवा खी के 
ए साथ प्ररुप विवाह नही किया चाहता वैस्ते दी विवाहः धनौर स्त्री से समागम क्रिये इए पुरूष के साथ 
॥ गविवाह फसने की श्च्छा कुमारी भी न करेगी । जव विवाह क्रिये इए पुरुप को कोद कुमारी कन्या 
निवश्चौर विधवा स्मी का ग्रहण-कोई कुमार पर्प न करेगा तव पुरुप चचार स्वी कों नियोग करने की 
रै श्राव्यकता होगी । श्चोर यदी ध्म हैः कि जेसेके साथ वैसे दी का सम्वन्ध होना चाहिये ( प्रशन) 
मरपज्ेसे विवाद में वेदादि शासन का प्रमाण हैः वेसे नियोग मे परभण हे चा नही, ( उत्तर) इस विषयमे 
र यहुत परमार ड देखो श्रार खनोः- 
प इृसिदोपा ङु वस्तोररिविना कुह॑भिपितवं करतः पतुः । को बा शयुत्रा विधवेव देवरं 
^ मर्यं न योषा कृते सधस्थ आ ॥ ऋ० ॥ म॑० १० । छ० ४० । म॑० २॥ ष 
# ` उदीप्यं ना्यभिजीवलछोकं गतासुमेतयप॑ शेष एहि । दराश्रामस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पद्युननिष्व- 
१ मरमिसंव॑भूथ ॥ ० ॥ मं १०। घ्‌ श्त । मद ॥ . ,, | 
8 हे ( रभ्विना ) स्वरी पुरूपो ! जेसे (देवरे विधवेव ) देवर को विधां च्चौर -( योषा भर्यन्न ) 
१५ विवाहिता स्मी अपने पति को ( सधस्थे) समान स्थान शय्या मे एकञ्न होकर सन्तानोत्पत्ति को 
, (श्चा, रखते ) सव प्रकार से उत्पन्न करती हे वेस तुम दोनो स्वी परूप ( कुटखिदोपा ) कां सत्रि 
†६ मोर ( कुद बस्तः ) कहां दिन म वसे थ ? ( कुदाभिपित्वम्‌ ) कदा पदार्थो की प्राप्ति (करतः) की ? 
४ श्मोर ( कदापतुः ) किस लमय कटां वास करते थे १ (को वां शयुत्रा ) वम्दास शयनस्थान कहां है ? 
तथा फोन वा किस देश के रहनेवाले दो ? इससे यद सिद्ध हुश्या कि देश विदेश में स्न्ी प्रुष सङ्ग 
रदे । श्रौर विवाहित पति के समान नियुक्त पति को रहण करके विधवा स्वी भी सन्तानोत्पात्त कर 
१ जवे (पर्न) यदि किसी का छोयाभाष्दीन हो तो विववा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) 
¢ देवर के साय परन्तु देवर शब्द का श्रथ जैसा चम सममत हा वसा नदी देखो निरुक्त पं-- - 


देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० अ० ३ । स” १५ ॥ 


देवर उसको कते दैः कि जो व्रिधवा का ट्खसा पति द्योता है चदि छोटा भाई वा वड़ा आई 
भथा श्रपने वणे चा सपन स उत्तम वरो वाला हो जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर दै ॥ 


ह ( नारी) विधवे तू ( पतं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की राशा छोड के (शेपे) वाकी 
{दख घ ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते दए दूसरे पति को ( उपैहि ) प्राप्त हो श्रौर ( उवी) इस 
(1 वात का विचारे श्रार निश्चय रख जो ( इस्तप्रामस्य दिपिपोः) तभ घिधवा के पुनः पाशिग्र्ण 
करनेवाले नियुक्त पति कत क्तम्बन्ध केलियि नियोग होगातो ( दम्‌ ) यद ( जनित्वम्‌ ) जनः लशा 
बालकः उस! नियुक्त ( पत्युः ) पति कादोगा प्रीरजो तु श्पने ल्य नियोग करेगी ता यह सन्तान 
¢ ६ स्व ) तेर दोना । रल नि्धययुक्त ( श्चभि, सम्‌, वश्यय ) ह द्योर नियुद्त पुद्प भी दसी >५ 
नरप्लन कर ॥ । 


भ 
ह 
=-~ 


श्छ =, 
५ = र 


\8 
हि 
विः 
11 


१ 


[८3-~ प न्ट 


"७४ सत्यार्थपकाशः 

प्रदे वध्न्यपतिष्नी दै शिवा पशभ्य॑ः सुयमा; सुव्च#! । पजव॑ती वीरघ्दवकामा स्यं 
म॒म्नि गाहेपत्य सपय ॥ अथव ° ॥ क० १४५ । अरनु° २। म० १८॥ 


हे ( प्रपतिष्न्यदेधि ) पति श्रोर देवर फो दुःखनदेने वाली स्वी तू ( इट ) इख गृ 
( पशुभ्यः ) पष्य्रो के लिये ( शिवा ) कल्याण करनेहारी ( खयमाः ) यच्छे प्रकार धर्म नियमं ; 
( सुवचा; ) रूप शरोर सये शास्य विदयायुक्ग ( परजावती ) उत्तम पुत्र पावादि स सित ( वीरस्‌; ) 
चीर पुरा को जनने ( देचरकोामा ) देवर कीं कामना करने वाली ( स्योना) श्योर खुख देनेहासी पं 
देवर को ( एधि ) प्रात होके ( इमम्‌ ) इस ( गादपत्यम्‌ ) गृदस्थसम्बन्धी ( श्रागनिम्‌ ) श्रागिदोऽ 
( सपय ) सेवन किया कर ॥ 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु° [ & । && |] 


जो श्रक्षतयोनि स्ञी विधवा दो जाय तो पति का निज द्ोटा भाई भी उससे विवाह क 
94 क भे 


कता है ( प्रश्न) एक स्वी वा पुखप कितने नियोग करः सकते टै श्रोर विवादित नियुक्त पतियं 
नाम क्या दोता है ( उत्तर )-- 


सोमः प्रथमो गिंविदे गन्धर्वो विँविद्‌ उत्तरः । तृतीयो श्चग्निे परिस्तरीयस्ते मनष्यजा 
ऋ० ॥ म० १० | घ्रू० ८१ । म ५०॥ 

हे स्रि! जो (ते) तेरा ( प्रथमः) पिला विवाहित ( पतिः) पति तुभको ( विविदे)" 
हीता है उसका नाम ( सोमः ) खुकमारतादि गुणयुक्क दोने से सोम जो दुखा नियोग से (षिकि। 
प्राप्त होता वह ( गन्धर्वैः) पक स्वीसि संभोग करने सर गन्धव जो ( ततीय उत्तरः) दो के पश्र 
तीस पति दता है वह ( श्चग्निः ) श्नत्युष्णतायुक्त होने सर अ्रणग्निसेज्ञक रौर जो (ते) तेरे ( तरीव 
चौथ से लेके भ्यारहत तक नियोग सि पति होते हैँ वे ( मनुष्यजाः ) मनुष्य नाम से कहाते है । ५ 
( मां त्वमिन्द्र ) इस मन्त से ग्यारद्वे पुरुष तक खी नियोग कर सकती है वैसे पुरूप भी । 
स्त्री तक नियोग कर सकता है । ( शरश्च ) एकादश शब्द से दंश पु श्रौर ग्यारह पति को क्या 
गिनें १ ( उत्तर) जो पेखा श्रथ करोगे तो “विच्वेव देवरम्‌” “देवरः कस्मादु द्वितीयो वर उच्यत 


“श्देचृल्नि" रीर “गन्धर्वौ विषिद्‌ उत्तरः” इत्यादि वेदभरमाणो से विरुद्धार्थं दोगा । क्योकि ५ ' 
श्रथ स दूसरा भी पति प्राप्त नदीं दो सकता 1 


देवराद्ा सपिण्डाद्वा सिया सम्य ङ्‌ नियुक्रया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिचये ॥॥ 

9) भ अ [9३ (~ न्द प [क [> 
उयेष्टो यवीयसो भाय्या यवीयान्वाग्रजस्ियम्‌ । पतितो भवतो गत्वा नियुक्गावप्यनापदि ॥१ 
-च्रौरसः केत्रज्रैव ॥ ३॥ मनु° [ & । ५६ ।५८। १५६] 


इत्यादि मचुजी ने ्तिखा है कि ( सपिण्ड ) श्रथात्‌ पति की छः पीदि्यो में पतिका । 
चा वडा भाई अथवा सजातीय तथा अपने स उत्तम जातिस्थ परप से विधवास्नी का नियोग ० 
चाहिये । परन्तु जो वह्‌ खतस्वीक पुरुप रौर विधवा स्री खन्तानोत्यत्ति की इच्छा करती हो तो ११५ 
होना उचित है । श्रौर जव सन्तन का सवथा क्षय द्य तव नियोग दवे) जे आापत्काल् श्र्थात्‌ 
के होने की इच्छा न दोनेमें वड़ भाई कीखीसे दौरे काश्रौरद्धेटेकीखीसे वड्‌ भाई का 
होकर सन्तानोत्पत्ति दोजने पर भी पनः वे नियुक्त यापक में समागम कर तो पतित दौजये 
पक नियोग मे दुसरे पुज के ग रहने तक नियोग की ्रवधि है इखक्ते पश्चात्‌ समागम न करं । 


1 


~ ~~ ~~----------~----------~--~--~_ 


---------------~- ~ - ~~~ 


. षतुर्थससुक्षासः ७५ 


1 म ह - 

जो रोना के लिये नियोग हृश्रा दो तो चौथे गर्भं तक श्रथात्‌ पूर्वो रीति से दश सन्तान तकः हो सकते 
॥ 4, वेधयासक्ति (८ च है न्‌ क ॥ गिते ४, भै स्वी 

& । पश्चात्‌ विघयासक्ति णीनी जाती दै, इससे वे पतित गिने जाते हं । श्रार जा विवाहित स्वी पुख्ष 

भी दशवे गर्भं से श्रधिक समागम करे तो कामी च्रीर निन्दित हाते द अथात्‌ विवाद वा नियोग सन्तानो 

वी क श्रथ किये जाते दै पशुवत्‌ कामक्रीढ़ा के लिये नदी ( यश्च ) नियोग मरे पीछे दी दोता दैवा 
ए भ ^ [> 

पते पति के भी १ ( उत्तर ) जीति प्री होता है-- । 2 
प. धरन्यर्भिच्छख सुमगे पतिं मत्‌.॥ ऋ० ॥ मं० १०.। घ १०॥ ४.2 
0. ` जव पति खन्तानोत्पत्ति मे श्रसमर्थं दोघे तव श्रपनी स्त्री को आज्ञादेवे किदे सुभगे ! सौ 


पमाग्य की इच्या करनेदारी स्वी तु (मत्‌ ) सुभ से ( अन्यम्‌ ) दुसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर 
क्योकि श्रव यु से सन्तानोत्पत्ति न दो सकेगी । तव स्जी दृ्छरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे '1 
परन्तु उस विवादित महाशय पति की सेवा मे तत्पर र्टे वैसे दी स्त्री भी जव सेगादि दोषों से भ्रस्त 
ह होकर सन्तानोत्पतति सरं श्रलमथ हो तव अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी श्राप सन्तानात्यत्ति की 
फच्च सुभसे छोड के किसी दृखसी विवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जेसा किं 
पारढु राजा की स्वी कुन्ती रौर माद्री आदि ने किया श्योर जैसा व्याजी ने चिवाह्गदं ओर विचि 
= वीय के मरजाने पश्चात्‌ उन श्रपने माद्रयो की स्त्य से नियोग करके अभ्विका मे धृतराष्ट्‌ श्रोरः 


क क 


“-शम्वाल्लिका मे पाणड श्रोर दासी मे विदुर कौ उत्पात्ति की इत्यादि इतिदटास भी इस वात में प्रमाण है ॥ 
॥ रोपितो धर्ैकायायं प्रतीच्योऽ्टौ नरः समाः । विद्यायै षद्‌ यशो वा कामां वरीरतु वस्राच्‌ ॥ १॥ 
( वन्ष्यमेऽधिवेचया्दे दशमे षै यृतप्रना । एकादशे सरीजननी सदयस्तप्रियवादिनी ॥.२.॥ 

¶ मनु०° [& । ७६ । ८१] . `: 


॥ विवादित स्त्री जो विवाहित पत्ति धम के श्रथ परदेश गयादो तो श्राठ वषै, विदा श्रौर 
71कीत्तिकेल्ियि गयादहो तो चः श्रौर धनादि कामनाकेतिये गया हा तो तीन वर्प तक वाट देख कें 
रःपश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोःपत्ति करले, जव विवादित पति अवे तव नियुक्तं पति छूट जवि ॥ १॥ 
वेस दी पुद्पके लिये भी नियम हे कि वन्या हो"तो श्राखे ( विवाह से आठ वर्प तक स्वी को गन 
ररे ), सन्तान दोकर मरजावे तो दशर्वे, जव २ तव २कन्यादही होवे पुचन दों ते ग्यारह वषं तक 
पीक्नौर ज प्रिय वोलने वाली दो तो सद्यः उख स्त्री को छोड़ के दुखरी स्री से नियोग करके सन्तानो 
त्पत्ति कर लवे ॥ २॥ वेस दी जो पुरुप ्रत्यन्त दुःखदप्यक दो तो स्त्री को उचित है कि उखको छोड़ 
हविं दूसरे पुरुप सि नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवादित पति के दायमागी सन्तान करः लेवे । 
‹ इत्यादि प्रमा शरीर युकितियो से स्वयंवर विवाह श्रौर नियोग से पने २ कुल की उन्नति करे जैसा 
॥ ५ भ्रौरख'' श्रथौत्‌ विवादित पति स उत्पन्न दुध्या पुत्र पिता के पदार्थो का स्वामी होता है वैते दी 
^पषत्रज'' अर्थात्‌ नियोग स उत्प दण एत्र भी मृतपिता के दष्यमागी होते है 1 श्रव इस्त-पर स्वी 
पिः नौर परप को ध्यान रसना चादिये कि वीय श्रोर रज चो अमूल्य खम । जो कोई इख श्रमूल्य पदां 
का परस्प, वेष्या वा दु पुरूपं के सद्ग में लेते दे वे महामख दते टे ! क्योकि किसान वा माली मूर 
तेकर भी सपने खत वा वाटिका के विनः अन्यत्र वीज नदीं वोते । जोकि साधरास्ख वीज श्मौर मूख 
वदः क पेखा वत्तमान दै तो ज सर्वोचम मनुप्यश्तररद्प चृत के वीज को कुन मे खोता दे वद महामूख 
{९।श्हाता द कयि उसका फल उसको नदीं मिल्लता श्चौर “आत्मा वैँ जायते पुवः” यदह ब्ाद्धख॒ म्न्य 


रि! का पचन हे ॥ 


1 
[१ 


। 


७ सत्यार्थग्रकाशः 
[प 


श्ङ्गादस्गात्सम्भवपि हृदयादधिजायसे । त्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शत | 
नंरु०२।४॥ । 
दे पुर तु यङ्ग २ से उत्पन्न हृष्ट वीयै स्ते श्रौर हदय से उत्पन्न होता दै इसलिये त्‌ मेर श्र 
हे सुभ स पूवे मत मरे किन्तु सौ वषै तक जी । जिससे पेते २ महात्मा शरोर महाग्र्यो के शरीर उक 
होते हैः उसको वैश्य दुएतते्र मेँ वोना वा दुएटवीज श्रच्छे देच मे वुवाना मदापाप.का काम षै 
( प्रश्न ) विवाह क्यो करना ? ऋ्योंकि इससे खी परस्पर को वन्धनं में पड्के वहत सकोच करा श्रौ 
दुःख भोगना पड़ता हे इसलिये लजिसके साथ जिसकी भ्रति दौ तवतक वे मिले रै जव प्रीति 
जाय तो छोड़ देवे ( उत्तर ) यह पु पचचिर्योँ का व्यवहार दै मचप्यों का नदीं । जो मनुय मेश्िं 
का नियम न रहे तो सव गहाश्चम के ्रच्दे २ व्यवहार सव नष्ट थर दोजायं । कोई किसी कीक 
भी न करे रर महा व्याभेदार वकर सव रोगी निवल श्मौर अल्पायु दोकर शीघ्र २ मरजार्ये । ष 
किसीस्रभयवाज्ञ्जान करे | वृद्धावस्थाम कोड किसीकी स्वाभी नहीं करे ओर महाव्याभैवः 
वकर सव रोगी निवल अओरौर ्रस्पायु दोकर्कुला के कुल नष्ट दोजार्ये । कोद किसी के पदाथः 
खामी वा दायभागीभीनदो सके रौर न किसी का किसी पदाथ पर दीधकालपरयन्त खल्व 
इत्यादि दोषों के निवारणार्थं विवाह दी होना सर्वथा योग्य ह । ( प्रश्च ) जव एक घिवाह दोगा एक पत 
को पक खीश्रौर एक सखी को एक पुरुप रदेगा तव ची गर्भवती स्थिररोगिणी श्रथवा पुरुष दषिरेः 
हो श्रौर दोनों की युवावस्था दो, रहा न जाय, तो फिर क्या कर १ ( उत्तर ) इसका धत्युत्तर निवी 
विषयमे दे चुके हैः । श्रौर गभेवती स्मी स एक वपे समागम न करनेके समय में पुख्पसेि वादीः 
रोगी पुरुष की स्नीसिन रहा जायतो किसी से नियोग करके उसके लिये पुबोत्पात्ति करर, प 
वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करर । जातक दो वहांतक प्रास्त वस्तु की इच्छा, प्राप्तका ख 
ओर रत्तित की चृद्धि, वदे ए धन का व्यय देशोपकार करनेमे किया करर! सव धकार के श्रध 
पूर्वोक्त रीति से अपने २ वणीश्रम के व्यवहाये को अल्युत्साहपूरवैक धयत्न से तन, मन, श्न से सवै! 
परमा किया करे । अपने माता, पिता, श, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करे । मि श्रौर शरद 
पड़ासी, राजा, विद्धान्‌, वैय श्मोर सत्पुख्पो से प्रीति रख के श्रौर जो दु अधमीं हैः उनसे उपेत्ता वर्थ 
द्रोह घोडकर उनके सुधारने का यल्ञ किया करे । जदांतक वने वहातक प्रेम से श्रपने. सन्ताने 
विद्धान्‌ रौर खुशित्ता करने करने में घनादि पदार्थो का व्यय करके उनको पूरौ विद्धान्‌ सुशिक्तायुः 
करदे रौर धमेयुक्त व्यवहार करके मोत्त का भी साधन किया करर कि जिसकी प्राति से परमानन्दं भ 
श्र ठेस पेते ्छोकों को न माने जेसेः- 
` , पतितोपि द्विजः भेष न च श्द्रो जितेन्दरिथः। निर्दग्धा चापि गौः पूज्या न च द्ग्धवती सरी॥\॥ 
च्रश्वालस्भं गनालस्भं संन्यासं -पलयपत्रिकभ्‌ । देवरा सुतोपक्ति कलौ पश्च मिवर्जयेत्‌ ॥॥ 


नष्टे मृते प्रचजिते क्लीवे च पतिते पतो । पञर्खापत्सु नरीणणं पतिरन्यो विधीयते ॥ ३॥ 

ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोकः है! जो दुष्ट कमचारी द्विज को श्रेष्ठ ओर श्रेष्ठ का 

कारी शद्ध को नच मनि तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, धमे दुसरा अधिक क्या होगा ? क्याद 

देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपालो को पालनीय दोती दे वेसे कुम्हार श्रादि को गधी पालनीय न 

होती ? खर यह दण्टान्त भी विषम हे सयोकि दविज श्र श्रुद्र मवुष्य जाति, गाय श्रौर गवी मि 

जाति दैः कथान्चित्‌ पश्च जाति से दष्ान्व का एकदेश दान्त मे मिल भी जितो भी इसका श्र 
युक दोने ख यद च्छोक विद्धा्नो के माननीय कभी नदीं दो सकते ॥ १॥ 4 


क अतुथ्मु्वः ७9 
॥.. अव अ्रश्लालम्भ अ्रथोत्‌ बो कोमारके = [ गवालम्भ ] गाय , , | मार के, होम्‌ करना 
`¢ वेदविदित नक्ष ह । तो उस्तका कलियुग मे निषध करना वेद्विरुद्‌ क्या नदीं १जो कलियुग में इस 
तीच कम का निषेध माना जाय तो चेता श्रावि म विधि श्राजाय । तो इस पल दः काम्‌ का ड 
युग सं डोना सर्वथा असंभव दे! श्र संन्यास कौ वेदादि शालो मँ वि दे । उसका निषेध करना 
निर्मूल दे । जव मसका निपेधदहैतोस्वेदा दी निदेध दै । जव देवर स पुत्रोत्पत्ति करना वेदौ में 
लिख दै ते यड -छोककत्ती क्यो भूलता दै १॥२॥ ४ 
४ यदि ( ने) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो धर मेँ सी नियोग कर लेवे 
मउसौ समय विवादित पति श्राजाय त वह किसी स्परी हो ? कोद कदे कि षिवादित पति कौ, दमन 
प्राना परततु फेसी व्यवस्था पाराश्री मे तो नदी लिखी 1 च्या स्त्री क पच दी धरायत्काल ई जो रोगी 
पडा दो वा लङाई होगर हो इत्यादि ्रापत्काल पचस भी शिक ह इसलिये पसर पेस च्छाको को 
कभी न मानना चादिये ॥ ३॥ (प्रशन ) कयोजी त॒म पराशर खनि के वचन को भी नदी भानते ? ( उत्तर) 
५-चषद किसी क! वयन दो परन्तु वेद्धिखडध ्टोने स नटी मानते श्मोर यष्ट तो पराशर का वचन भी नदीं 
7 दै करयो सेस शश्रक्मोयाच, वशिष्ठ उवाच, राम उघाच, शिव उवाच, वि्ुखवाच, देव्युवाच” इत्यादि 
ग्ड का नाम लिख के भ्रन्थर्चना इसलिये करते द करि सवेमान्य के नाम स इन ग्रन्थो को सव संसार 
तमान कवे शरोर हमारी पुष्कल जीधिका भी दो । इसकिये चनथै गाधायुक्त ग्रस्य चनाते दे! कुच 

एषित ग्छो्कोा को दछयोड्‌ के मनुस्मृति दी वदायुक्ल है 1 नही । णेस ही न्य जाल्रन्थो की 

व्यवस्था समलो ( परश्च ) गृदाभ्रम सगघद्ोटा वा बड़ा है? (उत्तर) अपने २ करतैव्यकरमो मे खव 

तोषे ह परन्तुः-- 

प्यया नदीनद्‌ः स्वे सागरे यान्ति संस्थितिषर । तयैवाभमिणः स गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १॥ 
| 

र [ मनु° & । ६० ] 

।यया वायुं समाभित्य वततेन्ते सवेनन्तवः । तथा गृहस्थमाभित्य वचन्ते सवं धश्रमाः ॥ २ ॥ 

तयस्मा्लपोप्वाशरमिणो दनेनाकेन चान्वहम्‌ । गृहस्थेनैव धाव्यन्ते तस्माज्चयेषटाश्रमो गृहौ ॥ ३ ॥ 

। स सायः प्रयलेन खगेमचुममिच्यता । सुखं वेदेच्छता नित्यं योऽधायों दुलेन्दमैः ॥ ४ ॥ 

4 [ मनु° ३ । ७७-७& | 

नेसे नदी शरोर, वदे २ नद्‌ तवतक श्नमते दी रहते दै जवतक समुद्र को प्रात नहीं होते, 
हेते गृदस्थ ही फे व्ाश्रय से खच श्राभ्रम स्थिर रहते दँ विना इस श्राध्रम के किसी आश्रम क! कोई 
षन्यवदार सिद्ध नी दोता । जि बरह्मचारी, वानघस्थ शौर सन्यासी तीन श्यामो को दान श्रोर 
# >| 1 द्‌ प्र भविदिन शरस्य दी र र्ता द दरख्स ग्रस्य व्येष्टाधमं दै श्र्थोत्‌ सव व्यवदासं मँ 
\ सपर ता ^ प्नेदियि जामत फर क्र द सु नी च्या ऊर्त हा वह प्रयत्न से गृदाश्रम 

सा चास्य चर स द्रम दु-लन्दिय्‌ थात्‌ सत श्रौर निकल एखयो च ध्रार्णुः करने श्रयाम्यदै 
| ध जितना छक व्यवदार सलार में दै उसका श्राध्रार गदाश्रम 
1 सन्तानोत्पत्ति के न देति सि व्रदचन्य, वानप्रस्थ शरैर सेन्याल्लान्नम 
८ शासा कक्ते "जा कार गृदाध्रन दती निन्दाक्स्ता ट वदी तिन्दनीय दै श्रेर जो प्रथठेसा करता 
० ९९ परन्तु तमा यृदश्रममं सुद दोता दे जव स्वीश्रौर पुरप देनो परन्प्रर प्रसन्न 


एद सत्या्थेभकाशः 


विद्धान्‌, पुरुषार्थौ ओर स्व प्रकार फे व्यवहारो के लाता हो । इसलिये गृहाश्रम के खुख का, 
कारणं ब्रह्मचय्यै शरोर पूर्वोक्त स्वर्येवर विवाद दै 1 यद संदेप से समावर्तन, विवाह श्रौर गृहाश्रम ' 
विषय मे शित्ता लिख दी । इसके श्रागे वानघ्रस्थ श्रौर संन्यास के विपय मं लिला जायगा ॥ इति शीमद्‌यानन्दसरस्वतीस्वामिक्ते सत्यार्थप्रकागे 
सखुभाषाविभू पिते समावत्तनविवादरगृदाश्रमविपये 
चतुथः समुज्ञासः सम्पूरः ॥ ४ ॥ 

_ 01 पा 
१ 

^ ~ = 
व 
4 ध । | ल 
| 4 ` , अथ प्रमरसंदुछासरम्मः ८ | 


4: 

। „ 
थ वानप्रम्थत्तन्या्तविपयि व्यामः 


~~ वु दकर्क------- 

 बह्मचय्यीश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌ गृही भूत्वा बनी भवेदनी भूता प्रव्रजेत्‌ ॥ शत० कां १४॥ 
मदुप्यों को उचित दै कि वह्मचरयाध्रम को समा करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ श्रौर चान- 

प्रस्थ दोक सन्यासी दोषं अर्थात्‌ यह श्रनुक्रम स श्रघ्यम क! विधान है ॥ 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा दिधिवर्स्नातको द्विजः । वने वसेत्तु नियतो यथावदिभितेन्दरियः ॥ १॥ 
गृहस्यस्त॒ यदा परयेद्लीपलतितमात्मनः | अ्पृत्यस्मव चापत्य तदार समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
संत्यव्य ग्राम्यमाहारं सवं चवं परिच्छदम्‌ । पूत्रपु भायां निःक्तिप्य वनं गच्डेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 
्रनिरतं 'समादाय गृ चाग्निपरिच्छंद्य्‌ । प्रापादर्ए्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्धिय; ॥ ४ ॥ 
नयनर्धिविधेमेध्येः शाकमूलफलेन वा । एतानेव महायज्ञा ि्पेदधिधिपूषैकम्‌ ॥ ५ ॥ 


मनु° | ६ । १-५ ] 

दस प्रकार स्नातक श्र्थात्‌ ्र्यचर्यपूैक रूदा्म का कत्त द्विज श्र्थात्‌ बाह्मण त्तातरियं 

भरि वेश्य गृहाम मं ठहर कर निध्चितात्मा श्यौर यथावत्‌ इच्ियो को जीतके वनमे वसे ॥ १॥ 
भ. भ #9९ य. [अ , भक = क 

प्रल्तु जव गृहस्थ शिर के श्वेत केश ग्रौर त्वचा दील्ली हो जाय श्रौर ल्फे का लङ्का भीहो ग्यां 
दो तव वन मे जाके वसे ॥ २॥ सव प्राम क्रे ्रादयार रौरं वस्त्रादि सव उत्तमोत्तम पदा को दद्‌ 
पुरा के पास स्वी को रख वा श्रपने साथ के वनमे निवास करे॥ ३ ॥ खाद्गोपाङ्ग अग्निहो को 
लेकेप्रामतसि निकल र्देन्द्िय होकर श्चरएय स जाक वसते ॥ ४॥ नाना प्रकार के सामा श्रादि शरस 
सुन्दर २ शाकः, सल, फलः, एल कंदादि स पवोक्त पंच महायन्ता को करे श्रौर उस से श्रतिथिसेया 
भार श्राप भी तिवाह करे ॥ ५॥ 
स्वाध्याय नित्ययुकृः स्यादान्तो मरः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूताघलुकम्पकः ॥१॥ 
भप्रयत्नः सुखप्यपु तह्वचारी धराशयः । एरेप्वममवव वृकतमूलनिकेतनः ॥ २ ॥ 


मनु° {६ । ८ | २६] 
स्वह्व्याय & ध ४ ॐ 9 1 इन्द्रियों 
न स्वषन्यप्व अयात्‌ पटृन्‌ पकृ स नि [ न्व ] युक्त, जितात्मा, सवा मित्र, इन्टियों का दमन. 
शील, तिपादि का दाव देनेदार्‌ श्चौर खव पर दयानु. छि पनि वुल सी पदथन दे रस पकार सदा 
वरतम इरे \९॥ भराष्ङ् पुखर द्व श्त् श्त नसर (न्त्‌ बक्षचषय्‌ 1 शह 1 भर्यात्‌ पना 


८9 


| 
ष्दत्यार्थपकाशः 


[०३ भ द्‌ ४. @> भ, भ भ 
स्त्री साथ दहो तथापि उस्तस्न विषयचे्टा ङ न कर, भूमि मं सोदे, श्रपने श्रा्चित वा स्वकीय पदां 
ममता न करे, चृष्त के मूल मे वसे ॥ २॥ 


तपःश्रद्धे ये छयुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विदंसो भैचचय्यां चरन्तः । प््यद्ारेए मे ^\ 
प्रयान्ति येत्राऽमृतः स पुरुषो छन्ययात्मा ॥ १ ॥ युणड० ॥ खं २। मं° ११॥ 


& जो शान्त धिद्धान्‌ लोग वनम तप धम्मांनुष्ठान च्नोर सत्य की श्रद्धा करके भिक्ताचरण॒ 
(4 ५ भ [4 


हष जगल में वसते हेः वे जहां नाश्वराहेत पूर पुरुप हानि लाभरषित परमात्मा है, वहां नित 
तु [कव्‌ भ [1 
प्रारद्वार स उस परमात्मा को प्राप्त होके श्रानन्दित दो जाते दै॥ १॥ 


दभ्यादंधामि अमिधमन्ने व्रतपते त्वयि । वरतञ्चं द्रां चोपमीन्ये च॑ दीचितो श्रष््‌॥ 


यजुर्वेद ॥ श्ध्याय्‌ २० । म॑० २४॥ 
, वानभरस्थ को उचित है कि-मैं ्रगिमें होम कर दीक्षित होकर बत, सत्याचरण्‌ श्रोर 
को पात रोऊ-पेसी इच्छा करके वानप्रस्थ टो । नाना प्रकार की तपश्चयी, सत्संग, योगाभ्यास, 
चार स ज्ञान श्रोर पवित्रता पराप्त करं । पश्चात्‌ जव सेन्यासब्रहण की इच्छा दो तवस्प्रीक्षी 
पास .भेज देवे फिर सन्यास प्रहण॒ करे । इति सक्ष यानप्रस्थविधिः ॥ 
4 ए --तर्ध-- 
॥ ॥ - ॥ + 1 # | अथ सन्यासावाधः 
; घनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । चतुथमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ 
मनु° [ ६ । ३३ | 
इसे भकार वन मे श्रायु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासते वधै सि पह ्तरवे वप 
~ वानप्रस्थ येके प्रायु के चोथे भागमे स्षगोकोष्छोड्‌ के परिव्रार्‌ श्रथात्‌ सन्यासी दो जावे ( 
गृहाश्रम -श्रौर अनप्रस्थाश्नम न करके सन्यासाश्रम करे उसको पाप होता है वा नष १ ( उत्तर ) ५ 
है ्रौर नदीं भी ष्टोता ( प्रश्न ) यदवो पकार की बात क्यों कहते दो? (उत्तर) दो श्रकार की, 


क्योकि जो -बाटयावस्था मे विरक्त होकर विषयों मे से वह महाषापीश्रौरञोन फैसे वषट 
-धुख्यात्मा सत्पुरुष है ॥ 


,८-= -म्रदहेेव विरजेत्तदहरेव प्र्रञेदनाद्रा गृहावा जह्मचयादेष प्ररजेत्‌ ॥ ये ब्राह्मशप्रन्थ के षच । 
जिं पिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वां षन सि सन्यास ग्रहश्‌ करलेवे पिले ` , 

का पत्तक्रम का श्रौरः इसमें विकटप श्र्थात्‌ वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम दी! से सन्यास प्र 
श्नोर ततीय पक यह है फि जो पूरं विद्धान्‌ जितेन्द्रिय पिषयभोगं की कामना से रहित 


करने की श्चा से युक्त पुरुष हो प्रक्मचयाश्रम दी से संन्यास लेने भोर वेदो मे भी ( मतयः 
विजा ) इत्यादि पदों सर सन्यास्त का विधान है, परन्ुः- 


नाविरतो दुररितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो बापि प्रहानेनैनमाप्तुयाप नैनमाप्ठयात्‌ ॥ 


कट० । वह्नी २। मं २२॥ 
ङ्शएथार सि एथक्‌ सर्दी, जिसको शान्ति मर्ह, जिसका चता योगी सही श्र 


भन शाम्त नद रे बद सम्बाख से के धी प्रान शे परमाम को प्रा न दता दश्षलिषेः-- ' ` 


-------------- 
~~~ 


~+ 
न 
; 


\ 


= 


। 
~~~ 
1 


॥। 


सचमस्युखासः - ६ 


यच्नेदरादसनसी प्रा्ञस्तचच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्येत्तयच्येच्ान्त आत्मनि ॥ 
। क्ट० । वल्ली ३। मं० १३॥ 
संन्यासी बुद्धिमान्‌ वासी श्नोर मन कत अधर्म से योक के उनके कषान छ्मौर श्ात्मा मे लगवे 
र उस ज्ञानस्यात्मा को पस्मात्मा मे लगते योर उस धिज्ञान को शान्तखरूप आत्मा मे स्थिर करे ॥ 
परीच्य लोकान्‌ कर्मचिता्‌ ब्राहमणो न्विंदमायान्नासतयङृतः कृतेन । तद्िज्ञानायं स गुरमेवा- 
भिगच्येत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं बरहमनिषटम्‌ ॥ बखूड० । ख° २। म° १२ ॥ 
| सव लौकिकः भोगो को कर्मं ते संचित हप देखकर ब्राह्मण श्रथात्‌ सन्यासी वैराग्य को प्रा 
दोव क्योकि श्रत अर्थात्‌ न किया हुञ्ा पस्मात्मा कृत अथात्‌ केवल कमे स प्राप्त नही होता इस 
लिये ङु र्षण के श्रथ हाथमे ज्ञे के वेदवित्‌ चौर परमेभ्वर को जाननेवाले गुरु के पास चिश्चान के 
लिये जावे, जरे सच सन्देहो की निच्त्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जोः- 
सरविद्यायामन्तरे वसमाना; खयं धीराः पणिडतम्मन्यमानाः । जरघन्यमानाः परन्ति भूदा 
य्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ १ ॥ विचायं षहूधा वतमाना वयं कृतायौ इत्यभिमन्यन्ति 
वाला; । यक्कर्भिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुरा; चीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ २ ॥ 
युण्ड० । खं० २ । प० ८।&॥ 
जो विद्या के भीतर खेल रहे श्रपने को धीर ओर पंडित मानते हैः वे नीच गति को जने- 
हारे मूढ जैसे शध के पे श्चेधे दुर्वशा को भरातत दोतते दै वैस दुःखो को पाते हैः ।॥ १॥ जो वड्धा रविद्या 


म रमण॒ करनेवाले बालबुद्धि दम कृताथ हँ देखा मानते दै जिसको केवल कर्मकांडी लोग रगत 
मोदित दोकर नही जान श्रौर जना सकते वे श्रातुर होके जन्म भर्णरूप दुःख मे भिरे रहते है ॥ २॥ 


दसलियिः-- 
पेदान्तविज्ञानसुनिधिता्थाः संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परा- 
मृताः परिगुच्यन्ति सर्वे ॥ भण्ड । ख० २ । २० ६ ॥ 
जो वेदान्त श्रथौत्‌ परमेश्वरः प्रतिपादक वेदमरन्नों के श्रथेन्ञान च्रौर श्राचार मे श्रच्छे ध्रकार 
निश्चित सेन्यासयोग स शुद्धान्तःकरण संन्यासी दोते है वे परमेश्वर मे सुक्तिखख को पराप्त दो भोग के 
पश्यात्‌ जव सुक्ति में सुख री अवधि पूरी हो जाती है तव वदां चि चुटकर खंसार में श्रते दै मुकिके 
विना दुःख का नाश नही होता स्योकिः-- 
न वं सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशशरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पशतः ॥ 
॥ दान्दो° । [प्र ८ | खं १२] 
ज देधारी है वह सुख दुःख की श्रातिस पृथक्‌ कभी नदी रद खकताश्रौर जो शसर- 


रहित जीवात्मा मुकि में ्षेव्यापक परमेभ्वर के छाथ शुद्ध दोकरः रदता दै वब ॒उप्तको साघारिक 
दुख इूःख प्राप नदर इता एषल्ियेः-- 


शूमैरणटाराक बिरेषशयाब बोरपणायाम्‌ व्युत्यायायमिचाय् बरन्दि ॥ 
यव० का० १४ । [प्र २ | श र! ०] 


च 


, स्त्याथप्रकाशः 

शोक में प्रतिष्ठा वालामधन से भोग वा मान्य पुव्रादिके मोह स्ति श्रलगदोके 
लोग भिल्ुक होकर रात दिन मोत्त के साधनों मे तत्पर स्ते दै।॥ 


हा के सन्या 


प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सयेषेदसं द्या ब्राह्मणः प्रतरजेत्‌ ॥ १ ॥ यु्वेदत्राञ्मते ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदकिणम्‌ । ात्मन्यग्नीन्समारोप्य त्ाह्मशः प्रवजेद्‌ गृहात्‌ ॥ 


यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्र्रनत्यभयं गृहात्‌ । तस्य तेजोमया लोका भवन्ति व्हवादिनः॥\॥ 


मनु° [ & । ३८ ¡ ३8 | 


प्रजापति च्र्थात्‌ परमेश्वर की प्राति के श्रथ इष्टि च्रथत्‌ यन्न करके उसमें यज्ञोपवौ 
शिखादि चिद्व को होड आहवनीयादि पच अश्नियों के प्राण्‌, पान, व्यान, उदान श्रौर समातप् 
पाच पारे में ्ारोपण करके व्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर्से निकल कर संन्यासी दो जावे ॥ १॥२॥३ 
सव भूत प्राशिमात्र को श्रभयदान देकर घर स निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी श्रयो 
परमेश्वरपरकाशिव वेदोक्त धमीदिं विचारों के उपदेश करनेवाले सन्यासी के लिये पकाशमय श्रौ 
मुक्ति का श्रानन्दखरूप लोक प्रास्त हाता दै । ( परश्च ) संन्यासियो का क्या धर्म है ?( उत्तर) धं 
पच्चरपातरहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, श्रसत्य का परित्याग, वेदोक्त दश्वर की शआ्माज्ञा का पक्ता 
परोपकार, खत्यभपणादि लक्षण खव श्रा्मियो का अर्थात्‌ सव मनुष्यमाच का एक दी दै पर 


सन्यासी का विशेष धम यह है किः-- 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्पूतं जलं पिवेत्‌ । सत्यपूतां बदे्ाच मनःपूतं समाचरेत्‌ } १॥ 
-.दधयन्तं न प्रतिकुष्येदाह्ु्टः इशलं बदेत्‌ । सप्तदारावकीणा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ २॥ 
:'प्रध्यात्मरतिरासीनो निरेक्छो निरामिषः । श्रासनैव सहायेन युखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ 
` कलृप्तकेशनखश्सश्चः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । विचरेन्नियतो निर्यं समेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रिथाणं निरोधेन रागदेषक्येण च । अदिंसया च भूतानामग्रतलाय कल्पते ॥ ५ ॥ 
दृषितोऽपि चरेद्धमं यत्र तवराश्रम सतः । समः सवेषु भूतेषु न लिगं धमकारशम्‌ ॥ ६ ॥ 
फलं कतकवृक्षस्य यदयप्यस्वुप्रसादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 


- प्राणायामा ब्राह्मणस्य अयोपि विधिवत्छरृताः 
दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः 


4 


। व्याहूतिप्रएवेयुक्रा चिह्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 
। तथेन्द्रियाणणं दह्लनते दोषः प्रशस्य निग्रह्‌ ॥६॥ 


 प्रणायमेदेदेदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्िपम्‌ । प्रत्याहारेण संसगान्‌ ध्यानेनानीशरान्‌ गुणान्‌ ॥१०॥ 
छच्चावचेषु भूतेषु दङ्गयामढ़ृतात्माभेः । ध्यानयोगेन सेपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११॥ 


न ^ 


श्रदिं्येन्द्रियासङ्गवादक्व कम्माभेः । तपसथरणेधग्रस्साधयन्तीह्‌ तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 

यदा भवेन भवति सवेभवेषु निस्पहः । तद्‌ सुखमवाप्नोति प्रस्य चेह च शाश्वतम्‌ | १३॥ 
-खतुभिरपि चैवैतर्नितयमाथमिभिधिजः । दशलक्षणको ध्मः सेवितव्यः प्रयलतः ॥ १४॥ 
“शतिः चमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रदः । धीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
नेन मिधिना सवौस्त्यश्का संगाखशनेः शनैः । सवेदन्द्रधिनिैको बद्मरये पावतिष्ते ॥ १६ ॥ 
घञु० ° £ [ ७६1 ४८ 1 ४६ ॥ ५२। द° 1 ६६1 ६७ 1 ७०-७३ \ ७1 => 1 ८१ । ६१। ६२] 


११ 


[~ । 


१ 
8 
1 
४। 


पंचभ्खसुघ्रासः ॥ 


न~~ 
जब सन्यासी मागे भ चकते सय इधर उधर न देखकर नीचे पृथिवी प्र दि रख के चसे सद्र 
यस्म घे छान के जल पिये निरन्तर सत्य टी वोले सवेदा मन से विचार के सत्य कषा व 
\ को छोड देवे ॥ १॥ जव कक्ष उपदेश वा सेवादावि मे को सन्यासी पर को करे च्रथवा निन्द्‌ करे 
ते सन्यासी को उचित दै कि उस पर आप जोध न करे न्तु सद्‌ा उसके कल्याणय उपदेश दी करे 
शरोर पक सुख का, दो नासिका के, दो श्रांख के ओर दो कानके चिदरो मे विखरी इई वाणी को किसी 
¢ कारण स मिथ्या कमी न वोले ॥ २॥ श्रपने चात्मा च्रौर परमात्मा में स्थिर अपेत्तारदित मय मांखादि 
वलित होकर श्रात्मा दी के सदाय से सुखार्थी होकर इस संसार म श्म मौर विदा के वदत म उप- 
देश वे सिये सद्‌ा विचरता स्ट ॥ ३ ॥ वेश, नख, ङा, मूलं को चदन करवाव खुन्द्र पान द्रड रोर 
हुखुम्भ श्रप्दि स गे इय व को रद करके निष्ितात्मा सव मूर्ता कन पीड़ा न देकर सयत विचरे 
॥ ४ ॥ इन्द्रियः को! श्रधर्मत्वस्ण स रोक, सगद्ेप को छोड, सव पाणियों स॒ निवेर वत्तेकर मोत्त के 
५ लिये शम्य चढ़ाया करे ।। ५ ॥ कोई संसार मे उसको दूषित वा भरूषपित क तो भी जिस किसी 
शम नं वर्च॑त हु पुरुप श्थौत्‌ सन्यासी सव श्राणियं{ मे पत्तपातरदित दोकर खयै धमोत्मा श्रौर 
न्यौ को धमीत्मा कर्ने मे प्रयत्न किया कर ! श्रोर यह श्रपने मन में निध्ित जाने कि दण्ड, कमरुडलु 
प्रर कापायवस्य श्रादि ष्विह धारण धर्मं का कारण नहीं है, स्रव मयुप्यादि भाशि्यो के सत्योपदेशा श्रौर 
वियादान ख उन्नति करना! सन्यासी का मुख्य करम है ॥ £ ॥ क्योकि यदयपि निमेली वृत्त का फल पीस 
के गदर जल मे डालने सर जल का शोधकः दोता है तदपि विना [ उसके ] डाले उसके नामकथन वा 
वणमा से जल शुद्ध नदी दो सकता ॥ ७ 1 इस्रलियि बाह्यण॒ अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ सन्यासी को उचित 
हे कि श्रोकासपूर्वक स्तव्याहतियों से विध्धिपूवैक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन सि 
| तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यदी संन्यास का परमतप दै ॥ ८ ॥ क्योकि जेसे रग्नि में तपाने नौर 
गलने सि श्रतुश्रो के मल नट दोजते दै वैसे दी प्रासो के निग्रह से मन रादि इन्द्रियो के दोप भस्मी- 
भूत दते दैः ॥ ६॥ इसरसिये सन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामो से श्रात्मा, ्रन्तःकरणु श्र इन्द्र्यो 
के दोप, धारणाम स पाप, प्रत्यहार सि सगदेष, ध्यान से अनीश्वर के गुणो अथीत्‌ दर्प शेक ओर 
श्रवियादि जीव के दोप को भस्मीभूतः करं ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग स्र जो अयोगो अविद्धानों को दुःख 
स जनने योग्य छोटे वड़े पदार्थो मे परमात्मा की व्यांछ्ि उसको शरोर श्रपने आत्मा श्चौर श्नन्तयामी 
परमे्र की गति को देखे ॥ १९ ॥ जव भूतो ल नवैर इन्द्रियो के विपयो का त्याग, वेदोक्त कम श्रौर 
श्रत्युप्र तप्यर्य॒ ले इस ससार में मोत्तपद्‌ को पूर्वोक्त सन्यासी दी सिद्ध कर श्रौर करा सक्ते टै ध्न्य 
कोरे नी ।॥ ६२ ॥ जव सन्यासी सव भावों मं अथात्‌ पदार्थो मे निःस्पृह काक्तारहदित चौर सच बाहर 
भीतर के व्यवद्यो म भाव से पविच्च होता दै तभी इस दे मे श्रौर मरण पाके निरन्तर सुख को भरष्च 
टता द ॥ १३ ॥ इसलिये व्रहमचारे, गृहस्थ, वानरस्य श्चौर संन्यासि्यो को योग्य डे कि पयल से दश 
लरणुगुक्छ निरसिष्यत धर्मं क! सवन कर ॥ १४ ॥ पदटिला लक्तण-( धूति ) सदा पेय रखना । दसरा 
(स्वमा) जेकि नन्द्‌ स्तुति मलनापयान हानिलाम शमादि दुःखामं भी सहनशील स्टना । तीसस- 
(यम) मन कासदा तमे पन्च कर दवम से रोक देना ज्रथीत्‌ यध करने की इच्छा भीन उ्टे) 
चाधा-( भस्तेय ) चररात्याय घान्‌ धिना चता वा चुल कपट वित्बाखघात वा किसी व्यवद्धार तथा 
वेदूषिरय उपद्र ल परपद्य क्य व्रहण कसना चौरी श्रौर उसको दौड़ देना सलाटकःरी कहानी द। 
पर्यवो--{ साच ) राये पदपान दा द भीतर श्र जल यृत्तिका माजन श्राटि तर वाटर कौ पवि- 
प्रता रमी । दृटा ( द्यनिन्र ) = ्नाचस्सा से राक केटन्धिनादो ध्रमद्यरे नदा चज्लाना। 
सतवा नोः) मद्तत्य नतष्ठ पन्य पदाथ दृषा करासद्र च्रालस्य परमाद्‌ श्यद्‌ करो दोद्‌ ॐ 


५1 
१ 


= गर्न 


> . क्षत्यार्थप्रकाशः 


ल्लोक में पतिष्टा वा लाम धन से भोग चा मान्य पुचादिं के मोह स ग्रलग दो के ५.५८ 
लोग भिन्लुक होकर रात दिन मोत्त के साधनों में तत्परर्टतेदे।॥ 

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सववेदसं हुत्वा गह्मणः प्रचरेत्‌ ।॥। १ ॥ ययुर्वेदव्ाह्षे ॥ 

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सथेवेदसदकषिणाम्‌ । आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ह्मः प्रतरजेद्‌ गृहात्‌ ॥\ 

यो दत्वा सवेभूतेभ्यः प्रत्रनत्यभयं गृहात्‌ । तस्य तेजोमया लोका भवन्ति त्हत्रादिनः॥१ 
मु° [ & । ३८ । ३8 । 
प्रजापति अर्थात्‌ परमेष्वर की पापि के श्रथ इष्टि श्र्थात्‌ यज्ञ करके उसमे `+ 
शिखादि चिहौ को छोड आदवनीयादि पांच अभिनयो को पाणु, छरपान, व्यान, उदान शखर समान, 
पच प्राणे म आरपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घ्रख निकल कर सन्यासी दा जये ॥ १॥२। 
सव भूत श्राणिभाज को अमयदान देकर घर स निकल के संन्यासी दोता दै उस ब्रह्मवादी श्र 
परमश्चरप्रकाश्यत वदत धमाद वदयस्मा क उपर्दश्च करनवाल सन्यासी के लिये प्रक्श्चमव रधं 
मुक्ति का श्रानन्दखरूप लोक प्रात हाता दै । (प्रश्न) संन्यासियो काक्या र्म है ? ( उत्तर) धमे 
पत्तपातरहित स्यायाचरण, सत्य का महण, सत्य का पारेत्याग, वदाङ्क टेश्वर का याज्ञा का परति 
परोपकार, सत्यभापणारदे लक्षणं सव अआध्रसियां का अथात्‌ सव मदुप्यमाच कां एक हा नि पलु 
सन्यासी का विरोप धमे यह है कि-- 
दृशटिपूतं न्यसेत्पादं धस्चपूतं नलं पिवेत ! सत्यपूतां बदेढाच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 

 ुद्चन्तं न प्रतिकर्येदाज्ुटः शलं षदेत्‌ । सप्तव्ारावकौणौ च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ २॥ 
श्रध्यार्मरतिरासीनो निरपेच्तो निरामिषः । श्रात्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ।॥ ३ ॥ 
क्लुपकेशनखश्मश्चु; पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । विचरेन्नियतो नित्यं सवंभूतान्य पीडयन्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्रियां निरोधेन रगदेपक्तयेण च । ्र्हिसया च भूतानामप्रतत्याय कल्पते ॥ ४ ॥ 
दृषितोऽपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे रतः । समः स्वेषु भूतेषु न रिग धपकर्शम्‌ ॥ ६ ॥ 
फलं कतकवृत्तस्य यथप्यम्बुप्रसादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७॥ 

- प्राणायामा ब्रह्मणस्य त्रयोपि विधिवद्छृताः । व्याहतिप्रएवैयुक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्धियाणां द्यन्ते दोषः प्रशस्य निग्रह्‌ ॥६॥ 
पराणायसिदेदेदोषान्‌ धारणाभिश्च किखिषमर्‌ । प्रत्याहारेण संसगान्‌ ध्यानेनानीधरान्‌ गुणान्‌ ॥११॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुङ्गयामद्तात्माभेः । ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्ान्तरात्मनः ॥ ११॥ 
च्र्िसयेन्द्रयसङ्गदादक्वयव कम्पाभः । तपसशरणेशवाग्रस्साधयन्तीह्‌ वरपदप्‌ ॥ १२ ॥ 
यदा भावेन भवति सवभवेषु निस्प्दः । तदा भुखमयाप्नीति प्रेत्य चेह च शुप्धतम्‌ ।॥ १३॥ 
चतुर्भिरपि चैवेतेर्मिल्माश्रमिमिध्जिः । दशलक्षणको धर्मः सेवितन्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ 
शतिः चमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विचया सत्यमक्रोधो दशकं धमेलक्षणम्‌ ।॥ १५॥ 
अनेन विधिना सवौस्त्यश्वा संगाक॒शने; शमः । सर्वदन्द्रविनिक्लो बह्मरयेयायतिषठते ॥ १६ ॥ 
सञुं° ० ६) {७६} ७८ 1 ७६ । ५२९1 ६० 1 ६६1 £७ 1 ७०-७२ ! ७५1 ८० 1 ८१। ६१। ६२] 


पेयमससुक्नासः ८३ 


ता 
जव क्षन्यासी मागे म चले सय इधर उधर त देखकर नीचे पृथिवी पर दि स्पके चले) सद्‌ा 
प्रसभ से यान के जल पिये निरन्तर सत्य दी योले सवेदा मन से विचार के सत्य का ग्रदण्‌ २ सत्य 
के छोड देवे ॥ १॥ जव कदा उपदेश वा संवादादि में को सन्यासी पर क्रोध कर श्रथवा निन्दा करे 
ते सन्यासी के उचित है कि उस प्र श्राप क्रोध न करे किन्तु सद्‌ा उसके कट्याणाथ उपदेश दी करे 
पोर प्क सुख का, दो नाखिका के, दो श्राल कें र दो कान के छिद्रो म विखरी इश चासी को करिसी 
कारण सि मिथ्या कमी न वोते ॥ २॥ श्रपने यात्मा शरीर परमात्मा मं स्थिर रपे्तारदित मय मांसादि 
वक्जित होकर श्रातपा दी के सदाय सते खुखाथीं दोकर इस संसार म धमे यर विद्या के वद़न मं उपः 
देश के लिये सदा विचरता र्दे ॥ ३ ॥ केश, नखः ड्द, मूट्ध को छेदन करवावे खुन्द्र पार दणड धरोर 
कुसुम्भ श्रि से रगे टप वख को रहण करके निध्धितात्मा सव चूतो को पीड़ा न देकर सवेत विचरे 
॥ ४ ॥ इन्दया को श्रधभौचरण्‌ ख योक, रागद्धेप को छोड़, सव भाणियों स्त निर वचैकर मोत के 
लिये सामथ्यं वदाया करे 1 ५॥ कोई ससार मे उसको दुपित चा भूषित कररतोभी जिस किसीच्ा- 
रम में वर्चता खः पुटप अर्थात्‌ सन्यासी सव धराणियां मे पत्तपातरहित दौकर खयै धमौत्मा शरोर 
छन्या को धमौत्मा करने मे प्रयक्त किया कर । श्रौरः यह श्रपने मन में निध्चित जाने कि दएड, कमण्डलु 
घौर काषायवस्य श्रादि चिह्न धारण धमे का कारण नदीं दै, सव मदप्यादि भारिर के सत्योपदेशच शरोर 
वि्यादान सर उच्रति करना सन्यासी का मुख्य कर्म दै ॥ ६ ॥ क्योकि ययपि नि्मली चृच्त काफल पीस 
के गद्र जलं मे डालने सरे जल का शोधकं होता दै तदपि घिना [ उसके ] डाले उसके नामकथन चा 
श्रचणुमाच से जल शद्ध नदी हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये बाह्य रथात्‌ ब्रह्मवित्‌ सन्यासी को उचित 
3 ~ ५ (हतियो च वि लिततनी करे नत 
है कि ओंकारपूवैक सप्तव्याहतियो स विध्िपूैक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से 
तो न्युन धाणायाम कभी न करे यही सन्यासी का परमतप दै ॥ ८ ॥ क्योकि जेसे अग्नि मे तपाने मौर 
गलने से ध्रातुशरों के मल न्ट दोजते हँ वेसे दी प्रारो के निग्रह से मन श्रादि इन्दिर्यो के दोप भस्मी 
भूत होते हँ ॥ & 1 इस्रपिये क्षन्यास्ी लोग नित्यभ्रति प्रासायामों से श्रात्मा, श्रन्तःकरण श्रौर इन्द्रियों 
के दोप, धारणा स पाप, प्रत्यहार स संगदेप, ध्यान से यनीभ्वर के गुणौ अथौत्‌ दपं शौक शौर 
्वि्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करं ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग सर जो ्रयोमी अविद्धार्ना को दुःख 
स जानने योग्य छोटे वड पदार्थो में परमात्मा की व्याप्ति उसको श्रौर श्रपने आतमा श्नौर अन्तयामी 
परमेश्वर की गति को देवे ॥ ११॥ जव भरतो से निर्वैर इन्द्रियो के विपयो का त्याग, वेदोक्त कम शरोर 
त्युश्र तप्रश्चरण स्ते इस ससार मे मोच्तपद्‌ को पूर्वोक्त सन्यासी दी सिद्ध कर श्रौर कसा सङ्के हैः अन्य 
कोर नी ।। १२॥ जव क्षन्यास्ती सव भावो में अ्थोत्‌ पदाथ में निःस्पृह कात्तारदित ओर खव बाहर 
मीतर के व्यवहा मे भाव स्ते पविच्च दता है तभी इस देह में रौर मर्ण पाके निरन्तर सुख कौ भ्रा 
होता हे ॥। १३ ॥ इसलिये बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर सन्यासियों को योग्य है कि श्रयज्ञ से दश 
लक्तणयुक्त निश्ललिखित धमे का सवन करर ॥। १४॥ पिला लक्षण धृति ) खदा घेयै रखना । दूखरा-- 
( त्मा) जेकि निन्द स्तुति मानापमान हनिलाम आदि दुःखो मे भी खहनशीलल रहना । तीसरा- 
( दम ) मन का खदा धर्म मे धरचरृत्त कर धम से रोक देना श्रथीत्‌ धमै करते की इच्छा भी न उटे। 
चौथा-( अस्तेय ) चोरीत्याग थात्‌ विना आज्ञा वा छल कपट विश्वास्रघात वा किसी व्यवहार तथा 
वेदविद उपदेश से परपदाथै का अहण करना चोरी श्रौर उसको छोड्‌ देना सहकारी कहाती ह । 
प्यव श्च ) रागद्वेष पपात छोड के मीतर श्रौर जल मृत्तिका मार्जन च्रादि से बाहर की पवि- 
चता रखनी । चुखा-( इ्दियनिम्रद ) चअधमीचरस्णो से रोक के इद्धियोको धर्म दी मे सदा चलना। 
चघातवां-( वीः ) माद्क्टरव्ये दुद्धिना्क श्रन्य पदायै दुष्टो का सङ्ग श्रालस्य भ्रमाद्‌ श्रादि को दोड्‌ के 


णे त्यर्थः 


मे 

सि व 


भेष्ठ पदार्थो का सेवन सत्पुरुषं का सङ्ग योगाभ्यास से द्धि को बढ़ना । शाठवां-( विया ) प 
से क्के परमेश्वर पर्यन्त यथाथेक्षान भ्रीर उनसे यथायोग्य उपकारः लेना सत्य जेसा श्रातमा में वैषा 
मे, जेखा मन मेँ वैसा वाणी मे, जेसा वाणी भ वैसा कमै में वसना धिदा, इससे विपरीत श्रविया 8) 
नववां-( सत्य ) जो पदाथं जेसा हो उसको वैखा दी समना, वैसा दी बोलना श्रौर वैता ही कट 
भी । तथा दश्वां-( अरछोध ) फोधादि दीपो को छोढृके शान्त्यादि गुणो को ग्रहण करना धग 
लक्षण है । इस दश लक्षणयुक्त प्तपातरद्ित न्यायाचरण॒ धम का सवन चारो श्चाध्रमवाज्ञे कर श्न. 
वेदोक्त धर्म दी में श्राप चलना शरीर दख को समभा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धम है ।\ 
शस धकार से धारे २ सव सगदोषों को छोड़ हषं शोकादि खव इन्द्रो से विमुक्त दोकर संन्यासी 
ही भँ रवस्थित होता है सन्यासियों का मुख्य कमै यदी है कि सव गृहस्थादि श्ाध्रमों को सव परब्र 
के व्यवदारों का सत्य निश्चय कस रधम व्यवहारो सर हुडा सव सशयो का चेद्न कर सत्य धशः 
व्यवहारो मेँ भवृष्व कराया करे ॥ १६॥ । 


( प्रश्च ) सन्यासम्रहण करना ब्राह्मण दी का ध्म हे वा प्ततधरियादि का भी ! ( उत्तर) गरा 
ही को श्रधिकार है क्योकि जो सव वणो मे पूरौ विद्धान्‌ धाम्मिक परोपकारप्रिय मयुष्य है उसी ग्र 
जाद नाम हे विना पूरौ विया के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा श्रौरः वैराग्य के संन्यास प्रहर करने मसा 
का विशेष उपकार नदी हो सकता इसलिये लोकश्चति दै कि जाद्यण का सन्यास का धिकार दै रद 
क्‌ नदी यह मयु का प्रमाण भी दैः-- 


एष षोऽभिहितो धर्मो ज्राक्मणस्य चतुर्विधः । पुणयोऽ्तयफलः मत्य राजधमीन्‌ निमोभत। 


मनु ° & | ९४॥ 

यड मचुजी महाराज कषटते है कि हे ऋषियो ! यह चार धकार अर्थाव्‌ श्रह्मचस्यै, [ गृहस्य | 

वानप्रस्थ अर स्तन्यासाश्रम करना ब्राक्षण॒ का धमे हे यहां वतमान मँ पुरयखरूप श्रौर रीर ग 
पश्चात्‌ सुक्तिरूप श्रद्तय श्रानन्द्‌ का देनेवाला सन्यास धमै है इसके रागे राजाश्नों का धमे सुरे 
खनो 1 इससे यह सिद्ध इश्मा कि संन्यासग्रहण का श्रधिकार मुख्य करके व्राह्मण का ह श्रौर चत्रय 
का व्रह्मचयौश्नम है ( भश्च ) सन्यासव्रहण की श्रावश्यकता क्या है ? ( उत्तर ). जसे शरीर मे शिर कौ 
` श्रावश्यकता वैसे दी श्राश्रमों मे सन्यासाश्रम कौ श्रावश्यकता है क्योकि इस फे चिना विदा धम कम 
नही बढ़ सकता श्रौर दुसरे श्राश्रमों को विया्रहण गृहर्त्य शरोर तपश्चयौदि का सम्बन्ध होने से श्र 
काश वहुत कम मिलता हे । पक्तपात छोड़ कर वसैना दूसरे श्राश्रमो को दुष्कर है जैसा सन्य 
सर्व॑तोमुक्त होकर जगत्‌ का उपकार करता ह वैसा छन्य श्राश्चमी नदी कर सकता क्योकि संन्याहं 
को सत्यवि्या से पदार्थो के विज्ञान की उश्नति का जितना श्रवकाश मिलता है उतना न्य श्रौ 
षो नदी मिल सकता 1 परन्तु जो घ्रह्यचय्यै से सन्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिका करके भित 
उन्नति कर सकता दै, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ श्राश्नम करके सन्यालाथ्मी नष्टौ कर सकता (प्रच) 
सन्याख श्रहण करना इश्वर के श्चभिग्राय से विरुद्ध दै क्योकि ईश्वर का ्ाभिमाय मदष्यो की वढती 
करने म टे जव ग्रहाश्रम नही करेगा तो उससे सन्तान दी न होगे । जव सेन्यासलाश्रम दयी सख्य है जै 
सखव मयुष्य करे तो म्धप्यो का मूलव्येदन लो जायगा ( उच्तर ) श्च्छा, विवाद कर भी. वदु ३ 
सन्तान नदी देते श्रथवा दोकर शीत्र नष्ट दो जाते दः किर वह भी ईभ्वर के श्रभिप्राय से विरुद्ध कले 
वाला इश्रा जे तुम कदो कि “यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽ दधः” यह्‌ 
भ यत्न करने से भी काय्यै सिद्ध न हो तो इसमे क्या दोष ? श्रत्‌ को 

किसी कवि कावचन दै, श्रथ 
€ [ष्‌ (५ 
इभी नदीं । तो हम्म 


= % ५ १ 1 १ । ~ ! 4 


॥ 


ते है कि गृहाम स वहत सन्तन दोकर श्रापस | म विरुद्धाचरणं कर लड्‌ भरर तो दानि कितनी 
डी होती! हैः समम के विरोध से लडाई बहत होती है, जव सेन्याखी प्क वेदोक्तधमे के उपदेश से 
गरस्पर शीति उत्पन्न करावेगा तो लात मद्यो दो वचा देगा सदस गृदस्थ के समान मच्यो की 
दृती करेगा शरोर सव मदुप्य सन्य(सग्रदण करः दी नदीं सकत क्योकि सव की विपयासक्ति कभी 
मही चुट सकेगी, जो २ संन्यासो के उपदेश स धार्मिक मलप्य दोग वे सव जाने सन्यासी के पु 
व्य है ( प्रश्न ) संन्यासी लोग कदते दै कि हमको कुच कत्तव्य नदीं श्रन्न वख लेकर श्रानन्द्‌ म 
त्नाः, शविय्ारूप स्षसार से माधापच्ची क्यो कस्ना १ श्रपने को बरह्म मानकर सन्तुष्ट .स्टना, 
कर धाकर पूद्धे तो उसको भी पैसा दौ उपदेश करना कि तभी ब्रह्म दै कुम का पाप 
लुरय नही लगता क्योकि शीतोप्ण शरीरः चधा तृषा भाण, ध्यौर खुख दुःख मन का ध्म षै ८ 
(मिथ्या श्नोर जगत्‌ के व्यवद्ार भी स्व काटिपत श्थोत्‌ ठ द इसलिये इस में फसना बुद्धिमान का 
काम नह ! जो कल पाप पुण्य होता है वद दे शरोर इन्द्रियो का धरम दै श्रत्मा क! नर्द इत्यादि उप. 
कैश कर्त भोर आपने कुछ विलक्तण सन्यास का धमे कटा दैः चव हम किसकी वात सच्ची शरोर 
किस्तकी सूठी मान १ ( उत्तर ) क्या उनको रच्छ कर्मं भी कर्तव्य नदीं ? देखो “वेदिके्व कर्मभिः" 
भुजी ने वेदिक कमे, जो धमेयुक्त सत्य कमे है, सन्यासि्यां को भी श्रवश्य करना लिखा दै । क्या भो- 
© कने ८ ५ 
.जन छादनादि कर्भ वे छोड सकेगे ? जो ये कम नहीं छुट सकते तो उत्तम कर्म छोड्ने से वे पातित श्रौर 
 पापमागी नदीं होगि १ जव गृहस्थो से ्रन्न वखापि लेते हँ ओर उनका धत्युपकारः नदीं कस्ते तो क्या 
वे महापापी नहीं गि ? जैसे आंख से देखना कान से खुनना न दो तो श्रांख च्रीर कान. का दोना व्यथै 
वैसे दी जो सन्यासी सव्योपदेश श्नौर वेदादि सत्यशाखं का विचार, पचार नदीं करते तोवेभीज- 
गत्‌ मे व्यर्थं भाररूप है । श्रौर जो श्रवियारूप ससार से माथापच्ची कयो करना श्रादि लिखते श्रोरः 
{कहते है वैसे उपदेशं करनेवाले दी मिथ्यारूप रौर पाप के वदृनिदारे पापी दै । ज ऊक शयीरादि से 
कम्म किया जाता है वह स्तव आत्मा दी का श्रौर उसके फल का भोगने बाला भी श्रप्मा है । जो जीव 
को ब्रह्म वतलाते है वे अविद्या निद्रा मे सेते दै । क्योकि जीव अल्प, श्रल्पन्न योर ब्रह्म सर्वव्यापक सख- 
वेह है ब्रह्म नित्य, शद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभावयुक्त दै श्रौर जीव कभी वद्ध कभा मुक्त रताद 1 व्ह्मको 
शवेव्यापक सयेद दठोने स श्रम वा विया कभी नदीं हो सकती श्रौर जीव को कभी विदा श्रौर कमी 
अविद्या होती ह ब्रह्म जन्ममर्ण॒ दुःख को कमी नदी धराप्त दोता श्रौर जीव प्राप्त दोता दै इसलिये बह 
{उनका उपदेश मिथ्या हे ( परश्च ) सन्यासी सवै कम्मैविनाशी ओर रग्नि तथा धातु को स्परी नदी करते 
-य बात सच्ची है वा नदीं ( उत्तर ) नदीं “सम्यङ्‌ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यङ्‌ न्यस्यन्ति दुः 
नि कमोणि येन स सन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासी" जो ब्रह्म रौर जिस दुष्ट कर्मो काः 
स्या किया जाय चद उत्तम स्वभाव जिस में टो वह सन्यासी कटाता है इसमे सुकर्म ॑का कत्त रः 
कुष्ट कमं का नाश करनेवाला सन्यासी कठाता दै ( यश्च ) श्रध्यापन श्रौर उपदेश गुदस्थ किया करते 
[द पनः सन्यासी का क्या प्रयोजन ह ? ( उत्तर ) सत्योपदेश सव श्राध्रमी करे शरोर खुने परन्तु जितना 
{भयकाश भोर निष्पक्तपातता सन्यासी को होती है उतनी गृदस्णों को नदी 1 हां, ज व्राह्मण ह उनका 
(यदी काम दै कि पुरुष पुरो यो शरोर खी खिरयो को सत्योपदेश शरोर पड़ाया करे । जितना श्रमण का 
भवकाश सन्यासी को मिलता हे उतना गृहस्थ गाह्मणादिर्को का कभी नदी मिल सक्ता । जवर पाह्मणु 
॑ येदविख्द ्राचरण॒ कर्‌ तव उनका नियन्ता संन्यासी होता हे । इसलिये संन्यास का दानाः उचित है । 
(रश्च ) “पकरान्नि वसेदु प्राम" इत्यादि वचनां से सन्यासी को एकच पकरमाति्रात ग्दरनां श्रधिक नि _ 

९ न ५ चदिये } ( उत्तर } यद वात थोदृ से अशमे तो अच्छी दै वि ण्तरवा्त कस्मै च 

= न 


(~ सत्याथप्रकाशः 


का उपकार श्रध्रिक नदीं हो खकता श्रौर स्थानान्तर काञी रभिमान हदोतादै रागद्वेष भी श्रि 
होता है परन्तु जो पिरोष उपकार पक स्टनेसहोता द्यो तो रहे जैस जनक राजा यहां चार श 
महीने तक पञ्चशिखादि श्रौर श्रन्य सन्यासी कितने ट वर्पो तक निवास करत थे । श्चौर "एकतर, 
रहना" यह वात श्राज कल के पारडी सम्पदायियो ने वनाई है । क्योकि जो संन्यासी 
धिक रहेगा तो हमारा पालशटड खरिडत टकर अधिक न वदृ सकेगा ( प्रश्च ):- 


।। 


-यतीनां कनं दचात्तास्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । चौराणामभयं दधात्स नरो नखं वरन्‌ 


पकतरश्र | 


इत्यादि वचनो का अभिप्राय यद्‌ है क्ति संन्यासियों को जो खवर दान देतो दाता मख ` 


धस देवे ( उत्तर ) यह वात भी वरखध्रमधिरो वौ सभ्पदायी शरोर स्वाथसिन्धुयाते पौराशिको की ` 
इई है, क्योकि संन्यासो को धरन मिलेगा तो चे टमारा खरडन वहत कर सकेगे श्चौर हमारी 
टोगी तथा वे हमारे आधीन भी न रगे यर जव भिदादि व्यवदषर दमि श्राधीन रहेगा तो उस्ते ` 
जव मूख शोर स्वाध्यो को दान देने मे च्रच्या सममते हेतो विद्यान्‌ ओर परोपकारी सन्यासिय्‌| ५ 
देने मे डच भी दोष नदी हो सकत; देखो मञु० - 
विविधानि च सनानि विविक्गपूपपादयेत्‌ ॥ 
नाना रकार के रत्न वदि धन ( विविक्तं ) श्रथात्‌ संन्याक्यो को देवे श्रौर वह क 
भीं ्रनथक है क्योकि सन्यासी को सुवशी देने से यजमान नरक कोजावे तो च-दी, मोती, दीरश्र 
देने से स्वगै को जायगा ( प्रच ) यद पण्डितजी इला पाठ बोलते भूल गये यह पेखा है कि" 
हस्ते धनं दयात्‌" अर्थात्‌ जो क्न्याखियो के टाथ म श्न देता वष्ट नरक मे जाता है (उत्तर) 
भी वचन अविद्धान न कयोलकल्पना से रचा है । क्योकि जो हाथमे धनदेनेसि दाता नरक को 
तो पग पर धरने वा गठरी वकर देने चे स्वर्भं को जायग। इसलिये ठेसी कल्पना मानने योग्य नई। 
हां, यद बात तोद किजो संन्यासी योगत्तेम ते अधिक रक्लेगा तो चोरादि से पीडित श्योर मष 
मी हो जायगा परन्तु ज विदान्‌ है वह अयुक्त व्यवहार मीन करेगा, न मोहरे फैसेगा क्योकि 
भरथम गृहाश्रम में अथवा वरहचथै मे सव भोग कर वा सव देख चुका है श्रौर जे ब्रह्मचर्य से दत 
वह पृण वराग्ययुक्त हाने स कभी कही नही पफसता ( परश्च) लोग कहते हैँ कि श्राद्ध मे सन्यासी शर 
वा जिमवि तो उसके पित्र.भाग जयि श्रौर नरक स भिरं ( उत्तर ) प्रथम तो मरे हष पितरे का भरा 
श्र किया हुच्ा श्राद्ध मरे हप पितसे को पचान शरसम्भव वेद्‌ शरोर युक्किवि्दध होने से मिथ्याई। 


जव पने पाप पुय के अनु्लार ई्वर की व्यवस्था 


शरोर जव अति ही नदी तो भाग कौन जयिगे र 
+ भ ५४ च < पेट 

मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैः तो उनका माना कैसे हो सकता दै ? इसलिये यह भी वात पे 

† सन्यासी जार्येगे वह।.ः 


पुणी श्रौर वेराभिरयो की मिम कल्प इई हे । यह तो ठीक है कि जह “य 
तका करना वदान्‌ शाखा ख विच्छ होने स पालणड दूर भाग जायेगा ( प्रश्न ) जो वरहमचथ्य 6 
सन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कञिवता चे होगा श्नौर काम क, रोक्ता भी अति किन. दै इसत 
गृदम वानधरस्थ होकर जव चद्ध दोव तम सन्यास लेना अच्छा है ( उत्तर ) जो निर्वाह व 
सुक इान्धर्यो का न रोक सके वह वह्यवभ्ये से सन्धास न जवे, परन्तु जो सोक खके वह कथो न तेव; 
जिस पुख्प ने धिपय के दोप चौर वीरय्यसंरलण के गुण जामे दैः वट विपयासक्त कभी नही देता श्रौ 
उनक! चीययै त्रिचाराग्नि का इन्थनवद्‌ है अथात्‌ उसी म यय होजाता है । जैस वैय ओर श्रोर्था की 
्राग्यक्ता रोग के सिये इनी है चेखी नसग के लिये नदी । इसी प्रकार जिस पुर्प वा 


+ (र 


च 


पेवमस्रमुल्लासः ६७ 


वि ह ५ जे ६ 
-को विया धर्मवृद्ध श्रोर सच ससार का उपकारः फरना दी प्रयोजन हो वद विवाद न करे 1 जेस 


'पेचशिखादि पुरुप र मार्गी दि स्यां दु थी इसलिये संन्यासी का दोना दधिका को 
"उचित हे शरोर जो च्ननधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो श्राप इूवेगा श्रो का भी इवावेगा जेस 
-घ्रार” चक्रवती साल रोतः दै वैसे “परिवाद” सन्यासी होता टं प्रत्युत राजा श्मपन देश मेवा 
'लखम्बस्धियो मे सत्कार पाता है चौर सन्यासी सर्वघ्र पूजित होता है ॥ 
विदं च टृपलं च नैव तयं कदाचन । स्वदेशे पूर्यते राजा विद्वन्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ १॥ 
॥ [ यद्‌ ] चाणक्य नीतिशाख का लोक दै-षिद्ान्‌ व्मौर राजा की कभी तुल्यता नदी दो 
सकती क्योकि यज्ञा श्रपने राज्य ही में मान श्नौर सत्कार पाता दै शरोर विद्धान्‌ सर्वच ममन शरोर प्रतिष्ठा 
ति भ्रात होता है । इसलिये विया पद्ने, खुशित्ता लेने प्रर बलवान्‌ दोन श्रादि के लिये बरह्मच, 
-्व प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के ध्य गृहस्थ, विचार ध्यान शरोर विसान चढ़ाने तपश्चयौ 
रने के लिये, वानरस्य श्रौर वेदादि सत्यशाो का भचार, धमे व्यवहार का प्रदण॒ ओर दुष्ट व्यवहार 
-फ़ स्याग, सत्योपदेश श्रौर सव को निःसंदेह करने शमादि के लिये सन्यासाश्रम दै । परन्तु जो इत 
न्यास क मुख्य श्म सत्योपदेशादि नीं करते ये पतित शौर नरकगामी टै । इससे सन्यासियो कों 
चिस है कि सत्योप्देश शङ्धासमाधाच, वेदादि सत्यशास्नों का द्यध्यापन दयौर वेदोक्क धम की वृद्धि 
यत्न सि करके सच संखार फी उन्नति किया करे ( धश्च ) जो सन्यासी से श्रन्य साधु, वैरागी, गुसाई, 
ववी श्रादि हे वे भी सन्यासाश्रम मे णिने जाये या नदी ?( उत्तर ) नदी फ्य॑फि उममे सन्यास का 
क -भी लत्तणु नही, ये वेदविखद्ध मागे मे प्रवृत्त दोकरः वदं से [ धिक] अपन सेप्रदाय के ्ाचा्यौ. 
; वचन मा्तते छर अपने दी मत की धशंसा फरते मिथ्या धरपंयमे फैसकर पने खा्थके लिये, 
तसे को अपने २मत मे फसते दें सुधार करना तो दुर रहा उसके बदलते मे संसार को वदका कर 
.रधिगति को श्रत (कसते ओर द्रपना | भयाजतत सिद्ध कस्ते दैः इसलिये इनको सन्यासाथम मे नदीं 
धिन सकते किन्ठु ये सखावाश्रमी तो पके हे ! इसमें ऊं सदे नदौ । जो खयं धम मे चलकर सव 
भरसार को चलाते द जिससे श्राप शरीर सव सलार को दस लोक रथात्‌ वक्तैमान जन्म म परलोक 
थात्‌ दूसरे जन्म स अर्थात्‌ खख का भोग करते कराते हैः वे दी धमौत्मा जन सेन्यासी श्रौर' 
भदात्मृ है! क सत्तेप स सन्यासाश्रम कौ रेच्ता लिखी । अयव इसके श्रागे सज्पजाधम विषयः 
„लेखा जत्यगा ॥ ` र. 

४. =^ श 
१ 


इति श्रीमदयानन्दकस्तरखतीखामिकृते सत्थाशप्रकारी 
खुभापाविभूषिते वानधस्थसंन्यासाश्रमधिपये 
पञ्चमः सयुल्लासः सम्पूरौः ॥ ५॥ 


` नदद, ॥ 
1 4. 1 
अय षषसर्युनसारम्भः 


भय राजधर्मान्‌ व्यास्यास्यामः 1 


[9 9 --------- 


राजधमोन्‌ प्रयद्यामि यथावृत्तो भवेन्दरपः । समवश्च यथा तस्य सिद्धिथ परमा यथा ॥ १॥ 
त्राह प्रा्नेन संस्कारं कप्रियेण यथाधिधि । सवस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
मन॒° [ ७॥ १।२| 

- श्रव मजी महारज ऋषियों से कहते हैः किं चारो वर श्रौर चारो श्रामो के व्यवहा 
कथन के पञ्चात्‌ राजधमों को कटेगे कि किख प्रकार का राजा होना चादिये श्चौर जेस इसके 
का सम्भव तथा जेते इसको परमसिद्धि पातत दोवे उसको सव प्रकार कहते है ॥ १॥ कि जैसा पए 
विद्धान्‌ ब्राह्मण होता है वैता विद्धान्‌ खुशिक्लित होकर क्तघिय को योग्य है कि इस सव राज्यकीत 
भ्यायसे-यथावत्‌ कर ॥ २॥ उसका प्रकारः यह है-- । 
. . रणि राजना विदय पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि ॥ ऋ० ॥ म॑०२। सू०२८।१०६ 

ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) यजा श्य प्रजा के पुरुष मिलके ( विव्ये ) सुप्ी 

चनौर विक्ञानघरद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार मे ( जीणि सदांसि ) तीन सभा श्रथात्‌ विष 
य्यैसभा, धमाय्यैसभा, राजाय्यैसभा नियत करके ( पुरूणि ) वडुत प्रकार के ( विश्वानि ) सश्र पज 
सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को ( परिभूपथः ) सव ओर से विया खातन्त्य धर्मं खुशित्ता चौर धनी 
स श्रलंछृत कर ॥ ` 

त॑ सभा च समितिश्च सेनां च ॥ १॥ अथव० क।° १५ । अनु ° २ । व° & । म॑० २॥ 

सभ्यं समामे पाड ये च सम्या; सभासद; ॥२॥ श्रथवे० कां० १६ । च्रनु° ७। व ५१।१०६। 

( तम्‌) उख राजधर्मै को (सभाच) तीनों खभ ( समितिश्च ) संप्रामादि की व्यव 

क्मोर ( सेना च ) सेना मिलकर पालन करे ॥ १॥ सभासद्‌ च्रौर राजा को योग्य है कि राजा ह 
सभाखदो को श्याल्ञा देवे कि दे (खभ्य्‌ ) सभा के योग्य मुख्य सभासद्‌ तू (मे ) मेरी ( सभाम्‌) प 
की धर्मयुक्त व्यवस्था का ( पादि ) पालन कर श्रर (ये च) जो (खभ्याः ) सभा के योग्य ( समस्‌, 
सभासद्‌ हवे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करे ॥ २॥ इसका च्रभिप्राय यह है कि एक + 
स्वतन्न राज्य का धिकार न देना चाहिये किन्तु राजा ज्ञा सभापति तदाधीन सभा, सथाधीन रज 
राजा श्चोर सभा परजा के शआयीन ओर प्रजा राजसभा के आधीन रहे यदि रेखा न करोगे तोः-- , 

राष्रमेव विश्याहन्ति तस्पद्राप्रौ विशं घातुकः । विशमेव राष्रया्यां करोति तस्माद्रा गि 
मत्ति न पृष्टं पशुं मन्यत इति ॥ शत० कां° १३ । प्र० २। बा ३।[कं०७।य८] 


[1 


। 
भ 


धष्टस्मुट्लस्तः ८६ जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्म रहे तो ( राष्टूमेव वि्यादन्ति ) राञ्य में प्रवेश फस्कै 
पजा का नाश किया करे जिसलिये श्रकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त टोके ( राष्ट विशं घातुकः ) प्रजा 
षा नाशक होता हे अर्थात्‌ ( विशमेव राष्यायाद्यां करोति ) चह राजां प्रजा को खाये जाता ( श्रत्यन्त 
डित करता ) रै इसलिये किसी पक को राज्य में स्वाधीन न करना चादिये जैसे सिह चा मांक्लाहारी 
ष्ट पुष्ट पश्य को मारकर खालेते दै वेसे ( राप्य विशमात्ति ) स्वतन्त्र यजा भ्रजा का नाश करता है 
प्र्थाल्‌ किसी-को श्रपने से श्रधिक न होने देता भीमान्‌. को लूट सूट ॒श्रन्याय से दण्ड लेके अपन 


प्रयोजन पूरा करेगा, इसलियेः-- 
षर © 0 इड क वृर च 
द्रो जयाति न परां जयाता श्रथिराजो राज॑सु राजयाते । च्य इंडथो वन्ध॑ोपसधों नः 
स्यो भवेह ॥ श्रथर्म०° फां० ६ । चरनु° १०। ० &८ | म॑० १॥ 
हे मयुष्यो ! ज ( इ ) इस ममुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम येश्व्यं का कर्त शचुश्रो को 
( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो शश्च से पराजित न हौ ( रजु ) .राजा्रो में ( त्रपि 
शज्ञः ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) प्रकाशमान दो ( चरत्यः ) सभापाते होने को श्रत्यन्त योग्य 
( शस्य: ) प्रदसनीय गुण कम स्वभावयुक्तं ( वन्यः ) सत्करणीय (८ चोपसयः ) समीप जाने श्रौर शरण. 
लेने योग्य ( नमस्यः ) सव का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे । | 
मन्दैवा श्रहपलशसुवध्वं महते चत्राय महते व्येष्ठयांय महते जानैराज्यायेन्॑स्यन्दियायं ॥, 
यज्च॒ु° अ० 2 । म ४०॥ 
हे ( देवाः ) विद्धानो राजग्रजाजनो तुम ( शमम्‌ ) इख प्रकार के णुरुष को ( महते क्तत्नाय ) 
घडे चक्रवत याज्य ( महते ज्येष्टाय ) सव सर वड़े होने ( महते जानराज्याय ) वड़े २ विद्धानो. स 
युक्त रज्य पालने श्रोर ( इनद्रस्येन्दरियाय ) परम पेभ्वर्ययुक्त राज्य श्रौर धन के पालने के किये ( श्रस- 
पत्मसुवध्वम्‌ ) सम्प्रति करके सवेत प्तपातरहित पूण विया विनययुङ्क सव के मिन सभापति 
गजः को सवौधीश मान के सय भूगोल शच्रुरदहित करो श्रौर-- - 


स्थिरा षै; सन्त्वायुधा पराणुदे वी उत प्रतिष्कभे । युष्मादमस्तु त्विषी पनीयसी मा मलय 
“ मायि [| 2 र ज 
स्य मायिनः ॥ ० ॥ म० १ प्र ३6 ।१०२॥ ८." 


„ ईश्वर उपदेश करता दै कि दे राजपुरुषो ! ( वः) तम्डार ( श्रायुधा ) श्राग्नियादि शस्त शरीर 
शतघ्नी श्रोत्‌ तोप सुथ॒रुडी श्रथत्‌ वन्दुक धुष्‌ वाण तलवार श्रादि शख श॒ के ( परारषदे.! 
पराजय करने ( उत प्ातिष्कभे ) श्रोर रोकने के लिये ( वीर्‌ ) शंसित श्रौर ( स्थिरा ) द्‌ ( सन्तु ) 
हों ( युप्माकम्‌ ) नोर तुम्हारी ( तविषी ) सेना ( पनीयसी ) भशंसनीय ( रस्तु ) दोवे"कि लिखते 
तम्‌ सदा विजयी दोश्रो परन्तु ( मा मत्यैस्य मायिनः ) जो निन्दित श्रन्यायरूप काम करता हः -उसके 
ल्लिये पूवे वस्तु मत दो श्रथौत्‌ जवतक मनुष्य धामिक रहते दैः तभी तक राज्य वदता रहता है शरोर 
जव दु्ठाचाी हत द तव नष शर्ट दोजाता है । महाविद्धानो को विद्यासभाऽधिकारी, धार्मिक , विद्वान 
करो धमेसम्नाऽधिकारी, भरशंसनीय धार्मिक पुरुपा को राजसभा के सभासद्‌ शौर जो उन सखव मेँ 
सर्वोत्तम गुण, कमे स्वभावयुङ्क महान्‌ पुरुष हो उसको राजखभा का पातिरूप मान के सव ` प्रकार द् 
उन्नति करे 1. तीनो सभाच्ना कौ, सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम श्रौर नियमों फे श्राधीन सद 
जोग बते सय के हितकारक कारों मँ सम्मति कर सधैदित करने के सिये परतन्त्र ओर धरमैयुकत